Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
  Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
  vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact - noord-holland
  Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
  Resultaten van onderzoek naar de effecten van schietactiviteiten vanaf Fort Erfprins te Den Helder op vogels en zeehonden op de Razende Bol. een beoordeling op basis van de Flora- en Faunawet
  Smit, C.J. - \ 2011
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C106/11) - 73
  militaire activiteiten - vogels - zeehonden - nadelige gevolgen - natuurbescherming - kop van noord-holland - military activities - birds - seals - adverse effects - nature conservation - kop van noord-holland
  Vanaf het Zeefront van Fort Erfprins worden door de Koninklijke Marine al meer dan 100 jaren schietoefeningen gehouden. Door het Ministerie van Defensie is op 7 maart 2007 een ontheffing aangevraagd krachtens de Flora- en faunawet voor het doen van onderzoek naar de eventueel verontrustende en verstorende effecten van de schietoefeningen. In het voorliggende rapport wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van de broedvogels, van de aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels en van de aanwezige aantallen Gewone en Grijze Zeehonden op en nabij de Razende Bol. De aan- en afwezigheid van vogels en zeehonden is sterk verschillend per deelgebied. Zeehonden waren in 2008 en het voorjaar van 2009 altijd aanwezig op de noordoostpunt en vaak ook langs de noordelijke rand van de Razende Bol. Verschillende groepen vogels, zoals grote meeuwen en Aalscholvers, worden vooral langs de zuidelijke rand van de plaat aangetroffen
  Quick-scan vertoring fauna door laagvliegen
  Grift, E.A. van der; Foppen, R. ; Loos, W.B. ; Molenaar, J.G. de; Oomen, D. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Sierdsema, H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1725) - 134
  vogels - zoogdieren - luchtvaartuig - helikopters - ecologische verstoring - milieueffect - natuurbescherming - nederland - verstoring - militaire activiteiten - ecologische hoofdstructuur - birds - mammals - aircraft - helicopters - ecological disturbance - environmental impact - nature conservation - netherlands - disturbance - military activities - ecological network
  De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met SOVON
  Principles and pragmatism, Civil-military action in Afghanistan and Liberia
  Frerks, G.E. ; Klem, B. ; Laar, S. van de; Klingeren, M. van - \ 2006
  Utrecht/Amsterdam : Universiteit Utrecht/Bart Klem Research - ISBN 9789073726581 - 119
  oorlog - conflict - ontwikkelingshulp - technische hulpverlening - niet-gouvernementele organisaties - afghanistan - liberia - vrede - humanitaire hulp - militaire activiteiten - militaire hulp - war - conflict - development aid - technical aid - non-governmental organizations - afghanistan - liberia - peace - humanitarian aid - military activities - military aid
  This study looks into civil-military relations in conflict and post-conflict countries. In recent years, the issue has invoked a heated debate, which has occasionally lacked nuance and clarity. Some guidelines have emerged, but they are hardly sufficient for adequate positioning. This study focuses on Afghanistan and Liberia and is intended to assist policymakers and practitioners in developing adequate strategies by answering the following questions: What does cooperation between peacekeeping forces and aid agencies entail in practice? What are the strengths and weaknesses of peacekeeping forces in providing civilian aid? What are the risks and opportunities involved for NGOs when cooperating with peacekeeping forces? What opinion do civil society organisations in the countries concerned have about cooperation with peacekeeping forces? The study starts out by highlighting the changing nature of contemporary conflict and the concomitant changes in the humanitarian, military and development domains. It goes on to order and define key concepts used in current debates on the topic. The subsequent description of civil-military relations in the current peace missions in Afghanistan and Liberia is based on extensive field work and forms the main empirical body of the report.
  Ecologische gevolgen sanering Target 14 SR Vliehors; beschrijving van de gevolgen in het kader van het natuurbeschermingsrecht
  Koolstra, B.J.H. ; Jonkers, D.A. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 960) - 54
  recht - wetgeving - herstel - habitats - regulatie - natuurbescherming - eilanden - nederland - habitatrichtlijn - militaire activiteiten - friesland - nederlandse waddeneilanden - law - legislation - rehabilitation - habitats - regulation - nature conservation - islands - netherlands - habitats directive - military activities - friesland - dutch wadden islands
  In verband met de voorgenomen sanering van een bommendoel op de Vliehors (Vlieland) zijn de ecologische gevolgen van deze sanering in beeld gebracht. Tevens zijn deze gevolgen beoordeeld in het kader van ondermeer de Natuurbeschermingswet, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet.
  Effects of a missile launching on waders and other waterbirds in the Meldorfer Bucht, Germany
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 497) - 41
  helikopters - duitsland - vogels - watervogels - effecten - waadvogels - verstoring - waddenzee - militaire activiteiten - helicopters - germany - birds - waterfowl - effects - waders - disturbance - wadden sea - military activities
  Missile tests in the Meldorfer Bucht have been under debate for many years, especially since the test area has become part of the National Park Schleswig Holsteinisches Wattenmeer. Alterra Texel, as an independent institute involved in biological research in the Wadden Sea for many years, has been asked to quantify the effects of these tests by means of a brief field study. The results presented in this report are based on observations during a single observation day. Our results are combined with theoretical predictions and data from earlier studies. It appears that the use of helicopters for making clear range flights and for collecting the remains of the missile from the mudflats have the highest impact, especially because of disturbance of birds. Some thousands of waders and other waterbirds are disturbed briefly. The impact of these disturbances, expressed as extra energy expenditure for birds, can be classified as small. The number of macrobenthic animals (like worms and shellfish) killed by the missile landing on the tidal flats can be classified as very small. Although our study has been short and relatively superficial we believe that the results can be considered as a valid expert opinion on the most relevant implications of the impact of weapon technology trials in this area.
  Flora en fauna op militaire heideterreinen
  Hornman, M. ; Haveman, R. - \ 2001
  De Levende Natuur (2001). - ISSN 0024-1520
  heidegebieden - ericaceae - bedrijfsvoering - militaire gebieden - vegetatiebeheer - natuurbescherming - gecontroleerd branden - verbranden - flora - fauna - soortendiversiteit - militaire activiteiten - ecologie - heide - militair oefenterrein - natuur - heathlands - ericaceae - management - military areas - vegetation management - nature conservation - controlled burning - burning - flora - fauna - species diversity - military activities
  Resultaten van een inventarisatie van natuurwaarden op militaire oefenterreinen (o.a. Oldebroek en Harskamp op de Veluwe, en terreinen in Drenthe), en de effecten van kenmerkende beheersmaatregelen en activiteiten op deze terreinen (branden, vergraving, berijding, betreding). Door continuïteit in het beheer en door het veroorzaken van dynamiek in de terreinen als gevolg van het gebruik, heeft Defensie bijgedragen aan het behoud van het heidelandschap en de daarvoor karakteristieke soorten
  Bouwstenen voor een beheersvisie van de Texelse Mokbaai
  Smit, C.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 146) - 97
  waterdieren - fauna - vogels - natuurbescherming - kustgebieden - nederland - militaire activiteiten - dierenbescherming - wadden - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - aquatic animals - fauna - birds - nature conservation - coastal areas - netherlands - military activities - animal protection - tidal flats - noord-holland - dutch wadden islands
  Democracy under fire
  Vriens, G. ; Zeeuw, J. de - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Disaster Studies - ISBN 9789076657035 - 42
  conflict - wereld - democratie - politiek - politieke systemen - militaire activiteiten - nationale politiek - internationale conflicten - vrede - conflict - world - democracy - politics - political systems - military activities - national politics - international conflicts - peace
  De uitstralingseffecten van geluidsproduktie van de militaire 25 mm schietbaan in de Marnewaard op plaatskeuze en gedrag van watervogels in het Lauwersmeergebied binnendijks
  Teunissen, W.A. - \ 1991
  Arnhem : RIN (RIN-rapport 91/2) - 101
  dieren - gebouwen - milieu - habitats - militaire gebieden - sociaal gedrag - territorium - opleiding - watervogels - Nederland - militaire activiteiten - waadvogels - groningen - lauwersmeergebied - animals - buildings - environment - habitats - military areas - social behaviour - territory - training - waterfowl - Netherlands - military activities - waders - groningen - lauwersmeergebied
  De uitstralingseffecten van militaire geluidsproduktie in de Marnewaard op het gedrag en de ecologie van wadvogels
  Wintermans, G.J.M. - \ 1991
  Texel : RIN (RIN - rapport 91/3) - 60
  watervogels - dieren - adaptatie - milieu - nadelige gevolgen - schade - vibratie - geluid - warmte - nederland - waadvogels - militaire activiteiten - waddenzee - groningen - lauwersmeergebied - waterfowl - animals - adaptation - environment - adverse effects - damage - vibration - noise - heat - netherlands - waders - military activities - wadden sea - groningen - lauwersmeergebied
  Het effect van schietoefeningen in het Lauwersmeergebied op het gedrag van watervogels
  Eerden, M.R. van; Smit, C.J. - \ 1979
  Arnhem etc. : R.I.N. (Rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer no. 79/3) - 26
  watervogels - milieu - nadelige gevolgen - schade - geluidshinder - opleiding - diergedrag - ? - militaire activiteiten - instinct - friesland - groningen - lauwersmeergebied - waterfowl - environment - adverse effects - damage - noise pollution - training - animal behaviour - netherlands - military activities - instinct - friesland - groningen - lauwersmeergebied
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.