Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016
  Verdonschot, Piet F.M. ; Dekkers, Dorine D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463431231 - 40
  culicidae - steken (activiteit) - insecten - hoogveengebieden - moerassen - noord-brabant - culicidae - stinging - insects - moorlands - marshes - noord-brabant
  Het doel van het project ‘Stekende insecten rondom de Groote Peel’ is tweeledig: a) Het verrichten van een Quick-scan risico-analyse van het gebied Groote Peel en met name de mogelijke effecten van de voorgenomen maatregelen in het project LIFE+ op eventuele overlast veroorzaakt door steekmuggen en knutten. b) Het in 2016 rondom de Groote Peel uitvoeren van een nulmeting om inzicht te krijgen in en het vastleggen van het voorkomen van steekmuggen en knutten rondom de lokaal aanwezige bebouwing en nabij natte randzones.
  Stekende insecten Griendtsveen 2016
  Verdonschot, Piet F.M. ; Dekkers, Dorine D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463431248 - 81
  insecten - steken (activiteit) - culicidae - moerassen - hoogveengebieden - noord-brabant - insects - stinging - culicidae - marshes - moorlands - noord-brabant
  Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: 1) Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te gaan en de isolatie van langdurig tijdelijke wateren op te heffen. Hiervoor dienen de langdurig tijdelijke wateren die functioneren als broedplaats voor moerassteekmuggen te worden gekarteerd en dient de gebiedshydrologie en –morfologie te worden vastgelegd om doelgerichte maatregelen te kunnen formuleren. 2) Het instellen van een monitoringsmeetnet om de overlast van stekende insecten in en rondom het dorp Griendtsveen te kunnen volgen in de tijd. 3) Eventueel de verbindingszone waarlangs moerassteekmuggen migreren van het natuurgebied naar het dorp zo in te richten dat deze dient als barrière voor stekende insecten.
  Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen
  Verdonschot, Ralf ; Runhaar, Han ; Buijse, Tom ; Bijkerk, Ronald ; Verdonschot, Piet - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431118 - 128
  moerassen - wateropslag - waterlopen - ecologisch herstel - herstel - macrofauna - marshes - water storage - streams - ecological restoration - rehabilitation - macrofauna
  In deze rapportage worden maatlatten beschreven voor het beoordelen van doorstroommoerassen en moerasbeken. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op beken met moerasontwikkeling op zandgrond (KRW-typen R4 en R5), omdat deze wateren talrijk en wijd verspreid voorkomen op de Nederlandse hogere zandgronden. In hoofdstuk 2 wordt een systeembeschrijving gegeven van het doorstroommoeras en de moerasbeek. Ook wordt de relatie tussen deze wateren en de bestaande KRW-typen beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 8 wordt een aanzet gegeven voor maatlatten voor de verschillende biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen op basis van de huidige kennis van deze systemen en beschikbare datasets uit Nederland en het buitenland. In hoofdstuk 9 een monitoringsprotocol gegeven, omdat de huidige voorschriften niet in alle gevallen bruikbaar zijn in doorstroommoerassen en moerasbeken. Ten slotte zijn in de hoofdstukken 11 en 12 de maatlatbeschrijvingen opgenomen analoog aan de beschrijvingen opgenomen in Van der Molen et al. (2012).
  Het oude continent : beschouwingen over de natuur in Europa
  Schaminee, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
  Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 6) - ISBN 9789050115148 - 184
  natuur - landschap - vegetatie - flora - biodiversiteit - graslanden - duinen - moerassen - zoetwaterecologie - europa - fritillaria meleagris - nature - landscape - vegetation - flora - biodiversity - grasslands - dunes - marshes - freshwater ecology - europe - fritillaria meleagris
  Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende hooilanden tot kalkmoerassen in de bergen: tal van bijzondere landschappen en hun verhalen komen aan bod. flora, fauna, biodiversiteit, natuurbeheer, halfnatuurlijke graslanden, plantengemeenschappen, vegetatiekunde, ecologie, duinen, kalkmoerassen, wateren, bevloeiingssystemen, wildernis, natuur in Europa
  Zilte zuiverende moerassen als bron van schoon water
  Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P. ; Slim, P.A. ; Verhoogt, H. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)22. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
  brakwater - landbouwgronden - pesticiden - waterverontreiniging - helofytenfilters - oppervlaktewaterkwaliteit - waterzuivering - moerassen - brackish water - agricultural soils - pesticides - water pollution - artificial wetlands - surface water quality - water treatment - marshes
  Belasting van brakke watergangen en estuaria met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de agrarische sector is een belangrijke oorzaak voor het nog niet halen van ecologische doelen voor deze wateren. Naar analogie van de zoetwatergevoede helofytenfi lters is het aannemelijk dat zilte zuiverende moerassen schoon brak water kunnen leveren voor (her)gebruik benedenstrooms. Daarmee zou dit concept waterschappen kunnen helpen om de doelstellingen voor een betere waterkwaliteit in de haarvaten van het watersysteem en in de aanpalende buitenwateren te behalen. Ook behoort koppeling met kustveiligheidsconcepten en met ecologische doelstellingen voor natuurlijker vormgegeven zoet-zoutovergangen tot de mogelijkheden.
  Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit
  Mars, H. de; Schunselaar, J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2012
  Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport nr. 2012/OBN159-HEBE) - 216
  moerassen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - beekdalen - ecohydrologie - ecologisch herstel - hellingen - bodem - geohydrologie - natuurbeheer - zuid-limburg - marshes - vegetation mapping - vegetation monitoring - brook valleys - ecohydrology - ecological restoration - slopes - soil - geohydrology - nature management - zuid-limburg
  Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, vegetatie, bodem). Er bestaat namelijk tot op heden slechts een beperkt inzicht in de actuele (natuur)kwaliteiten van de naar schatting 180 helling- en bronmoerassen in Zuid- Limburg, en de kansen en knelpunten voor het behoud en herstel.
  WIPE: De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering
  Foekema, E.M. ; Sneekes, A.C. ; Koelemij, E.I. ; Tjon Atsoi, M.M.G. ; Hoornsman, G. ; Bakker, A.G. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C005/12) - 324
  waterzuivering - moerassen - helofytenfilters - zuiveringsinstallaties - afvalwaterbehandeling - pathogenen - pathogeen eliminatie - oppervlaktewaterkwaliteit - water treatment - marshes - artificial wetlands - purification plants - waste water treatment - pathogens - pathogen elimination - surface water quality
  In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrichting van zuiveringsmoerassen geoptimaliseerd kan worden. De focus van het onderzoek lag op risico’s van stoffen en pathogenen, die in RWZI-effluent aanwezig kunnen zijn en die bij een reguliere RWZI direct in oppervlaktewater geloosd worden.
  Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor, Quick Scan in het Groene Hart
  Verhoeven, S. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Ouboter, M. ; Wielen, S. van der; Wegman, R.M.A. ; Masselink, L. ; Goosen, H. - \ 2011
  nederland : Provincie Zuid-Holland - 44
  natuurgebieden - natura 2000 - eutrofiëring - verdroging - verzilting - klimaatverandering - ecologische hoofdstructuur - moerassen - hydrologie - groene hart - utrecht - zuid-holland - natural areas - natura 2000 - eutrophication - desiccation - salinization - climatic change - ecological network - marshes - hydrology - groene hart - utrecht - zuid-holland
  Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de acht gebieden: Naardermeer, Botshol, Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, Molenpolder, Groot Wilnis Vinkeveen, Nieuwkoop en Noorden, Oukoop en Krimpenerwaard
  Het nieuwe Biesboschbos: van griend naar wentelwilgen en getijmoeras
  Bijlsma, R.J. ; Weeda, E.J. ; Neut, J. van der; Sluiter, H. - \ 2011
  Tilburg : Staatsbosbeheer - ISBN 9789081198004 - 88
  natuurontwikkeling - rijshout - wetlands - flora - fauna - nationale parken - biesbosch - vegetatie - moerassen - castor - natura 2000 - nature development - osiers - wetlands - flora - fauna - national parks - biesbosch - vegetation - marshes - castor - natura 2000
  Het nieuwe Biesboschbos - van griend naar wentelwilgen en getijmoeras. Onderzoekers Rienk-Jan Bijlsma en Eddy Weeda van Alterra en Staatsbosbeheerders Han Sluiter en Jacques van der Neut beschrijven de veranderingen in dit eeuwenoude gebied. In de Biesbosch wordt nog maar weinig griendhout gehakt. De grienden zijn veranderd in weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. Omgewaaide wilgen raken begroeid met allerlei soorten mos en tussen de wortelkluiten broeden ijsvogels. Dit nieuwe bos trekt boomklevers en appelvinken. En er verschijnen moesdistel, oranje springzaad, reuzenbalsemien en zwart tandzaad. Ook de rol van de bever wordt uitgebreid belicht.
  Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
  Haan, J.J. de; Sival, F.P. ; Schoot, J.R. van der; Buck, A.J. de - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 429) - 65
  moerassen - waterzuivering - dierlijke meststoffen - emissie - stikstof - fosfaatuitspoeling - helofytenfilters - kaderrichtlijn water - marshes - water treatment - animal manures - emission - nitrogen - phosphate leaching - artificial wetlands - water framework directive
  In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit en kosten is ook gekeken naar de landbouwkundige inpasbaarheid, het ruimtebeslag en de combineerbaarheid met andere functies in het landelijke gebied van verschillende typen zuiveringsmoerassen, die nitraat en/of fosfaat verwijderen uit landbouwwater.
  Zoete en zoute moerassen op Zuid-Beveland
  Weeda, E.J. - \ 2010
  In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 81 - 85.
  moerassen - aquatische ecologie - vegetatietypen - zout water - zeeuwse eilanden - marshes - aquatic ecology - vegetation types - saline water
  De PKN-excursie naar Zuid-Beveland waarmee de herfst van 2005 werd ingeluid, begon in een van de meest zoete moerassen op dit voormalige eiland: de Zwaakse Weel bij Kwadendamme. Dit is een restant van een oude getijdengeul die vanaf Nisse tot aan de Westerschelde bij 's-Gravenpolder een markant landschapselement in de Zak van Zuid-Beveland vormt. De Vereniging Natuurmonumenten heeft hier 100 ha water, moeras en weiland als reservaat in beheer.
  Nulmeting steekmuggen en knutten in de Bovenlanden : monitoring 2009
  Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2000) - 56
  culicidae - moerassen - lichtvallen - larven - monitoring - landinrichting - nederland - utrecht - natuurbeheer - culicidae - marshes - light traps - larvae - monitoring - land development - netherlands - utrecht - nature management
  In het herinrichtijngsgebied de Bovenlanden is een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van steekmuggen. De aangetroffen soorten steekmuggen betroffen: moerassteekmuggen, huissteekmuggen en malariamuggen. In het moerasstruweel werd een hoge dichtheid van larven van de huissteekmug aangetroffen. In de discussie is ingegaan op de kans op het eventueel voorkomen van overlast na de herinrichting
  Otters redden moerasgebieden
  Jansman, H.A.H. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)juni. - p. 3 - 3.
  otters - moerassen - populatie-ecologie - natuurbeheer - natuurontwikkeling - otters - marshes - population ecology - nature management - nature development
  Het uitzetten van diersoorten die uit een gebied zijn verdwenen, draait om meer dan het behoud van de soort. Dat stelt Alterra op basis van ervaringen met de herintroductie van otters. Met de otter als ambassadeur is de afgelopen twintig jaar de hele natte natuur er sterk op vooruitgegaan
  Herstel natte bossen met water uit zuiveringsmoerassen
  Aggenbach, C.J.S. ; Hommel, P.W.F.M. ; Kemmers, R.H. ; Waal, R.W. de - \ 2008
  Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)5. - ISSN 1572-7610 - p. 11 - 14.
  bossen - inundatie - vegetatie - moerassen - phragmites - bosecologie - biologische filtratie - waterbeheer - helofytenfilters - twente - achterhoek - forests - flooding - vegetation - marshes - phragmites - forest ecology - biological filtration - water management - artificial wetlands - twente - achterhoek
  In het Lankheet gebied onderzoeken Alterra en KIWA al enkele jaren of bevloeiing kan helpen de kwaliteit van beekbegeleidende, natte bossen te verhogen. In de eerste jaren werd er bevloeid met basenrijk oppervlaktewater, maar in droge jaren was er hiervoor niet genoeg water beschikbaar. Sinds de aanleg van zuiveringsmoerassen kan water voortaan via stuwen gereguleerd naar de natte bossen geleid worden. Helaas zijn de bossen zelfs in de zomer te nat, door kwel van de rietvelden, dus er zullen nog wel aanpassingen in de lokale waterhuishouding nodig zijn. Toch zijn de eerste resultaten bemoedigend
  Rietzuivering op proef
  Meerburg, B.G. ; Werf, A.K. van der - \ 2008
  Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)5. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 7.
  moerassen - phragmites - waterzuivering - biologische filtratie - landgoederen - helofytenfilters - oppervlaktewater - twente - marshes - phragmites - water treatment - biological filtration - estates - artificial wetlands - surface water - twente
  Water zuiveren met riet is natuurlijk niet nieuw. In de hele wereld worden, vooral op afgelegen plekken zonder riolering, helofytenfilters ingezet om afvalwater te zuiveren. Maar rietfilters om oppervlaktewater te zuiveren voor natte natuur, dat is nog niet eerder gedaan. Reden voor Plant Research International om daar eens mee te experimenteren. Op landgoed Het Lankheet vonden zij een geschikte proeflocatie. Zijn rietvelden geschikt om oppervlaktewater KRW-proof te maken?
  Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie
  Didderen, K. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1564) - 67
  aquatische gemeenschappen - moerassen - plassen - herstel - dispersie - invasies - ecologie - vissen - waterkwaliteit - macrofauna - noordwest-overijssel - biologisch waterbeheer - aquatic communities - marshes - ponds - rehabilitation - dispersion - invasions - ecology - fishes - water quality - macrofauna - noordwest-overijssel - biological water management
  Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van de soorten, om de afstand af te leggen tussen het herstelgebied en dichtstbijzijnde populatie. In dit onderzoek is specifiek nagegaan hoe het dispersievermogen is van indicatorsoorten in petgaten
  Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Bijlsma, R.J. ; Bleeker, M.A.K. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Lammertsma, D.R. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Stumpel, A.H.P. ; Weeda, E.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1548) - 85
  natuurbescherming - habitats - veengebieden - landschapsecologie - flora - fauna - bedreigde soorten - moerassen - wetlands - veengronden - bedrijfsvoering - nederland - habitatrichtlijn - noordwest-overijssel - nature conservation - habitats - peatlands - landscape ecology - flora - fauna - endangered species - marshes - wetlands - peat soils - management - netherlands - habitats directive - noordwest-overijssel
  Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan LGP is een plan waarin is aangegeven op welke wijze voor een leefgebied karakteristieke bedreigde plant- en diersoorten actief worden beschermd door middel van beleid, maatregelen, ruimtelijke ontwikkelingen, kennisoverdracht en voorlichting. In een leefgebiedsplan wordt meerdere soorten tegelijk een samenhangend pakket van activiteiten ontwikkeld. Dit rapport (i.s.m. Stichting Bargerveen) verkent de mogelijkheid om de leefgebiedbenadering toe te passen voor het leefgebied laagveenmoeras.
  Maaibeheer in de Kathager Beemden beloond: veenzegge (Carex davalliana Sm.) nieuw voor Nederland
  Weeda, E.J. ; Keulen, S.M.A. ; Koelink, J.W. - \ 2006
  Natuurhistorisch Maandblad 95 (2006)12. - ISSN 0028-1107 - p. 262 - 268.
  moerassen - vegetatie - carex - habitats - plantengeografie - zuid-limburg - marshes - vegetation - carex - habitats - phytogeography - zuid-limburg
  Hoewel veenzegge al bijna twee eeuwen geleden vermeld werd, is haar aanwezigheid in Nederland pas in 2006 bevestigd. Twee vrouwelijke polletjes werden ontdekt in Nuth, in een moerasgebied. Het is aan maaibeheer door vrijwilligers en natuurbeheer te danken, dat zich in een bronhooilandje een bijzondere kalkminnende moerasplant (zegge) bevindt
  Moerasvogels op peil; deelrapport 3 werk in uitvoering: een evaluatie van beheersexperimenten gericht op het bevorderen van jonge verlandingsstadia
  Huiskes, H.P.J. ; Beemster, N. ; Hommel, P.W.F.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 828.3) - 62
  moerassen - veenmoerassen - vogels - vegetatie - plantensuccessie - natuurbescherming - evaluatie - marshes - bogs - birds - vegetation - plant succession - nature conservation - evaluation
  Dit rapport beschrijft aan de hand van een bureauevaluatie de effecten van 24 beheers¬experimenten gericht op de ontwikkeling van jonge verlandingsstadia. De geëvalueerde beheers¬ingrepen zijn onder te brengen in de 4 categorieën: waterdiepte, waterpeilfluctuatie, waterkwaliteit en vegetatiebeheer. De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit de Database Moerasvogelprojecten, die benaderbaar is via de website www.moerasvogels.nl. Uit de evaluatie blijkt het grote belang van waterkwaliteit en waterpeilfluctatie voor het opgang brengen van een nieuwe verlandingscyclus. Wanneer in een later ontwikkelingsstadium getracht wordt een stagnerende verlanding weer te op gang te brengen zal veelal teruggegrepen moeten worden op drastische ingrepen, waaronder het drooglegging, vergroten van waterdiepte (o.a. door afgraven) en het uitvoeren van vegetatiebeheer (kappen van bos, maaien van riet)
  Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie op trilvenen (Noord-Hollland, Utrecht en Noordwest- Overijsssel)
  Barendregt, A. ; Beltman, B. ; Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wirdum, G. van - \ 2004
  Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2004/281-O) - 65
  herstel - hydrologie - verzuring - verdroging - zure depositie - moerassen - veengronden - nederland - ecohydrologie - noord-holland - utrecht - overijssel - noordwest-overijssel - rehabilitation - hydrology - acidification - desiccation - acid deposition - marshes - peat soils - netherlands - ecohydrology - noord-holland - utrecht - overijssel - noordwest-overijssel
  De centrale probleemstelling van het obn onderzoek is of het mogelijk is met lokale maatregelen de natuur, zich manifesterend in soortensamenstelling, soortenrijkdom en bedekking van plantengemeenschappen te herstellen in laagvenen?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.