Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sharing Economy Workshop
  Wahlen, Stefan - \ 2017
  lifestyle - sharing economy - movement
  Sharing Economy workshop
  Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen : Het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein
  Vries, S. de; Langers, F. ; Goossen, C.M. ; Rijn, S.E.M. van; Vlasblom, E. ; Sterkenburg, R.P. ; Pierik, F.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2830) - 113
  kinderen - scholen - basisscholen - gebiedsontwikkeling - campus - gezondheid van kinderen - speelterreinen - spel - kwaliteit van het leven - sociaal welzijn - welzijn - vragenlijsten - beweging - concentreren - concentratie - children - schools - elementary schools - area development - campus - child health - playgrounds - play - quality of life - social welfare - well-being - questionnaires - movement - concentrating - concentration
  Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
  Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
  Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
  De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
  Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
  Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
  zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
  De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
  • Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
  • Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
  • Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
  te bedden en op te schalen?
  Blijven Bewegen na de BeweegKuur : De rol van groen in de woonomgeving
  Vries, S. de; Langers, F. ; Meis, Jessie ; Berendsen, B. ; Kremers, Stef - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2701) - 25
  voeding en gezondheid - lichamelijke activiteit - levensstijl - openbaar groen - herstellen - gezondheid - voeding - beweging - welzijn - nutrition and health - physical activity - lifestyle - public green areas - reconditioning - health - nutrition - movement - well-being
  De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te
  realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur
  uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomgeving. In deze studie is gekeken of groen
  in de woonomgeving een rol speelt bij het volhouden van het beweegniveau tot een jaar na afloop van
  de BeweegKuur. Specifiek is gekeken naar a) de rol van groen bij de keuze voor uitstroomactiviteit en
  b) die van uitstroomactiviteit op de kans op uitval. Daarnaast is, min of meer los van de activiteit,
  gekeken naar c) het volhouden van de mate van lichamelijke activiteit in termen van beweegminuten,
  zoals die op het eind van de BeweegKuur bestond.
  Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : Achtergronddocument
  Hermans, C.M.L. ; Lemmens, L. ; Postma, A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2665) - 49
  natuur - openbaar groen - gezondheid - volksgezondheid - omgevingspsychologie - perceptie - welzijn - stress - lichamelijke activiteit - beweging - nature - public green areas - health - public health - environmental psychology - perception - well-being - stress - physical activity - movement
  Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauwelijks ingezet door professionals uit de eerste lijn of publieke gezondheid. Wat belemmert hen en wat zijn de oplossingen?
  Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen : de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de prevalentie van AD(H)D-medicatiegebruik bij 5- tot 12-jarigen
  Vries, S. de; Verheij, R. ; Smeets, H. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 2672) - 23
  kinderen - gezondheid van kinderen - aandachtstekort hyperactiviteitstoornis - natuur - omgevingspsychologie - milieu - lichamelijke activiteit - welzijn - gezondheid - beweging - children - child health - attention deficit hyperactivity disorder - nature - environmental psychology - environment - physical activity - well-being - health - movement
  In deze studie is gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. De gegevens over het medicijngebruik zijn afkomstig uit de Achmea Health Database. Uit deze database zijn kinderen die in 2011 tussen de 5 en 12 jaar waren, geselecteerd, ongeacht of ze ADHD-medicatie gebruikten of niet. Hieraan zijn middels de 6-positie postcode van het woonadres gegevens over het groen in de woonomgeving (250 m en 500 m) gekoppeld alsmede enkele buurtkenmerken. Van de 274.698 kinderen in de database waren voor 248.270 kinderen alle gegevens beschikbaar. De uitval werd voornamelijk veroorzaakt door tussentijdse verhuizingen. Middels multilevel logistische regressieanalyse is de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het al dan niet gebruiken van een ADHD-medicijn geanalyseerd.
  Deriving animal behaviour from high-frequency GPS: tracking cows in open and forested habitat
  Weerd, N. de; Langevelde, F. van; Oeveren, H. van; Nolet, B.A. ; Kölzsch, A. ; Prins, H.H.T. ; Boer, W.F. de - \ 2015
  PLoS ONE 10 (2015)6. - ISSN 1932-6203 - 17 p.
  collar performance - large herbivores - telemetry data - movement - cattle - ecology - states - technology - selection - position
  The increasing spatiotemporal accuracy of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) tracking systems opens the possibility to infer animal behaviour from tracking data.We studied the relationship between high-frequency GNSS data and behaviour, aimed at developing an easily interpretable classification method to infer behaviour from location data. Behavioural observations were carried out during tracking of cows (Bos Taurus) fitted with high-frequency GPS (Global Positioning System) receivers. Data were obtained in an open field and forested area, and movement metrics were calculated for 1 min, 12 s and 2 s intervals. We observed four behaviour types (Foraging, Lying, Standing and Walking). We subsequently used Classification and Regression Trees to classify the simultaneously obtained GPS data as these behaviour types, based on distances and turning angles between fixes. GPS data with a 1 min interval from the open field was classified correctly for more than 70% of the samples. Data from the 12 s and 2 s interval could not be classified successfully, emphasizing that the interval should be long enough for the behaviour to be defined by its characteristic movement metrics. Data obtained in the forested area were classified with a lower accuracy (57%) than the data from the open field, due to a larger positional error of GPS locations and differences in behavioural performance influenced by the habitat type. This demonstrates the importance of understanding the relationship between behaviour and movement metrics, derived from GNSS fixes at different frequencies and in different habitats, in order to successfully infer behaviour. When spatially accurate location data can be obtained, behaviour can be inferred from high-frequency GNSS fixes by calculating simple movement metrics and using easily interpretable decision trees. This allows for the combined study of animal behaviour and habitat use based on location data, and might make it possible to detect deviations in behaviour at the individual level.
  Effect of light quality on movement of Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae)
  Allema, A.B. - \ 2014
  insects - movement activity - movement behavior - movement speed - red light sensitivity - resting behavior - arable land - insect pests - natural enemies - predatory insects - predators - pterostichus melanarius - dispersal - movement - animal behavior - quantitative analysis - motility - modeling - methodology
  The aim of this project was to study the effect of red light on night time behaviour of Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae). An experiment was conducted in experimental arenas in the autumn of 2008. Beetles were recorded 20 min per hour during a period of 8 hours under red light, near infrared radiation and white light.
  Movement behaviour of the carabid beetle Pterostichus melanarius in crops and at a habitat interface explains patterns of population redistribution in the field
  Allema, A.B. - \ 2014
  habitat interface - population spread - movement - scaling-up - diffusion
  Bioeconomy – an emerging meta-discourse affecting forest discourses?
  Pülzl, H. ; Kleinschmit, D. ; Arts, B.J.M. - \ 2014
  Scandinavian Journal of Forest Research 29 (2014)4. - ISSN 0282-7581 - p. 386 - 393.
  sustainable development - governance - modernization - neoliberalism - opportunities - perspective - movement - policy - trees
  The term bioeconomy and closely related notions like bio-based economy or knowledge-based bioeconomy (KBBE) are increasingly used by scientists and politicians in the last years. It does therefore have the potential of becoming an influential global discourse. Its role is however so far unclear. The general assumption that guides this paper is that discourses, resulting ideas and arguments are generally said to have performative power. They shape actors' views, influence their behaviour, impact on their beliefs and interests and can cause institutional change in a given society. Thus, the aim of this paper is twofold: first, it aims to analyse whether the ideas used in a bioeconomy discourse differs from those in other global meta-discourses of the last decades affecting forest discourses, such as the ecological modernization discourse or the sustainable development discourse. Second, this paper aims to analyse whether and how the bioeconomy discourse has started (or not) to reshape or overshadow the “classical” forest discourses, such as sustainable forest management, forest biodiversity or forest and climate change.
  Quantifying and simulating movement of the predator carabid beetle Pterostichus melanarius in arable land
  Allema, A.B. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren, co-promotor(en): Walter Rossing; Wopke van der Werf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739100 - 133
  bouwland - insectenplagen - natuurlijke vijanden - roofinsecten - predatoren - pterostichus melanarius - verspreiding - beweging - diergedrag - kwantitatieve analyse - motiliteit - modelleren - methodologie - arable land - insect pests - natural enemies - predatory insects - predators - pterostichus melanarius - dispersal - movement - animal behaviour - quantitative analysis - motility - modeling - methodology

  Keywords: landscape entomology, movement ecology, quantifying movement, population spread, habitat heterogeneity, motility, edge-behaviour, diffusion model, model selection, inverse modelling, Pterostichus melanarius, Carabidae, entomophagous arthropod

  Biological control provided by entomophagous arthropods is an ecosystem service with the potential to reduce pesticide use in agriculture. The distribution of entomophagous arthropods and the associated ecosystem service over crop fields is affected by their dispersal capacity and landscape heterogeneity. Current knowledge on entomophagous arthropod distribution and movement patterns, in particular for soil dwelling predators, is insufficient to provide advice on how a production landscape should be re-arranged to maximally benefit from biological pest control. Movement has mainly been measured in single habitats rather than in habitat mosaics and as a consequence little information is available on behaviour at habitat interfaces, i.e. the border between two habitats.

  This study contributes to insight into movement patterns of the entomophagous arthropod Pterostichus melanarius (Illiger) in an agricultural landscape as a knowledge basis for redesign of landscapes for natural pest control. Movement patterns were studied with video equipment in experimental arenas of 5 m2 and with mark-recapture at much larger scales in the field. Interpretation of the results was supported by diffusion models that accounted for habitat specific motility µ (L2 T−1), a measure for diffusion of a population in space and time, and preference behaviour at habitat interfaces.

  Movement of carabids has mostly been quantified as movement rate, which cannot be used for scaling-up. Available information on movement rate of carabids was made available for scaling-up by calculating motility from published data and looking for patterns through meta-analysis of data from thirteen studies, including 55 records on twelve species. Beetles had on average a three times higher motility in arable land than in forest/hedgerow habitat. The meta-analysis did not identify consistent differences in motility at the individual species level, and a grouping of species according to gender or size did not demonstrate a significant gender or size effect.

  A methodology to directly estimate motility from data using inverse modelling was evaluated on data of a mass mark-recapture field experiment in a single field of winter triticale (x Triticosecale Wittmack.). Inverse modelling yielded the same result as motility calculated from squared displacement distances. In the first case, motility was calculated as an average over motility of individuals, in the second case motility was estimated from a population density distribution fitted to the recapture data. The similarity in motility between these two very different approaches strengthens the confidence in motility as a suitable concept for quantifying dispersal rate of carabid beetles, and in inverse modelling as a method to retrieve movement parameters from observed patterns.

  The effect of habitat heterogeneity on movement behaviour was studied for P. melanarius across adjacent fields of oilseed radish (Raphanus sativus) and rye (Secale cereale) in a mark-recapture experiment. The field study was complemented by observations on movement behaviour in the experimental arena. Motility was neither significantly different between the crop species in the field nor in the arena. Overall movement in the field was significantly affected by behaviour at the interface between the crops. Beetles moved more frequently from rye to oilseed radish than in the opposite direction. The arena data indicated greater frequency of habitat entry into oilseed radish as compared to rye. Analysis of video tracking data from the arena resulted in estimates of motility that, when scaled up were close to those obtained in the field. Thus, the studies at the smaller and larger scales gave qualitatively and quantitatively similar results.

  The effect of habitat heterogeneity on within-season dispersal behaviour was further explored in an agricultural landscape mosaic comprising perennial strips and different crop species with distinct tillage management. Semi-natural grass margins were functionally different from the crop habitats. Motility was lower in margins than in crop habitats, and at the crop-margin interface more beetles moved towards the crop than to the margin. Margins thus effectively acted as barriers for dispersal. In the crop habitats motility differed between fields but no consistent relations were found with crop type, food availability or tillage. Based on the motility in crop habitats P. melanarius was predicted to disperse over a distance of about 100 – 160 m during a growing season in a landscape without semi-natural elements. Given this range little redistribution of beetles is expected between fields within a growing season, even more when fields are surrounded by grass margins or hedgerows, meaning that the success of biological control by this species is more dependent on field management affecting local population dynamics than on habitat heterogeneity.

  This thesis has resulted in a methodological approach to quantify dispersal behaviour of ground-dwelling insects from mark-recapture data in heterogeneous environments using inverse modelling. The combination of models and data proved to be powerful for studying movement and contributes to the development of predictive dynamic models for population spread of entomophagous arthropods. These models for population spread may be used as part of multi-objective assessment of alternative landscape configurations to find spatial arrangements of land use that maximize the ecosystem service of biological control as part of a wider set of landscape functions.

  An efficient flat-surface collar-free grafting method for Arabidopsis thaliana seedlings
  Marsch-Martinez, N. ; Franken, J. ; Gonzalez-Aguilera, K.L. ; Folter, S. de; Angenent, G.C. ; Alvarez-Buylla, E.R. - \ 2013
  Plant Methods 9 (2013). - ISSN 1746-4811
  ft protein - shoot - transport - cotyledon - movement - plants - rnas - root
  Background: Grafting procedures are an excellent tool to study long range signalling processes within a plant. In the last decade, suitable flat-surface grafting procedures for young Arabidopsis seedlings using a collar to support the graft have been developed, allowing the study of long-range signals from a molecular perspective. Results: In the modification presented here, scion and stock are put together on the medium without supporting elements, while cotyledons are removed from the scion, resulting in increased grafting success that can reach up to 100%. At the same time, the protocol enables to process as many as 36 seedlings per hour, which combined with the high success percentage represents increased efficiency per time unit. Conclusions: Growing cotyledons usually push the scion and the rootstock away in the absence of a supporting element. Removing them at the grafting step greatly improved success rate and reduced post-grafting manipulations.
  Tegen de stroom in (interview met Arjan Palstra)
  Ramaker, R. ; Palstra, A.P. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2013)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  kweekvis - aquacultuur - zwemmen - beweging - viskwekerijen - visvijvers - dierlijke productie - vissen - diergedrag - diergezondheid - farmed fish - aquaculture - swimming - movement - fish farms - fish ponds - animal production - fishes - animal behaviour - animal health
  Vet, gestrest en ongezond. Veel kweekvissen zijn hopeloos uit vorm. Dat is niet alleen slecht voor de vis, maar ook voor de kweker. De oplossing is simpel: vis moet zwemmen.
  Comparison of two methods to assess heterogeneity of water flow in soils
  Lichner, L. ; Dusek, J. ; Dekker, L.W. ; Zhukova, N. ; Fasko, P. ; Holko, L. ; Sir, M. - \ 2013
  Journal of Hydrology and Hydromechanics 61 (2013)4. - ISSN 0042-790X - p. 299 - 304.
  preferential flow - sandy soil - hydrophysical parameters - field experiment - loam - infiltration - movement
  The heterogeneity of water flow and solute transport was assessed during radioactive tracer infiltration experiment in a black clay loam soil using modified methods to estimate the effective cross section (ECS) and the degree of preferential flow (DPF). The results of field and numerical experiments showed that these parameters characterized the heterogeneity of water flow in the soils unequivocally. The ECS decreases non-linearly and the DPF increases linearly with an increase of the bypassing ratio (ratio of macropore flow rate to total flow rate). The ECS decreased and the DPF increased with depth, which suggests an increase in the heterogeneity of water flow with depth. The plot of the DPF against ECS values calculated from the tracer experiment data was consistent with the relationship obtained by the numerical simulation assuming preferential flow in the neighbourhood of three probes.
  Modeling water potentials and flows in the soil-plant system comparing hydraulic resistances and transpiration reduction fuctions
  Jong, Q. de; Dam, J.C. van; Durigon, A. ; Santos, M.A. dos; Metselaar, K. - \ 2013
  Vadose Zone Journal 12 (2013)3. - ISSN 1539-1663 - 20 p.
  root-water - polymer tensiometers - simulation-model - stress - conductivity - extraction - maize - architecture - transport - movement
  Crop transpiration depends on resistances in the soil–plant–atmosphere system. We present a new deterministic root water uptake model to estimate transpiration and compare it with two other models. We show the sensitivity of actual transpiration to parameters like soil and plant hydraulic properties and root length density distribution with depth. Transpiration reduction functions are often used in hydrological modeling to estimate actual transpiration as a function of soil water status. Empirical reduction functions are most frequently used due to the higher data needs and computational requirements of mechanistic models. Empirical models, however, lack a description of physical mechanisms and their parameters require extensive calibration. We derive a process-based reduction function predicting system potentials, resistances, and water flows. An analytical solution for a special case of Brooks and Corey soils is presented. A numerical version of the reduction function for van Genuchten soils was implemented in the Soil–Water–Atmosphere–Plant (SWAP) hydrological model, allowing predictions for layered soil profiles and root length density variations over depth. The analytical and numerical versions of the model allow an increasingly quantitative insight into the mechanism of root water uptake, such as the existence of a maximum root water uptake rate as a function of soil water status, soil hydraulic properties, root length density, and root radius, in addition to the fact that sensitivity of simulated root water uptake to the radial root conductivity and axial conductance decrease when root length density increases. The approach can be used for the estimation of threshold values for empirical reduction functions.
  The development of a market for sustainable coffee in the Netherlands: Rethinking the contribution of fair trade
  Ingenbleek, P.T.M. ; Reinders, M.J. - \ 2013
  Journal of Business Ethics 113 (2013)3. - ISSN 0167-4544 - p. 461 - 474.
  corporate social-responsibility - standards - organizations - movement - codes - form
  In recent years, researchers have observed the process of mainstreaming Fair Trade and the emergence of alternative sustainability standards in the coffee industry. The underlying market dynamics that have contributed to these developments are, however, under-researched. Insight into these dynamics is important to understand how markets can develop to favor sustainability. This study examines the major developments in the market for certified coffee in the Netherlands. It finds that, in the creation of a market for sustainable coffee, decisions that significantly influence market creation are made in the lead companies (retailers and coffee roasters). These decisions are made possible by the availability of multiple systems of sustainability standards and by the existence of a small segment of loyal Fair Trade customers that ensured that sustainability remained an issue on the coffee market in the years before the market creation took-off. Fair Trade did not become the new rule in this process, but it became the benchmark against which companies could compare themselves and the basis upon which they built in adopting or developing new standards that would be more feasible in their business models
  Predicting micro thermal habitat of lizards in a dynamic thermal environment
  Fei, T. ; Skidmore, A.K. ; Venus, V. ; Wang, T. ; Toxopeus, A.G. ; Bian, B.M. ; Liu, Y. - \ 2012
  Ecological Modelling 231 (2012). - ISSN 0304-3800 - p. 126 - 133.
  climate-change - thermoregulatory behavior - vegetation distribution - mechanistic ecology - distribution models - cellular-automata - activity patterns - body-temperature - selection - movement
  Understanding behavioural thermoregulation and its consequences is a central topic in ecology. In this study, a spatial explicit model was developed to simulate the movement and thermal habitat use of lizards in a controlled environment. The model incorporates a lizard's transient body temperatures with a cellular automaton (CA) algorithm and links the physiology knowledge of the animal with the spatial utilization of its microhabitat. The model assumed that a lizard tries to maintain its preferred body temperature in a dynamic thermal environment by continuously selecting positions with different thermal conditions. The sequence of chosen positions formed a chain defining the individual's path, to be later aggregated into a map of thermal habitat use. An experiment was designed to test the model. An ocellated lizard (Timon lepidus) was kept in a terrarium with controlled dynamic thermal environment, and the thermal environment as well as the movement of the lizard were recorded by a variety of sensors. The model was tested to predict the spatial utilization of a lizard's thermal habitat in the terrarium based on three categories: high, moderate and low occupancy. The simulated results were compared with observations from the animal experiment. The predicted overall pattern of the micro-habitat occupancy of the lizard within 4 days matched the observation, at an overall accuracy of 75.7%. The results suggest that thermal habitat use by lizards in a controlled environment may be predicted by the integrated model of the lizard's body temperature and the CA algorithm.
  OSCILLATOR: A system for analysis of diurnal leaf growth using infrared photography combined with wavelet transformation
  Bours, R.M.E.H. ; Muthuraman, M. ; Bouwmeester, H.J. ; Krol, A.R. van der - \ 2012
  Plant Methods 8 (2012). - ISSN 1746-4811
  arabidopsis-thaliana - circadian clock - ethylene - plant - movement - mutants - rhythms - angle
  Background Quantification of leaf movement is an important tool for characterising the effects of environmental signals and the circadian clock on plant development. Analysis of leaf movement is currently restricted by the attachment of sensors to the plant or dependent upon visible light for time-lapse photography. The study of leaf growth movement rhythms in mature plants under biological relevant conditions, e.g. diurnal light and dark conditions, is therefore problematic. Results Here we present OSCILLATOR, an affordable system for the analysis of rhythmic leaf growth movement in mature plants. The system contains three modules: (1) Infrared time-lapse imaging of growing mature plants (2) measurement of projected distances between leaf tip and plant apex (leaf tip tracking growth-curves) and (3) extraction of phase, period and amplitude of leaf growth oscillations using wavelet analysis. A proof-of-principle is provided by characterising parameters of rhythmic leaf growth movement of different Arabidopsis thaliana accessions as well as of Petunia hybrida and Solanum lycopersicum plants under diurnal conditions. The amplitude of leaf oscillations correlated to published data on leaf angles, while amplitude and leaf length did not correlate, suggesting a distinct leaf growth profile for each accession. Arabidopsis mutant accession Landsberg erecta displayed a late phase (timing of peak oscillation) compared to other accessions and this trait appears unrelated to the ERECTA locus. Conclusions OSCILLATOR is a low cost and easy to implement system that can accurately and reproducibly quantify rhythmic growth of mature plants for different species under diurnal light/dark cycling.
  Sensor helpt gezondheidsproblemen op te sporen
  Reenen, C.G. van - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  melkveehouderij - diergezondheid - beweging - tellers - sensors - registreren - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - animal health - movement - counters - sensors - recording - animal welfare - animal production - dairy cattle
  Twee jaar lang hebben de koeien op het proefbedrijf ‘Dairy Campus’ van Wageningen UR in Leeuwarden met een Icetag om hun achterpoten gelopen: een sensor die de activiteit van de koe meet. De onderzoekers wilden weten of ze met deze sensoren het gedrag en de gezondheid van de koeien automatisch konden monitoren. Dat blijkt heel redelijk te lukken.
  Het nut van zwemactiviteit voor het kweken van een fittere vis : vis moet zwemmen!
  Palstra, A.P. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)3. - ISSN 1382-2764 - p. 7 - 11.
  kweekvis - visteelt - aquacultuur - beweging - zwemmen - farmed fish - fish culture - aquaculture - movement - swimming
  De aquacultuur is gebaat bij een fittere vis die geen misvormingen vertoont, die niet snel ziek wordt, die goed groeit en die een kwaliteitsproduct oplevert.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.