Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 110

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ketenkwaliteit in de hand
  Luitjes, H. ; Wien, J.E. ; Vollebregt, H.M. ; Uiterwijk, M. - \ 2004
  Agro Informatica 17 (2004)4. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 22.
  microcomputers - minicomputers - computers - bedrijfsvoering - registratie - registreren - informatiesystemen - landbouwindustrie - marketing - technische informatie - ketenmanagement - agro-industriële ketens - microcomputers - minicomputers - computers - management - registration - recording - information systems - agribusiness - marketing - technical information - supply chain management - agro-industrial chains
  Binnen de voedseltechnologie is het van belang te weten hoe goed een keten in staat is de kwaliteit van het versproduct vast te houden. Om inzicht te krijgen in de prestatie van een keten is de 'vers-keten prestatie-index' ontwikkeld, waarvan in het kort wordt uitgelegd hoe deze te gebruiken
  Feitelijke informatie uit de desk top library, deel 4
  Koster, L.M. - \ 1999
  Voeding Nu 1 (1999)12. - ISSN 1389-7608 - p. 21 - 21.
  computers - gegevensverwerking - microcomputers - informatie - kennis - communicatie - informatietechnologie - informatieverspreiding - geleiding - zoekgedrag - internet - computernetwerken - data processing - information - knowledge - communication - information technology - diffusion of information - guidance - searching behaviour - computer networks
  In dit vierde deel zijn een aantal databanks en full text - bestanden behandeld die via deze website te inden zijn
  Rekenprogramma voor het voeren van bijproducten aan vleesvarkens
  Wagenberg, C. van; Brakel, C. van; Scholten, R. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)2. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 12.
  samenstelling - computers - kostenanalyse - gegevensverwerking - microcomputers - minicomputers - varkens - machines - composition - computers - cost analysis - data processing - microcomputers - minicomputers - pigs - machines
  Een vleesvarkenshouder wil vaak snel een indicatie hebben of een bepaald graan- of bijproductenrantsoen aantrekkelijk is voor zijn bedrijf. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft hiervoor een rekenprogramma ontwikkeld dat snel en eenvoudig de totale kostprijs berekent van een willekeurig rantsoen voor een individueel vleesvarkensbedrijf.
  Use-oriented courseware development for agricultural education : an ecological approach
  Blom, J.J.C. - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): J. van Bergeijk; J.C.M.M. Moonen. - S.l. : Blom - ISBN 9789054857051 - 296
  computers - onderwijs - lesmaterialen - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - onderwijzen - opleiding - vrije tijd - landbouw - agrarisch onderwijs - nederland - machines - computers - education - teaching materials - minicomputers - microcomputers - data processing - teaching - training - leisure - agriculture - agricultural education - netherlands - machines

  This thesis investigates the disappointing use of computers and courseware in Dutch agricultural education. The central question is: How to develop courseware that will be used by teachers in agricultural education practice? On the basis of a theoretical frame of reference and by means of two case studies, the use of courseware in the context of Dutch agricultural education is described, understood and explained; and use influencing factors are established. Prescriptions are formulated that reckon with these factors and presumably increase the likelihood of use in practice. In two additional case studies, both the process and the organisation of courseware development for Dutch agricultural education are described, understood and explained. On the basis of this understanding, the prescriptions, phrased in the two preceding case studies, are adjusted and extended. The resulting prescriptions fit into five categories:
  a) courseware should address needs

  b) courseware should lead to lower costs of use
  c) courseware development should match teacher learning
  d) courseware development should reckon with contexts of use
  e) courseware development should be organised in manner that facilitates use
  increasing development

  Essentially, the formulation of these use-increasing prescriptions as described above amounts to tailoring the courseware-development process to the context in which the courseware will be used. For this process of tailoring, insight is needed in the contingencies between courseware- development characteristics and the attributes of a context of use. These contingencies are described in the last chapter of this thesis. Risk prevention is the most important argument in selecting a specific courseware-development characteristic for a given context.

  In this research, this tailoring process is applied to Dutch agricultural education. The resulting alternative and supposedly use-increasing approach of courseware development can be characterised as situation specific, teacher-driven, and processoriented. Important domains of expertise are those of subject matter, of teachers as users, of project and educational innovation management and of instructional design. This approach combines a small scale with a high level of ambition. This approach is termed ecological since insights from ecology offer instructive analogies that for courseware development can be phrased as follows. Courseware may offer a wide range of educational improvements, the contexts of use determine the quality characteristics of viable courseware applications. Consequently, characterising, a viable courseware application implies describing its context of use.

  Arbeidsbehoefte handheld-computer versus schriftelijke registratie van aandoeningen
  Ramaekers, P.J.L. ; Huiskes, J.H. ; Langelaan, I.S. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.16) - 8
  tijd - arbeid (werk) - arbeidskunde - symptomatologie - diagnose - diagnostische technieken - werk - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - diergeneeskunde - varkens - machines - time - labour - work study - symptomatology - diagnosis - diagnostic techniques - work - computers - minicomputers - microcomputers - data processing - veterinary science - pigs - machines
  In een tijdstudie zijn de arbeidsbehoefte voor de registratie van aandoeningen en behandelingen bij vleesvarkens via een handheld-computer en de arbeidsbehoefte bij een schriftelijke registratiemethode met elkaar vergeleken
  De handcomputer voor het invoeren en opvragen van gegevens
  Vos, F. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  computers - gegevensverwerking - landbouwbedrijven - microcomputers - minicomputers - varkens - diergeneeskunde - bedrijfsinformatiesystemen - machines - computers - data processing - farms - microcomputers - minicomputers - pigs - veterinary science - management information systems - machines
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft de arbeidsbehoefte voor de registratie van aandoeningen bij het gebruik van handcomputers vergeleken met schriftelijke registratie. Er is ook gekeken naar gebruikerservaringen.
  Information and Communication Technology Applications in Agriculture: state of the art and future perspectives : Proceedings of the 6th International Congress for Computer Technology in Agriculture (ICCTA'96)
  Lokhorst, C. ; Udink ten Cate, A.J. ; Dijkhuizen, A.A. - \ 1996
  Wageningen : VIAS - ISBN 9789072886101 - 716
  landbouwbedrijven - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - bedrijfsinformatiesystemen - machines - farms - computers - minicomputers - microcomputers - data processing - management information systems - machines
  Beveiliging van computerbestanden tegen verlies
  Selten, J. ; Berg, V. van den; Janssen, H. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 95-26) - 8
  computers - gegevensverwerking - microcomputers - minicomputers - bescherming - opslag - machines - data processing - protection - storage
  Globale statistiek van landhoedanigheden in Oost - Nederland
  Vries, F. de; Denneboom, J. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 369) - 23
  computers - gegevensverwerking - cartografie - microcomputers - minicomputers - nederland - bodemkarteringen - bodemwater - thematische cartografie - gelderland - computers - data processing - mapping - microcomputers - minicomputers - netherlands - soil surveys - soil water - thematic mapping - gelderland
  Voor het zandgebied van Nederland is uit het rastercelbestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, en uit het rastercelbestand Bodemstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek informatie afgeleid over de grondsoort, de vochtleverantie, de diepte van het grondwater en de oppervlakte cultuurgrond per cel van 500 m x 500 m. De gegevens worden toegepast in een model voor het kwantificeren van nutriëntenemissies vanuit de landbouw.
  De ontwikkeling van een methode voor monitoring van de 'maat van de ruimte'
  Alphen, B.J. van; Dijkstra, H. ; Roos - Klein Lankhorst, J. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 334) - 82
  landbouwgrond - landschap - overheidsbeleid - ruimtelijke ordening - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - kaarten - geografie - nederland - machines - agricultural land - landscape - government policy - physical planning - land policy - land use planning - environment - computers - minicomputers - microcomputers - data processing - maps - geography - netherlands - machines
  Memoria del curso de actualizacion SOTER-SIG : taller internacional SOTER en America Latina y curso de entrenamiento SOTER-SIG : Reunion organ. dendro de proyecto LASOTER de UNEP-ISRIC, 13 - 29 de Abril 1994 en Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
  Peters, W.L. - \ 1994
  Wageningen : International Society of Soil Science (SOTER report 8) - 96
  computers - gegevensverwerking - geografische informatiesystemen - microcomputers - minicomputers - bodemkunde - zuid-amerika - machines - computers - data processing - geographical information systems - microcomputers - minicomputers - soil science - south america - machines
  Handheld-computers
  Ramaekers, P. ; Huiskes, J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)3. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  automatisering - computers - gegevensverwerking - ziektepreventie - landbouwbedrijven - identificatie - merken - mechanisatie - microcomputers - minicomputers - varkens - preventie - preventieve geneeskunde - dierverzorging - bedrijfsinformatiesystemen - dierziektepreventie - machines - automation - computers - data processing - disease prevention - farms - identification - marking - mechanization - microcomputers - minicomputers - pigs - prevention - preventive medicine - care of animals - management information systems - animal disease prevention - machines
  Het Proefstation voor de Varkenshouderij onderzoekt de meerwaarde van 'handheld'-computers (handcomputers) voor de registratie van ziekten en behandelingen ten opzichte van de schriftelijke registratie.
  Hoe nemen MDM-bedrijven beslissingen over de veevoeding?
  Bakker, J.J. ; Wien, J.F. ; Zaalmink, B.W. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)1. - ISSN 0921-8874 - p. 25 - 28.
  diervoedering - computers - concentraten - melkvee - melkveehouderij - gegevensverwerking - voedingsnormen - voer - bedrijfsvoering - microcomputers - minicomputers - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - statistische gegevens - duurzaamheid (sustainability) - machines - animal feeding - computers - concentrates - dairy cattle - dairy farming - data processing - feeding standards - feeds - management - microcomputers - minicomputers - natural resources - protection - rehabilitation - resource utilization - statistical data - sustainability - machines
  Het project Management op Duurzame Melkveebedrijven omvat het volgen en demonstreren van bedrijven die een voorbeeldfunctie vervullen voor 'duurzame melkveehouderij'.
  Courseware voor het landbouwonderwijs: voor verbetering vatbaar.
  Blom, J.J.Chr. - \ 1994
  Agrarisch Onderwijs 36 (1994)8. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
  computers - onderwijs - lesmaterialen - computer software - toepassingen - agrarisch onderwijs - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - ontwikkeling - ontwerp - constructie - machines - education - teaching materials - applications - agricultural education - data processing - development - design - construction
  Invoering van computers, een kwestie van volhouden.
  Blom, J.J.Chr. - \ 1994
  Agrarisch Onderwijs 36 (1994)6. - ISSN 0925-837X - p. 10 - 12.
  computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - informatietechnologie - agrarisch onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - machines - data processing - information technology - agricultural education - secondary education - intermediate vocational training
  Mogelijkheden om het koeverkeer te beinvloeden ten behoeve van het automatisch melken = Influencing cow traffic for the purpose of automatic milking
  Metz - Stefanowska, J. ; Ketelaar - de Lauwere, C.C. ; Ipema, A.H. - \ 1993
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / IMAG - DLO 92-13) - ISBN 9789054060307 - 28
  automatisering - computers - gegevensverwerking - informatiesystemen - machinaal melken - bedrijfsvoering - microcomputers - minicomputers - machines - automation - data processing - information systems - machine milking - management
  Natuurbeleidsplan project 33a : ontwikkeling van een inventarisatiemethode en een GIS voor cultuurhistorische landschapselementen en waardevolle gebieden
  Barends, S. - \ 1993
  Wageningen etc. : DLO-Staring Centrum [etc.] (Rapport / DLO-Staring Centrum 262) - 121
  classificatie - computers - gegevensverwerking - descriptoren - geografische informatiesystemen - geografie - identificatie - landschap - microcomputers - minicomputers - nederland - machines - classification - computers - data processing - descriptors - geographical information systems - geography - identification - landscape - microcomputers - minicomputers - netherlands - machines
  Elektronische levensnummers in de varkenshouderij : rapportage van de praktijkfase
  Langeveld, N.G. ; Lammers, G.H. ; Lambooij, E. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-393) - 96
  componenten - computers - gegevensverwerking - elektrische apparatuur - identificatie - merken - microcomputers - minicomputers - varkens - schakelaars - machines - components - data processing - electrical equipment - identification - marking - pigs - switches
  The Siesta Geographic Database Instruction for its use and Maintenance
  Krabbe, W.K. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Report / Atlantic zone programme 22b, phase 2) - 48
  computers - costa rica - gegevensverwerking - grondvermogen - landevaluatie - microcomputers - minicomputers - bodemgeschiktheid - machines - computers - costa rica - data processing - land capability - land evaluation - microcomputers - minicomputers - soil suitability - machines
  Automatisch dierweegsysteem bij kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)1. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 21.
  weegschalen - computers - gegevensverwerking - massa - microcomputers - minicomputers - kalkoenen - weegapparaten - gewicht - machines - balances - computers - data processing - mass - microcomputers - minicomputers - turkeys - weighers - weight - machines
  Dit artikel is bedoeld als toelichting op eerder verschenen publikaties over dit onderwerp.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.