Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 169

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Terug naar de basis
  Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
  bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
  Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
  Het einde van Nederland productieland?
  Versluis, K. ; Poppe, K.J. ; Berkhout, P. ; Huirne, R.B.M. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 31.
  landbouwproductie - landbouwtechniek - agrotechnologie - mechanisatie - nederland - innovaties - agrarische economie - scenario-analyse - agricultural production - agricultural engineering - agrotechnology - mechanization - netherlands - innovations - agricultural economics - scenario analysis
  Tomatentelers en varkenshouders hebben het moeilijk in Nederland; veredelaars en machinebouwers floreren. Doet Nederland er goed aan de kaarten te zetten op techniek en de bulkproductie aan andere landen over te laten? Het LEI denkt na over dat scenario.
  Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland : ammoniakemissie en gewasopbrengst
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 629) - 45
  graslanden - dierlijke meststoffen - mechanisatie - landbouwwerktuigen - mesttechnologie - bodeminjecteurs - ammoniakemissie - emissiereductie - gewasopbrengst - aanzuren - natura 2000 - grasslands - animal manures - mechanization - farm machinery - fertilizer technology - soil injectors - ammonia emission - emission reduction - crop yield - acidulation - natura 2000
  Binnen de huidige regelgeving wordt aangeven hoe mest emissiearm toegediend dient te worden. Binnen het kader van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel is onderzoek verricht naar het effect van aanzuren van de mest op de ammoniakemissie en gewasopbrengst. Opzet van het onderzoek, voortgang en resultaten zijn besproken in een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers vanuit o.a. de Proeftuin, machinefabrikant Schuitemaker en LTO. De heer Bussink van het NMI heeft bijgedragen aan de discussie rondom de resultaten.
  Strategies to support the greenhouse horticulture sector in Ghana
  Elings, A. ; Saavedra, Y. ; Nkansah, G.O. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Report GTB 1353) - 52
  glastuinbouw - ghana - groenteteelt - agrarische bedrijfsvoering - productie - kwaliteit na de oogst - kastechniek - zonne-energie - mechanisatie - geografische rassen - rassen (planten) - geïntegreerde bestrijding - greenhouse horticulture - ghana - vegetable growing - farm management - production - postharvest quality - greenhouse technology - solar energy - mechanization - geographical races - varieties - integrated control
  Protected cultivation in Ghana is relatively small, though public and private interest is rapidly increasing. This report presents a quick scan of the sector, with a focus on business opportunities. From a value chain perspective, inadequate access to inputs, low production levels, poor storage facilities and low product quality are the main limitations. Key factors to improve the situation are: a) a country-wide seed supply system that makes available high quality cultivars, b) the availability of biological control agents, c) a greenhouse design that is suitable for the local, hot climate, d) a healthy growing medium, and e) well-trained management and staff. Business opportunities are: a) greenhouses adapted to the local climate, greenhouse equipment, solar energy, sensors and data loggers, and a local industry fabricating and maintaining goods, b) variety trials and hybrid varieties, and c) integrated pest management and biological control.
  Aardappeldemodag 2014
  Fresco, L.O. ; Ende, J.E. van den - \ 2014
  Wageningen UR, Plant Sciences Group
  potatoes - arable farming - techniques - mechanization - demonstrations - aardappelen - akkerbouw - technieken - mechanisatie - demonstraties (vertoning)
  Impressie van de Aardappeldemodag op 20 augustus 2014 op PPO-locatie Westmaas, georganiseerd door Wageningen UR en NAO
  Vijf inschuurlijnen uitgelicht : Aardappeldemodag PPO Westmaas
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 31.
  akkerbouw - aardappelen - mechanisatie - mechanisch oogsten - behandeling na de oogst - schuren - hydraulische systemen - transportbanden - sorteren - arable farming - potatoes - mechanization - mechanical harvesting - postharvest treatment - sheds - hydraulic structures - belt conveyors - sorting
  Op de Aardappeldemodag te Westmaas waren 5 toonaangevende merken inschuurlijnen te zien die live een demonstratie gaven. Een uitgelezen kans om ze allemaal eens nader te bestuderen en verschillen en overeenkomsten uit te lichten in woord en beeld.
  Drukst bezochte demodag ooit trotseert alle nattigheid : Aardappeldemodag PPO Westmaas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 13 - 17.
  technieken - mechanisatie - akkerbouw - aardappelen - demonstraties (vertoning) - techniques - mechanization - arable farming - potatoes - demonstrations
  De druk bezochte Aardappeldemodag op 20 augustus 2014 in Westmaas trok 7000 bezoekers, waaronder Louise Fresco, de kersverse voorzitter van de RVB van Wageningen UR. Alle rooiers trotseerden de nattigheid en bleven probleemloos doordraaien. 'Schone teelt bepaalt de toekomst' was het thema van de dag.
  "Teelt de grond uit" met het gewas blauwe bes : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
  Maas, M.P. van der; Voogt, W. - \ 2014
  Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
  fruitteelt - kleinfruit uit de gematigde streken - blauwe bessen - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - efficiëntie - recirculatiesystemen - uitspoelen - mechanisatie - gewaskwaliteit - fruit growing - temperate small fruits - blueberries - cultural methods - substrates - culture media - efficiency - recirculating systems - leaching - mechanization - crop quality
  Het bedrijvenconsortium BICH is in 2009 gestart met de ontwikkeling van de containerteelt voor blauwe bes. Vanuit het Teelt-de-grond-uit programma is hierbij aangesloten om deze ontwikkeling te versterken. Het doel van het project is de ontwikkeling van een rendabel innovatief teeltsysteem voor blauwe bes met als kenmerken: - Substraatteelt los van de grond met recirculatie, afgestemd op de teelt van blauwe bes (voor onder meer het voorkomen van stikstofuitspoeling) - Hogere vruchtkwaliteit (met name voldoende grote vruchtmaat) - Lagere kostprijs door ondermeer: 1. Efficiënte benutting van het grondoppervlak 2. Verkorten stichtingsperiode 3. Hogere productie 4. Hogere mechanisatiegraad van de pluk In de loop van het project is op voorspraak van de telers de doelstelling op de volgende manier aangepast: in plaats van “recirculatie” en “voorkomen stikstofuitspoeling” is het doel “maximaal 25 kg N/ha/jaar uitspoeling naar het grondwater” geworden. In eerste instantie wordt onderzocht of dit zonder recirculatie kan. Dit zou het systeem goedkoper en eenvoudiger maken.
  Schone teelt bepaalt de toekomst : Aardappel Demodag PPO Westmaas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)8. - ISSN 0169-653X - p. 19 - 45.
  akkerbouw - aardappelen - kwaliteit na de oogst - mechanisatie - demonstraties (vertoning) - arable farming - potatoes - postharvest quality - mechanization - demonstrations
  Catalogus van de Aardappeldemodag in Westmaas. het thema van 2014 luidt 'Schone teelt bepaalt de toekomst'
  Schone teelt is een absolute voorwaarde om producten af te kunnen blijven zetten : Aardappel Demodag PPO Westmaas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)8. - ISSN 0169-653X - p. 12 - 13.
  aardappelen - akkerbouw - mechanisatie - oogsten - kwaliteit na de oogst - demonstraties (vertoning) - potatoes - arable farming - mechanization - harvesting - postharvest quality - demonstrations
  Het thema van de Aardappeldomodag in augustus 2014 zal zijn 'Schone teelt bepaalt de toekomst'
  Smart farming – Precisielandbouw : inspiratiesessie 1 oktober 2013
  Kempenaar, C. - \ 2013
  CAH
  akkerbouw - mechanisatie - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - sensors - grondbewerking - plantdichtheid - bemesting - gewasbescherming - irrigatie - onkruidbestrijding - selectief oogsten - colleges - arable farming - mechanization - global positioning systems - precision agriculture - sensors - tillage - plant density - fertilizer application - plant protection - irrigation - weed control - selective harvesting - colleges
  Deze TED (inspiratiesessie) gaat over precisielandbouw. Er kan al heel veel maar er kan nog veel meer.
  Sensorgerichte bespuitingen van de hoofdscheut van vruchtbomen in de opkweek
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Groot, T.T. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  malus pumila - appels - plantmateriaal - plantenkwekerijen - scheuten - plantengroeiregulatoren - spuiten - sensors - mechanisatie - haalbaarheidsstudies - nederland - malus pumila - apples - planting stock - nurseries - shoots - plant growth regulators - spraying - sensors - mechanization - feasibility studies - netherlands
  De arbeidsbehoefte van vruchtboom scheuttoppen spuiten is te hoog omdat iedere scheuttop individueel handmatig bespoten moet worden. De oorzaak hiervan ligt in de tijdigheid van de bespuitingen, en in de benodigde accuratesse. Door de tijdigheid en de accuratesse is de benodigde effectiviteit van de bespuitingen in gevaar. In de gewenste situatie worden alle vruchtbomen accuraat en op tijd bespoten. In dit project werd succesvol een geautomatiseerde sensorgerichte spuitunit voor de productie van vruchtbomen ontworpen. Het automatisch herkennen en precies bespuiten van de scheuttop is op dit moment realistisch en haalbaar voor praktijkonderzoek en implementatie in de vruchtboomkwekerij. Huidige sensoren bieden na implementatie in de vruchtboomkwekerij de mogelijkheid de bespuitingen gericht en precies gedoseerd en vergaand gemechaniseerd uit te voeren. Daarmee wordt flink bespaard op arbeid en wordt de snelheid van werkgangen vergroot.
  Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen
  Vermeulen, G.D. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 514) - 68
  bouwland - bodemwater - bodemstructuur - bodemverdichting - mechanisatie - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - vollegrondsteelt - arable land - soil water - soil structure - soil compaction - mechanization - harvesting date - crop yield - arable farming - outdoor cropping
  De Nederlandse landbouw ziet door de inzet van zware oogst- en transportmachines de bodemstructuur achteruitgaan. Vooral oogsten onder natte omstandigheden tijdens de oogstmaanden september, oktober en november tast de bodemstructuur aan. Dit gaat ten koste van de gewasopbrengst. In dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van EL&I is verkend: hoeveel de opbrengstderving door structuurbeschadiging bij de oogst kan bedragen; of de bodemstructuur is te beschermen door de oogst te vervroegen, in de veronderstelling dat deze dan onder relatief droge omstandigheden kan plaatsvinden; welk effect de klimaatverandering zal hebben op de oogstomstandigheden.
  Inventarisatie van uitzetmethoden van biologische bestrijders in kassen Gezonde Kas: Product 23: Doelgericht uitzetten van biologische bestrijders en evaluatie van toedieningstechnieken voor biologische bestrijders
  Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Zande, J.C. van de - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1265)
  organismen ingezet bij biologische bestrijding - glastuinbouw - toedieningswijzen - mechanisatie - doseringseffecten - nederland - biological control agents - greenhouse horticulture - application methods - mechanization - dosage effects - netherlands
  Dit rapport geeft een overzicht van toedieningsmethoden van biologische bestrijders met daaraan gekoppeld de voor- en nadelen per methode. Roofmijten, roofwantsen, sluipwesppoppen (wittevlieg en mineervlieg), galmugpoppen en sluipwespen, galmuggen worden allemaal handmatig uitgezet. Handmatig uitzetten kost veel tijd en is daarom duur. Een vorm van mechanisatie van het uitzetten is op gang gekomen, met name voor roofmijten en galmugpoppen. Per bestrijder is objectief gezien onbekend of voldoende, te weinig of te veel wordt gedoseerd. Aangezien de bestrijders lopen (roofmijten) of vliegen (sluipwespen, galmuggen, roofwantsen) en actief op zoek gaan naar prooien wordt door telers en leveranciers alleen naar de effectieve plaagbestrijding gekeken. Sluipwesppoppen kunnen eventueel nog worden verblazen (mechanisatie van uitzetten); voor de vliegende bestrijders lijkt dit minder zinvol, hoewel het effect onbekend is.
  Veel belangstelling voor biologische velddag : verslag BioVelddag 2012
  Schlaman, G.L.H. ; Hoop, A. de; Balen, D.J.M. van - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 9 - 9.
  akkerbouw - biologische landbouw - demonstraties (vertoning) - mechanisatie - cultuurmethoden - arable farming - organic farming - demonstrations - mechanization - cultural methods
  Woensdag 27 juni 2012 is in Lelystad de Biologische Velddag gehouden. De gecombineerde Akkerbouw Velddag en Biologische Velddag trokken ruim 700 bezoekers. Voornamelijk akkerbouwers, maar ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd. Motto van de dag: gewassen en technieken zien en ervaren in het veld.
  Mechanisatie in dienst van bodembeheer : effecten van toegepaste mechanisatie: wat we al weten en wat we onderzoeken
  Balen, D.J.M. van - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  grondbewerking - mechanisatie - bodemstructuur - akkerbouw - bodembiologie - rijpadensysteem - tillage - mechanization - soil structure - arable farming - soil biology - controlled traffic farming
  Wanneer het op trekkers en andere mechanisatie aankomt, is bodemstructuur een ondergeschoven kindje. Binnen het project BASIS in Lelystad streven onderzoekers ernaar om de bodemstructuur zoveel mogelijk te ontzien. De mechanisatie staat in dienst van de bodem, en dit wordt op verschillende manieren ingepast.
  Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  spuitapparaten - landbouwtechniek - mechanisatie - automatisering - globale plaatsbepalingssystemen - fruitteelt - scanners - sprayers - agricultural engineering - mechanization - automation - global positioning systems - fruit growing - scanners
  Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.
  Precisiebemester klaart klus in één dag : Interview met Willem van Geel
  Doorn, J. van; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)2. - ISSN 1871-0875 - p. 30 - 30.
  bemesting - akkerbouw - mestverspreiders - verdelers voor vloeibare meststoffen - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - mechanisatie - fertilizer application - arable farming - manure spreaders - liquid fertilizer distributors - precision agriculture - placement - mechanization
  De precisiebemestingsrobot moet in april 2012 zijn eerste rondjes draaien over akkerbouwland. De robot rijdt na elke werkgang zelfstandig naar een mobiel vulstation en wordt daar automatisch bijgevuld. Hij kan in één werkgang de volledige bemestingsbehoefte geven. Onderzoekers van PPO AGV en Wageningen UR Livestock Research deden op verzoek van NCOR in de zomer van 2011 proeven met de zodebemester-PPL op grasland.
  Teelt op zand vraagt eigen aanpak : Noviteiten bij proefboerderij Vreedepeel
  Delleman, J. ; Hanse, L. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)9. - ISSN 0169-653X - p. 17 - 21.
  aardappelen - zandgronden - cultuurmethoden - mechanisatie - landbouwtechniek - akkerbouw - landbouwvoorlichting - open dagen - proefboerderijen - potatoes - sandy soils - cultural methods - mechanization - agricultural engineering - arable farming - agricultural extension - open days - experimental farms
  Half augustus 2011 stond proefboerderij Vredepeel een dag lang in het teken van aardappelteelt op zandgronden. Aan de hand van live demonstraties, proefvelden en voorlichtingsstands konden bezoekers zien dat het verbouwen van aardappelen in veel opzichten een aangepaste mechanisatie en teelttechniek vraagt. Nog schoner rooiende rooimachines en banden die altijd op lage spanning mogen blijven, waren voorbeelden van enkele interessante noviteiten.
  Mechanische onkruidbestrijding met perspectief
  Bleeker, P.O. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 56 - 57.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - schoffelmachines - mechanisatie - landbouwwerktuigen - biologische landbouw - landbouwtechniek - automatisering - weed control - mechanical control - rod weeders - steerage hoes - mechanization - farm machinery - organic farming - agricultural engineering - automation
  Intra-rijwieders met schoffels, lichtsensoren en camera’s: deze intelligente machines bestrijden het onkruid in de gewasrij mechanisch. Ze zijn ontwikkeld voor de biologische landbouw. De sensoren en camera’s bepalen de plaats van het gewas, waarna de schoffels per rij het onkruid tussen de planten omver wieden. Ook gangbare telers passen ze intussen met succes toe.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.