Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 53

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==mossen
  Check title to add to marked list
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models
  Voortman, B.R. ; Bartholomeus, R.P. ; Bodegom, P.M. van; Gooren, H.P.A. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Hydrological Processes 28 (2014)26. - ISSN 0885-6087 - p. 6251 - 6264.
  evaporatie - bryophyta - hydraulisch geleidingsvermogen - korstmossen - mossen - hydrologie - waterbalans - bodemwaterretentie - modelleren - evaporation - bryophyta - hydraulic conductivity - lichens - mosses - hydrology - water balance - soil water retention - modeling - sphagnum moss - water - conductivity - bryophytes - desiccation - ecosystems - tolerance
  Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, we parameterized the unsaturated hydraulic properties of mosses and lichens such that the capillary water flow through moss and lichen material during evaporation could be assessed. We derived the Mualem-van Genuchten parameters of the drying retention and the hydraulic conductivity functions of four xerophilous moss species and one lichen species. The shape parameters of the retention functions (2.17¿
  Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012
  Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. ; Sparrius, L.B. - \ 2013
  KNNV / Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Oude-Tonge (BLWG-rapport 14) - 98
  mossen - bryophyta - flora - bedreigde soorten - natuurbescherming - habitats - bodem-plant relaties - nederland - mosses - endangered species - nature conservation - soil plant relationships - netherlands
  In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Daarvoor komen soorten in aanmerking die na 1900 zijn verdwenen of die bedreigd zijn. Deze laatste groep wordt in vier klassen onderverdeeld. In Figuur 1 is het resultaat zichtbaar. De Rode Lijst 2012 bestaat uit de volgende categorieën soorten: • 22 Verdwenen uit Nederland • 27 Ernstig bedreigd • 52 Bedreigd • 43 Kwetsbaar • 102 Gevoelig De Rode Lijst 2012 omvat dus 246 soorten (48% van de beschouwde soorten). De overige 271 soorten zijn Thans niet bedreigd.
  The estimation of species richness of Dutch bryophytes between 1900 and 2011. Documentation of VBA-procedures based on the Frescalo program
  Bijlsma, R.J. - \ 2013
  KNNV (BLWG-rapport 15) - 44
  mossen - bryophyta - bedreigde soorten - uitsterven - flora - nederland - mosses - endangered species - extinction - netherlands
  In 2011 the Ministery of Economic Affairs, Agriculture and Innovation asked the BLWG to update the Dutch Red List of bryophytes. The Red List is derived from distribution data recorded between 1900 and 2011 on a quadrant basis (5 x 5 km squares). The Dutch recording grid for distribution data consists of 1476 quadrants. The proper estimation of species richness for different time periods requires a method to correct for recording bias. We used the method and Frescalo program published recently by Hill (2012). This BLWG-report documents the implementation of the Frescalo program in Visual Basic for Applications (MS Access 2010) including modules for input/output and describes the corresponding database structure. Additional analyses evaluate parameter settings. The Frescalo program estimates species richness by evaluating local frequencies in neighbourhoods of each quadrant. The VBA-version determines neighbourhoods by considering physical distance and abiotic similarity (features of soil, ground water and geomorphology). Model output mainly depends on 1) the size of the neighbourhood used to estimate local species frequencies; 2) the proportion of local benchmark species used to estimate sampling intensity; 3) the expected mean neighbourhood frequency (assumed to be independent of species richness). Frescalo output is used to calculate the expected number of quadrants per species for each decade between 1900 and 2011.
  Passie voor mossen op de proef gesteld: ontdekking, herkenning en ecologie van kwelderknikmos (Bryum warneum)
  Weeda, E.J. - \ 2011
  Buxbaumiella 90 (2011). - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 17.
  mossen - vegetatiemonitoring - groeiplaatsen - bedreigde soorten - karakterisering - mosses - vegetation monitoring - sites - endangered species - characterization
  Bij vegetatieonderzoek in natte basenrijke pioniermilieus, zoals verzoetende strandvlakten en uitgegraven duinvalleien, vormt het geslacht Bryum een welbekend struikelblok. Heel wat monsters uit dergelijke terreinen heb ik aan Rienk-Jan Bijlsma voorgelegd, en bij herhaling leverde dat als determinatie kwelderknikmos (Bryum warneum) op. Zo raakte ik geïntrigeerd door deze zeldzame maar soms plotseling talrijk optredende mossoort. Het resultaat is het volgende relaas over haar ontdekkingsgeschiedenis en ecologie. Als motto kan de volgende waarschuwing van onze westerburen dienen: alle zeldzame Bryum-soorten van de kust hebben de neiging moeilijk herkenbaar te zijn, en geduld en volharding zijn nuttige deugden als je er greep op wilt krijgen (Porley & Hodgetts 2005, p. 304). Of in het taaleigen van Ger Harmsen (1998): ze kunnen de ‘passie voor mossen’ behoorlijk op de proef stellen.
  Hoe Hookeria lucens standhoudt in Limburg
  Weeda, E.J. - \ 2011
  Buxbaumiella 88 (2011). - ISSN 0166-5405 - p. 32 - 44.
  mossen - flora - standplaatsfactoren - groeiplaatsen - inventarisaties - verspreiding van planten - limburg - mosses - site factors - sites - inventories - plant dispersal
  Hookeria lucens oftewel Glansmos is een van de weinige West-Europese slaapmossen die in één oogopslag van alle andere mossen zijn te onderscheiden. De eigenschappen die Barkman noemt, stellen Hookeria in staat in bronbossen te overleven tussen andere, deels alledaagse mossen (Höfler 1959, p. 565). In Nederland is de kans op een ontmoeting met Hookeria niet groot, want zij behoort tot de grootste rariteiten in onze mosflora. Tijdens een viertal excursies in het voorjaar van 2007 en 2008 bleek echter dat Hookeria zich goed handhaaft op zijn laatste Limburgse locatie, het zuidelijk deel van het Bunderbos. Zij werd er langs drie bronbeekjes aangetroffen. Reden om oude en nieuwe gegevens op een rij te zetten en een toekomstperspectief te schetsen.
  Oude en nieuwe pioniersmossen in het Nieuwe Heerenven
  Weeda, E.J. ; Melick, H.M.H. van - \ 2010
  Natuurhistorisch Maandblad 99 (2010)11. - ISSN 0028-1107 - p. 241 - 248.
  flora - plantengemeenschappen - mossen - noord-limburg - flora - plant communities - mosses - noord-limburg
  Dit jubileumartikel is gewijd aan de pioniermossen die na het uitgraven van het Nieuwe Heerenven tevoorschijn zijn gekomen. Daarbij staat de vraag centraal welke soorten reeds bekend waren aan Garjeanne of latere onderzoekers. Garjeanne was de eerste die aan het begin van de vorige eeuw zijn aandacht richtte op de mossen van deze omgeving. Uit een vergelijking met historische gegevens blijkt dat veel soorten tot dusver slechts op hooguit een enkele plek in de regio bekend waren. Het Nieuwe Heerenven blijkt nu voor zowel oude als nieuwe leden van de Noord-Limburgse mosflora veel kansen te bieden.
  Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten
  Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2010
  Buxbaumiella 87 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 35 - 40.
  korstmossen - mossen - verspreiding - fysische geografie - vegetatiekartering - lichens - mosses - dispersal - physical geography - vegetation mapping
  Geografische eenheden (districten, regio’s) worden veel gebruikt als kaartondergrond of bij de karakterisering van de verspreiding van mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal gebruik gemaakt van floradistricten die voor vaatplanten zijn opgesteld. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het onderscheiden van sommige districten weinig zinvol is en de ligging van een aantal districten niet goed correspondeert met de verspreidingspatronen van veel mossoorten. Daarom is er gezocht naar een alternatieve simpele indeling, die verschillen in de verspreiding van (korst)mossen beter verklaart.
  De vreugdevolle terugkeer van een strontmos
  Bijlsma, R.J. - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)5. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 223.
  vegetatie - mossen - mest - habitats - bedreigde soorten - drenthe - vegetation - mosses - manures - habitats - endangered species - drenthe
  Tijdens vegetatieonderzoek in het Witterveld bij Assen werd een koeienvlaai gevonden met het in Nederland sinds 1910 uitgestorven Kruikmos. Deze soort behoort tot een familie van mossen die alleen op dierlijke resten voorkomen.
  Reconstructie van kalkgrasland en de noodzaak bestanden te koppelen
  Weeda, E.J. - \ 2010
  Buxbaumiella 86 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 45 - 54.
  kalkgraslanden - vegetatiekartering - mossen - korstmossen - zuid-limburg - chalk grasslands - vegetation mapping - mosses - lichens
  Om kalkgrasland te herstellen moet je weten hoe het eruit heeft gezien. Een belangrijk element in de diversiteit van kalkgraslanden vormt de mos- en korstmosflora. Onze voornaamste kennis van de kalkgraslandvegetatie in het midden van de vorige eeuw vormen de opnamen van Diemont & Van de Ven (1953) en Barkman (1953). In de Landelijke Vegetatie Databank waren de meeste van deze opnamekoppels inderdaad verenigd, waarbij echter de addenda op de mossenopnamen (Barkman 1953, p. 28-29) over het hoofd waren gezien. Ook vroegen een paar systematische determinatiefouten in Barkmans tabel om correctie.
  Preadvies mossen en korstmossen.
  Bijlsma, R.J. ; Aptroot, A. ; Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Herk, C.M. van; Kooijman, A.M. ; Sparrius, L.B. ; Weeda, E.J. - \ 2009
  Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2009/dk104-O ) - 255
  mossen - bryophyta - korstmossen - soorten - bedreigde soorten - landschap - milieubeheer - nederland - natuurbeheer - natura 2000 - mosses - bryophyta - lichens - species - endangered species - landscape - environmental management - netherlands - nature management - natura 2000
  Binnen het in OBN-kader uitgevoerd onderzoek was tot nu toe vaak aandacht voor de ruim 580 soorten mossen (inclusief variëteiten) en 800 soorten korstmossen die in Nederland voorkomen. Uit de Rode Lijsten blijkt dat er alle aanleiding is om meer aandacht te geven aan deze groepen. De achteruitgang van mossen en korstmossen speelt landelijk en in alle landschappen. Het Deskundigenteam Heuvellandschap heeft het preadvies begeleid namens alle deskundigenteams (droog zandlandschap, nat zandlandschap en beekdallandschap; rivierenlandschap; laagveenlandschap; zeekleilandschap; duin- en kustlandschap). Bij dit onderwerp zijn betrokken geweest: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, B ware (Radboud Universiteit), BLWG, Forestfun ecologisch advies en onderzoek, Alterra
  Natuurkwaliteit dankzij extensief beheer : nieuwe mogelijkheden voor beheer gericht op een veerkrachtig bos- en heidelandschap
  Bijlsma, R.J. ; Waal, R.W. de; Verkaik, E. ; Berg, C.A. van den; Haveman, R. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1902) - 111
  landschap - bosecologie - heidegebieden - ecologie - humus - bodem - mossen - ecologisch herstel - natuurgebieden - veerkracht van de natuur - veluwe - gelderland - bodemecologie - landscape - forest ecology - heathlands - ecology - humus - soil - mosses - ecological restoration - natural areas - resilience of nature - veluwe - gelderland - soil ecology
  De ecologische effectiviteit van beheer in arme bossen en droge heiden is onderzocht door voor beide systemen aspecten van natuurkwaliteit te vergelijken tussen regulier beheerde terreindelen en lange tijd extensief beheerde delen. Voor droge heide wordt een nieuw schema van vegetatieontwikkeling gepresenteerd bij extensief beheer. In de loop van het project is het principe van ecologische veerkracht ten aanzien van biodiversiteit een centrale plaats gaan innemen. Een veerkrachtig landschap geeft ruimte aan nieuwe soorten en interacties en biedt uitwijkmogelijkheden waardoor kenmerkende biodiversiteit zich kan verplaatsen naar alternatieve habitats. Adaptief vermogen en de aanwezigheid van een ecologisch geheugen en ruimtelijke heterogeniteit zijn kenmerkend voor een veerkrachtig landschap. Er wordt een aanzet gegeven tot een vertaling van deze kenmerken in criteria en indicatoren, waarbij arme bossen en droge heiden als voorbeelden dienen.
  Ramalina subfarinacea (Melig kusttakmos) en andere nieuwe korstmossen en mossen op Rottumerplaat
  Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Kers, A.S. ; Spier, J.L. - \ 2007
  Buxbaumiella 79 (2007). - ISSN 0166-5405 - p. 58 - 61.
  korstmossen - mossen - nederlandse waddeneilanden - inventarisaties - groningen - lichens - mosses - dutch wadden islands - inventories - groningen
  Op 6 september 2007 verbleven de drie eerstgenoemde auteurs een aantal dagen op Rottumerplaat in verband met een vegetatieonderzoek. En passant werden enige korstmossen en mossen verzameld. De (korst)- mosflora van de grote Waddeneilanden is goed bekend (voor een mossenoverzicht, zie Van Tooren 2004). Mossen en korstmossen van het onbewoonde eiland Rottumerplaat bleven echter lang buiten beeld. En dat is niet verwonderlijk: Rottumerplaat is een belangrijk rustgebied voor vogels en zeehonden en niet vrij toegankelijk.
  Europese verspreiding en status van Nederlandse mossen
  Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2007
  Buxbaumiella 77 (2007). - ISSN 0166-5405 - p. 22 - 48.
  vegetatie - mossen - inventarisaties - vegetation - mosses - inventories
  Verhoogde natuurwaarde door natuurlijke bosontwikkeling. Een bryologische studie in bosreservaat Kerperbos, gemeente Vaals (Zuid-Limburg)
  Bijlsma, R.J. - \ 2007
  Natuurhistorisch Maandblad 96 (2007)11. - ISSN 0028-1107 - p. 289 - 298.
  mossen - bryophyta - plantengemeenschappen - inventarisaties - historische ecologie - natuurwaarde - zuid-limburg - mosses - bryophyta - plant communities - inventories - historical ecology - natural value - zuid-limburg
  Om meer zicht te krijgen op de eigendomsverhoudingen en het historisch landgebruik rond het bosreservaat Kerperbos (onderdeel van het Vijlenerbos) is eerst de kadastrale kaart van circa 1840 gedigitaliseerd. Veldnamen blijken vroeger anders toegepast te zijn. Vervolgens is in het bosreservaat en aangrenzende delen, samen circa 40 ha, in de periode 2003-2007 de mosflora in kaart gebracht. Dit artikel doet daar uitgebreid verslag van
  De rol van doodhoutspots voor de biodiversiteit van het bos : veldonderzoek naar de rol van doodhoutspots bij de vestiging van zeldzame insecten, paddenstoelen en mossen
  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Moraal, L.G. ; Veerkamp, M.T. ; Bijlsma, R.J. ; Vorst, O.F.J. ; Dort, K. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1435) - 62
  bossen - biodiversiteit - dood hout - insecten - paddestoelen - mossen - natuurbescherming - habitats - bosbedrijfsvoering - nederland - forests - biodiversity - dead wood - insects - mushrooms - mosses - nature conservation - habitats - forest management - netherlands
  Ecologisch gezond bos wordt door de overheid gestimuleerd via de Subsidieregeling Natuurbeheer. Uit een voorgaande studie bleek dat vooral zeldzame soorten van zeer oud, dik dood hout naar verwachting onvoldoende profiteren van deze regeling. De vraag waarop in dit rapport een antwoord wordt gezocht is, of speciale aandacht voor dik, dood hout deze zeldzame soorten selectief kan stimuleren. Hierbij werd aangenomen dat locaties met relatief hoge concentraties van dik dood hout, aangeduid als doodhoutspots, het meeste effect zouden kunnen hebben, door goede mogelijkheden tot vestiging, handhaving en uitbreiding van doodhoutsoorten. Het veldonderzoek op de doodhoutspots richtte zich op zeldzame insecten, paddenstoelen en mossen. De resultaten onderstrepen dat dik, dood hout en doodhoutspots belangrijke instrumenten zijn om de vestiging van zeldzame groepen organismen in het bos te bevorderen
  Mossen en korstmossen zeggen waar het op staat
  Sparrius, L.B. ; Bijlsma, R.J. ; Bruijn, J. de; Herk, C.M. van - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 233 - 236.
  mossen - bryophyta - korstmossen - inventarisaties - plantengeografie - biologische indicatoren - mosses - bryophyta - lichens - inventories - phytogeography - biological indicators
  Door de directe afhankelijkheid van het substraat waarop ze groeien, zijn mossen en korstmossen goede indicatoren voor luchtkwaliteit en klimaatverandering
  Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux
  Weeda, E.J. - \ 2006
  Buxbaumiella 76 (2006). - ISSN 0166-5405 - p. 5 - 28.
  bryologie - plantengemeenschappen - mossen - noordwest-overijssel - bryology - plant communities - mosses
  Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch-boreaal-montane verspreiding
  Toelichting op de Rode Lijst Mossen
  Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. ; Bal, D. - \ 2006
  Ede : LNV Directie Kennis (Rapport / DK nr. 2006/034) - 69
  mossen - bryophyta - bedreigde soorten - natuurbescherming - nederland - mosses - bryophyta - endangered species - nature conservation - netherlands
  Dit rapport is een samenvatting en bewerking van het rapport "Bedreigde en kwetsbare mossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst" (Siebel e.a., 2000) van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV, wat is verschenen als nummer 54 van het tijdschrift ‘Buxbaumiella’.
  Bodembewonende epifytische lichenen op de zuidpunt van Texel
  Haveman, R. - \ 2006
  Buxbaumiella 75 (2006). - ISSN 0166-5405 - p. 9 - 15.
  mossen - plantengeografie - nederlandse waddeneilanden - mosses - phytogeography - dutch wadden islands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.