Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agricultural scenarios to reduce the national phosphorus surplus in the Netherlands
  Buck, A.J. de; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Smit, A.L. ; Reuler, H. van; Evers, A.G. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport PPO nr. 466)
  landbouw - fosformeststoffen - mestbeleid - fosfor - voedingsstoffenbalans - mineraalovermaat - inventarisaties - scenario-analyse - veevoeding - nederland - agriculture - phosphorus fertilizers - manure policy - phosphorus - nutrient balance - mineral excess - inventories - scenario analysis - livestock feeding - netherlands
  The national phosphorus balance can be made more sustainable by reducing the accumulation of phosphorus in agricultural soils and by increasing recycling from waste streams. This study investigated different scenarios for reduction of the national soil surplus on agricultural land. The focus was on scenarios that will not compel agriculture in the Netherlands to change radically e.g. reduction of phosphorus fertilisation levels and reducing animal phosphorus excretion by improving feeding efficiency while maintaining national milk and meat production levels.
  Honderden enzymen drijven op zink : zinkovermaat kan funest uitpakken
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 18 - 19.
  cultuurmethoden - plantenvoeding - sporenelementen - fotosynthese - voedingsstoffen - ph - zinkmeststoffen - mineraalovermaat - afwijkingen, planten - gewaskwaliteit - glastuinbouw - cultural methods - plant nutrition - trace elements - photosynthesis - nutrients - ph - zinc fertilizers - mineral excess - plant disorders - crop quality - greenhouse horticulture
  Zink is belangrijk voor het functioneren van honderden enzymen en andere eiwitten. Fotosynthese, vertaling van genen, aanmaak van eiwitten en hormonen drijven erop. Zinkgebrek leidt tot misvormingen en verkleuring. Een overmaat is funest voor de fotosynthese. Het element is gevoelig voor een te hoge pH
  Mineralenbelasting van de kippenuitloop : kippenuitloop gezond en groen
  Burgt, G.J.H.M. van der; Bestman, M.W.P. - \ 2009
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Lei publikatie LV76) - 34 p.
  pluimveehouderij - fosfaat - mineraalovermaat - pluimveemest - uitloop - mineralenboekhouding - poultry farming - phosphate - mineral excess - poultry manure - outdoor run - nutrient accounting system
  A high input of minerals could be a undesired effect of the chickens’ outdoor run. As part of the project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (Outdoor run Healthy and Green), realized in 2006 – 2008, the soil of the outdoor run of four organic poultry farms was analysed on phosphorus, nitrogen and heavy metals. Beside this, absorption of minerals by means of straw in the outdoor run was monitored and the phosphorus balances of two farms were calculated. There indeed is a net input of minerals: close to the stables higher concentrations of phosphorus and heavy metals are found, compared to parts at more distance. Within these two years no increase of phosphorus concentration was measured although it could be expected according to calculations. This will be caused by a combination of factors: the input may be overestimated, soil and minerals might return to the stable sticking to the paws or in the intestines of the chickens, and a structural bias in the sampling may have occurred. Straw could be used to reduce mineral accumulation close to the stable, but several disadvantages are connected to this way of working. Removal of soil is effective, but in conflict with permanent ‘green cover’ . The farm phosphorus balances are unreliable due to unreliable phosphorus calculations of the dung. Both sampling and analysis are source of faults
  Onderzoek naar de effectiviteit van bedrijfsspecifieke forfaits voor de samenstelling van dierlijke mest
  Boer, E.P.J. ; Riel, J.W. van; Hoeksma, P. ; Timmerman, M. ; Ogink, N.W.M. ; Ellen, H.H. ; Altena, H. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 573) - ISBN 9789067549875 - 97
  dierlijke meststoffen - mineraalovermaat - afvoer - bemonsteren - mineralenboekhouding - animal manures - mineral excess - discharge - sampling - nutrient accounting system
  Ammoniak- en mineraalverliezen in de biologische varkenshouderij: samenvatting van het onderzoek
  Aarnink, A.J.A. ; Ivanova-Peneva, S.G. ; Schouten, W.G.P. ; Nijeboer, G.M. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 344) - ISBN 9789067548915 - 11
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensdrijfmest - dierlijk afval - ammoniak - afvoergassen - verontreiniging - emissie - mineraalovermaat - organic farming - pig farming - pig slurry - animal wastes - ammonia - waste gases - pollution - emission - mineral excess
  In de biologische varkenshouderij is strogebruik verplicht en moeten alle categorieën dieren uitloop hebben. In de meeste gevallen kan men volstaan met een verharde uitloop; guste en dragende zeugen hebben daarnaast ook weidegang nodig. Over de milieueffecten van de biologische varkenshouderij is nog weinig bekend. Kritische punten zouden de emissie van ammoniak en de mineralenbelasting van de uitloopweide kunnen zijn. In dit onderzoek is de ammoniakemissie vanuit de stal en vanaf de verharde uitloop bij vleesvarkens en dragende zeugen bepaald. Bij dragende zeugen is tevens de mineralenbelasting van de uitloopweide vastgesteld.
  Ammoniakemissie en mineralenbelasting op de uitloop van leghennen
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Beurskens, A.G.C. ; Wagemans, M.J.M. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 337) - ISBN 9789067548878 - 27
  biologische landbouw - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - milieueffect - ammoniak - mineraalovermaat - emissie - organic farming - poultry farming - chicken housing - environmental impact - ammonia - mineral excess - emission
  Bescherming van het milieu is een belangrijke reden voor de overheid om biologische landbouw te promoten. Uitlopen van leghennen zouden echter een bron van ongewenste emissies kunnen zijn. De doelstelling van dit project was om de ammoniakemissie en de mineralenbelasting van de uitloop van leghennen in kaart te brengen. De metingen zijn gedaan bij een praktijkbedrijf met biologisch pluimvee op een uitloop van een stal met 3000 leghennen en op Praktijkcentrum Het Spelderholt in Lelystad op de uitlopen van 2 afdelingen (één met strooiselscharrelsysteem en één met bio-volièresysteem) met ieder ca. 250 dieren. Op beide locaties werd een aantal keren, verspreid over een aantal maanden, metingen aan de uitloop uitgevoerd. De ammoniakemissie is op verschillende plekken van de uitloop gemeten met een geventileerde doos. De mineralenbelasting is bepaald via het tellen, wegen en analyseren van keutels. Uit de resultaten blijkt dat de ammoniakemissie afnam met de afstand tot de stal. De totale ammoniakemissie vanaf de uitloop was 2,0 mg/uur per kip voor de praktijklocatie en 0,95 en 0,86 mg/uur per kip voor het strooiselscharrel en het bio-volièresysteem op de proeflocaties. Omrekening naar jaaremissies laten zien dat deze emissies variëren van 2,6% tot 8,4% van de emissiefactoren van de bijbehorende stallen. De mineralenbelasting van de eerste 20 m van de verschillende uitlopen zijn vergelijkbaar, en liggen ver boven de maximale bemestingsnorm. Uit dit onderzoek bij biologische leghennen kan geconcludeerd worden dat de ammoniakemissie vanaf de uitloop relatief gering is ten opzichte van de emissie uit de stal. De mineralenbelasting ligt echter ver boven de norm. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om dit probleem op te lossen.
  Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest
  Melse, R.W. ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Willers, H.C. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - 55
  dierlijke meststoffen - mest - technieken - mineraalovermaat - mestverwerking - mestoverschotten - mestbeleid - animal manures - manures - techniques - mineral excess - manure treatment - manure surpluses - manure policy
  In opdracht van het Ministerie van LNV is door het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group en door Agrotechnology & Food Innovations een 'quick scan' uitgevoerd naar be- en verwerkingstechnieken voor dierlijk mest. Hiermee moest duidelijk worden in welke mate dergelijke technieken kunnen bijdragen aan een terugdringing van het mineralenoverschot dat verwacht wordt wanneer in 2006 een nieuw mest- en mineralenbeleid van kracht wordt. De uitgevoerde 'quick scan' geeft een beschrijving van 18 technieken voor mestbe- en verwerking (incl. processchema) en analyseert deze aan de hand van de stand van de techniek, afzetmarkt, schaalgrootte, mestsoort, productkwaliteit en -kwantiteit, kosten en emissies. Tevens wordt vermeld welke initiatieven of bedrijven zich met de betreffende technieken bezighouden
  Diergezondheid en vruchtbaarheid op bedrijven met aangescherpt mineralenmanagement
  Poelarends, J.J. ; Smolders, E.A.A. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 48
  melkkoeien - melkveehouderij - mineraalovermaat - diergezondheid - uiers - hoeven - vruchtbaarheid - boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - dairy cows - dairy farming - mineral excess - animal health - udders - hooves - fertility - farm accounting - farm management
  This report describes the study into the relationship between effcient nutrient (N and P) management en animal health on 17 demonstration farms and 17 control farms. Results will be discussed concerning fertility, udder health, metabolism, claw health, veterinary costs and minerals.
  Mineralenbalansen bij vleesvarkens op droog- en brijvoer
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 30
  varkensvoeding - varkensmest - mineralen - mineraalovermaat - vloeibare diëten - droogvoer - boekhouding van landbouwbedrijf - mineralenboekhouding - pig feeding - pig manure - minerals - mineral excess - liquid diets - dry feeds - farm accounting - nutrient accounting system
  Het gebruik van vochtrijke diervoeders uit de levensmiddelenindustrie in rantsoenen voor varkens is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. Een kenmerk van vochtrijke diervoeders is echter dat ze een grote diversiteit van herkomst hebben en een variabelere samenstelling dan mengvoer. Dit kan tot gevolg hebben dat varkensbedrijven met vochtrijke diervoeders in het rantsoen meer problemen hebben om hun mineralenbalans sluitend te krijgen in vergelijking tot varkensbedrijven die alleen droogvoer verstrekken. Om na te gaan of het voeren van vochtrijke diervoeders leidt tot een (groter) mineralenverlies op de mineralenbalans in vergelijking tot droogvoer is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vochtrijke diervoeders en droogvoer op de mineralenbalans van vleesvarkens
  Van kwartje tot strategie : de ondernemers in Koeien en Kansen, hun proces van strategievorming en de mogelijkheden tot bredere toepassing
  Beldman, A.C.G. ; Doornewaard, G.J. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Koeien & kansen 14) - 30
  koeien - mineraalovermaat - agrarische bedrijfsvoering - rundveehouderij - mineralenboekhouding - cows - mineral excess - farm management - cattle husbandry - nutrient accounting system
  Extra fosfaat, weinig effect; bodem slechte spaarpot voor fosfaat
  Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
  Boerderij 88 (2003)15. - ISSN 0006-5617 - p. 4 - 6.
  plantenvoeding - fosfaat - fosformeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - fosfor - mineralen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - toedieningshoeveelheden - dosering - bodem - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemeigenschappen - mineraaltekorten - voedingsstoffentekorten - buffercapaciteit - bemesting - plant nutrition - phosphate - phosphorus fertilizers - nutrient availability - nutrient balance - nutrient content - mineral content - phosphorus - minerals - mineral excess - nutrient excesses - application rates - dosage - soil - soil fertility - soil chemistry - soil properties - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - buffering capacity - fertilizer application
  Uit langlopende veldproeven van Alterra en PPO op kalkrijke zavelgrond in Lelystad en Marknesse (Fl.) en op kalkarme zandgrond in Wijster (Dr.) blijkt dat het niet zinvol is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen met een extra gift kunstmestfosfaat. Het leidt slechts tot een geringe verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid (Pw-getal) en is slecht voor het milieu en de portemonnee. In tabellen de effecten van diverse bodem-, gewas- en teeltfactoren op de voorraad voor de plant beschikbaar fosfaat in de bodem, en de effecten van verschillende fosfaatgiften en fosfaatoverschotten (bemesting minus afvoer) op het Pw-getal in verschillende bodemlagen
  Perspectief van eiwitrijke krachtvoedergewassen voor rosékalveren: een deskstudie = Prospects for protein-rich crops as concentrates substitutes for pink veal calves: a desk study
  Gotink, G.J. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 33 p.
  vleeskalveren - gewassen - eiwitconcentraten - erwten - lupinen - tuinbonen - teelt - voedingswaarde - mineraalovermaat - agrarische economie - kalvervoeding - diervoeding - veal calves - crops - protein concentrates - peas - lupins - faba beans - cultivation - nutritive value - mineral excess - agricultural economics - calf feeding - animal nutrition
  Bij de wijziging van de Meststoffenwet (september 2000) hebben rosékalveren eigen forfaitaire N-normen gekregen. Als vervolg hierop zullen naar verwachting rosé vleeskalverbedrijven met een verfijnde mineralenaangifte worden geconfronteerd. Via managementmaatregelen kan de kalverhouder het mineralenoverschot proberen te beperken. Een van deze maatregelen is de voeding. Een mogelijkheid is de aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf zo veel mogelijk te beperken door op het eigen bedrijf eiwitrijke voedergewassen te telen als vervanging van eiwit uit mengvoer. In deze deskstudie is het perspectief van erwten, lupinen en veldbonen (Vicia faba L.) als krachtvoederteelt op het rosékalverbedrijf teelttechnisch, voedertechnisch, economisch en mineralentechnisch bestudeerd. Een deskstudie heeft aangetoond dat de eigen teelt van eiwitrijke krachtvoedergewassen als vervanger van eiwitrijk krachtvoer geen oplossing is voor het verlagen van het mineralenoverschot op het rosékalverbedrijf. Dit is toe te schrijven aan te lage drogestofopbrengsten van de eiwitrijke teelten
  Kosteneffectieve maatregelen(pakketten) om voor de sectoren vollegrondsgroenten, bollen en veehouderij te voldoen aan MINAS2003-eindnormen
  Smit, A.L. ; Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Waal, B.H.C. van der; Kater, L.J.M. ; Hazelaar, W.J.M. ; Schreuder, R. ; Ruijter, F.J. de; Schut, A.G.T. ; Haan, M.H.A. de - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 61) - 100
  groenten - bloembollen - dierhouderij - mineraalovermaat - mineralen - kosten - voedingsstoffenbalans - nederland - mineralenboekhouding - vegetables - ornamental bulbs - animal husbandry - mineral excess - minerals - costs - nutrient balance - netherlands - nutrient accounting system
  Fosfaat: sleutelfactor bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden?
  Sival, F.P. ; Chardon, W.J. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer (2003)1. - ISSN 1388-4875 - p. 10 - 11.
  natuurbescherming - landgebruik - landbouwgrond - fosfaat - fosfaten - bodem - bodemchemie - bodemeigenschappen - voedingsstoffenovermaat - mineraalovermaat - voedingsstoffenbeschikbaarheid - verarming - vegetatie - vegetatiebeheer - bodembeheer - natuur - natuurtechniek - nature conservation - land use - agricultural land - phosphate - phosphates - soil - soil chemistry - soil properties - nutrient excesses - mineral excess - nutrient availability - depletion - vegetation - vegetation management - soil management - nature - ecological engineering
  Bij de realisering van de ecologische hoofdstructuur en bij de reconstructie van gebieden met intensieve veehouderij komt veel landbouwgrond vrij voor natuurontwikkeling. De bodems hiervan zijn vaak rijk aan voedingstoffen door langdurige bemesting en zijn verdroogd door ontwatering. Verschralende maatregelen vinden vaak plaats om condities te creëren voor voedselarme vegetatie. Maar helaas zijn de pogingen vaak zonder succes
  Vee in balans : versneld naar Minas, eindnormen (deel 2)
  Galama, P.J. ; Evers, A.G. ; Gotink, G.J. ; Haan, M.H.A. de; Hollander, C.J. ; Laarhoven, G.C.P.M. van; Smolders, E.A.A. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Koeien & Kansen 12) - 98
  rundveeteelt - mineraalovermaat - boekhouding van landbouwbedrijf - rundveevoeding - diergezondheid - graslandbeheer - nederland - mineralenboekhouding - cattle farming - mineral excess - farm accounting - cattle feeding - animal health - grassland management - netherlands - nutrient accounting system
  De Koeien en Kansen bedrijven hebben alle een verschillende strategie om versneld de Minas-eindnormen te halen door verschillen in bedrijfsomstandigheden en managementvoorkeuren. Grote verschillen zijn er in mate van beweiding, beweidingsysteem, gevoerde rantsoenen en de dierprestaties wat betreft productie per koe, levensproductie, vruchtbaarheid en celgetal. De bedrijfsvoering is vooral aangepast door minder te beweiden.
  Milieukoers van melkveepioniers
  Galama, P.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Koeien & Kansen 10) - 52
  melkveehouderij - milieubeleid - verontreinigingsbeheersing - mineraalovermaat - dierlijke meststoffen - bedrijfsresultaten in de landbouw - duurzaamheid (sustainability) - proefstations - nederland - toekomst - dairy farming - environmental policy - pollution control - mineral excess - animal manures - farm results - sustainability - experimental stations - netherlands - future
  In 'Koeien & Kansen' verkent een groep melkveehouders samen met onderzoekers de toekomst van een duurzame melkveehouderij.
  A multi-scale system approach to nutrient management research in the Netherlands
  Neeteson, J.J. ; Schröder, J.J. ; Berge, H.F.M. ten - \ 2002
  Netherlands Journal of Agricultural Science 50 (2002)2. - ISSN 0028-2928 - p. 141 - 151.
  voedingsstoffenbalans - mineraalovermaat - plantenvoeding - milieubescherming - bedrijfssystemen - efficiëntie - nederland - nutrient balance - mineral excess - plant nutrition - environmental protection - farming systems - efficiency - netherlands - dairy farming systems - ammonia volatilization - cattle slurry - silage maize - sugar-beet - fertilizer nitrogen - surface application - application rates - cover crops - arable land
  Rijenbemesting met dierlijke mest in mais geeft lager Minas-overschot
  Schooten, H. van; Schoot, J.R. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)2. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
  rijenbemesting - plaatsing (van meststoffen) - toedieningswijzen - drijfmest - rundveedrijfmest - gebruiksefficiëntie - maïs - gewasopbrengst - droge stof - bedrijfsresultaten in de landbouw - kosten-batenanalyse - mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenovermaat - mineraalovermaat - inkomsten uit arbeid - agrarische bedrijfsvoering - plantenvoeding - bemesting - band placement - placement - application methods - slurries - cattle slurry - use efficiency - maize - crop yield - dry matter - farm results - cost benefit analysis - minerals - accounting - nutrient balance - nutrient excesses - mineral excess - earned income - farm management - plant nutrition - fertilizer application
  Het systeem is daarom vooral interessant voor droge, uitspoelingsgevoelige gronden omdat daar de strengste Minas-normen gelden.
  Organischestofvoorziening niet in de knel door Minas
  Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 32 - 37.
  plantenvoeding - organische stof - organisch bodemmateriaal - oogstresten - groenbemesters - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - pluimveemest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - drijfmest - compost - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - mineralen - mineraalovermaat - boekhouding - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - chemische samenstelling - rotaties - veldgewassen - bemesting - plant nutrition - organic matter - soil organic matter - crop residues - green manures - organic fertilizers - manures - animal manures - poultry manure - cattle slurry - pig slurry - slurries - composts - nutrient availability - nutrient balance - minerals - mineral excess - accounting - nutrient content - mineral content - chemical composition - rotations - field crops - fertilizer application
  Voor representatieve bouwplannen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd m.b.t. de aan- en afvoer van (effectieve) organische stof. Op grond daarvan is voor verschillende soorten organische mest (varkensdrijfmest, runderdrijfmest, slachtkuikenmest en GFT-compost) de maximale plaatsingssruimte op bedrijfsniveau bepaald, rekening houdend met de Minas-verliesnormen voor fosfaat en stikstof, en (bij volledige benutting van de mestruimte) de aanvoer van effectieve organische stof, werkzame N, P2O5 en K2O. Bij gebruik van varkensdrijfmest blijkt de organischestofvoorziening vaak krap te zijn; groenbemesters, inwerken van graanstro, voorjaarstoediening van mest, of andere mestsoorten kunnen dan een oplossing zijn
  Andere maatstaven voor nitraatuitspoeling dan Minas met name lastig voor zandbedrijven
  Dijk, W. van; Enckevort, P.L.A. van; Schoot, J.R. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 27 - 31.
  mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - nitraat - nitraten - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - methodologie - bodem - mineraalgehalte - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - akkerbouw - teeltsystemen - bedrijfssystemen - plantenvoeding - bemesting - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nitrate - nitrates - mineral excess - nutrient excesses - leaching - losses from soil - standards - methodology - soil - mineral content - farm management - field crops - arable farming - cropping systems - farming systems - plant nutrition - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert de Nederlandse overheid te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. De vraag is of het Minas-N-overschot in alle gevallen wel de juiste maatstaf is voor de nitraatuitspoeling. In het project 'Sturen op nitraat' worden de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke alternatieve maatstaven: het werkelijke N-overschot (waarin de depositie is meegenomen en niet gerekend is met de forfaitaire maar met de werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst, en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). Voor een aantal bedrijfstypen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen in hoeverre bij het hanteren van de diverse maatstaven wordt voldaan aan de streefwaarden voor het N-overschot. De bedrijfstypen verschilden in bouwplansamenstelling (representatief voor Nederlandse akkerbouwregio's) en in bemestingsstrategie (kunstmest of kunstmest plus organische mest)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.