Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==mesttechnologie
  Check title to add to marked list
  Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland : ammoniakemissie en gewasopbrengst
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 629) - 45
  graslanden - dierlijke meststoffen - mechanisatie - landbouwwerktuigen - mesttechnologie - bodeminjecteurs - ammoniakemissie - emissiereductie - gewasopbrengst - aanzuren - natura 2000 - grasslands - animal manures - mechanization - farm machinery - fertilizer technology - soil injectors - ammonia emission - emission reduction - crop yield - acidulation - natura 2000
  Binnen de huidige regelgeving wordt aangeven hoe mest emissiearm toegediend dient te worden. Binnen het kader van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel is onderzoek verricht naar het effect van aanzuren van de mest op de ammoniakemissie en gewasopbrengst. Opzet van het onderzoek, voortgang en resultaten zijn besproken in een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers vanuit o.a. de Proeftuin, machinefabrikant Schuitemaker en LTO. De heer Bussink van het NMI heeft bijgedragen aan de discussie rondom de resultaten.
  Stikstofverwerking van mineralenconcentraat onder gecontroleerde omstandigheden : effecten van aanzuren, vocht en toedieningstechniek
  Rietra, R.P.J.J. ; Velthof, G.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2518) - 33
  mestverwerking - mineralen - concentraten - stikstof - varkensmest - aanzuren - mesttechnologie - veldproeven - bodemwater - manure treatment - minerals - concentrates - nitrogen - pig manure - acidulation - fertilizer technology - field tests - soil water
  Het doel van het onderhavige onderzoek was om te onderzoeken of de toepassing van mineralenconcentraat geoptimaliseerd kan worden en de stikstofwerking verhoogd kan worden door beter rekening te houden met bodemvochtgehalte en door gebruik te maken ammoniak-reducerende technieken
  Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010
  Verloop, J. ; Akker, H. van den - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 393) - 24
  bemesting - vloeibare meststoffen - concentraten - akkerbouw - melkveehouderij - stikstof - kalium - fosfaat - kunstmeststoffen - mesttechnologie - fertilizer application - liquid manures - concentrates - arable farming - dairy farming - nitrogen - potassium - phosphate - fertilizers - fertilizer technology
  Het doel van deze studie was het verkennen van ervaringen bij gebruik van mineralenconcentraten, het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen daarvoor en communiceren over de ervaringen. De meeste gebruikers concluderen dat concentraat als meststof een plaats verdient. Toepassing biedt perspectief in suikerbiet, wintertarwe, gerst, maïs, stamslaboon, waspeen en aardappel (akkerbouw) en in gras (melkveehouderij). De onderlinge verhouding van stikstof en fosfaat is van sommige van de geproduceerde concentraten te laag. Dit is met name voor melkveehouders met een fosfaatoverschot een belemmering. De kali-aanvoer met concentraat beperkt de ruimte voor kunstmest-N vervanging op melkveebedrijven met een kali-getal voldoende en hoger in de bodem. Als kali in concentraat op melkveebedrijven in een behoefte voorziet, dan draagt dit aanzienlijk bij aan het financieel rendement van het gebruik van concentraat. In veel akkerbouwgewassen is de kali-behoefte hoog. Concentraat kan hierin voor een groot deel voorzien, waardoor gebruik van concentraat bijdraagt aan besparing op bemestingskosten.
  Mineralenconcentraten uit dierlijke mest : monitoring in het kader van de pilot mineralenconcentraten = Mineral concentrates from animal slurry : monitoring of the pilot production plants
  Hoeksma, P. ; Buisonjé, F.E. de; Ehlert, P.A.I. ; Horrevorts, J.H. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 481)
  mestverwerking - concentraten - mesttechnologie - kunstmeststoffen - chemische samenstelling - omgekeerde osmose - drijfmest - manure treatment - concentrates - fertilizer technology - fertilizers - chemical composition - reverse osmosis - slurries
  Processing of animal manure is considered as an opportunity to reduce the pressure on the manure market in the Netherlands. One of the options is to separate the slurry and to use the mineral concentrate, that is produced from the liquid phase by reverse osmosis, as a substitute for mineral fertilizer. Against this background the pilot mineral concentrates was started to study the agricultural, economic and environmental effects of the production and use of mineral concentrates. Within the framework of this pilot in 2009 and 2010 the participating manure processing plants were monitored.
  Mineralenconcentraten uit mest; Economische analyse en gebruikerservaringen uit de pilots mestverwerking in 2009 en 2010
  Hoop, J.G. de; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Tomson, N.C. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155170 - 68
  mestverwerking - economische haalbaarheid - mesttechnologie - concentraten - prijzen - drijfmest - akkerbouw - intensieve veehouderij - manure treatment - economic viability - fertilizer technology - concentrates - prices - slurries - arable farming - intensive livestock farming
  De haalbaarheid van de installaties voor verwerking van dierlijke mest met omgekeerde osmose staat of valt met de hoogte van de mestprijzen, zowel de aanvoerprijs van ruwe drijfmest als de afvoerprijzen van de eindproducten en concurrerende mestproducten en meststoffen. Ten tijde van het onderzoek waren de installaties om mineralenconcentraat te produceren gemiddeld rendabel bij een mestaanvoerprijs van 11 tot 13 euro per ton, waarbij de mestleverancier transport, wegen en bemonsteren betaalt.
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking
  Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Dijk, W. van; Wustman, R. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 39
  bemesting - bouwland - graslanden - concentraten - kunstmeststoffen - veldproeven - mesttechnologie - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - fertilizer application - arable land - grasslands - concentrates - fertilizers - field tests - fertilizer technology - nutrient use efficiency - nitrogen
  Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat (MC), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het MC hoog is. In 2009 is de Rijksoverheid (de ministeries van LNV thans EL&I en VROM thans I&M) samen met het landbouwbedrijfsleven (LTO en NAV) een pilot gestart waarbinnen onder andere onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op deze pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland. Dit verslag vat de resultaten van deze aanvullende veldproeven in 2009 en 2010 samen en gaat ook in op de stikstofwerking van het MC in de diverse proeven bij verschillende toedieningstechnieken. De proeven zijn in 2009 en 2010 uitgevoerd met zetmeelaardappelen op dalgrond, wintertarwe op zware zeeklei (Oldambt) en zomergerst op dalgrond (2009) en NO zandgrond (2010). Verder zijn in 2010 proeven uitgevoerd op ZO zandgrond met consumptieaardappelen, snijmaïs en op grasland en op ZW zeeklei met consumptieaardappelen.
  Kunstmestvervangers onderzocht : tussentijds rapport van het onderzoek in het kader van de pilot mineralenconcentraten
  Velthof, G.L. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 130
  akkerbouw - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mesttechnologie - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - arable farming - fertilizers - fertilizer analysis - fertilizer technology - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  In deze pilot wordt onderzocht of het mineralenconcentraat, dat ontstaat door mestscheiding en omgekeerde osmose, gebruikt kan worden als kunstmest. Nederland heeft voor deze pilot van de Europese Commissie toestemming gekregen om gedurende twee jaar (2009 en 2010) de landbouwkundige, economische en milieukundige aspecten te onderzoeken van de productie en het gebruik van mineralenconcentraten. Hierbij kunnen de mineralenconcentraten als kunstmest boven de gebruiksnorm van dierlijke mest worden toegepast, maar binnen de stikstofgebruiksnorm in het kader van de Nitraatrichtlijn. In dit rapport worden de tussentijdse resultaten van het WUR-onderzoek weergeven die half november 2009 beschikbaar waren.
  De beschikbaarheid van fosfaat uit de dikke fractie van gescheiden drijfmest
  Schroder, J.J. ; Uenk, D. ; Visser, W. de - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 661) - 9
  bemesting - dierlijke meststoffen - mestverwerking - mesttechnologie - fosfaat - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - animal manures - manure treatment - fertilizer technology - phosphate - nutrient use efficiency
  Mestscheiding kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van mineralen. Bij scheiding van dierlijke mest komt fosfaat (P) voor een groot deel in de dikke fractie terecht. Omwille van een betere scheiding worden in sommige installaties ijzerhoudende toevoegmiddelen gebruikt. Dergelijke toevoegmiddelen kunnen de beschikbaarheid van P voor gewassen verminderen. Van vier installaties zijn monsters genomen van de ingaande drijfmest en de uitgaande dikke fracties. Slechts in één van de installaties werd als toevoegmiddel 0,36 molecuul ijzer per molecuul P gebruikt. De 4 x 2 verschillende monsters werden met kleigrond vermengd en in potten opgeslagen. Na 2 en 6 maanden is de bemestende waarde van de meststoffen met die van kunstmest vergeleken. De P toestand van bouwland was significant hoger bij gebruik van kunstmest dan bij gebruik van drijfmest of dikke fractie. Drijfmesten en dikke fracties hadden een relatieve werking van 40-90%. Het laagst was de P-werking van de dikke fracties afkomstig uit de installatie die een ijzerhoudend toevoegmiddel gebruikt had.
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010
  Verstegen, H.A.G. - \ 2010
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 45
  mesttechnologie - dierlijke meststoffen - mestverwerking - samenstelling - mineraalgehalte - scheiding - mineralen - veldgewassen - proeven - bemesting - concentraten - akkerbouw - aardappelen - graslanden - melkveehouderij - fertilizer technology - animal manures - manure treatment - composition - mineral content - separation - minerals - field crops - trials - fertilizer application - concentrates - arable farming - potatoes - grasslands - dairy farming
  In het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. veldproeven (aardappelen en grasland) waarin de N-werking wordt vastgesteld en een aantal demonstratieproeven waarbij het MC op praktijkschaal wordt toegepast (2 melkveehouderijbedrijven en 1 akkerbouwbedrijf).
  Kunstmestvervangers onderzocht; Eerste ervaringen met mineralenconcentraat op 'Telen met Toekomst-bedrijf'Van den Berg gunstig
  Verloop, J. ; Akker, H. van den - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 11) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - mineralen - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - minerals - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staan de ervaringen op "Telen met Toekomst-bedrijf" Van den Berg centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Eerste ervaringen met mineralenconcetraat op Koeien & Kansen-bedrijven zijn gunstig
  Verloop, J. ; Meerkerk, B. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 10) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staan de ervaringen van meerdere "Koeien en Kansen" bedrijven centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Stikstofwerking mineralenconcentraat en dikke fractie op bouwland
  Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 07) - 2
  akkerbouw - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mesttechnologie - bemesting - concentraten - arable farming - fertilizers - fertilizer analysis - fertilizer technology - fertilizer application - concentrates
  In 2009 is veldonderzoek gestart naar de N-werking van concentraten op zowel gras- als bouwland. Doel van het onderzoek is vaststelling van de N-werking van concentraten bij emissiearme toediening t.o.v. gangbare kunstmest (KAS). In dit informatieblad wordt ingegaan op de eerste resultaten van de bouwlandproeven.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Stikstofwerkingscoëfficiënt van mineralenconcentraten op grasland
  Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans 06) - 2
  kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - stikstof - graslanden - mesttechnologie - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer analysis - nitrogen - grasslands - fertilizer technology - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staat de stikstofwerking op grasland centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Landbouwkundige en milieukundige perspectieven van mineralenconcentraten
  Ehlert, P.A.I. ; Hoeksma, P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 05) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  De samenstelling van een mineralenconcentraat wijst op een landbouwkundige betekenis als stikstofmeststof en/of als kalimeststof. Een aantal mineralenconcentraten bevat ook fosfaat. De effectiviteit van de stikstof van het mineralenconcentraat wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin ammoniakvervluchtiging kan optreden. Dit zijn enkele conclusies van analyse van mineralenconcentraten.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Hoe bepaal je de stikstofwerking van mineralenconcentraten?
  Schröder, J.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 04) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - bodemchemie - nitraten - landbouw en milieu - bemesting - waterige concentraten - fertilizers - fertilizer technology - soil chemistry - nitrates - agriculture and environment - fertilizer application - aqueous concentrates
  Onderzoek naar het bepalen van de (niet)werking van mineralenconcentraten. Ook van producten uit de mestverwerking, waaronder mineralenconcentraten, moet de N-werkingscoëfficiënt NWC bepaald worden. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Het is verleidelijk om te denken dat daarbij twee proefveldjes volstaan: één met kunstmest-N en één met mineralenconcentraat. Als de gewasopbrengst van beide veldjes aan het eind van het seizoen even goed is, lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat ‘mineralenconcentraten eenzelfde werking hebben als kunstmest’. Toch is zo’n simpele vergelijking niet voldoende: niet voor de wetgever, maar ook niet voor de gebruikers van meststoffen
  Kunstmestvervangers onderzocht; Monitoring installaties
  Hoeksma, P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 03) - 2
  mest - dierlijke meststoffen - drijfmest - mesttechnologie - mestverwerking - manures - animal manures - slurries - fertilizer technology - manure treatment
  Onderzoek naar installaties die worden ingezet bij de verwerking van mest
  Anorganische en organische microverontreinigingen in mineralenconcentraten : resultaten van de eerste verkenningen
  Ehlert, P.A.I. ; Hoeksma, P. ; Velthof, G.L. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 256) - 17
  dierlijke meststoffen - mesttechnologie - scheiding - kunstmeststoffen - samenstelling - mineralen - mestverwerking - concentraten - bemesting - animal manures - fertilizer technology - separation - fertilizers - composition - minerals - manure treatment - concentrates - fertilizer application
  Mestverwerking wordt gezien als een van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Een van de mogelijkheden is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat dat na ultrafiltratie uit de dunne fractie ontstaat, gebruikt wordt als kunstmestvervanger. Mineralenconcentraten zijn waterige oplossingen met stikstof en kali. Er is geen Europees toetsingkader voor de belasting met anorganische en organische microverontreinigingen voor deze stof. Getoetst aan de Meststoffenwet doorstaan mineralenconcentraten de milieueisen voor anorganische en organische microverontreinigingen. Deze stoffen kunnen als schoon en onverdacht worden aangemerkt.
  KAS in prei niet zo verkeerd
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen week 16 (2007). - ISSN 0925-9694 - p. 29 - 29.
  kunstmestanalyse - mesttechnologie - kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - stikstof - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - toedieningshoeveelheden - bemesting - fertilizer analysis - fertilizer technology - fertilizers - nitrogen fertilizers - nitrogen - crop quality - crop yield - application rates - fertilizer application
  In hoeverre is prei bemesten met Agroblen, Cultan, Entec en Orgaplus efficiëenter dan met KAS? Via een PPO-proef met deze meststoffen is geprobeerd antwoord te geven op die vraag. Uit die proef bleek KAS nog niet zo verkeerd te zijn voor prei; er kon geen verschil worden aangetoond
  Designing Integrated Nutrient Management systems in sub-Saharan Africa
  Jager, A. de; Smaling, E.M.A. ; Onduru, D. ; Bekunda, M. ; Röling, N.G. - \ 1999
  In: Integral design: innovation in agriculture and resource management / Leeuwis, C., - p. 173 - 193.
  bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mesttechnologie - low input landbouw - voorlichting - afrika ten zuiden van de sahara - soil fertility - nutrients - fertilizer technology - low input agriculture - extension - africa south of sahara
  Ammoniakemissie bij verschillende toedieningsmethoden van dunne rundermest op veengrasland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 94-72)
  ammoniakemissie - veengronden - mesttechnologie - mest - bemesting - emissiereductie - graslanden - ammonia emission - peat soils - fertilizer technology - manures - fertilizer application - emission reduction - grasslands
  In 1990 is de ammoniakemissie naast mesttoediening met verschillende technieken onderzocht op veengrond. De volgende zes technieken werden vergeleken: bovengronds breedwerpig toedienen; bovengronds breedwerpig toedienen gevolgd door inregenen; bovengronds breedwerpig toedienen van verdunde mest; bovengronds breedwerpig toedienen van aangezuurde mest; zodebemesting. De metingen werden uitgevoer in het voorjaar, de zomer en het najaar om de effecten van verschillende weersomstandigheden in het onderzoek te betrekken. de ammoniakemissie van op het land toegediende mest werd met behulp van de micrometeorologische massabalansmethode bepaald.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.