Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 79

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eindrapportage praktijknetwerk : samen leren anders te snoeien
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bomen - 5
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - gewaskwaliteit - duurzaamheidscriteria - projecten - doelstellingen - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - crop quality - sustainability criteria - projects - objectives
  Het doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een rendabele wijze van gemechaniseerd snoeien, waardoor een kwalitatieve goede laanboom ontstaat, die door de markt geaccepteerd wordt en op de eindstandplaats bij de klant voldoet aan de duurzaamheidseisen van de klant.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Bloemdunning bij appel - de eerste klap is een daalder waard - (poster)
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  fruitteelt - malus - bloemdunning - chemische bestrijding - bereikt resultaat - mechanische methoden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - malus - pinching - chemical control - achievement - mechanical methods - agricultural research
  Powerpointpresentatie over bloemdunning bij appels. Doel van het onderzoek is meer kennis en inzicht verkrijgen in de werking en mogelijkheden van de verschillende middelen en strategieën.
  Perendunproef
  Anonymous, ; Peters, H. - \ 2012
  pears - pyrus communis - thinning - mechanical methods - buds - fruit growing
  Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt : onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011
  Timmermans, B.G.H. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 23
  dunnen - mechanische methoden - peren - biologische productie - proeven op proefstations - effecten - landbouwkundig onderzoek - fruitteelt - thinning - mechanical methods - pears - biological production - station tests - effects - agricultural research - fruit growing
  Na twee jaar dunproeven in appel (cultivar Elstar) gedaan te hebben is er in 2010 en 2011 onderzoek naar de mogelijke toepassing van mechanische dunning in de biologische perenteelt (cultivar Conference) uitgevoerd. Onderzoeksvragen waren: is het mogelijk Conference peren mechanisch te dunnen met de Darwin dunmachine? Wat is het beste tijdstip om dit te doen? Wat zijn de optimale instellingen en hoe is de toepassing van de machine? Welke directe effecten zijn er te verwachten en groot zijn deze? Hoe groot zijn de uiteindelijke effecten op vruchtmaat, -aantal, opbrengst, bleicijfer het jaar erop en waar zijn mogelijk knelpunten?
  Besparen op arbeidskosten : mechanische snoei, ervaringen uit onderzoek en praktijk
  Steeg, P.A.H. van der; Buitenhuis, E. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)11. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - snoeien - snoeiwerktuigen - dunnen - mechanische methoden - plukken (picking) - appels - proeven op proefstations - fruit growing - pruning - pruning implements - thinning - mechanical methods - picking - apples - station tests
  Mechanisatie van snoei, dunning en pluk is een mogelijkheid om te besparen op arbeidskosten. Daarmee verhoogt de rentabiliteit van de teelt. In Nederland passen diverse telers al jaren het systeem Le mur fruitier met mechanische snoei bij appel toe. PPO Randwijk en Erik Buitenhuis (EB Fruit Projects)voerden in 2010 en 2011 twee demo's uit met mechanische snoei.
  Machinale detectie van tulpenvirus in het veld, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.08
  Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, G.W.A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
  S.n.
  tulpen - tulpenvirus x - preventie - detectors - landbouwtechniek - mechanische methoden - duurzaamheid (sustainability) - ziektebestrijding - tulips - tulip virus x - prevention - detectors - agricultural engineering - mechanical methods - sustainability - disease control
  Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en testen van een prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virusbesmette (tulpen) planten in het open veld. Het streven is het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen.
  Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij
  Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 19.
  mechanische methoden - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruidwieders - wiedmachines - globale plaatsbepalingssystemen - mechanische bestrijding - mechanical methods - weed control - herbicides - weeders - rod weeders - global positioning systems - mechanical control
  Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaar knelpunt. In fijnzadige gewassen wordt gemiddeld 150 uur per hectare gewied met name in de gewasrij en bestaat het risico op mislukking en de noodzaak tot onderploegen van gewas. Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om mechanische onkruidbestrijding verder
  Ruud: een robot ter bestrijding van ridderzuring
  Samsom, J. ; Evert, F.K. van - \ 2009
  Bioconnect
  onkruidbestrijding - precisielandbouw - mechanische methoden - rumex obtusifolius - onkruiden - weideplanten - biologische landbouw - robots - zelfrijdende machines - optische instrumenten - wiedmachines - weed control - precision agriculture - mechanical methods - rumex obtusifolius - weeds - pasture plants - organic farming - robots - self propelled machines - optical instruments - rod weeders
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Het ontbreken van een eenvoudige en effectieve bestrijdingsmethode is voor gangbare melkveehouders een belangrijke reden om niet over te schakelen op een biologische bedrijfsvoering.
  Kweker wil graag zijn paling visvriendelijk doden
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 8 - 9.
  palingteelt - palingen - dood - dierenwelzijn - mechanische methoden - innovaties - elektrisch verdoven - systeeminnovatie - eel culture - eels - death - animal welfare - mechanical methods - innovations - electronarcosis - system innovation
  Paling doden is geen leuk karwei. Palingkweker Johan Meulendijks zegt er nooit aan te wennen. Hij werkte dan ook vol overgave mee aan een manier om de vissen diervriendelijk te doden. Nu is het wachten op het definitieve apparaat
  Energiezuinige vochtregeling onder gesloten scherm : gebruik van Aircobreeze met dubbele schermen
  Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Voogt, J. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 251) - 40
  glastuinbouw - vochtigheid - schermen - ontvochtiging - energiebesparing - kastechniek - mechanische methoden - klimaatregeling - ventilatie - condenseren - greenhouse horticulture - humidity - blinds - dehumidification - energy saving - greenhouse technology - mechanical methods - air conditioning - ventilation - condensation
  De Aircobreeze is een verticaal werkende ventilator die onder het spant is gemonteerd. Daarmee wordt in een gebied van 200-250m2 een verticale rondgaande luchtbeweging van ongeveer 5 cm/sec in stand gehouden. Er is geëxperimenteerd met een methode om door middel van de Aircobreeze in combinatie met een kleine kier in het schermdoek actief vocht af te voeren zonder gebruik van een minimum buis. Doel is om te proberen zo vaak als mogelijk één of twee energieschermen gesloten te houden zonder problemen met condensatie op het gewas.
  Praktijkproef mechanische vochtafvoer : resultaten van het najaarsexperiment 2007 en voorjaarsexperiment 2008
  Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 212) - 33
  tuinbouw - kassen - ontvochtiging - vocht - afvoer - mechanische methoden - energiebronnen - thermische schermen - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - dehumidification - moisture - discharge - mechanical methods - energy sources - thermal screens - greenhouse horticulture
  De ambitie van de glastuinbouw is dat vanaf 2020 in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel geteeld kan worden. LTO Glaskracht Nederland, het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken hiertoe al een aantal jaren samen in het energietransitieprogramma Kas als Energiebron. Het programma Kas als Energiebron is het beleids- en actieprogramma om deze ambitie en de daarmee verbonden doelen te realiseren. Het programma levert onder andere kennis, financiële steun voor praktijkinitiatieven, oplossingen voor knelpunten, een onderzoeks- en innovatieprogramma, een website, subsidiekaders en budgetten. Dit zijn instrumenten waarmee telers worden geholpen om de bij hun eigen bedrijf passende investeringen te doen of maatregelen te nemen
  Integratie maatregelen onkruidbeheersing ten behoeve van kritisch herbicidegebruik
  Weide, R.Y. van der; Kempenaar, C. ; Wijnker, J.P.M. ; Zeeland, M.G. van; Plentinger, M.C. - \ 2008
  onkruidbestrijding - herbiciden - dosering - mechanische methoden - mechanische bestrijding - weed control - herbicides - dosage - mechanical methods - mechanical control
  Doel van dit onderzoek: integratie van bestaande kennis en nieuw verworven inzichten in niet-chemische en chemische onkruidbestrijding tot praktisch uitvoerbare onkruidbeheersingsstrategieën; resultaten en de praktijk
  Integratie maatregelen onkruidbeheersing op biologische bedrijven
  Weide, R.Y. van der; Riemens, M.M. ; Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. ; Jong, P.F. de; Groeneveld, R.M.W. - \ 2008
  onkruidbestrijding - biologische landbouw - mechanische methoden - handmatige onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - weed control - organic farming - mechanical methods - manual weed control - mechanical control
  Uitgangspunten bij het integreren van bestaande kennis en nieuw verworven inzichten tot praktisch uitvoerbare onkruidbeheersingsstrategieën op biologische bedrijven; onderzoek, resultaten en de praktijk
  Risicobeleving en risicobeheersing van onkruiden en onkruidmanagement
  Riemens, M.M. ; Kempenaar, C. ; Weide, R.Y. van der; Molema, G.J. - \ 2008
  onkruidbestrijding - mechanische methoden - mechanische bestrijding - risicobeheersing - weed control - mechanical methods - mechanical control - risk management
  De praktijk heeft behoefte aan het inzichtelijk en bespreekbaar maken van risico's van onkruidbeheersing zonder herbiciden; onderzoek, resultaten en de praktijk
  Onkruidbestrijding in biologische teelt van snijbloemen: gebundelde onderzoeksverslagen van onderzoek op gebied van onkruid in bedekte en onbedekte teelt van snijbloemen in 2007
  Helm, F.P.M. van der; Lans, A.M. van der; Kersten, M. ; Bleeker, P.O. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw / PPO BBF / PPO AK (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 500) - 66
  onkruidbestrijding - bloementeelt - biologische landbouw - snijbloemen - biologische bestrijding - mechanische methoden - teelt onder bescherming - glastuinbouw - vollegrondsteelt - weed control - floriculture - organic farming - cut flowers - biological control - mechanical methods - protected cultivation - greenhouse horticulture - outdoor cropping
  In 2008 zijn in onderzoek voor biologische teelt van snijbloemen diverse activiteiten geweest op gebied van onkruid. Voor de buitenteelt is een literatuurstudie uitgevoerd. Voor de snijbloemen onder glas is onderzoek gedaan naar methoden voor beheersing van onkruiden. Ook in de biologische systemen van de systeeminnovatieprojecten "De smaak van morgen" en "Topsoil+" is praktisch onderzoek gedaan naar onkruidbeheersing. In dit rapport zijn de resultaten van alle activiteiten gebundeld
  Schone mais met middel én eg
  Weide, R.Y. van der - \ 2007
  Boerderij/Veehouderij 92 (2007)9. - p. 8 - 9.
  maïs - onkruidbestrijding - eggen - onkruiden - spuiten - spuitdoppen - proefvelden - herbiciden - terbutylazin - geraniaceae - grassen - mechanische methoden - maize - weed control - harrows - weeds - spraying - fan nozzles - experimental plots - herbicides - terbuthylazine - geraniaceae - grasses - mechanical methods
  In mais zijn twee nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen beschikbaar: Calaris en Clio. Enkelvoudig terbutylazin mag niet meer. Gebruik van driftarme doppen heeft geen negatief effect op het doden van onkruid
  Innovaties in de mechanische en fysische onkruidbestrijding in de gewasrij
  Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Achten, V.T.J.M. ; Zande, J. van de - \ 2006
  onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - innovaties - mechanische methoden - weed control - control methods - innovations - mechanical methods
  Doel van het project is om de fysische en mechanische bestrijdingsmogelijkheden van onkruiden in de gewasrij verder te innoveren en optimaliseren. Verdere verbetering van de effectiviteit in de gewasrij, zonder het gewas te beschadigen, is mogelijk door aan te sluiten bij innovatie in 'sensing' van de gewasplanten
  Precies doseren bij loofdoding aardappelen
  Schans, D.A. van der; Kempenaar, C. ; Achten, V.T.J.M. - \ 2006
  Landbouwmechanisatie 57 (2006)1. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  aardappelen - loofvernietiging - spuiten - toedieningshoeveelheden - dosering - landbouwtechniek - landbouwwerktuigen - mechanische methoden - potatoes - haulm destruction - spraying - application rates - dosage - agricultural engineering - farm machinery - mechanical methods
  Het plaatsspecifiek doseren van meststoffen en bestrijdingsmiddelen kan de efficiëntie verhogen en de productkwaliteit verhogen. Sensorgericht doseren bij aardappelloofdoding is hier een voorbeeld van. PPO-AGV heeft hiermee enkele proeven gedaan
  Innovatieve onkruidbestrijding op verhardingen
  Vermeulen, G.D. ; Kempenaar, C. - \ 2005
  onkruidbestrijding - bestrating - mechanische methoden - geïntegreerde bestrijding - mechanische bestrijding - weed control - pavements - mechanical methods - integrated control - mechanical control
  Door technische innovatie van niet-chemische technieken voor onkruidbeheer op verhardingen wordt omschakeling naar niet-chemisch of geïntegreerd beheer bevorderd; onderzoek, resultaten en waarde voor de praktijk
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.