Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Survey van watervogels in het Malzwin, 2013 - 2014
  Smit, C.J. ; Meijboom, A. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/15) - 47
  watervogels - vogels - karteringen - waddenzee - militaire gebieden - waterfowl - birds - surveys - wadden sea - military areas
  Het Ministerie van Defensie streeft ernaar dat militaire activiteiten in het Waddengebied een zo gering mogelijk effect op natuurwaarden hebben. Dit geldt ook voor oefeningen met militaire helikopters in de omgeving van Marinevliegkamp De Kooy. Door het Ministerie wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden om de noodzakelijk geachte activiteiten te concentreren in een relatief beschut gelegen gebied waar effecten op natuurwaarden zo klein mogelijk zijn. Eén van deze gebieden is een locatie in het Malzwin, ten noorden van het Balgzand. In deze rapportage wordt aan de hand van een reeks maandelijkse tellingen aangegeven welke vogelsoorten in welke aantallen in dit gebied aanwezig zijn.
  Defensie heeft een grote verantwoordelijkheid - interview
  Schaminee, J.H.J. - \ 2013
  In: Missie natuur, natuur en landschap op defensieterreinen / Gillisen, N., Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050114653 - p. 136 - 137.
  flora - fauna - militaire gebieden - landgebruik - habitats - natuurgebieden - biodiversiteit - nederland - military areas - land use - natural areas - biodiversity - netherlands
  Nederland kent circa 25.000 hectare aan militaire terreinen. Wat niet veel mensen weten is dat hier veel bijzondere natuur voorkomt. 'Missie Natuur' geeft een verrassende inkijk in deze natuurlijke rijkdom, de geschiedenis en beschrijft de relatie tussen militair gebruik en natuur.
  Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010
  Janssen, J.A.M. ; Bijlsma, R.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2178) - 36
  vegetatiekartering - habitats - natura 2000 - monitoring - militaire gebieden - drenthe - vegetation mapping - habitats - natura 2000 - monitoring - military areas - drenthe
  Het rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van een vegetatiekartering van het militaire oefenterrein Witterveld bij Assen (Drenthe) in 2010. De vegetatiekartering is gebaseerd op een eerder uitgevoerde structuurkartering door de afdeling DGW&T van het ministerie van Defensie, en op digitale infrarood luchtfoto’s uit 2006. De vegetatiekaart is gebruikt als basis voor een kaart van de Natura 2000-habitattypen. Het rapport geeft een overzicht van de ruim 30 aangetroffen vegetatietypen en de wijze waarop deze zijn vertaald naar de Europese habitattypen. De habitatkaart kan gebruikt worden als nulmeting voor monitoring en als basis voor het Natura 2000-beheerplan.
  Van praktijk naar praktijk : kennis voor Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
  Brinkhuijsen, M. ; Westerink - Petersen, J. ; Henkens, R.J.H.G. ; Molenaar, J.G. de; Wintjes, A.L.W. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1634) - 87
  landgebruiksplanning - regionale planning - besluitvorming - militaire gebieden - inventarisaties - projecten - natuurontwikkeling - land use planning - regional planning - decision making - military areas - inventories - projects - nature development
  Dienst Landelijk Gebied staat voor de taak om 53 voormalige militaire terreinen terug te geven aan de natuur, al dan niet in combinatie met andere functies. In deze studie wordt het planproces van vier gebieden beschreven, waar ook sprake was van het teruggeven van (niet agrarisch) gebied aan de natuur. Dat zijn: Vliegbasis Soesterberg, Bedrijventerrein Renkums Beekdal, Groei en krimp Veluwe, Pompstation Castricum
  De standplaats van Cladonia cariosa (Knobbelig heidestaartje) op Militair Luchtvaartterrein Deelen
  Haveman, R. ; Berg, A. van der - \ 2007
  Buxbaumiella 79 (2007). - ISSN 0166-5405 - p. 34 - 39.
  militaire gebieden - vegetatiemonitoring - natuurgebieden - veluwe - military areas - vegetation monitoring - natural areas - veluwe
  In dit artikel willen we een beschrijving geven van de standplaats en de vegetatie waarin Cladonia cariosa optreedt op MLT Deelen. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Tot nu toe zijn geen beschrijvingen beschikbaar van de vegetatie waarin deze zeldzame soort optreedt op zijn Nederlandse binnenlandse groeiplaatsen. Bovendien blijkt C. cariosa op MLT Deelen een grotere verspreiding te hebben dan tot nu toe werd aangenomen.
  Effecten van schietoefeningen vanaf Fort Erfprins op natuurwaarden in het zeegat van Texel. Een inventarisatie van bestaande kennis en een voorstudie voor nader onderzoek.
  Smit, C.J. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Ens, B.J. ; Oosterbeek, K.H. - \ 2007
  Texel : IMARES (SOVON-onderzoeksrapport 2007/05) - 49
  vogels - militaire gebieden - nadelige gevolgen - noordzee - natuurwaarde - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - birds - military areas - adverse effects - north sea - natural value - dutch wadden islands - noord-holland
  De Noorderhaaks is een zandplaat in het sterk dynamische zeegebied tussen Texel en Den Helder. Vanaf Fort Erfprins worden sinds vele jaren schietoefeningen uitgevoerd waarbij het water ten zuiden van de plaat als doelgebied fungeert en waarbij het gebied rond de Noorderhaaks als onveilige zone wordt aangewezen. Uit waarnemingen tijdens schietoefeningen vanaf Fort Erfprins op 21 maart 2007, waarbij werd waargenomen vanaf de dijk bij Huisduinen en vanaf de Texelse Hors is gebleken dat deze locaties onvoldoende mogelijkheden bieden om het gedrag van vogels en zeehonden op de Noorderhaaks goed in kaart te brengen
  Op zoek naar de identiteit van Asperen : veertien gesprekken met oud-militairen, bewoners en bestuurders
  Weijschedé, T.J. ; Mulder, J.R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1461) - 63
  erfgoed - militaire gebieden - regionale ontwikkeling - landschap - historische geografie - betuwe - identiteit - heritage areas - military areas - regional development - landscape - historical geography - betuwe - identity
  Binnen het Interreg project Cultured wisselen veertien Europese partners met elkaar uit hoe het cultureel erfgoed een rol kan spelen bij regionale ontwikkeling. Alterra bracht als voorbeeld het Lingekwartier in. Voor het gebied rond Asperen is via gesprekken gebiedskennis vergaard, omdat vernieuwende ideeën enkel effect hebben als ze aansluiten bij het gebied.
  In search of the identity of Asperen : fourteen interviews with ex-soldiers, inhabitants and administrators
  Weijschedé, T.J. ; Mulder, J.R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1461) - 63
  erfgoed - militaire gebieden - regionale ontwikkeling - historische geografie - identiteit - betuwe - heritage areas - military areas - regional development - historical geography - identity - betuwe
  The objective of Cultured is to exchange knowledge between fourteen European on how cultural heritage can play a part in the development of its own immediate surroudings
  Een functionele beeldentuin voor het leger
  Assche, K.A.M. van - \ 2004
  Blauwe Kamer 13 (2004)2. - ISSN 1389-742X - p. 40 - 43.
  landschapsarchitectuur - architectuur - militaire gebieden - landgebruik - plaatselijke planning - noord-brabant - landscape architecture - architecture - land use - local planning - military areas - noord-brabant
  Defensie besteedt aandacht aan de architectonische en ecologische kwaliteiten van het nationale rijopleidingscentrum Strijpse Kampen (Oirschot). Het betreft de aanleg van gebouwen en een verkeerscircuit bestemd voor alle krijgsmachtonderdelen, op een 124 ha groot terrein
  Flora en fauna op militaire heideterreinen
  Hornman, M. ; Haveman, R. - \ 2001
  De Levende Natuur (2001). - ISSN 0024-1520
  heidegebieden - ericaceae - bedrijfsvoering - militaire gebieden - vegetatiebeheer - natuurbescherming - gecontroleerd branden - verbranden - flora - fauna - soortendiversiteit - militaire activiteiten - ecologie - heide - militair oefenterrein - natuur - heathlands - ericaceae - management - military areas - vegetation management - nature conservation - controlled burning - burning - flora - fauna - species diversity - military activities
  Resultaten van een inventarisatie van natuurwaarden op militaire oefenterreinen (o.a. Oldebroek en Harskamp op de Veluwe, en terreinen in Drenthe), en de effecten van kenmerkende beheersmaatregelen en activiteiten op deze terreinen (branden, vergraving, berijding, betreding). Door continuïteit in het beheer en door het veroorzaken van dynamiek in de terreinen als gevolg van het gebruik, heeft Defensie bijgedragen aan het behoud van het heidelandschap en de daarvoor karakteristieke soorten
  Voorlopige evaluatie drainagesysteem militaire oefenterrein Marnewaard.
  Denecke, H.W. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 63) - 50
  gebouwen - militaire gebieden - drainage door leidingen - buisdrainage - grondwaterspiegel - nederland - groningen - lauwersmeergebied - buildings - military areas - pipe drainage - tile drainage - water table - netherlands - groningen - lauwersmeergebied
  De uitstralingseffecten van geluidsproduktie van de militaire 25 mm schietbaan in de Marnewaard op plaatskeuze en gedrag van watervogels in het Lauwersmeergebied binnendijks
  Teunissen, W.A. - \ 1991
  Arnhem : RIN (RIN-rapport 91/2) - 101
  dieren - gebouwen - milieu - habitats - militaire gebieden - sociaal gedrag - territorium - opleiding - watervogels - Nederland - militaire activiteiten - waadvogels - groningen - lauwersmeergebied - animals - buildings - environment - habitats - military areas - social behaviour - territory - training - waterfowl - Netherlands - military activities - waders - groningen - lauwersmeergebied
  De bodemgesteldheid van de voorgenomen uitbreiding van het militair oefenterrein De Leusderheide : de aanleg van zandbanen en de invloed van zandbanen op hydrologie en vegetatie
  Kiestra, E. - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 136) - 44
  gebouwen - landvorming - kaarten - militaire gebieden - bodemkarteringen - nederland - utrecht - buildings - land forming - maps - military areas - soil surveys - netherlands - utrecht
  Bodemgesteldheid en morfografie van het militair oefenterrein Oirschot
  Kleijer, H. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 151) - 19
  gebouwen - geomorfologie - kaarten - militaire gebieden - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - buildings - geomorphology - maps - military areas - soil surveys - netherlands - noord-brabant
  Vegetatiekundige beschrijving van het toekomstige compagnies oefenterrein te Ede.
  Harkink, L. ; Masselink, A.K. ; Ott, E.C.J. - \ 1988
  DHV Milieu en Infrastructuur - 32
  gebouwen - milieueffect - milieueffectrapportage - militaire gebieden - plantengemeenschappen - onderzoek - vegetatie - nederland - gelderland - veluwe - buildings - environmental impact - environmental impact reporting - military areas - plant communities - research - vegetation - netherlands - gelderland - veluwe
  Advies voor milieu-onderzoek EOT Anloo
  Berg, M.C. van den; Veer, A.A. de; Wijk, A.L.M. van - \ 1987
  Leersum : RIN - 28
  gebouwen - ontwikkeling - milieuafbraak - uitputting - militaire gebieden - natuurlijke hulpbronnen - planning - nederland - drenthe - natuur - overexploitatie - buildings - development - environmental degradation - exhaustion - military areas - natural resources - planning - netherlands - drenthe - nature - overexploitation
  Effecten van geluidhinder door militaire activiteiten op gedrag en ecologie van wadvogels
  Platteeuw, M. - \ 1986
  Texel : RIN (RIN-rapport no. 86/13) - 50
  vogels - geluidshinder - militaire gebieden - waddenzee - birds - noise pollution - military areas - wadden sea
  Samenvattend rapport
  Beije, H.M. - \ 1986
  Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Rapport / Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatie en fauna no. 16) - 94
  militaire gebieden - gebouwen - milieu - nadelige gevolgen - schade - vibratie - geluid - warmte - milieueffect - menselijke activiteit - planning - ontwikkeling - plantengemeenschappen - heidegebieden - ecologie - diergedrag - gewoonten - Nederland - natuur - military areas - buildings - environment - adverse effects - damage - vibration - noise - heat - environmental impact - human activity - planning - development - plant communities - heathlands - ecology - animal behaviour - habits - Netherlands - nature
  Bevat bodemkundig onderzoek Stiboka
  Verschillen in bodem en vegetatie binnen geamoveerde zandbanen op de Stakenberger en de Ermelose Heide
  Beije, H.M. ; Vrielink, J.G. - \ 1986
  Leersum etc. : R.I.N. (RIN-rapport 86/1) - 41
  militaire gebieden - gebouwen - vegetatie - planten - flora - bodemverdichting - plantengemeenschappen - heidegebieden - milieu - schade - destructie - plantensuccessie - mens - plattelandswegen - nederland - veluwe - gelderland - machines - military areas - buildings - vegetation - plants - flora - soil compaction - plant communities - heathlands - environment - damage - destruction - plant succession - man - rural roads - netherlands - veluwe - gelderland - machines
  Bevat bodemkundige informatie Stiboka
  Erosiegevaar op militaire oefenterreinen
  Bannink, J.F. ; Lynden, K.R. van - \ 1986
  Wageningen : STIBOKA (Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatatie en fauna no. 9) - 32
  bodem - erosie - militaire gebieden - gebouwen - nederland - soil - erosion - military areas - buildings - netherlands
  Bodemkundige informatie Stiboka
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.