Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 86

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.J. - \ 2015
  Geoderma Regional 5 (2015). - ISSN 2352-0094 - p. 44 - 53.
  bodemkarteringen - grondwaterstand - waterwinning - opbrengsten - berekening - veldwerk - midden-limburg - soil surveys - groundwater level - water catchment - yields - calculation - field work - midden-limburg
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for these crop yield reductions. Soil maps are used to estimate crop yield reductions and hence legal compensations. We calculated the benefit of a detailed soil survey from the reduction of errors in legal compensations that can be achieved if a detailed soil map, 1:25,000, is used for estimation instead of the national soil map, 1:50,000. We compared this error reduction with the costs of the detailed soil survey. We selected 40 farms by stratified random sampling in the drinking water collection area ‘Vierlingsbeek’. At each farm soil profile descriptions were made at a total of 137 randomly selected locations. Legal compensations estimated from the 1:50,000 soil map and information from the 1:25,000 soil map were compared with legal compensations calculated from the soil profile descriptions, and errors were calculated for each farm in € ha- 1 year- 1. With an investment in detailed soil survey of €30 ha- 1 the absolute error could be reduced on average by €13.16 ha- 1 year- 1, the present value of which is €258 ha- 1 assuming an interest of 3% and yearly compensations during a period of 30 years. We conclude therefore that for this study area detailed soil survey was worth the costs. Furthermore, we conclude that insight in the spatial dependence structure of classification errors at soil maps of various scales would be very helpful prior information in deciding on the detail of soil survey needed to support decisions at farm level.
  The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning
  Lauwere, C.C. de; Vellema, S. ; During, R. ; Dessing, E.G.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (LEI Report 2015-016) - 76
  regionale ontwikkeling - regionale planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - regional development - regional planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - agriculture - sustainability
  The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politicians, entrepreneurs, civil society organisations, and researchers in joint endeavours, with ambitious names such as Food Valley, Energy Valley, Health Valley, or Greenports. This report labels such endeavours as ‘regional transitions’. A common feature of regional transitions is that forces are bundled in a region to strengthen local economies in a context of international trade and competition. This fits in national and European policies which assume that local economies can be strengthened by technological innovation (Rutten and Boekema, 2007). Regional transitions however include more than ‘just’ a technical innovation with its necessary logistics and infrastructure. The question how connections between people (stakeholders involved) and organisations arise and grow may be much more crucial in regional transitions
  Uitwerking kennisvragen pilot de Sloot in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  Roelsma, J. - \ 2013
  Alterra
  hydrologie van stroomgebieden - landgebruik - waterkwaliteit - proefprojecten - akkerbouw - intensieve veehouderij - de peel - midden-limburg - catchment hydrology - land use - water quality - pilot projects - arable farming - intensive livestock farming - de peel - midden-limburg
  Naar aanleiding van een tweetal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten met grondgebruikers in het pilotgebied de Sloot zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. Deze kennisvragen zijn via LTO aangeboden aan Alterra. Het pilotgebied de Sloot is een hydrologisch goed afgebakend stroomgebied van ruim 400 ha en ligt ten oosten van Meijel. Het gebied wordt gekenmerkt door een diversiteit aan flankerende gronden en bedrijven en het behoort tot de bovenloop van de Roggelsebeek.
  Het Geldernsch-Nierskanaal: hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel
  Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Makaske, B. ; Talsma, M. - \ 2013
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2013). - ISSN 0166-8439
  waterlopen - afvoer - kanalen - geologische sedimentatie - kwel - natuurgebieden - midden-limburg - noordrijn-westfalen - streams - discharge - canals - geological sedimentation - seepage - natural areas - midden-limburg - north rhine-westphalia
  Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loop van de tijd gekanaliseerd gebleven door oeverbeschoeiing. Opvallend is dat het Nederlandse deel, dat de vrije loop werd gelaten, actief is gaan meanderen. Onderzoek laat zien dat kwel de aanzet gaf voor het meanderen.
  Smolts van Roer naar Rotterdam : passage van jonge zalmen langs de ECI waterkrachtcentrale in Roermond
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wagenigen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Alterra-rapport 2430) - ISBN 9789461731821 - 44
  vismigratie - zalm - visziekten - schimmels - saprolegnia parasitica - monitoring - tellingen - energiecentrales - waterkracht - maas - midden-limburg - fish migration - salmon - fish diseases - fungi - saprolegnia parasitica - monitoring - censuses - power industry - water power - river meuse - midden-limburg
  Al jarenlang zetten vrijwilligers van VBC Roerdal en Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ArGe Lachs) zich in voor de herintroductie van zalm op de rivier de Roer. Hierbij worden jonge zalmen uit ei opgekweekt en uitgezet in de bovenloop van de Roer. De vrijwilligers hebben echter tot nu toe geen zicht op de daadwerkelijke aantallen smolts (jonge zalmen) die, vanaf deze bovenstroomse delen, naar de Maas en daarmee uiteindelijk naar zee trekken. De smolts kunnen dit namelijk op vier manieren doen, via de smoltval, de aalpijp (aalfuik), de vispassage van de ECI waterkrachtcentrale of via de vispassage van de Hambeek. Verder worden er tijdens, delen van, de migratieperiode met schimmel geïnfecteerde jonge zalmen aangetroffen en is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. In de Roer worden ook nog de nodige exotische rivierkreeften en wolhandkrabben gevangen, die mogelijk een bron van infecties zijn. In deze studie werden twee onderzoeksvragen beantwoord, ten eerste of de schimmels die op sommige smolts werden waargenomen wellicht door de toenemende aanwezigheid van exotische kreeften en krabben veroorzaakt kon worden en ten tweede welk deel van het totale aantal passerende smolts in de smoltval van de ECI centrale gemonitord werden tijdens hun trek naar zee.
  Mogelijke gevolgen van nieuwe leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg
  Lammertsma, D.R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Spek, G.J. ; Oord, J.G. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)3. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  habitats - wilde varkens - midden-limburg - nationale parken - habitats - wild pigs - midden-limburg - national parks
  In Limburg wordt het wild zwijn formeel alleen getolereerd in Nationaal Park De Meinweg. Sinds 2000 komen er echter ook elders in de provincie Limburg wilde zwijnen voor. Alterra deed in opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van leefgebieden. En berekende de scores van de potentiële sleutelleefgebieden voor het wild zwijn in Limburg voor een antal eigenschappen. Hoe hoger de score, hoe geschikter het gebied in relatie tot de betreffende eigenschap
  Vennen in Nederland: gevormd, veranderd en hersteld door de mens
  Gils, S. van; Arts, G.H.P. - \ 2012
  In: Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie / Schaminee, J., Janssen, J., Zeist : KNNV (Vegetatiekundige monografieen 944) - ISBN 9789050114493 - p. 90 - 114.
  poelen - hoogveengebieden - ecologisch herstel - historische ecologie - habitats - midden-limburg - pools - moorlands - ecological restoration - historical ecology - habitats - midden-limburg
  In deze bijdrage staan vennen centraal. Bijzondere plantensoorten zijn met name te vinden in de zwak tot zeer zwak gebufferde vennen. Daarvoor draagt Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid. Te vinden zijn daar voornamelijk de bijzondere soorten als Oeverkruid, Waterlobelia en Pilvaren. De standplaatseisen ten aanzien van voedingsstoffen en waterhuishouding worden besproken, waarna uitvoerig wordt ingegaan op het historisch gebruik van deze vennen. Toegelicht aan de twee vennen in Midden-Limburg, namelijk het Sarsven en de Banen. Vooral in de jaren zeventig vorige eeuw hebben de overdaad aan zwavel en stikstof een zware tol geëist
  Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei
  Wal, E. van der; Moonen, V. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)5. - ISSN 0166-8439 - p. 58 - 61.
  oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - landbouw en milieu - gewasbescherming - pesticidenresiduen - waterschappen - noord-limburg - midden-limburg - surface water - surface water quality - agriculture and environment - plant protection - pesticide residues - polder boards - noord-limburg - midden-limburg
  Waterschap Peel en Maasvallei heeft een gebiedsanalyse laten uitvoeren voor stoffen, die een slechte waterkwaliteit veroorzaken en waarvan de landbouw een relevante bron kan zijn. CLM Onderzoek & Advies en Alterra hebben de meetgegevens van het waterschap voor deze stoffen (nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen) in samenhang met gebiedskenmerken en de landbouwpraktijk geanalyseerd. Deze analyse dient als basis voor gesprekken met agrariërs en vor het opstellen van een plan van aanpak voor een betere waterkwaliteit.
  KRW gebiedspilots Noordoost- en Zuidoost Nederland in het Landbouw Centraal project : akker- en tuinbouw 2009 t/m 2011
  Paauw, J.G.M. ; Wustman, R. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 62
  waterkwaliteit - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - pesticiden - akkerbouw - tuinbouw - cultuurmethoden - bemesting - drenthe - groningen - midden-limburg - water quality - nitrate leaching - phosphate leaching - pesticides - arable farming - horticulture - cultural methods - fertilizer application - drenthe - groningen - midden-limburg
  De KRW-waterkwaliteitsnormen worden naar verwachting niet gerealiseerd in Nederland. Daarom zijn extra maatregelen nodig om generieke milieuwetgeving van de Nederlandse overheid te voorkomen en/of te beperken. De normen hebben betrekking op stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. In zeven pilotgebieden wordt gewerkt aan generieke maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Hoewel de gebieden in verschillende regio’s van Nederland lagen en varieerden in grondsoort en gewas, zijn allereerst de oplossingsrichtingen (maatregelen) algemeen beschreven. Elke regio kan de aspecten eruit halen die voor die regio van toepassing zijn. Twee pilotgebieden lagen in Noordoost Nederland: Hondshalstermeer en Zeegserloopje. Vijf pilots lagen in Zuidoost Nederland: Castenrayse Vennen, Hooge Raam, Lage Raam, Middenloop Tungelroyse Beek en Peelrijt. Per pilot gebied werden telers begeleid door een bedrijfsadviseur die in nauw overleg met de teler maatregelen heeft besproken en vastgelegd voor implementatie.
  Venture lab greenport Venlo : een draaischijf voor business ontwikkeling (fase 2) (Helpdeskvraag 3321)
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 31
  regionale ontwikkeling - midden-limburg - agrarisch onderwijs - particuliere sector - kennisoverdracht - samenwerking - regional development - midden-limburg - agricultural education - private sector - knowledge transfer - cooperation
  Een urgente vraag vanuit greenport Venlo is hoe regionale innovaties, vooral op MKB niveau, op het gebied van agribusiness, logistiek, C2C en kwaliteit van de leefomgeving kunnen worden gestimuleerd en hoe bedrijvigheid en nieuwe start-ups kunnen worden bevorderd. Ondernemers hebben innovatievragen, maar zijn door gebrek aan tijd, geld en kennis niet in staat om deze zelf te beantwoorden. Ook zijn scholieren en studenten nog niet sterk verbonden aan Greenport Venlo. In dat kader is het concept Venture Labs verkend.
  Vispassage waterkrachtcentrale Linne : Didson metingen
  Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C138/11) - 17
  vismigratie - diergedrag - waterkracht - krachtcentrales - monitoring - midden-limburg - fish migration - animal behaviour - water power - power stations - monitoring - midden-limburg
  Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. Het systeem bestaat uit een combinatie van een visafweersysteem in de vorm van lichtschermen voor de pompen van de waterkrachtcentrale en een visgeleidingssysteem in de vorm van omloopriolen. Aan beide oevers zijn inzwemtrechters van de omloopriolen geplaatst, waarbij de openingen op de waterkrachtcentrale zijn gericht. In deze studie werd op twee avonden verdeeld over de maanden augustus en september 2011 gekeken in hoeverre vissen en dan met name schieraal het visgeleidingssysteem benaderden en gebruikten
  Opbrengstvergelijking percelen Nutriënten Waterproof en praktijkpercelen
  Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 428) - 36
  akkerbouw - bemesting - emissie - oppervlaktewater - grondwater - mineralisatie - bodemchemie - zandgronden - midden-limburg - proefbedrijven - arable farming - fertilizer application - emission - surface water - groundwater - mineralization - soil chemistry - sandy soils - midden-limburg - pilot farms
  Van 2005 t/m 2008 is op de BSO-percelen het project Nutriënten Waterproof (NWP) uitgevoerd. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van bedrijfssystemen met een minimale emissie van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. In NWP zijn, naast een biologisch systeem, twee geïntegreerde bedrijfssystemen vergeleken: 1. GI-Hoog: voldoende aanvoer van organische stof naar de bodem, op peil houden van de bodemmineralisatie en fosfaatevenwichtsbemesting (fosfaataanvoer gelijk aan fosfaatafvoer); 2. GI-Laag: verlagen bodemmineralisatie door minimale aanvoer van organische stof en versnelde afname van de fosfaatvoorraad in de bodem door minder fosfaat aan te voeren dan er wordt afgevoerd.
  Middle Palaeolithic artefact migration due to periglacial processes; a geological investigation into near-surface occurrence of Palaeolithic artefacts (Limburg-Eastern Brabant coversand region, the Netherlands)
  Deeben, J. ; Hiddink, H. ; Huisman, D.J. ; Müller, A. ; Schokker, J. ; Wallinga, J. - \ 2010
  Netherlands journal of geosciences 89 (2010)1. - ISSN 0016-7746 - p. 35 - 50.
  Archaeological heritage management - Boxtel formation - Cryoturbation - Middle palaeolithic - Optical dating - Periglacial conditions - Pleistocene - Roer valley graben

  The original distribution pattern of Middle-Palaeolithic artefacts may be affected by tectonic movement, sedimentation and periglacial processes. This is e.g. the case in the coversand area of Limburg and Eastern Brabant (NL), where the occurrence of numerous finds in a SW-NE trending zone across the Roer Valley Graben is considered enigmatic. In order to elucidate the processes affecting the spatial distribution and the chance of recovery of such artefacts, we investigated a site in Nederweert. At this site, several Middle-Palaeolithic artefacts had been recovered earlier from unexpectedly shallow depths. A test pit profile and grain size analyses revealed that the shallow sediments at this site have been affected by intense, multi-phase cryoturbation, which has deformed the sand and loam layers and partially mixed them thoroughly. As a result, optically stimulated luminescence dating of these sediments yielded widely scattered single-aliquot equivalent dose distributions. Using a Finite Mixture Model (FMM), it was estimated that cryoturbation caused mixing of sediments deposited between 12 and 50 ka with sediment grains deposited between 60-150 ka. The latter material is probably the original context of the Middle-Paleolithic artefacts. Apparently, cryoturbation and potentially other periglacial processes have transported artefacts closer to the surface. Based on these results, we suggest that the occurrence of MiddlePalaeolithic artefacts is caused by (1) the tectonically-induced spatial distribution of layers of this age and (2) periglacial processes having caused migration of artefacts towards the surface. Although periglacial processes may facilitate finding Middle Palaeolithic artefacts, they may severely disturb the original context to such an extent that Middle Palaeolithic sites can no longer be identified. The results of this study form a basis for improving the Indicative Map of Archaeological Values that is used to predict the presence of archaeological sites. The insights gained are also relevant to other areas where Middle-Palaeolithic sites are affected by periglacial processes.

  Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
  Aarsen, F.G. van den; Broekmeyer, M.E.A. ; Cronenberg, C.C.H. ; Korf, G. ; Rijn-Vellekoop, L. van - \ 2010
  Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage (Rapport 2463-30) - ISBN 9789042131385 - 10
  energiecentrales - koelwater - natura 2000 - luchtverontreiniging - milieueffectrapportage - midden-limburg - power industry - cooling water - natura 2000 - air pollution - environmental impact reporting - midden-limburg
  Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Grensmaas
  Land van Thorn, Procesverslag
  Coninx, I. ; Kranendonk, R.P. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 30
  gebiedsontwikkeling - plattelandsontwikkeling - innovaties - publiek-private samenwerking - bevolkingsafname - maatschappelijk draagvlak - midden-limburg - Nederland - area development - rural development - innovations - public-private cooperation - population decrease - public support - midden-limburg - Netherlands
  In het gebied rondom Thorn liggen veel uitdagingen op het vlak van krimp, klimaatverandering, economische ontwikkeling, vastgoedmarkt, leisure sector etc. Het doel van het project 'Land van Thorn' is om een antwoord te geven op een aantal van deze uitdagingen. Vanuit TransForum wordt specifiek aandacht gevraagd voor de totstandkoming van de publieke-private samenwerking in dit proces.
  Weerspiegeling, Scenario’s voor een integrale gebiedsontwikkeling van het Land van Thorn
  Broos, G. ; Coninx, I. ; Kranendonk, R.P. ; Mansfeld, M.J.M. van; Bokhoven, D. van; Heusschen, M. ; Mommaas, H. ; Boelens, L. - \ 2010
  Zoetermeer : TransForum - 58
  regionale planning - gebiedsontwikkeling - landgebruiksplanning - gemeenten - midden-limburg - regional planning - area development - land use planning - municipalities - midden-limburg
  Met de uitkomsten van deze haalbaarheidstudie verwacht de gemeente meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de gebiedsconcepten die voor Land van Thorn worden ontwikkeld. Door de haalbaarheidsstudie gelijktijdig met het publieke planvormingsproces (structuurvisie en Masterplan) op te laten lopen, verwacht de gemeente tijdwinst te boeken. Want als uit de TransForum-studie Land van Thorn blijkt dat de integrale gebiedsontwikkeling haalbaar is, kan door de gemeente meteen een oordeel gevormd worden over de inpassing van dit integrale gebiedsplan in de structuurvisie en het Masterplan.
  Botsende beelden; innoveren bij maatschappelijke tegenwind, een vertooganalyse van het Gemend Bedrijf
  Horlings, L.G. ; Hinssen, J. ; Hermans, F. - \ 2010
  Tilburg : Telos en TransForum - 93
  intensieve dierhouderij - agro-industriële complexen - clustering - innovaties - regionale voedselketens - recycling - reconstructie - midden-limburg - besluitvorming - intensive husbandry - agroindustrial complexes - clustering - innovations - regional food chains - recycling - reconstruction - midden-limburg - decision making
  Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een initiatief van vier ondernemers die samen met kennisinstellingen werken aan een samenwerkingsverband van plantaardige en dierlijke productiebedrijven die hun afval- en grondstofstromen koppelen. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is gepland in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Witveldweg in Horst aan de Maas - buitengebied kern Grubbenvorst - en omvat een concreet voorstel voor een agropark met intensieve veehouderij. Het landbouwont-wikkelingsgebied (LOG) Witveldweg is 211 hectare groot. In de nabije omgeving liggen de kernen Melderslo, Horst, Lottum, Lomm en Grubbenvorst. Het initiatief Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas vindt plaats in de context van een Nederlandse landbouw in een metropolitane omgeving. De beleidsinzet vanuit het ministerie van LNV is om tot duurzamere agrarische productie te komen (LNV, Strategische Verkenning 2009-2019).
  Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing
  Noij, I.G.A.M. ; Salm, C. van der; Massop, H.T.L. ; Boekel, E.M.P.M. ; Schuiling, C. ; Pleijter, M. ; Clevering, O.A. ; Bakel, P.J.T. van; Chardon, W.J. ; Walvoort, D.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1894) - 144
  bodemchemie - fosfaat - uitspoelen - modellen - drainage - eutrofiëring - stroomgebieden - verontreinigingsbeheersing - kosten - nederland - oppervlaktewaterkwaliteit - gebiedsgericht beleid - midden-limburg - noord-limburg - soil chemistry - phosphate - leaching - models - drainage - eutrophication - watersheds - pollution control - costs - netherlands - surface water quality - integrated spatial planning policy - midden-limburg - noord-limburg
  Voor het beleidskader fosfaat van de Provincie Limburg zijn kaarten geproduceerd van Noord- en Midden-Limburg met de stroomgebieden, die prioriteit verdienen bij de aanpak van de fosfaatproblematiek op basis van de criteria oppervlaktewaterkwaliteit, natuur en verdroging, en risico van overstroming van daarvoor kwetsbare natuur. Van deze stroomgebieden is vervolgens van alle geregistreerde landbouwpercelen het risico op fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater op basis van hydrologie in kaart gebracht. Deze kaarten zijn vertaald naar de (kosten)effectiviteit van de maatregelen blokkeren van oppervlakkige afvoer, conventionele drainage, diepe samengestelde peilgestuurde drainage en uitmijnen, op basis van modelberekeningen die rekening houden met de fosfaattoestand van de bodem. Ten slotte is per stroomgebied de verwachte (kosten)effectiviteit van vloeivelden in kaart gebracht. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om te beoordelen of maatregelen op landbouwpercelen of in een stroomgebied kosteneffectief zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit
  Politieke besluitvorming over het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Gemeente Horst aan de Maas
  Termeer, C.J.A.M. ; Lieshout, M. van; Breeman, G.E. ; Pot, W.D. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bestuurskunde - 54
  regionale planning - intensieve veehouderij - landgebruiksplanning - besluitvorming - reconstructie - midden-limburg - regional planning - intensive livestock farming - land use planning - decision making - reconstruction - midden-limburg
  LOGs (landbouwontwikkelingsgebieden) maken onderdeel uit van het landelijke reconstructiebeleid. Bijzonder voor Horst aan de Maas is dat een aantal agrarische ondernemers heeft aangegeven een zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in dit gebied te willen vestigen. Hoewel de vergunningen nog niet zijn afgegeven, heeft de goedkeuring van de gebiedsvisie tot veel commotie geleid. In de aanloop naar de besluitvorming heeft vooral de mogelijke vestiging van het NGB tot veel maatschappelijke onrust en protesten geleid. De protesten hadden vooral betrekking op mogelijke gezondheidsrisico’s van fijnstof en MRSA (de ziekenhuisbacterie), de aantasting van het karakter van het landelijk gebied door een dergelijke grootschalige onderneming, de (stank)overlast en toename van verkeer(sonveiligheid). Daarnaast zijn er ook fundamenteel ethische bezwaren tegen het op een grootschalige manier houden van dieren
  Dienst Landelijk Gebied en klimaatverandering
  Veraart, J.A. ; Goosen, H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1866) - 40
  klimaatverandering - landinrichting - regionale planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden - climatic change - land development - regional planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden
  Deze verkennende studie geeft een eerste indruk over wat klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke opgaven betekenen voor de Dienst Landelijk Gebied. Daarbij zijn de opgaven voor enkel regio Zuid in beeld gebracht. Tegen die achtergrond zijn drie projecten beschouwd: Schouwen, Raaijweide (ter hoogte van Venlo) en Zuiderklip (Biesbosch). Daarbij is getracht aan te geven welke rol de dienst op dit moment vervult en er zijn aanbevelingen afgeleid om de bijdrage aan klimaatadaptatie te vergroten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.