Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vangsten en discards van de pulsvissers GO48 & SL42
  Reijden, K. van der; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0354) - 21
  visserij - zeevisserij - zeevissen - samenstelling - pulsvisserij - discards - monitoren - vangstsamenstelling - fisheries - marine fisheries - marine fishes - composition - pulse trawling - discards - monitors - catch composition
  C. Tanis Jaczn. en Zonen C.V. (GO48) en vof Visserijbedrijf C. en J. Brinkman (SL42) zijn in 2012 overgeschakeld naar de pulsvisserij. Vanuit de regeling ‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is subsidie toegekend voor de innovatie van de pulskortuigen van beide schepen. Binnen dit project was afgesproken om een document op te leveren met de discard gegevens van beide schepen, deze notitie. Dit betroffen gegevens van twee rnemersreizen en gegevens van twee monitoringsprojecten, afkomstig uit andere projecten. Zo namen beide schepen deel aan het VIP project ‘Praktijknetwerk Netinnovatie’, waaronder de waarnemersreizen vielen. Daarnaast hebben beide schepen deelgenomen aan een monitorprogramma van IMARES; de SL42 nam deel aan de pulskormonitoring, de GO48 aan de discardmonitoring.
  Implementatieproject elektronisch monitoren van luchtwassers : rapportage
  Stouthart, F. ; Melse, R.W. ; Rensman, D. - \ 2013
  Eindhoven : SRE Milieudienst - 79
  intensieve veehouderij - emissie - stallen - veehouders - landbouw en milieu - monitoren - milieutechnologie - emissiereductie - kunstmatige ventilatie - luchtreinigers - luchtfilters - duurzame veehouderij - technologie - luchtkwaliteit - intensive livestock farming - emission - stalls - stockmen - agriculture and environment - monitors - environmental technology - emission reduction - artificial ventilation - air cleaners - air filters - sustainable animal husbandry - technology - air quality
  In een pilotproject, uitgevoerd in 2010 in de gemeente Gemert-Bakel, is gebleken dat elektronisch monitoren van luchtwassers technisch mogelijk is. Het geeft een betrouwbaar beeld van de werking van een luchtwasser. Het rapport met de resultaten van de pilot verwacht dat ‘er geen technische belemmeringen zijn om een dergelijk systeem in de praktijk toe te passen wanneer er een wettelijke verplichting zou komen’. Als vervolg hierop is het 'implementatieproject elektronisch monitoren' van luchtwassers opgezet om op grotere schaal ervaringen op te doen.
  Welzijn vaak acceptabel
  Jong, I.C. de; Perez Moya, T. ; Gunnink, H. - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)16. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - dierenwelzijn - vleeskuikens - monitoren - protocollen - meting - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - poultry farming - animal welfare - broilers - monitors - protocols - measurement - animal health - poultry - animal production
  In 2011 heeft Livestock Research in opdracht van EL&I onderzoek gedaan naar de toepassing van de Welfare Quality-welzijnsmonitor voor vleeskuikens.
  Duurzaamheid veestapels in project Koeien & Kansen
  Huijps, K. ; Hoog, J. de; Haan, M.H.A. de - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 64)
  melkveehouderij - duurzaamheid testen - productieve levensduur - monitoren - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - endurance testing - productive life - monitors - farm management - sustainability
  Duurzaamheid wordt ook in de melkveehouderij steeds belangrijker. Duurzaamheid omvat veel verschillende aspecten die uiteindelijk bij elkaar komen en gewogen dienen te worden. Dit is zeker nog niet uitgekristalliseerd en diverse verkenningen zijn dan ook nodig. Daarnaast ligt er de vraag om duurzaamheid ook praktisch toepasbaar te maken als managementinstrument voor melkveehouders. Deze twee aspecten komen in dit rapport bij elkaar. Het doel van deze rapportage is dan ook inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de veestapels van Koeien & Kansen-veehouders en de Duurzaamheidsmonitor van CRV toe te passen op een praktisch vraagstuk. In de Duurzaamheidsmonitor is een economisch kengetal opgenomen om een economische uitwerking van levensproductie, het Netto Dag Rendement (NDR), te laten zien.
  Monitoring van ziekten en plagen van tomaat, roos en potplanten
  Pekkeriet, E.J. ; Pijnakker, J. ; Meijer, R.J.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapporten GTB 1150) - 19
  glastuinbouw - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - monitoren - solanum lycopersicum - tomaten - rosaceae - rozen - ficus - beeldverwerking - detectie - nederland - greenhouse horticulture - integrated pest management - plant protection - monitors - solanum lycopersicum - tomatoes - rosaceae - roses - ficus - image processing - detection - netherlands
  Referaat Sensortechnologie neemt een grote vlucht. Beeld verwerkende technieken en technieken voor de detectie van vluchtige stoffen zijn steeds beter in staat om de kleinste details waar te nemen met een steeds hogere snelheid, nauwkeurigheid, intelligentie en datacapaciteit tegen steeds lagere kosten. Het idee is om de nieuwe sensortechnologie toe te passen op basis van bestaande infrastructuur om ziekten en plagen te signaleren en te interpreteren, om vervolgens over te gaan tot de juiste maatregelen en acties. In een beperkte consultancy opdracht is parate kennis van onderzoekers, probleemhouders en andere experts verzameld, met een afsluitende workshops is aan aanpak voor vervolg gepresenteerd. Een uitgebreide literatuurstudie en expert review heeft niet plaatsgevonden. In de afsluitende workshop hebben probleemhouders in roos en potplanten zich positief uitgelaten voor verdere implementatie
  Voetzoollaesies vleeskuikens : resultaten van een jaarrond meten : dier & welzijn
  Jong, I.C. de; Harn, J. van; Gunnink, H. ; Loures, S. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 32.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - dierenwelzijn - diergezondheid - voetziekten - voetzolen - laesies - monitoren - poultry farming - broilers - animal welfare - animal health - foot diseases - footpads - lesions - monitors
  Binnen het Afsprakenkader Implementatie Vleeskuikenrichtlijn (6 oktober 2009) hebben de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en de pluimveesector afspraken gemaakt over het gefaseerd stellen van aanvullende welzijnsmaatregelen om in aanmerking te mogen komen voor een maximale bezetting van vleeskuikens van 42 kg/m2. Per 1 februari 2011 is gestart met de indicator hakdermatitis voor het welzijn van vleeskuikens. In 2012 wordt begonnen met het monitoren van voetzoollaesies en zal er een norm gaan gelden voor deze aandoening.
  Sturen van energie- en vochtstroom door schermkier spaart energie
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)12. - p. 7 - 9.
  tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - schermen - ventilatie - monitoren - luchtstroming - instrumenten (meters) - glastuinbouw - energiebesparing - snijbloemen - matricaria - market gardens - protected cultivation - blinds - ventilation - monitors - air flow - instruments - greenhouse horticulture - energy saving - cut flowers - matricaria
  Wageningse onderzoekers ontwikkelden in 2005 een methode om op basis van diverse klimaatgegevens online het ventilatievoud van een kas te schatten. Deze is nu uitgebreid voor situaties waarin wordt geschermd. Met deze methode is het mogelijk om slimmer en nauwkeuriger te ventileren en energie te besparen, stelt matricariateler Jaap van den Beukel uit Venlo vast. Hij was actief betrokken bij de ontwikkeling en beproeving.
  Monitoring groene grondstoffen
  Meesters, K.P.H. ; Boonekamp, P.M. ; Meeusen, M.J.G. ; Verhoog, D. ; Elbersen, H.W. - \ 2010
  Wageningen : WUR-AFSG - 112
  biobased economy - biomassa - vervangbare hulpbronnen - monitoren - koolstofcyclus - nederland - economie - kringlopen - biobased economy - biomass - renewable resources - monitors - carbon cycle - netherlands - economics - cycling
  Het Platform Groene Grondstoffen heeft een monitoringsmethodiek laten ontwikkelen waarmee het aandeel biomassa dat bijdraagt aan de economie kan worden vastgesteld. Dit rapport beschrijft hoe de monitor is ontwikkeld en waar nog hiaten in de kennis zitten.
  Monitor voor welzijn nadert voltooiing
  Stevens, R. - \ 2010
  Boerderij 96 (2010)4. - ISSN 0006-5617 - p. 34 - 35.
  dierenwelzijn - monitoren - vleeskalveren - huisvesting van kalveren - rundveehouderij - animal welfare - monitors - veal calves - calf housing - cattle husbandry
  De welzijnsmonitor voor vleeskalveren is bijna af. Daarmee is het welzijn te bepalen van het dier. Nog niet duidelijk is hoe het systeem in de praktijk gaat werken.
  Welzijnsmonitor vleeskalveren : ontwikkeling handleiding met studenten
  Hendriksen, E.W.J. ; Brandt, H. van den; Reenen, C.G. van - \ 2010
  dierenwelzijn - vleeskalveren - monitoren - animal welfare - veal calves - monitors
  Poster met informatie over het KIGO project 'Welzijnsmonitor Vleeskalveren'. Door verschillende groepen Van Hall Larenstein studenten is beeldmateriaal verzameld en gerubriceerd ten behoeve van een trainingsprotocol voor inspecteurs.
  Onderwijsmateriaal welzijnsmonitor vleeskalveren : handleiding
  Borrel, M. ; Heutinck, L.F.M. ; Reenen, C.G. van; Wolthuis-Fillerup, M. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 86
  dierenwelzijn - vleeskalveren - monitoren - diergezondheid - diergedrag - protocollen - animal welfare - veal calves - monitors - animal health - animal behaviour - protocols
  Dit rapport geeft een beeld van hoe een beschrijving van een welzijnsprotocol voor vleeskalveren er uit zou kunnen zien. De Welzijnsmonitor Vleeskalveren maakt een inschatting van het welzijnsniveau van vleeskalveren op individuele bedrijven. Dit gebeurt met metingen aan de dieren zelf.
  Welzijnsmonitor vleeskalveren
  Hendriksen, I. - \ 2010
  dierenwelzijn - vleeskalveren - monitoren - protocollen - animal welfare - veal calves - monitors - protocols
  In het Europese project Welfare Quality wordt een systematiek ontwikkelend waarmee het welzijn van vleeskalveren kwaliteit beoordeeld kan worden. Aan de hand hiervan wordt door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2 multimediaproducten ontwikkeld.
  Sturen op temperatuur- en vochtverschillen
  Kierkels, T. ; Balendonck, J. ; Schoor, R. van der - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 16 - 17.
  kassen - klimaatregeling - temperatuurmeters - vochtigheidsmeters - luchttemperatuur - meting - sensors - monitoren - glastuinbouw - groenten - snijbloemen - potplanten - greenhouses - air conditioning - temperature gauges - humidity gauges - air temperature - measurement - sensors - monitors - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - pot plants
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft op twee groente- en twee sierteeltbedrijven een draadloos sensorsysteem uitgeprobeerd. Door met meerdere sensoren te werken krijg je meer informatie over horizontale en verticale verschillen in temperatuur en vochtigheid, dan wanneer je alleen op de meetbox afgaat. Op de deelnemende bedrijven vonden de onderzoekers diverse ‘probleemplekken’. De sensoren zijn goedkoper dan de meetbox. Dat maakt het mogelijk op meer punten te meten en daarop te regelen. Deze aanpak kan daarmee energie besparen.
  Leren hoe kennis wordt benut, monitoren en evalueren van kennisbenutting in onderzoekscluster verduurzaming, productie en transitie
  Potters, J.I. ; Peet, G.F.V. van der; Heeres-van der Tol, J.J. ; Jong, D. de; Korevaar, H. ; Wolf, P.L. de - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO - Rapport PPO nr. 381) - 33
  kennis - onderzoeksprojecten - overheidsbeleid - bereikt resultaat - monitoren - evaluatie - analyse - duurzaamheid (sustainability) - verandering - productie - kennisoverdracht - knowledge - research projects - government policy - achievement - monitors - evaluation - analysis - sustainability - change - production - knowledge transfer
  Om de benutting van het onderzoek door beleid op relatief eenvoudige wijze en in korte tijd te kunnen meten heeft de Directie Kennis van LNV een methodiek ontwikkeld. Deze kennisbenuttingsmetingen worden ieder jaar uitgevoerd. De enquête geeft op hoofdlijnen inzicht in de kennisbenutting, maar dat het nog geen verklaring geeft voor het bereikte resultaat. Het verkrijgen van inzicht in het resultaat wil Directie Kennis gebruiken voor de rol van LNV in de onderzoekaansturing en helpt Wageningen UR bij verdere verbetering van de uitvoering van het onderzoek
  On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier
  Bontsema, J. ; Ooteghem, R.J.C. van - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 313) - 44
  tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kassen - bloementeelt - schermen - monitoren - ventilatie - luchtstroming - glastuinbouw - energiebesparing - market gardens - protected cultivation - greenhouses - floriculture - blinds - monitors - ventilation - air flow - greenhouse horticulture - energy saving
  Eindrapport van het project 'On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier". Dit project ligt in het verlengde van het project 'On-line schatting van het ventilatievoud in kassen". In dit project wordt berschreven hoe de in dat project ontwikkelde ventilatiemotor uitgebreid wordt naar de situatie met schermen in een kas en hoe deze met aangepaste methode ook de energie- en vochtuitwisseling door en langs het scherm kan worden bepaald
  Indicatoren voor dierenwelzijn en diergezondheid = Indicators for animal welfare and animal health
  Leenstra, F.R. ; Neijenhuis, F. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 221) - 32
  dierenwelzijn - diergezondheid - indicatoren - monitoren - animal welfare - animal health - indicators - monitors
  The Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality requires a monitor for animal welfare and animal health to evaluate progress in this field. This report describes which indicators for animal welfare and health can be used for the monitor
  Pilot bruikbaarheid onderwatervideocamera voor de signalering van randeffecten op de onderzoeksvakken van PRODUS dp 3
  Fey-Hofstede, F.E. ; Jansen, J.M. - \ 2009
  Texel/Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C030/09) - 12
  schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - mosselteelt - videocamera's - aanwendingen - monitoren - randeffecten - shellfish fisheries - mussels - mussel culture - video cameras - uses - monitors - border effects
  Doel van dit pilot-project was het inventariseren van effectiviteit en bruikbaarheid van de onderwatervideocamera voor het signaleren, bestuderen en analyseren van randeffecten. Hiervoor werd gekeken naar mogelijkheden om mosseldichtheid en bedekking van mosselen met slib of sediment te analyseren vanaf de onderwatervideobeelden. Er werd ook onderzocht of er een statistische techniek ingezet kan worden voor het aantonen van het wel of niet voorkomen van randeffecten.
  Environmental Risk Assessment of Produced Water Discharges on the Dutch Continental Shelf
  Vries, P. de; Karman, C.C. - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Report /Wageningen IMARES no. C012/09) - 47
  offshore - mariene constructies - afvalwater - zeewater - milieutoets - ecologische risicoschatting - nadelige gevolgen - risicovermindering - monitoren - offshore - marine structures - waste water - sea water - environmental assessment - ecological risk assessment - adverse effects - risk reduction - monitors
  The OSPAR Offshore Industry Committee (OIC) has decided, in its meeting of 2008, to evaluate the possibility of implementing a risk based approach towards produced water management. Currently, Norway has made most progress in this field as it has fully implemented the Environmental Impact Factor as the basis of their biannual reporting obligations. The Netherlands has for as yet mainly followed a source (immission) based approach, and therefore did not adopt a specific risk based approach. In this study an overview is provided of current approaches to assess the ecological risk of produced water discharges and it is investigated how these approaches can be used in the Dutch situation for produced water management as intended by the OIC.
  Kalveren aan de monitor
  Reenen, C.G. van - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  vleeskalveren - huisvesting van kalveren - afmetingen - dierenwelzijn - monitoren - veal calves - calf housing - dimensions - animal welfare - monitors
  De vleeskalverhouderij heeft al jaren te maken met hokafmetingen om het welzijn van de dieren te bevorderen. Maar een welzijnsmonitor geeft meer inzicht in wat het dier zelf ervaart. Op dit moment testen zo'n 150 vleeskalverbedrijven een uitgebreide proefversie van de monitor. In 2010 moet de definitieve versie beschikbaar komen
  Monitoren van schimmelsporen
  Köhl, J. ; Schoen, C.D. ; Bergervoet, J.H.W. ; Paternotte, S.J. ; Hoof, R.A. van; Lombaers-van der Plas, C.H. ; Kastelein, P. ; Peters, J. - \ 2007
  gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelsporen - sporenverspreiding - detectie - monitoren - automatisering - botrytis cinerea - didymella bryoniae - komkommers - moleculaire detectie - glastuinbouw - plant protection - plant pathogenic fungi - fungal spores - spore dispersal - detection - monitors - automation - botrytis cinerea - didymella bryoniae - cucumbers - molecular detection - greenhouse horticulture
  Vele plantenziekten worden door sporen van pathogene schimmels via de lucht verspreid. Informatie over sporenvluchten ontbreekt vaak maar de kennis is essentieel voor de beheersing van ziekten. Onderzoek naar automatisering van sporenvangers is daarom van belang en richt zich in eerste instantie op Botrytis cinerea en Didymella bryoniae in komkommer
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.