Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 180

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mineral nutrition of cocoa : a review
  Vliet, J.A. van; Slingerland, M.A. ; Giller, K.E. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462577053 - 57
  cacao - mineralenvoeding - bevruchting - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vruchtbaarheid - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenbeschikbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffentekorten - kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - agrarische productiesystemen - overzichten - cocoa - mineral nutrition - fertilization - fertilizers - fertilizer requirement determination - fertility - nutrient requirements - nutrient availability - soil analysis - nutrient deficiencies - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - agricultural production systems - reviews
  This literature review on mineral nutrition of cocoa was commissioned by the Scientific Committee of the Cocoa Fertiliser Initiative to address the following questions: What knowledge is currently available about mineral nutrition of cocoa? What are the current knowledge gaps? What are the key areas for further research?
  Productieslag en perceelgericht bemesten
  Verloop, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 3 - 3.
  bemesting - gewasproductie - dierlijke meststoffen - mestbehoeftebepaling - maximum opbrengst - graslanden - maïs - melkveehouderij - fertilizer application - crop production - animal manures - fertilizer requirement determination - maximum yield - grasslands - maize - dairy farming
  In het onderzoek ‘Productieslag’ werken 10 Koeien & Kansen bedrijven aan een hogere gewasproductie met de beschikbare meststoffen. Er zijn veel sleutels voor een productieslag, maar perceelgericht bemesten is overal een aandachtspunt. Het is de kunst om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, waarbij meer precisie moet samengaan met een goede uitvoerbaarheid.
  Naar een herziening van kali-advies grasland
  Bussink, D.W. ; Schöll, L. van; Draai, H. van der; Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2014
  Wageningen : NMI-AGRO / Wageningen UR (Soil for life 1421.N.10) - 63
  graslanden - kalium - bemesting - grondanalyse - mestbehoeftebepaling - grasslands - potassium - fertilizer application - soil analysis - fertilizer requirement determination
  Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen om nadelige effecten voor de diergezondheid te vermijden. Het vigerende kalibemestingsadvies is gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig met zware eerste sneden. Het advies is na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld.
  Bemestingsplan verdient meer aandacht
  Verloop, J. ; Abbink, G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  V-focus 11 (2014)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - mestbehoeftebepaling - graslandbeheer - zea mays - bodemvruchtbaarheidsbeheer - dairy farming - fertilizer requirement determination - grassland management - zea mays - soil fertility management
  Resultaten van de KringloopWijzer laten grote verschillen zien in stikstof- en fosfaatopbrengsten, die op verschillende bedrijven worden bereikt in maïs- en grasland. Deels wordt dat veroorzaakt door de manier waarop de bemesting wordt uitgevoerd. Met perceelsgericht bemesten kan de potentie van het land meer worden benut.
  Elementen chloor en nikkel ook essentieel voor groei en ontwikkeling : er is meer dan hoofd- en sporenelementen
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)5. - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - metaalelementen - plantgezondheid - sporenelementtekorten - mestbehoeftebepaling - toepassing - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - metallic elements - plant health - trace element deficiencies - fertilizer requirement determination - application
  Het was zo simpel: planten hebben twaalf elementen echt nodig, verdeeld in zes hoofdelementen en zes sporenelementen. Maar dat beeld kan beter op de schop. Van minstens twee elementen is aangetoond dat ook zij noodzakelijk zijn, sommige andere zijn essentieel voor bepaalde planten en nog een hele groep kan soms de groei en kwaliteit bevorderen. En zoals zo vaak: veel is nog onbekend.
  Nieuwe bemestingsadviezen: Organische bemesting
  Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)277. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  bloembollen - bemesting - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - ornamental bulbs - fertilizer application - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers
  Onlangs is de nieuwe 'Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen' verschenen. Hierin zijn het nieuwste onderzoek en ontwikkelingen in de praktijk verwerkt, zodat de bemestingadviezen weer up-to-date zijn.
  Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen
  Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
  Leiden/Lisse : Bodemdienst Van Dam/Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 58
  bemesting - bloembollen - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - nederland - fertilizer application - ornamental bulbs - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers - netherlands
  Deze herziene adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer. De vorige uitgave dateert van 2004. De belangrijkste wijziging in de huidige uitgave betreft het advies voor organische bemesting, op basis van onderzoek naar de afbraaksnelheid van organische stof ende beschikbaarheid van nutriënten uit organische meststoffen. Daarnaast is er onderzoek verricht aan de stikstofbehoefte van tulp, hyacint, Zantedeschia, lelie en gladiool. Dit heeft niet tot structurele aanpassing van adviezen geleid.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 116
  bemesting - mestbehoeftebepaling - mineralen - plantenvoeding - consultancy - akkerbouw - vollegrondsgroenten - fertilizer application - fertilizer requirement determination - minerals - plant nutrition - consultancy - arable farming - field vegetables
  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a. voorlichting, laboratoria, onderwijs, onderzoek) als telers.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
  Dijk, W. van; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 102
  bemesting - mestbehoeftebepaling - mineralen - plantenvoeding - consultancy - akkerbouw - vollegrondsgroenten - fertilizer application - fertilizer requirement determination - minerals - plant nutrition - consultancy - arable farming - field vegetables
  Als gevolg van het gebruiksnormenstelsel is een scherpe bemestingsstrategie noodzakelijk. Bemestingsadviezen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Vanaf 2006 vormen de bemestingsadviezen zelfs de basis voor de gebruiksnormen. De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat de meest actuele adviezen.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 459) - 25
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht in de akkerbouw sterk terug te dringen. De stikstofbenutting door aardappel is matig tot vrij slecht. Dit kan worden verbeterd door te zorgen voor een goede bodemkwaliteit (bewortelbaarheid, gezondheid en vochtvoorziening) en door overdosering van stikstof te voorkomen. Dit project is gericht op het laatst genoemde aspect: een goede afstemming van de stikstofgift op de gewasbehoefte en het stikstofaanbod uit andere bronnen, zoals mineralisatie in de bodem.
  Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen
  Boer, D.J. den; Reijneveld, J.A. ; Schroder, J.J. ; Middelkoop, J.C. van - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (Rapport / Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 1)
  bemesting - graslanden - voedergewassen - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - grasslands - fodder crops - fertilizer requirement determination
  De samenstelling van mest is afhankelijk van een groot aantal factoren: de diersoort, het gevoerde rantsoen, het stalsysteem, en de hoeveelheid drink- en spoelwater die in de mest komt. Een aantal ontwikkelingen in de veehouderij kan er de oorzaak van zijn dat de gemiddelde mestsamenstelling in de laatste jaren veranderd is. In de rundveehouderij moeten we hierbij denken aan verlaging van de stikstofbemesting en een beperkt gebruik van fosfaatmeststoffen om op die manier te kunnen voldoen aan de gebruiksnormen. Bedrijven die deelnemen aan het berekenen van Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX), voeren scherp op de behoeftenormen aan N en P. Hierdoor kan de hoeveelheid van het bedrijf af te voeren mest worden beperkt. Redenen genoeg om de mestcijfers opnieuw onder de loep te nemen.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)7-12-2011.
  bemesting - stikstof - aardappelen - nutriëntengebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - stikstofmeststoffen - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - potatoes - nutrient use efficiency - placement - nitrogen fertilizers - sandy soils - loess soils - arable farming - fertilizer requirement determination
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Door controle en bijsturing van de stikstofvoorziening tijdens de teelt met behulp van een stikstofbijmestsysteem (NBS) kan worden ingespeeld op variatie in mineralisatie en stikstofverliezen tijdens de teelt, zowel tussen percelen als tussen jaren. Een NBS op basis van gewassensing is het meest perspectiefvol.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond. Deel 1a Deskstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-rapporten 439) - 87
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Dit is de deskstudie: Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond.
  Kunstmest duur? Strooi minder!
  Middelkoop, J.C. van - \ 2010
  V-focus 2010 (2010)10. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  rundveehouderij - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - dosering - toedieningshoeveelheden - mestbehoeftebepaling - agrarische aanpassing - bemesting - cattle husbandry - grassland management - nitrogen fertilizers - dosage - application rates - fertilizer requirement determination - agricultural adjustment - fertilizer application
  In het verleden heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen het stikstofbemestingsadvies op grasland vastgesteld op basis van prijzen van veevoeders en kunstmest. Uitgangspunt was dat bemesten niet meer kost dan het oplevert. Prijzen variëren, maar de commissie stelt niet ieder jaar een nieuw stikstofbemestingsadvies vast. U kunt zelf wel rekening houden met variaties in prijzen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe.
  Management practices and opportunities in the East African highland banana (Musa AAA-EA) production in Uganda
  Wairegi, L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Ken Giller, co-promotor(en): P.J.A. van Asten; M.A. Bekunda. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857884 - 155
  musa - bananen - agronomie - landbouwplantenteelt - gewasopbrengst - mestbehoeftebepaling - bodemvruchtbaarheid - kunstmeststoffen - mulchen - hooglanden - uganda - musa - bananas - agronomy - crop husbandry - crop yield - fertilizer requirement determination - soil fertility - fertilizers - mulching - highlands - uganda
  Optimale N-bemesting zaaiuien; verslag van het onderzoek uitgevoerd in 2008
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 37
  bemesting - stikstof - uien - zaai-uien - akkerbouw - veldproeven - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - onions - spring-sown onions - arable farming - field tests - fertilizer requirement determination
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw en het ministerie van LNV heeft PPO in 2007 en 2008 onderzoek uitgevoerd naar de optimale N-bemesting van zaaiuien. Hierbij zijn elk jaar vier bemestingsproeven aangelegd om een eventuele aanpassing van het bestaande stikstofbemestingsadvies mogelijk te maken. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek in 2008 weergegeven.
  Aanpassing N-bemestingsadvies zaaiuien
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 15
  bemesting - stikstof - uien - zaai-uien - normen - akkerbouw - mestgiften - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - onions - spring-sown onions - standards - arable farming - dressings - fertilizer requirement determination
  Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zaaiui het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de prijs voor stikstof als voor zaaiui varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen.
  Verkenning gedifferentieerde N-gebruiksnorm in consumptieaardappel : experimenten in telen met toekomst 2008
  Ruijter, F.J. de; Berge, H.F.M. ten; Dijk, W. van; Kroonen-Backbier, B. ; Slabbekoorn, J.J. ; Dekker, P.H.M. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 303) - 34
  solanum tuberosum - consumptieaardappelen - stikstofmeststoffen - stikstof - mestbehoeftebepaling - monitoring - bemesting - solanum tuberosum - table potatoes - nitrogen fertilizers - nitrogen - fertilizer requirement determination - monitoring - fertilizer application
  Rapport over een betere afstemming van de N-bemesting op de werkelijke N behoefte van het aardappelgewas.
  Aanpassing N-bemestingsadvies zomertarwe
  Timmer, R.D. ; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 21
  bemesting - stikstof - normen - zomertarwe - tarwe - akkerbouw - mestgiften - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - standards - spring wheat - wheat - arable farming - dressings - fertilizer requirement determination
  Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zomertarwe het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven op zand- en kleigrond in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor tarwe. Zowel de prijs voor stikstof als voor tarwe varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan tarwe, waardoor de optimale economische N-gift lager ligt dan twee jaar geleden toen het onderzoek van start ging. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 20 kg N/ha te verhogen.
  Optimale N-bemesting zomertarwe : resultaten onderzoek 2008
  Timmer, R.D. ; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 29
  bemesting - stikstof - tarwe - zomertarwe - akkerbouw - veldproeven - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - wheat - spring wheat - arable farming - field tests - fertilizer requirement determination
  In opdracht van LTO en het ministerie van LNV is PPO in 2007 onderzoek gestart naar de optimale N-bemesting van zomertarwe. Hiertoe zijn bemestingsproeven aangelegd op drie klei- en drie zandlocaties met de bedoeling de benodigde datasets te verzamelen om een eventuele aanpassing van het bestaande stikstofbemestingsadvies mogelijk te maken. In 2008 is dit onderzoek voortgezet op 2 klei- en 2 zandlocaties. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek in 2008 weergegeven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.