Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het toegenomen belang van de nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden
  Kleefstra, R. ; Smit, C.J. ; Kraan, C. ; Aarts, G.M. ; Dijk, J. van; Jong, M.L. de - \ 2011
  Limosa 84 (2011). - ISSN 0024-3620 - p. 145 - 154.
  eenden - ruien - natuurgebieden - diergedrag - waddenzee - ducks - moulting - natural areas - animal behaviour - wadden sea
  Bergeenden kunnen tijdens hun ruiperiode bijna een maand niet vliegen. Ze zijn dan erg kwetsbaar voor menselijke verstoring en zoeken rustige gebieden in de Waddenzee op. Van oudsher ruien vrijwel alle West-Europese Bergeenden in het waddengebied van Sleeswijk-Holstein in Duitsland. Rond de eeuwwisseling ruiden daar ruim 200 000 Bergeenden. Sindsdien namen de aantalen er gestaag af en vormden zich steeds grotere ruiconcentraties in de Nederlandse Waddenzee. De vraag is wat het Nederlandse Wad zo aantrekkelijk maakt voor ruiende Bergeenden.
  Hongerige veren
  Emous, R.A. van; Veldkamp, T. - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)2. - ISSN 0166-8250 - p. 36 - 37.
  moederdieren - ouderdom - verenkleed - ruien - energie - energieopname - pluimveevoeding - dierenwelzijn - dams (mothers) - old age - plumage - moulting - energy - energy intake - poultry feeding - animal welfare
  Omdat moederdieren op oudere leeftijd al snel kaal worden hebben ze veel meer energie nodig voor onderhoud. Dit heeft gevolgen voor het voeren, blijkt uit een (Animal Sciences Group) ASG-studie
  De invloed van neerslag op conditie, rui en overlevingskansen van bboerenzwaluwen in zuidelijk Afrika
  Brink, B. van der; Have, T.M. van der; Bijlsma, R.G. - \ 2004
  Limosa 77 (2004)2-3. - ISSN 0024-3620 - p. 109 - 120.
  hirundo rustica - vogels - migratie - overwintering - neerslag - regen - ruien - lichaamsconditie - gewicht - lichaamsgewicht - populatiedichtheid - populatiedynamica - overleving - mortaliteit - habitats - rustplaatsen - habitat vernietiging - populatie-ecologie - dierecologie - botswana - hirundo rustica - birds - migration - overwintering - precipitation - rain - moulting - body condition - weight - body weight - population density - population dynamics - survival - mortality - habitats - resting places - habitat destruction - population ecology - animal ecology - botswana
  Van 1992 tot 1995 is in het kader van het Botswana Swallow Project onderzoek gedaan naar de overleving van boerenzwaluwen in hun overwinteringsgebied in Botswana. Door de grote jaarlijkse verschillen in neerslag was het mogelijk het effect van neerslag op de conditie en rui van adulte en juveniele boerenzwaluwen, en daarmee op de overleving, te bestuderen. Variaties in neerslag blijken een belangrijke invloed te hebben op de hoeveelheid insecten en als gevolg daarvan op de beschikbaarheid van voedsel en de overlevingskansen, vooral van juvenielen. Bij droogte kan massale sterfte optreden. Ook blijkt neerslag van invloed op de snelheid van de rui, en daarmee op de overlevingskansen tijdens de trek. Naast de neerslag blijkt de beschikbaarheid van goede en veilige mega-slaapplaatsen van belang voor de overleving. De snelle menselijke exploitatie en vernietiging van geschikte overwinteringsgebieden vormen mogelijk een grotere bedreiging voor de boerenzwaluw dan de variaties in neerslag
  Ruien op z'n Amerikaans? : inventarisatie door Praktijkonderzoek
  Rodenburg, T.B. - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)23. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 9.
  pluimveehouderij - ruien - landbouwkundig onderzoek - pluimveevoeding - voedingsrantsoenen - dierenwelzijn - poultry farming - moulting - agricultural research - poultry feeding - feed rations - animal welfare
  PV heeft een inventarisatie gemaakt van de wetgeving rond ruien, de problemen met het traditionele ruien en van nieuwe methodes van ruien, zoals de geïnduceerde rui, die minder ingrijpend zijn voor de dieren
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.