Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 124

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invang van mosselzaad in MZI’s : resultaten 2016
  Capelle, Jacob J. ; Stralen, Marnix R. van - \ 2017
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C044/17) - 30
  mosselteelt - oosterschelde - mossels - waddenzee - schaal- en schelpdierenvisserij - zaaibedden - mussel culture - eastern scheldt - mussels - wadden sea - shellfish fisheries - seedbeds
  Voorliggend rapport behandelt de resultaten van de invang van mosselzaad in zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2016. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door de MZI-ondernemers moeten worden aangeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. Van het oppervlak dat in 2016 voor de invang van mosselzaad is vergund (390 ha voor transitie- en experimenteerbedrijven samen) is 253 ha (35%) niet voor mosselzaadinvang benut. De niet gebruikte ruimte wordt voor het merendeel gevormd door kavels of delen daarvan die wel geschikt zijn voor MZI’s, maar niet zijn gebruikt en uit restruimte die vanwege de vorm of afmetingen ongeschikt is voor het neerleggen van MZI’s. In 2016 is met de MZI’s totaal 18.06 miljoen kg (= 181 duizend mosselton) mosselzaad ingewonnen. De oogst aan MZI-zaad is daarmee 8% lager dan in 2015. De lagere productie in 2016 ten opzichte van 2015 komt geheel op het conto van de Deltawateren. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat in de Oosterschelde en in de Voordelta in 2016 respectievelijk 57% en 32% minder substraat is uitgehangen dan in 2015, terwijl in de Waddenzee dit vrijwel gelijk gebleven is (stijging van 1% t.o.v. 2015). Het overgrote deel van het ingewonnen zaad in de Waddenzee (16.60 Mkg) is na het oogsten uitgezaaid op percelen in de Waddenzee, 2% is overgebracht naar de Oosterschelde. Het mosselzaad dat in de Oosterschelde en Voordelta is ingewonnen (resp. 1.03 Mkg en 0.42 Mkg) is uitgezaaid op percelen in de Oosterschelde; 0.06 Mkg is overgebracht naar mosselhangcultures. Door de bedrijven die onderdeel uitmaken van de transitie is in 2016 totaal 16.67 Mkg mosselzaad geproduceerd, waarvan 15.20 Mkg in de Waddenzee, 1.03 Mkg in de Oosterschelde en 0.42 Mkg in de Voordelta. Ten opzichte van 2015 is dit een verschil van respectievelijk 12%, -50% en -67%. Het vangstverlies van de eerste en de tweede transitiestap (11 Mkg) is met deze opbrengst gecompenseerd. Het streven is in 2018 een derde stap te zetten met een omvang van 10% van de totale mosselzaadvisserij, die daarmee dan voor 38% is afgebouwd. Verwacht wordt dat ook in volgende jaren het vangstverlies dat met deze derde stap gepaard gaat (ca. 4 Mkg tot totaal 15 Mkg) met MZI’s in de Waddenzee kan worden gecompenseerd. De uitdaging voor het kunnen zetten van de derde stap is of het extra ingewonnen zaad ook rendabel kan worden opgekweekt, waarvoor een verbetering van de kwaliteit van het percelenareaal wordt beoogd met 270 ha goede percelen (A-B grond). Het seizoen 2016 kenmerkt zich door tegenvallende oogsten in de Oosterschelde, zowel op de bodempercelen als op enkele MZI locaties. Ondanks dat in juni de broedval op de MZI systemen in de Oosterschelde er prima uit zag, is gedurende de zomer op de locaties Schaar van Colijn, Vuilbaard en Vondelinge van het MZI zaad een groter deel van in voorgaande jaren niet tot wasdom gekomen. Een sluitende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. Technische problemen, waaronder met de verankering en beschadiging van de systemen door aanvaringen, zijn net als in voorgaande jaren beperkt gebleven tot een enkel incident. De massale vestiging van zeesterren in de MZI’s, zoals die in 2011 plaatsvond, is in 2016 opnieuw uitgebleven.
  Relating a DEB model for mussels (Mytilus edulis) to growth data from the Oosterschelde : trace-back analysis of food conditions
  Wijsman, J.W.M. - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C049/17) - 43
  mussel culture - eastern scheldt - marine aquaculture - dynamic modeling - growth analysis - mytilus edulis - mosselteelt - oosterschelde - zeeaquacultuur - dynamisch modelleren - groeianalyse - mytilus edulis
  In this study, the food conditions for mussels are estimated at different locations within the Oosterschelde. In 2014, 2015 and 2016, mussels with a uniform size were placed in baskets at the borders of commercial culture plots distributed over the Oosterschelde. Each month, a subsample was taken from each basket to measure growth (shell length and individual weight) of the mussels. The results show a variation in growth performance, both in shell length as in flesh weight, between the different locations. A model approach was used to translate the spatial differences in growth to spatial differences in food conditions. A Dynamic Energy Budget (DEB) model was fitted to the data in order to trace-back the food conditions. During this fitting, the food correction factor (ψψ) was optimized. ψψ can be interpreted as an indication of the food conditions (algae concentration, quality, current velocity) at that specific location in comparison to the average food conditions in the whole Oosterschelde. The results show that there is a spatial, but also year-to-year variation in food conditions within the Oosterschelde. Locations with the best food conditions were Neeltje Jans N in 2015 and Hammen 9, Dortsman and Krabbenkreek in 2016. Growth of the mussels in the baskets in 2014 was lower than in 2015 and 2016. This is probably caused by the larger size of the mussels that were used in 2014 and the fact that the growth of mussels reduces with size. In contravention to the expectations, there was no clear pattern in growth conditions from the western part of the Oosterschelde to the eastern and northern part. For example, the growth of the mussels at the two locations in the northern part of the Oosterschelde (Krabbenkreek and Viane) where ralatively good compared to the other locations. In practice, however, mussel farmers use the culture plots in the northern part mainly for storage of seed and halfgrown mussels. Possibly the mussels in the baskets perform better in this area than on the bottom culture plots. The DEB model is a good tool to trace-back the food conditions from the measured growth data. The parameters for blue mussel, that is used for the DEB model should be updated. The parameters are presently based on historical data, whereas new data are available.
  Production efficiency of mussel bottom culture
  Capelle, Jacob J. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal; P.M.J. Herman, co-promotor(en): Jeroen Wijsman. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430869 - 240
  mussels - mussel culture - bottom culture - efficiency - population dynamics - culture techniques - biomass production - improvement - shellfish culture - aquaculture - mossels - mosselteelt - bodemcultuur - efficiëntie - populatiedynamica - kweektechnieken - biomassa productie - verbetering - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur

  Mussel bottom culture is an extensive type of aquaculture; it depends on natural resources for feed, seed and space. It consists of the translocation of seed from natural beds to designed culture areas, where mussel farmers try to improve production efficiency. Production efficiency is measured by the relative biomass production (RBP) expressed as units of biomass harvested from one unit of biomass seeded, it increases with mussel growth and decreases with mussel mortality. Mussel bottom culture makes use of nature and also depends on nature. Cultured mussels are subject to similar environmental factors that influence growth and mortality on natural mussel beds, with additional effects of anthropogenic factors. In this thesis we focus on dynamics of mussel beds and the impact and effectivity of culture activities on mussel production yield. The major objectives are stated as: (1) to better understand the population dynamics of subtidal mussel populations, (2) to analyze what factors determine production efficiency in mussel bottom culture and how this can be improved. On natural mussel beds mussels organise in patterns that enhance food delivery and resilience of the bed. On culture plots mussels are seeded in concentric seeding patterns. Seeding techniques concentrate mussels locally within the culture plot area, resulting in high local mussel densities; this increases competition and limits the spatial re-organisation of mussels in the bed. Consequently, seeding on culture plots is followed by a large size and density dependent seeding loss that ranges from about 40% for seed from fishery to 69% for smaller SMC seed. This loss was the major factor in determining the maximum RBP. Losses in the grow-out stage were substantially lower, a subsequent density dependent loss was found for smaller mussels (<30 mm), and a non-density dependent loss for larger mussels (>30 mm). Shore crab predation is an important factor contributing to the higher losses at seeding. The effect of shore crab predation on mussel biomass production is higher than expected from previous studies. In an experiment on an intertidal culture plot in the Oosterschelde (NL), we observed that shore crab predation peaks directly after seeding and accounted for 33% of the total losses within five weeks after seeding. Spatial patterns in the survival rates of natural mussel beds in the Wadden Sea show better seed survival in areas with intermediate salinity (mean annual salinity 17.5-22.5 mg l-1). This suggests that mussel survival is negatively related to sea star distribution, which is largely controlled by salinity. Natural beds that escape predation are found at lower salinities and mussels on these beds showed low growth rates, also because of a lower food quality in these areas. Mussel culture strongly affects the population dynamics of the subtidal mussel population, through relaying of mussels from natural mussel beds to culture plots. Culture plots are located in more saline regions of the Wadden Sea (mean annual salinity 25.8 mg l-1), compared to natural mussel beds. This activity increased mussel growth and survival because food quality on culture plots is high and predation is prevented. As a result, average biomass production is higher on culture plots than on natural mussel beds and this difference increases over time. A more efficient seed use on the available area, that can be obtained by reducing seeding losses will increase RBP, maximum biomass production and increases maximum profit. Our results suggest that this can be achieved by seeding homogeneously in low densities.

  Quick scan beheersmaatregelen van Tetrodotoxine in schelpdierproductie in de Oosterschelde
  Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Kamermans, P. ; Wijsman, J.W.M. ; Bolman, B.C. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C064/16) - 39
  oesterteelt - mosselteelt - tetrodotoxine - oosterschelde - milieumonitoring - oyster culture - mussel culture - tetrodotoxin - eastern scheldt - environmental monitoring
  In 2015 is een onderzoek naar het voorkomen en de meetbaarheid van Tetrodotoxine (TTX) in de Nederlandse schelpdierproductiegebieden uitgevoerd. De analyses zijn een gevolg van internationale rapportages over TTX in schelpdieren, zowel mosselen als oesters (voornamelijk in Griekenland en Groot Brittannië). Het onderzoek in Nederland laat zien dat er in verschillende schelpdiermonsters uit de Oosterschelde TTX aanwezig was. Het voorkomen van TTX in Nederland lijkt, op basis van feitelijke metingen, beperkt te zijn. Echter, door het gebrek aan; a) voldoende inzicht in het voorkomen van toxinen, b) inzicht in de kans op toxine aanwezigheid in Nederland en c) inzicht in de oorzaak (de bron) van TTX in Nederland, wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd. Het huidige voedselveiligheidsmanagement systeem voorziet niet in het voldoende gericht managen van risico’s met onbekende bron. Hiervoor is aanvullend of specifiekere monitoring nodig, ook om data te verzamelen voor toekomstige management maatregelen. Dit biedt mogelijkheden om de productie- (Oosterschelde) en verwatergebieden voor schelpdieren te analyseren op mogelijke verschillen in potentiele aanwezigheid van TTX. Hierdoor is een monitoring- en managementsysteem ontwikkeld dat aansluit bij de onbekendheden van de toxine aanwezigheid en productie in Nederland. Om dit te bereiken is beoordeeld wat de mogelijke karakteristieken zijn voor de toxine producenten en is er een indeling voorgesteld voor de Oosterschelde die rekening houdt met de verschillen in omgevingsfactoren. Zodat een beeld ontstaat van de mogelijke indeling van een dergelijk gebied voor toepassing in monitoring en management. De oorzaak van het voorkomen van TTX in de Oosterschelde is niet bekend. Mogelijke oorzaken zijn te vinden in Vibrio en andere bacteriën, eventueel in symbiose met andere vectoren. Van de bekende TTX producenten uit de literatuur komt alleen de snoerworm Cephalothrix simula in de Oosterschelde voor. De exemplaren van Cephalothrix simula zijn op de bodem aangetroffen in dichte populaties van schelpkokerwormen en spinragwormen, die mogelijk als voedsel voor deze soort dienen (natuurbericht.nl). Daarnaast komt een Gibbula soort (de Asgrauwe tolhoren Gibbula cineraria) voor in de Oosterschelde. Het is minder waarschijnlijk dat er een direct verband is tussen deze soorten en TTX in schelpdieren, waar een indirecte route (via sediment) niet is uitgesloten. Het huidige monitoring programma houdt onvoldoende rekening met management van risico’s verbonden aan een onbekende bron. De gegevens over de mogelijke bronnen van TTX in schelpdieren en de karakteristieken hiervan geven de volgende criteria (mede op basis van beschikbaarheid van fysische informatie) om een gebiedsindeling te rechtvaardigen:  Temperatuur (mede een functie van o.a. diepte)  Saliniteit  Troebelheid  Verblijftijd water  Stroming / stroomsnelheid  Bodemsoort  Schelpdiersoort (soort schelpdier i.v.m. accumulatie en depuratie tijd) Op basis van verschillen in de fysische gegevens in de deelgebieden betekent dit dat de Oosterschelde opgesplitst kan worden in 16 deelgebieden die allen in meer of minder mate van elkaar te onderscheiden zijn. Een eerste indeling kan gemaakt worden op soort niveau, waarbij de verwaterpercelen en de Oesterproductie percelen in drie gebieden van elkaar gescheiden worden (waardoor 19 verschillende gebieden ontstaan). De gebieden voorzien allen in mogelijk verschil in toxine productie, accumulatie en risico op aanwezigheid van TTX. De verschillen zijn niet kwantificeerbaar, echter vanuit een risicomanagement perspectief zijn de gebieden te benutten voor verbetering van de trefkans, rekening houdend met spreiding. Het is zeer waarschijnlijk dat er verschillen in accumulatie per schelpdiersoort zijn, waardoor het mogelijk lijkt om soortspecifieke monitoring en management toe te passen. Er kan geen indicator IMARES rapport C064/16| 5 van 39 organisme (hoogste trefkans) worden aangewezen bij gebrek aan informatie over accumulatie van TTX. De kosten voor monitoring van productiegebieden die rekening houdt met de mogelijke verschillen in aanwezigheid van TTX in schelpdieren is berekend voor een wekelijkse meting en monitoring gedurende twee maanden. De wekelijkse kosten voor monitoring van de Oosterschelde bedragen 9 – 13 keuro. Dit is een bedrag van 70-103 keuro over een periode van 8 weken. Het is niet uitgesloten dat ook buiten het zomerseizoen monitoring noodzakelijk is. Het is aan te bevelen TTX standaard in het monitoringprogramma op te nemen om meer data te verzamelen. Voor de mosselsector wordt de sociaal-economische waarde van de Yerseke bank in de eerste twee weken van juli geschat op € 5 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 37 fte. Van half juli tot en met eind augustus wordt de waarde geschat op € 3,4 tot € 6,8 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 30 tot 45 fte. Voor de oestersector wordt de sociaal-economische waarde geschat op € 2 miljoen op jaarbasis en een werkgelegenheid van ca 67 fte. Op basis van de analyse kan een managementsysteem worden ingericht dat rekening houdt met de mogelijke bronnen van TTX. Dit systeem kan gebruikt worden om duidelijke inzichten te verkrijgen in de aanwezigheid van TTX in schelpdieren in de Oosterschelde. Daarnaast is het mogelijk om de gebiedsindeling (of delen ervan) te benutten voor een goede beheersing van de mogelijke voedselveiligheid of economische risico’s die het TTX dossier kent.
  Tetrodotoxine (TTX) in mosselen: Accumulatie experiment verswaterleiding Kijkuit, Yerseke
  Wijsman, J.W.M. ; Poelman, M. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C078/16) - 13
  tetrodotoxin - marine aquaculture - mussel culture - eastern scheldt - animal experiments - marine environment - tetrodotoxine - zeeaquacultuur - mosselteelt - oosterschelde - dierproeven - marien milieu
  In verband met de overschrijding van de concentratie tetrodotoxine (TTX) in het schelpdiervlees van oesters en mosselen in de Kom van de Oosterschelde (inclusief de verwaterpercelen) is dit gebied eind juni 2016, evenals de noordelijke tak van de Oosterschelde, gesloten voor schelpdierproductie en als verwatergebied. Om te onderzoeken of schone mosselen tijdens het verwateren in verwatercontainers TTX kunnen accumuleren zijn schone mosselen (zonder TTX) gedurende een periode van ruim 2 weken verwaterd met verswater uit de Pijp van Bliek. Om de dag is een monster verzameld en geanalyseerd op de aanwezigheid van TTX. In alle gevallen waren de gehaltes aan TTX beneden de detectielimiet (LOD) en was er dus geen sprake van accumulatie van TTX tijdens het verwateren met het water uit de verswaterleiding.
  Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis : resultaten T0 bemonstering 2016
  Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E. ; Gool, A.C.M. van - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C126/16) - 33
  mossels - mosselteelt - groei - monitoring - zuid-holland - mussels - mussel culture - growth - monitoring - zuid-holland
  In de winter van 2016/2017 zal de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam weer in gebruik worden genomen. De spuisluis, bestaande uit een hevel, vormt een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door het openen van de hevel zal als gevolg van het getij op de Oosterschelde water heen en weer worden getransporteerd tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. De verwachting is dat door de toename in waterbeweging de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer zal verbeteren, met name nabij de bodem waar zuurstofloosheid optreedt. Om deze veranderingen te kunnen monitoren zijn er mosselen uitgezet in speciale mandjes op twee locaties in het Grevelingenmeer en twee locaties in de Oosterschelde. De groei en ontwikkeling van de mosselen kan worden gebruikt als een indicator voor de waterkwaliteit en -productiviteit. Doordat de mosselen gedurende een periode van enkele maanden zijn uitgezet, zijn de groeimetingen de resultante van de waterkwaliteit over die hele periode. Ook zijn in het Grevelingenmeer continue-metingen verricht voor zuurstofconcentratie (alleen bij de bodem) en temperatuur (nabij de bodem en het wateroppervlak). Dit rapport beschrijft de situatie in 2016 vóór de ingebruikname van de hevel.
  Haalbaarheid mosselteelt binnen offshorewindparken in de Nederlandse kustzone
  Kamermans, P. ; Soma, K. ; Burg, S.W.K. van den - \ 2016
  Den Helder : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C075/16) - 47
  mussel culture - mussels - coastal areas - offshore - wind farms - netherlands - mosselteelt - mossels - kustgebieden - offshore - windmolenpark - nederland
  De grootschalige ontwikkeling van offshorewindparken roept de vraag op in hoeverre medegebruik van de ruimtes mogelijk is. Bij het ministerie van Economische zaken leeft de vraag of mosselteelt binnen de recentelijk aangewezen offshorewindparken haalbaar is.
  Kennisagenda voor de mosselcultuur
  Smaal, A.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/15) - 21
  mosselteelt - kennisoverdracht - kennismanagement - schaal- en schelpdierenteelt - deskundigen - werkgroepen - mussel culture - knowledge transfer - knowledge management - shellfish culture - experts - working groups
  De PO Mosselcultuur heeft een werkgroep ingesteld met als opdracht praktijkgerichte kennisvragen te identificeren en na te gaan hoe de benodigde deskundigheid kan worden gewaarborgd. Van de bevindingen van de werkgroep wordt in dit rapport verslag gedaan.
  Een zee van mosselen : handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee
  Dankers, N.M.J.A. ; Fey-Hofstede, F.E. - \ 2015
  Lisse : Stichting Anemoon - ISBN 9789081524827 - 107
  mosselteelt - natuurbescherming - aquatische ecologie - waddenzee - handboeken - mussel culture - nature conservation - aquatic ecology - wadden sea - handbooks
  Mosselbanken waren lange tijd een vertrouwd en veel voorkomend verschijnsel in de Waddenzee. Droogvallende banken konden, ondanks zware stormen in najaar en winter, op heel veel plaatsen tientallen jaren oud worden. Er was sprake van een dynamische doch op grote schaal stabiele situatie. Op dezelfde of nabij gelegen plekken waar mosselbanken verdwenen, ontstonden immers meestal weer nieuwe banken. Maar toen kwam er een tijd dat dit niet meer zo van zelfsprekend was…
  From frustration to integration: Action strategies for a better fit between knowledge and policy on the Wadden Sea
  Molen, F. van der; Floor, J.R. ; Enst, W. van; Seijger, C. ; Giebels, D. ; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2015
  Utrecht : Deltares - ISBN 9789082336818 - 36
  milieubeleid - mosselteelt - natuurbeleid - natuurbescherming - landgebruiksplanning - waddenzee - environmental policy - mussel culture - nature conservation policy - nature conservation - land use planning - wadden sea
  How can knowledge help to produce better policy for the Wadden Sea? This is the question that our research projects have sought to answer. Although the Wadden region offers many fine examples of knowledge development that is effectively aligned with policy issues, we can see that the relationship between knowledge and policy is often far from optimal. By way of this document we hope to help bring about a better fit between knowledge and policy.
  Combining offshore wind energy and large-scale mussel farming: background & technical, ecological and economic considerations
  Lagerveld, S. ; Rockmann, C. ; Scholl, M.M. ; Bartelings, H. ; Burg, S.W.K. van den; Jak, R.G. ; Jansen, H.M. ; Klijnstra, J. ; Leopold, M.F. ; Poelman, M. ; Smith, S.R. ; Stavenuiter, J. ; Veenstra, F.A. ; Veltman, C. ; Westra, C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C056/14) - 117
  offshore - wind power - mussel culture - north sea - offshore - windenergie - mosselteelt - noordzee
  This Blauwdruk project report presents background and technical, ecological and economic considerations of the potential combination of offshore wind energy production and large-scale mussel farming in offshore areas in the North Sea. The main objective of the Blauwdruk project was to study the feasibility of such a combination on the Dutch Continental Shelf.
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2014
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C131/14) - 25
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2014.
  De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009 - 2013
  Glorius, S.T. ; Rippen, A.D. ; Jong, M.L. de; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. ; Bakker, A.G. ; Hoppe, M. van - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C109/14) - 57
  mosselteelt - biodiversiteit - mariene gebieden - bodemfauna - natuurwaarde - monitoring - noordzee - mussel culture - biodiversity - marine areas - soil fauna - natural value - monitoring - north sea
  In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels (en de daaraan geassocieerde biodiversiteit). Het is in de Waddenzee echter niet goed bekend hoe gesloten (i.e. onbeviste) sublitorale mosselbroedbanken zich ontwikkelen in de tijd en welke specifieke natuurwaarden ze herbergen. Om hier inzicht in te verkrijgen is een monitorprogramma opgesteld waarin gesloten sublitorale mosselbanken gevolgd werden. In dit eindrapport worden de resultaten van dit programma beschreven.
  Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta
  Kamermans, P. ; Jak, R.G. ; Jacobs, P. ; Riegman, R. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C187/13) - 46
  zaden - zaad verzamelen - mossels - mytilidae - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - mosselteelt - plankton - fytoplankton - zoöplankton - voedselwebben - effecten - mytilus edulis - seeds - seed collection - mussels - mytilidae - shellfish fisheries - wadden sea - mussel culture - plankton - phytoplankton - zooplankton - food webs - effects - mytilus edulis
  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft de mogelijke invloed van MZI’s op de draagkracht van de Waddenzee en de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek aan de MZI’s in de Waddenzee.
  MZI - mosselgewicht als indicator van voedselomstandigheden
  Kamermans, P. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C190/13) - 19
  schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - aquatische biomassa - voedselbeperking - effecten - monitoring - shellfish culture - mussel culture - aquatic biomass - food restriction - effects - monitoring
  MZI-activiteiten hebben tot gevolg dat de Waddenzee en Oosterschelde meer biomassa aan mosselen zal gaan bevatten. Dit kan bij opschaling effect hebben op de voedselomstandigheden en dus draagkracht voor schelpdieren. Dat er geen negatieve effecten zullen optreden kan alleen aangetoond worden als er ook gericht gemeten wordt in de betreffende natuurgebieden. Daarom is onderzoek gedaan naar het gebruik van impact-indicatoren die iets kunnen zeggen over de huidige toestand van de draagkracht en die kunnen worden opgenomen in een monitoringsprogramma.
  Ontwikkeling en stabiliteit van sublitorale mosselbanken, samenvattend eindrapport
  Smaal, A.C. ; Brinkman, A.G. ; Schellekens, T. ; Jansen, J.M. ; Agüera García, A. ; Stralen, M.R. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/14) - 32
  mosselteelt - habitats - waddenzee - modellen - vis vangen - netten - mussel culture - habitats - wadden sea - models - fishing - nets
  Dit rapport is een verslag over onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de stabiliteit van wilde sublitorale mosselbanken. Stabiliteit is gedefinieerd als de kans die eenmaal gevestigde wilde mosselbanken hebben om meerdere winters te overleven. In 2005 is op basis van ervaring een stabiliteitskaart opgesteld voor mosselbanken in de westelijke Waddenzee. Het habitatmodel is gericht op het verband tussen het voorkomen van (wilde) mosselen en de abiotische omstandigheden zoals zoutgehalte, diepte, stroming en slibgehalte van de bodem op de locaties waar mosselen werden aangetroffen. Een factor die moeilijk voorspelbaar is, maar die in de praktijk van groot belang kan zijn, is het wegspoelen van mosselen tijdens stormen.
  Schatting van de primaire productie in de Waddenzee in de laatste drie decennia
  Riegman, R. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C186/13) - 20
  schaal- en schelpdierenvisserij - mosselteelt - primaire productie - waddenzee - oosterschelde - modellen - ecologische modellering - shellfish fisheries - mussel culture - primary production - wadden sea - eastern scheldt - models - ecological modeling
  In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van de primaire productie in de oostelijke en de westelijke Waddenzee gedurende de laatste drie decennia. Deze gegevens worden in een ander onderdeel van het project Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde gebruikt voor het valideren van een model dat het effect berekend van opschaling van MZI’s (mosselzaadinvangsystemen) op de draagkracht voor schelpdieren in de Waddenzee.
  Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee
  Wijsman, J.W.M. ; Schellekens, T. ; Stralen, M. van; Capelle, J. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C047/14) - 79
  schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - bodemcultuur - rendement - visserijbeheer - waddenzee - shellfish culture - mussel culture - bottom culture - returns - fishery management - wadden sea
  Het verbeteren van het kweekrendement van mosselpercelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker omdat efficiënter met de beschikbare grondstof, het mosselzaad, kan worden omgesprongen. Daarom is er binnen PRODUS onderzoek gedaan naar factoren die het kweekrendement beïnvloeden. Naas de invloed van natuurlijke factoren zoals het voedselaanbod en predatie zijn de wijze waarop de kwekers percelen beheren en onderhouden onderwerp van deze studie.
  Altijd een gegarandeerde mosselzaadvangst (interview met Pauline Kamermans)
  Wolkers, H. ; Kamermans, P. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  mossels - mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - vis vangen - netten - mussels - mussel culture - shellfish fisheries - fishing - nets
  Uitvinder en ondernemer Kees Groot ontwikkelde met hulp van IMARES Wageningen UR een alternatief voor de vangst van jonge mosseltjes met sleepnetten. Inmiddels wordt een derde van de oogst met deze MZI’s gevangen. Het biedt mosselvissers meer bedrijfszekerheid.
  Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invangsystemen (MZI's)
  Hartog, E. ; Brink, A.M. van den; Kamermans, P. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C188/13) - 23
  ecotoxicologie - kunststoffen - mariene gebieden - mosselteelt - aquatische ecologie - inventarisaties - oosterschelde - voordelta - waddenzee - ecotoxicology - plastics - marine areas - mussel culture - aquatic ecology - inventories - eastern scheldt - voordelta - wadden sea
  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de Oosterschelde en Westelijke Waddenzee te onderzoeken. De MZI’s, die gebruikt worden in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee, bestaan onder andere uit Polypropyleen touw en Nylon netwerk. Deze touwen en netten worden tijdens de oogst geborsteld waardoor plastic deeltjes in het water terecht kunnen komen. Deeltjes kleiner dan 5 mm zijn daarbij gedefinieerd als microplastics. Over de aanwezigheid van microplastics afkomstig van MZI’s en uit andere bronnen is nog weinig bekend.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.