Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  KringloopWijzer moet inspireren
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. - \ 2015
  Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)5. - ISSN 2210-3260 - p. 40 - 41.
  akkerbouw - kringlopen - stikstofkringloop - veehouderij - milieueffect - gewasopbrengst - mineralenopname - bemesting - fosfaat - koolstof - arable farming - cycling - nitrogen cycle - livestock farming - environmental impact - crop yield - mineral uptake - fertilizer application - phosphate - carbon
  De komende jaren moeten melkveehouders verplicht gaan werken met de KringloopWijzer. Dat heeft als doel ze bewuster te maken van hun bedrijfsprestaties en de manier waarop ze de mineralenstroom kunnen sturen. In dit artikel leggen de grondleggers van het systeem uit hoe de KringloopWijzer werkt en waarom dit voor loonbedrijven van belang is.
  Voederbomen in trek
  Eekeren, N.J.M. van; Luske, B.L. ; Vonk, M. ; Anssems, E. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  melkveehouderij - geitenhouderij - schapenhouderij - melkveevoeding - geitenvoeding - schapenvoeding - bomen als veevoer - herkauwersvoeding - mineralenopname - sporenelementen - dairy farming - goat keeping - sheep farming - dairy cattle nutrition - goat feeding - sheep feeding - fodder trees - ruminant feeding - mineral uptake - trace elements
  Bladeren en twijgen van bomen en struiken hebben potentie in het rantsoen van koeien, geiten en schapen, omdat ze een aanvullende bron zijn van eiwit, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevatten veel bomen secundaire plantenstoffen die een positief effect kunnen hebben op de vertering en de gezondheid van herkauwers. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Functioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl) is de inpasbaarheid van voederbomen op melkveebedrijven getest.
  Naar een betere benutting van bodemfosfor : onderzoek in 2012-2013
  Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 635)
  akkerbouw - biologische landbouw - bemesting - fosformeststoffen - fosfor - mineralenopname - duurzame landbouw - arable farming - organic farming - fertilizer application - phosphorus fertilizers - phosphorus - mineral uptake - sustainable agriculture
  Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de fosfortoestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
  Plant strategies and cultural practices to improve the uptake of indigenous soil P and the efficiency of fertilization
  Smit, A.L. ; Blom, M. ; Werf, A.K. van der; Bindraban, P.S. - \ 2013
  Washington D.C. : VFRC (VFRC report 2013/4) - 36
  bemesting - mineralenopname - gewassen, groeifasen - veldgewassen - akkerbouw - groenteteelt - fertilizer application - mineral uptake - crop growth stage - field crops - arable farming - vegetable growing
  Several indications can be found which support the hypothesis that plant properties and cultural measures can stimulate P-uptake in early plant stages and could lead to a better use of indigenous soil P as well as higher efficiency of mineral inputs
  Microalgal biofilms for wastewater treatment
  Boelee, N.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Rene Wijffels, co-promotor(en): Hardy Temmink; Marcel Janssen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461736666 - 213
  algen - biofilms - afvalwaterbehandeling - bioproceskunde - milieutechnologie - algenteelt - mineralenopname - biomassa productie - biobased economy - algae - biofilms - waste water treatment - bioprocess engineering - environmental technology - algae culture - mineral uptake - biomass production - biobased economy
  The objective of this thesis was to explore the possibilities of using microalgal biofilms for the treatment of municipal wastewater, with a focus on the post-treatment of municipal wastewater effluent. The potential of microalgal biofilms for wastewater treatment was first investigated using a scenario analysis. Then biofilms were grown on wastewater treatment plant effluent in horizontal flow cells under different nutrient loads to determine the maximum uptake capacity of the biofilms for NO3 and PO4. Subsequently, microalgal biofilms were grown in a vertical laboratory-scale biofilm reactor. The effect of harvesting and biofilm thickness on the biomass production and nutrient removal was investigated. The biofilm reactor was taken outdoors and a vertical pilot-scale biofilm reactor was evaluated as post-treatment of municipal wastewater in a pilot-study. Finally, symbiotic microalgal-bacterial biofilms were investigated for full treatment of (pre-settled) wastewater.
  Niet kunstmest, maar water is belangrijkste bron van natrium (Wim Voogt zet de situatie uiteen)
  Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)5. - p. 53 - 53.
  glastuinbouw - waterkwaliteit - natrium - irrigatie - bemesting - mineralenopname - kasgewassen - snijbloemen - groenten - greenhouse horticulture - water quality - sodium - irrigation - fertilizer application - mineral uptake - greenhouse crops - cut flowers - vegetables
  Intensief recirculeren spaart water en meststoffen, maar soms is spuien noodzakelijk. Een oplopend natriumcijfer is een belangrijke aanleiding om recirculatie- en spoelwater te lozen. Blijkens onderzoek bevat het uitgangswater vaak veel natrium. Meestal meer dan er via meststoffen het bedrijf binnenkomt. Wim Voogt van Wageningen UR Glastuinbouw is gespecialiseerd in meststoffen en zet de situatie uiteen.
  Gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest getest op Koeien & Kansenmelkveebedrijven
  Verloop, K. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hilhorst, G.J. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Plant Research International nr. 466) - 30
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - scheiding - vloeibare meststoffen - bemesting - mineralenopname - stikstof - graslandbeheer - dairy farming - animal manures - separation - liquid manures - fertilizer application - mineral uptake - nitrogen - grassland management
  Op 5 ‘Koeien & Kansen voorloperbedrijven’ wordt onderzoek uitgevoerd naar mestscheiding. Een deel van het onderzoek gaat over de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en de daarvan afgescheiden scheidingsproducten, de dunne en dikke fractie. Dit verslag geeft de resultaten van 2010 en 2011 weer betreffende de waargenomen benutting van stikstof in gewassen, met de nadruk op grasland, bij gebruik van de dunne en dikke fractie als meststof op melkveebedrijven. Het onderzoek is gericht op de vraag of mestscheiding op bedrijfsschaal uitvoerbaar is en bijdraagt aan betere benutting van mineralen uit dierlijke mest. Dit moet het mogelijk maken om de afvoer van mest en de afhankelijkheid van kunstmest stikstof te verminderen.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën in aardappelen
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)26 mei.
  bemesting - aardappelen - akkerbouw - stikstof - onderzoeksprojecten - precisielandbouw - mineralenopname - veldproeven - zandgronden - lössgronden - fertilizer application - potatoes - arable farming - nitrogen - research projects - precision agriculture - mineral uptake - field tests - sandy soils - loess soils
  PPO en Altic hebben voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om de systemen in 2012 en 2013 te toetsen in veldproeven op zuidoostelijke zandgrond (Vredepeel) en op löss (Hulsberg).
  Quadmod parameterisatie van de P respons van grasland, akkerbouw- en groentegewassen in Nederland
  Ruijter, F.J. de; Conijn, J.G. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 370) - 28
  veldgewassen - graslanden - vollegrondsteelt - bloembollen - mineralenopname - bodemchemie - bemesting - fosfaten - nutriëntenuitspoeling - modellen - field crops - grasslands - outdoor cropping - ornamental bulbs - mineral uptake - soil chemistry - fertilizer application - phosphates - nutrient leaching - models
  Met het model STONE worden effecten geëvalueerd van milieu- en landbouwbeleid op de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. Onderdeel van het model is de nutriëntenopname door gewassen en voor berekeningen van toekomstige scenario's is het gewenst de P opname in afhankelijkheid van de P toestand te kunnen berekenen. De module Quadmod, die eerder alleen voor N de relaties tussen gift, opname en drogestofopbrengst beschreef, is nu ook voor P geparameteriseerd. De parameterisatie vond plaats voor de gewassen: consumptieaardappelen, pootaardappelen, zetmeelaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, korrelmais, graszaad, peen, stamslabonen, kool, prei, tulp en lelie
  Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten
  Smolders, E.A.A. ; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 23.
  geitenhouderij - biologische landbouw - geiten - geitenziekten - geitenvoeding - gebreksziekten - mineralenopname - vruchtbaarheid - bloedanalyse - goat keeping - organic farming - goats - goat diseases - goat feeding - deficiency diseases - mineral uptake - fertility - blood analysis
  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun lammeren beïnvloed werden door het toedienen van een mineralenbolus. Bij een ruime dekking van de theoretische behoeftenorm met het rantsoen mag van het toedienen van een bolus alleen effect verwacht worden op de bloedwaarden als de norm en/of de referentiewaarden niet goed gekozen zijn.
  12% minder ammoniakemissie in 2010? Met BEA kan dat!
  Sebek, L.B.J. - \ 2009
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2009 (2009)30. - p. 4 - 4.
  melkveehouderij - excretie - begrazing - ammoniakemissie - reductie - mineralenopname - dairy farming - excretion - grazing - ammonia emission - reduction - mineral uptake
  Voor 2010 moet de ammoniakemissie van de melkveehouderij met 12% verminderen ten opzichte van 2005. Kort dag dus. Maar het kan door gebruik te maken van de Bedrijfsspecifieke Emissie Ammoniak (BEA). Onderzoek op Koeien & Kansenbedrijven toont aan dat zelfs 20% haalbaar is.
  Gebrek- en overmaatverschijnselen in de leliebroei : de invloed van substraat, kasklimaat en bemesting op bruine bladpunten in Oriëntals
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
  lilium - lelies - snijbloemen - teeltsystemen - forceren van planten - afwijkingen, planten - mineralenopname - lilium - lilies - cut flowers - cropping systems - forcing - plant disorders - mineral uptake
  Doelstelling van dit project is het aantonen van de omstandigheden waaronder bladproblemen in lelie kunnen ontstaan en daarmee de oorza(a)k(en) duidelijk te maken. Daarnaast is het doel om oplossingen te vinden waarmee bladproblemen voorkomen kunnen worden. Het probleem van bruine bladpunten kon in dit onderzoek niet opgewekt worden door variaties in teeltomstandigheden. Hierdoor is ook niet duidelijk geworden welke maatregelen genomen kunnen worden om bladproblemen te voorkomen. Dit onderzoek heeft als resultaat opgeleverd dat duidelijk is geworden wat de effecten zijn van een teelt in verse en oude potgrond op de mineraalgehaltes in lelies. In lelies die werden geteeld onder omstandigheden, waaronder in de praktijk de meeste bruine bladpunten ontstaan, werd een verlaagd gehalte aan mangaan, magnesium en ijzer gevonden.
  Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar
  Rietra, R.P.J.J. ; Japenga, J. ; Bouwman, L.A. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1297) - 42
  gewassen - cadmium - mineralenopname - bodem ph - zink - kalk - bodemchemie - gewasanalyse - schorseneren - allium porrum - aardappelen - grassen - tarwe - nederland - noord-brabant - crops - cadmium - mineral uptake - soil ph - zinc - lime - soil chemistry - plant analysis - salsify - allium porrum - potatoes - grasses - wheat - netherlands - noord-brabant
  Onderzocht is het effect van het verhogen van de pH van de bodem op de cadmium- en zinkopname door de landbouwgewassen: prei, schorseneer, aardappel, tarwe en gras. Op een locatie in de Kempen met een relatief hoge cadmiumverontreiniging (1,5 a 2 mg Cd.kg-1 grond) is de pH van de bodem verhoogd met behulp van kalk en cement. In 2004 en 2005 zijn bodem- en gewasmonsters geanalyseerd waaruit blijkt dat de cadmium- en zinkopname over het algemeen daalt als functie van de behandeling. De gewasnormen voor cadmium worden overschreden bij alle gewassen. De overschrijding is bij prei en schorseneer hoog. Onder invloed van de behandeling met kalk dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen behalve gras. Onder invloed van de behandeling met cement dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen en worden alleen de normen nog overschreden bij prei en schorseneer. Bij schorseneer wordt naast cadmium ook de norm voor lood overschreden, ook na behandeling met kalk of cement. De geconstateerde effecten van de zuurgraad op de cadmium- en zinkgehalten zijn consistent met de verschillen in metaalgehalten die gevonden zijn bij landbouwgewassen bij agrariërs in de Kempen, en geven daarmee een belangrijke experimentele onderbouwing voor de eerder vastgestelde relatie tussen zuurgraad van de bodem en de cadmium- en zinkopname door gewassen
  Zware metalen op De Marke
  Kool, A. ; Koskamp, G.J. - \ 2003
  Wageningen : Wageningen UR (Rapport / De Marke 33) - 23 p.
  rundveehouderij - akkerbouw - mest - voedingsstoffenbalans - mineralenopname - zware metalen - nederland - cattle husbandry - arable farming - manures - nutrient balance - mineral uptake - heavy metals - netherlands
  Stikstofvoorziening in teelten onder glas
  Marcelis, L.F.M. - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)1. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  biologische landbouw - chrysanthemum - chrysanten - tuinbouw - sierplanten - siergewassen - plantenvoeding - organische meststoffen - organische stof - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - gewaskwaliteit - groei - gewasbescherming - bemesting - glastuinbouw - organic farming - chrysanthemum - chrysanthemums - horticulture - ornamental plants - ornamental crops - plant nutrition - organic fertilizers - organic matter - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrient availability - mineral uptake - nutrient uptake - crop quality - growth - plant protection - fertilizer application - greenhouse horticulture
  WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot het voorkomen van ziekten en plagen. Vorig jaar zijn proeven gestart met chrysant, waarbij zes verschillende organische meststoffen worden vergeleken (stalmest, bloedmeel, compost, luzerne, fontana, maltaflor, monterra). De voorlopige resultaten wat betreft beschikbaarheid, mineralisatie, immobilisatie, denitrificatie en gewasopname van stikstof, en gewasgroei, activiteit van het bodemleven en ziektewerendheid van de bodem
  Rijenbemesting met dierlijke mest in maïs maakt kunstmest overbodig
  Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 13 - 17.
  plantenvoeding - stikstof - drijfmest - rundveedrijfmest - dierlijke meststoffen - mest - rijenbemesting - toedieningswijzen - zea mays - maïs - opbrengsten - gewasopbrengst - gebruiksefficiëntie - voedingsstoffenopname (planten) - mineralenopname - voedingsstoffenbalans - mineralen - boekhouding - plaatsing (van meststoffen) - fosfaat - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mestgift bij het zaaien - bemesting - plant nutrition - nitrogen - slurries - cattle slurry - animal manures - manures - band placement - application methods - zea mays - maize - yields - crop yield - use efficiency - nutrient uptake - mineral uptake - nutrient balance - minerals - accounting - placement - phosphate - nutrient availability - starter dressings - fertilizer application
  Bij de teelt van snijmaïs wordt naast dierlijke mest bij de zaai meestal een kunstmestrijenbemesting gegeven ter ondersteuning van de jeugdgroei. Uit bemestingsproeven van PPO is gebleken dat de kunstmeststartgift kan worden door drijfmest in de rij toe te dienen. Vergeleken met volvelds toegediende mest en volvelds toegediende mest plus N/P-startgift geeft rijenbemesting een hogere opbrengst en een betere stikstofbenutting, wat gunstig is voor de mineralenbalans
  Zwavelvoorziening vraagt toenemende aandacht
  Darwinkel, A. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)1. - ISSN 1385-5301 - p. 12 - 15.
  zwavel - zwavelmeststoffen - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - dosering - doseringseffecten - toepassingsdatum - plantenvoeding - mestbehoeftebepaling - depositie - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenopname (planten) - mineralenopname - wintertarwe - gewasopbrengst - opbrengsten - voedingsstoffentekorten - mineraaltekorten - bemesting - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizers - application rates - dosage - dosage effects - application date - plant nutrition - fertilizer requirement determination - deposition - nutrient requirements - nutrient uptake - mineral uptake - winter wheat - crop yield - yields - nutrient deficiencies - mineral deficiencies - fertilizer application
  Door verminderde industriële depositie van zwavel en minder verontreinigde meststoffen kan de zwavelvoorziening van landbouwgewassen in gevaar komen., met name op lichte gronden. PPO onderzocht in bemestingsproeven met wintertarwe in verschillende regio's en op verschillende grondsoorten het effect van zwavelbemesting op de zwavelopname en het zwavelgehalte in verschillende groeistadia en de uiteindelijke korrelopbrengst. Voor een goede stikstofvoorziening zijn vooral zwavelhoudende stikstofmeststoffen gunstig die bij het begin van de groei van het gewas worden gegeven
  Teelt van biomassa niet rendabel
  Darwinkel, A. ; Borm, G.E.L. ; Zeeland, M.G. van; Floot, H.W.G. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 2 - 5.
  miscanthus - hennep - industriële gewassen - brandstofgewassen - biomassa - biomassa productie - productiviteit - opbrengsten - gewasopbrengst - gewasproductie - veldgewassen - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische evaluatie - economische haalbaarheid - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - plantenvoeding - stikstof - mestbehoeftebepaling - plantdichtheid - gewasdichtheid - gewaskwaliteit - bemesting - biobased economy - miscanthus - hemp - industrial crops - fuel crops - biomass - biomass production - productivity - yields - crop yield - crop production - field crops - cost benefit analysis - profitability - economic evaluation - economic viability - chemical composition - mineral content - nutrient content - nutrient requirements - mineral uptake - nutrient uptake - plant nutrition - nitrogen - fertilizer requirement determination - plant density - crop density - crop quality - fertilizer application - biobased economy
  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdichtheden, de minerale samenstelling en minerale behoeften van het gewas, gewasopkomst en gewasvestiging bij variërende plantleeftijd, poottijd en rhizoomgrootte (voor miscanthus), en voor beide gewassen de economische perspectieven. Ondanks goede opbrengsten kan het saldo niet tippen aan het gemiddelde van de gewassen in een normaal bouwplan; ook hier zijn weer subsidies nodig
  Afvoer van stikstof en fosfaat geen vast gegeven
  Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 11 - 15.
  mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - fosfor - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - veldgewassen - rotaties - plantensamenstelling - chemische samenstelling - opbrengsten - normen - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - phosphorus - nutrient balance - nutrient content - mineral content - mineral uptake - nutrient uptake - field crops - rotations - plant composition - chemical composition - yields - standards
  In hoeverre vormen de door Minas gehanteerde forfaitaire afvoernormen voor stikstof en fosfaat bij akkerbouwgewassen een redelijke inschatting van de werkelijke afvoer. Het PPO analyseerde op grond van onderzoeksgegevens van de afgelopen 10 jaar de omvang en spreiding van de N- en P2O5-gehalten en afvoer bij een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, en de mogelijke oorzaken voor de spreiding (relatie met opbrengst, bemestingsniveau of bodemvruchtbaarheid). Voor een aantal representatieve akkerbouwbedrijven met verschillende bouwplannen is de afvoer op bedrijfsniveau uitgerekend. Voor de meeste gewassen is er een lagere afvoer dan de forfaitaire afvoer binnen Minas van 165 kg N en 65 kg P2O5 per ha
  Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven en risicovolle gewassen
  Enckevort, P.L.A. ; Schoot, J.R. van der; Schröder, J.J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 31 - 36.
  mineralen - boekhouding - stikstof - nitraat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenbehoeften - veldgewassen - bodem - plantenvoeding - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - mineraalgehalte - oogstresten - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - nitrate - leaching - losses from soil - standards - mineral excess - nutrient excesses - nutrient balance - nutrient requirements - field crops - soil - plant nutrition - mineral uptake - nutrient uptake - mineral content - crop residues - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert Nederland te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De vraag is echter wat de voorspellende waarde is van de volgens Minas berekende stikstofoverschotten voor de werkelijke uitspoeling van nitraat naar het grondwater. In het kader van het project 'Sturen op nitraat' (Alterra, PPO, PRI, PV en CLM) worden voor een groot aantal teelten en gewassen de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke andere maatstaven voor nitraatuitspoeling: het werkelijke N-overschot (waarin de N-depositie uit de lucht en neerslag is meegenomen, evenals de berekende werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst (risico van nitraatuitspoeling is in de winter het grootst), en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). De bepalende factoren voor de aan- en afvoer van stikstof, de correlaties tussen de verschillende maatstaven en de voorspellende waarde worden besproken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.