Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderwaterdrains in het veenweidegebied : toelichting op de methode en meetinrichting
  Pleijter, M. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1586) - 58
  drainagesystemen - drainage uitrusting - moldrainage - drainage door leidingen - ondergrondse drainage - methodologie - veenweiden - meetsystemen - meettechnieken - drainage systems - drainage equipment - mole drainage - pipe drainage - subsurface drainage - methodology - peat grasslands - measurement systems - measurement techniques
  Drains wordt doorgaans gebruikt voor het afvoeren van overtollig water. De onderwaterdrains kunnen echter ook gebruikt worden om water aan te voeren (infiltratie). Door de dubbele functie van de drains ontstaat een grondwaterregiem met een relatief lage hoogste grondwaterstand en een relatief hoge laagste grondwaterstand. Hierdoor wordt oxidatie van veen in de zomermaanden zoveel mogelijk tegengegaan, terwijl het landbouwkundig beheer niet negatief wordt beïnvloed dankzij een lagere grondwaterstand vroeg in het voorjaar. Deze proef bekijkt op verschillende locaties (Zegveld, Linschoten en in polder Zeevang) wat het effect is van de onderwaterdrainsdrains op de grondwaterstanden en de maaiveldligging
  Onderwaterdrains goed voor landbouw en maatschappij
  Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2006
  V-focus 2006 (2006)april. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
  melkveehouderij - drainage - drainage door leidingen - moldrainage - veengronden - dairy farming - drainage - pipe drainage - mole drainage - peat soils
  Op praktijkcentrum Zegveld wordt onderzocht of afbraak van veengrond kan worden beperkt met infiltratie van slootwater via drainage. Belangrijke voorwaarde is dat de infiltratie niet ten koste van het rendement van de melkveehouderij gaat. Er wordt gewerkt met 2 soorten drains: de moldrains stellen tot dusver teleur, maar de buisdrainage is succesvol
  Zegveld gaat zakken veengrond te lijf
  Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. - \ 2004
  Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)1. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
  veengronden - moldrainage - grondwaterspiegel - bodemdaling - graslanden - ondergrondse drainage - watervoorziening - utrecht - peat soils - subsurface drainage - water supply - mole drainage - water table - subsidence - grasslands - utrecht
  Praktijkcentrum Zegveld onderzoekt of het zakken van veengrond sterk verminderd kan worden door de bodem te infiltreren met slootwater via drainagebuizen of moldrains. Deze 'onderwaterdrains' liggen daarbij onder het slootpeil en niet zoals gebruikelijk erboven. In de zomer zakt de grondwaterstand in het veenweidegebied vaak enkele decimeters onder het slootpeil. Door deze nieuwe vorm van infiltratie blijft naar verwachting de grondwaterstand op of iets onder het slootpeil, waardoor meer veen volledig verzadigd blijft.
  Moldrainage in klei- en veengronden; waterafvoer door preferente stroming via kunstmatige scheuren en gangen
  Dekker, L.W. - \ 1999
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 5 (1999)1. - ISSN 1382-6069 - p. 19 - 38.
  moldrainage - zware kleigronden - veengronden - hydraulisch geleidingsvermogen - hydratatie - mole drainage - clay soils - peat soils - hydraulic conductivity - hydration
  Moldrainage = (Mole drainage)
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3166)
  bibliografieën - drainage - moldrainage - ondergrondse drainage - bibliographies - drainage - mole drainage - subsurface drainage
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.