Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waternood-toepassing voor raamplangebied Utrecht-West; combinatiemogelijkheden voor natuur en recreatie
  Hoogland, T. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Leeters, E.E.J.M. ; Runhaar, J. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 638) - 64
  natuurbescherming - recreatie - grondwater - landgebruiksplanning - landevaluatie - waterbeheer - nederland - kennis - utrecht - grondwaterstand - hydrologie - landinrichting - multifunctioneel landgebruik - natuurontwikkeling - nature conservation - recreation - groundwater - land use planning - land evaluation - water management - netherlands - knowledge - utrecht
  In het raamplangebied Utrecht-West zijn op basis van typeringen voor recreatie en natuur ruimtelijke inrichtingsvarianten voor natuur en recreatie vastgesteld. Voor specifieke elementen binnen de recreatiedoeltypen en voor natuurdoeltypen zijn de hydrologisch-bodemkundige randvoorwaarden voor de gewenste doeltypen vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde grondwatertrappenkartering is het huidige grondwaterregime bepaald. Voor een geschiktheidsbeoordeling van natuur en recreatie zijn de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, gemiddeld laagste grondwaterstand, kwel en bodemtype van belang. Uit de grondwatertrappenkartering kunnen met uitzondering van kwel de benodigde parameters voor het karakteriseren van het huidige grondwaterregime worden vastgesteld. Als laatste onderdeel van dit onderzoek zijn met het waternoodinstrumentarium de geschiktheden voor recreatie- en natuurdoeltypen onder het huidige grondwaterregime bepaald en voor een tweetal fictieve maatregelen. Daarnaast is een aantal aspecten beschouwd die de verenigbaarheid tussen natuur en recreatie beonvloeden, zoals verstoring van vogels en gevoeligheid voor vertrappen van vegetatie. De combineerbaarheid van natuur en recreatie is op basis van een aantal kennisregels bepaald.
  Consequenties van het waterbeleid
  Kolk, J.W.H. van der - \ 2002
  In: Quick scan transitie duurzame landbouw / Spiertz, J.H.J., van der Kolk, J.W.H., - p. 47 - 48.
  landbouw - milieu - multifunctioneel landgebruik - waterbeheer
  Duurzame landbouw in 2030 en landbouwdoeltypen
  Eck, W. van; Spiertz, J.H.J. - \ 2002
  In: Quick Scan Transitie Duurzame Landbouw / Spiertz, J.H.J., van der Kolk, J.W.H., Wageningen : Alterra - p. 21 - 28.
  agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - biodiversiteit - nederland - agroproductie - duurzaamheid - landbouw - milieu - multifunctioneel landgebruik - natuur - farm management - biodiversity - nature conservation - netherlands
  Relatie tussen economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid
  Groen leven; de SEV en de plattelandsvernieuwing; een verkenning
  Jonkhof, J.F. ; Berg, L.M. van den - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 578) - 41
  platteland - voorstedelijke woonwijken - levensomstandigheden - huisvesting - ruimtelijke ordening - innovaties - nederland - innovatie - multifunctioneel landgebruik - plattelandsvernieuwing - volkshuisvesting - woonomgeving - Overijssel - Deventer - rural areas - suburban areas - living conditions - housing - physical planning - innovations - netherlands
  In dit rapport vindt U allereerst een korte uitleg over de SEV en waarom ze nu ook bij plattelandsvernieuwing een nuttige rol zou kunnen spelen (Hoofdstuk 1). Vervolgens schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen in het landelijk gebied en de rol van de diverse actoren daarbij (Hoofdstuk 2). In het derde Hoofdstuk vatten we, in de vorm van prioritaire thema's en strategieën, de resultaten samen van een verkenning aan de hand van literatuur, interviews en een workshop. Voor uitgebreidere informatie over workshop en interviews verwijzen we naar Bijlagen 1 en 2. Hieruit komt een behoefte aan regionaal maatmerk naar voren. In Hoofdstuk 4 laten we zien hoe zulk maatwerk er voor een groot gebied rond Deventer uit zou kunnen zien. Dit culmineert (in Hoofdstuk 5) in de voorgestelde werkwijze voor de SEV in een voorstel voor een 'Experimentenprogramma Groen Leven'.
  Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer
  Henkens, R.J.H.G. ; Raffe, J.K. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 474) - 72
  landschap - landbouwgrond - ecosystemen - landschapsbescherming - landgebruik - natuurbescherming - subsidies - financiën - nederland - cultuurlandschap - ecologische hoofdstructuur - economie - ecologie - functiecombinatie - landbouw - landelijk gebied - multifunctioneel landgebruik - natuur - recreatie - ruimtelijke ordening - sociologie - waterhuishouding - werken - wonen - landscape - agricultural land - ecosystems - landscape conservation - land use - nature conservation - subsidies - finance - netherlands - cultural landscape - ecological network
  Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls landelijk gebied, dat tot doel had de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied te versterken door de aanleg, het herstel en het beheer van 40 000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunnen functies vervullen op het gebied van natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, waterhuishouding, en wonen en werken. Het rapport geeft een overzicht van voorwaarden voor en voorbeelden van kansrijke situaties voor functiecombinaties. Daarnaast komen de vele economische en bestuurlijke aspecten aan bod, zoals aanleg- en beheerkosten, opbrengsten, subsidiëring en de ruimtelijk ordening.
  Meerstad Groningen met of zonder landbouw? Perspectieven voor het plangebied en de bedrijven
  Vereijken, P.H. ; Hermans, C.M.L. ; Naeff, H.S.D. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 506) - 33
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - stadsontwikkeling - landbouw - landbouw in voorsteden - rekeningen van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - recreatie - meervoudig landgebruik - relaties tussen stad en platteland - nederland - groningen - economie - multifunctioneel landgebruik - stadsuitbreiding - physical planning - urban planning - urban development - agriculture - suburban agriculture - farm accounts - farm management - recreation - multiple land use - rural urban relations - netherlands - groningen
  Als een stad wil uitbreiden, moet de landbouw doorgaans wijken, zeker als het gaat om compacte nieuwbouw. Maar in uitbreidingsplannen als Meerstad Groningen gaat het om een combinatie van wonen, werken en recreëren. Dit vergt een ruime en groene omgeving. Gaat het dan alleen om natuur- en recreatiegroen, of biedt ook agrarisch groen perspectief? Zo ja, wat voor eisen stelt dat aan de agrarische ondernemers en hun activiteiten en wat voor perspectief biedt dit aan hun bedrijven? In dit rapport beantwoorden we deze vragen voor Meerstad Groningen, maar we hopen dat de verkregen kennis en inzichten ook bruikbaar zijn in multifunctionele stadsuitbreidingen elders.
  Advies over mogelijke activiteiten na de grote brand van juli 2000 : missie naar Samos, Griekenland 08-13 januari 2001
  Hillegers, P.J.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 16
  branden - bosbranden - voorkomen van branden - herstel - kennis - bosbedrijfsvoering - griekenland - bosbrand - landschapsecologie - multifunctioneel landgebruik - toerisme - Samos - fires - forest fires - fire prevention - rehabilitation - knowledge - forest management - greece - Samos
  Op Samos woedde zomer 2000 een grote brand, die een grote omvang kreeg door een droge tijd, een optredende hittegolf en een krachtige wind. Nederland was negatief betrokken bij deze brand, omdat het het enige land was, dat een negatief reisadvies afgaf voor toeristen. Diplomatieke bemiddeling resulteerde in een behulpzame missie om aanleiding en methodologie bij bosbranden en de voorkoming ervan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Multifunctioneel landgebruik is een optie, de combinatie van recreatie, landbouw, veeteelt en bosbouw evenzo. Daarnaast is voor plattelandsontwikkeling locale participatie en samenwerking van belang
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.