Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beeldanalyse brengt kwaliteit substraten snel en objectief in kaart (interview met Chris Blok)
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)10. - p. 66 - 67.
  beeldanalyse - substraten - groeimedia - bodemstructuur - micromorfologische bodemkenmerken - bodemmicromorfologie - glastuinbouw - image analysis - substrates - growing media - soil structure - soil micromorphological features - soil micromorphology - greenhouse horticulture
  Het onderzoek naar de kwaliteitsaspecten van substraten wordt steeds verfijnder. Wageningen UR tilt het visuele onderzoek naar een hoger plan met behulp van beeldanalyse, waarvoor fer Weerheijm van Independent Substrate Consulting apparatuur beschikbaar stelde. Volgens onderzoeker Chris Blok zal het tijdrovende voortraject potgrond en substraatleveranciers op termijn veel werk besparen en betere resultaten opleveren
  Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Kooistra, M.J. ; Haring, R.M.K. ; Verbauwen, E.C. ; Smit, S. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 486) - 147
  bodemmorfologische kenmerken - bodemprofielen - archeologisch materiaal - archeologie - ouderdom van de bodem - micromorfologische bodemkenmerken - verstoorde bodems - bodemdegradatie - nederland - flevoland - zuidelijk flevoland - bodemkunde - geochemie - geologie - micromorfologie - paleo-ecologie - Almere - soil morphological features - soil profiles - archaeological material - archaeology - age of soil - soil micromorphological features - disturbed soils - soil degradation - netherlands - flevoland - zuidelijk flevoland
  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overgang van dekzand naar basisveen en de hiermee geassocieerde archeologische waarden. De onderzoeksresultaten geven een overzicht van de complexe ontstaanswijze van de dekzandgronden en van de degradatieprocessen die sinds de vorming de kwaliteit van de dekzandgrond en het basisveen hebben beonvloed. Tevens worden de implicaties hiervan voor archeologische waarden belicht.
  Micromorfologisch onderzoek t.b.v. het archeologisch projekt Westland west : Broekpolder : onderzoek aan twee secties in profiel EF ten behoeve van de archeologie
  Kooistra, M.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra - 21
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - geschiedenis - cultureel onderzoek - archeologie - landschap - analyse - menselijke activiteit - zuid-holland - westland - soil micromorphology - soil micromorphological features - history - cultural research - archaeology - landscape - analysis - human activity - zuid-holland - westland
  Micromorfologisch onderzoek Woerden AAO "Hoek Molenstraat/Kazernestraat"
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - zware kleigronden - archeologie - nederland - zuid-holland - soil micromorphology - soil micromorphological features - clay soils - archaeology - netherlands - zuid-holland
  Micromorfologisch onderzoek Swalmen; AAO '99SWAN-OUDERHOF
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 9
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - archeologie - nederland - limburg - soil micromorphology - soil micromorphological features - archaeology - netherlands - limburg
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.