Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Groenkennisnet Dossier Duurzame Energielandschappen
  Stremke, S. ; Waal, R.M. de - \ 2015
  Wageningen University
  energie - bio-energie - energiebronnen - zonne-energie - duurzame energie - waterkracht - windenergie - meervoudig landgebruik - landschap - landinrichting - lesmaterialen - energy - bioenergy - energy sources - solar energy - sustainable energy - water power - wind power - multiple land use - landscape - land development - teaching materials
  De duurzame energievormen hebben een lagere energiedichtheid dan de fossiele brandstoffen en de winning ervan neemt daarom vaak meer ruimte in beslag. Als ze zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap en bovendien andere functies en waarden van het landschap (voedselvoorziening, biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit, en andere ecosysteemdiensten) niet aantasten kun je spreken van duurzame energielandschappen.
  Een dubbele dijk met driedubbele doelen
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Officer, I. ; Buurman, M. - \ 2015
  H2O online (2015)18 juni. - 7
  dijken - veiligheid - natuurwaarde - biodiversiteit - meervoudig landgebruik - innovaties - groningen - dykes - safety - natural value - biodiversity - multiple land use - innovations - groningen
  De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de natuur in het Eems-estuarium kwaliteitsverbetering dringend gewenst. Dit was aanleiding voor de provincie Groningen om te onderzoeken of een innovatieve, multifunctionele dubbele dijk haalbaar is. Daarmee kunnen drie doelen worden bereikt: meer veiligheid, nieuwe economische dragers en meer biodiversiteit.
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Hoek, D.J. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Jansen, H.M. ; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Schasfoort, F. ; Meulen, S. van der; Kessel, T. van; Ek, R. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport/Deltares-rapport 2635/1209046.000.BGS.0009)
  dijken - natuurwaarde - veiligheid - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - meervoudig landgebruik - innovaties - ecosysteemdiensten - groningen - dykes - natural value - safety - biodiversity - feasibility studies - multiple land use - innovations - ecosystem services - groningen
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project richt zich op het waarderen van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de voorgestelde een ‘natuurinclusieve’ dijk en de meerwaarde hiervan in termen van biodiversiteit.
  Slim samenwerken met de natuur: Herbebossing op de Nederlands-Caribische Benedenwindse Eilanden
  Debrot, A.O. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)april. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  bebossing - beplantingen - vegetatie - meervoudig landgebruik - begrazing - nadelige gevolgen - geïntroduceerde soorten - geiten - caribische eilanden - afforestation - plantations - vegetation - multiple land use - grazing - adverse effects - introduced species - goats - caribbean islands
  Herbebossen in een droog, zonovergoten en zout klimaat, kan dat wel? Ja, zolang je maar slim samenwerkt met de natuur. De vernietigende werking van loslopend vee op de inheemse plantengemeenschappen van droge tropische eilanden is vaak aangetoond. Het goede nieuws is dat met de juiste maatregelen de inheemse flora en fauna een behoorlijke veerkracht kunnen vertonen. Op basis van zeventien jaar ervaring en projecten op meer dan vijftien locaties wordt het hoe hieronder uit de doeken gedaan.
  Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit?
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wiegman, W. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. De verwachting is dat onder normale omstandigheden er zelfs sprake zal zijn van een afname van de stikstof, omdat een deel ervan in de landbouwberging opgeslagen wordt.
  Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wegman, W. - \ 2014
  H2O online (2014)9 sept..
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (<10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
  Een groen spoor door Amersfoort : multifunctioneel landgebruik geeft meerwaarde voor alle partijen
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Gestel, D. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 294) - 128
  stedelijke planning - stedelijke samenleving - groene zones - natuurontwikkeling - meervoudig landgebruik - governance - utrecht - urban planning - urban society - green belts - nature development - multiple land use - governance - utrecht
  Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied, voor meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en bewegen. Juist hier liggen kansen doordat het gebied nog volop in ontwikkeling is.
  Een groen spoor door Amersfoort
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Gestel, D. van - \ 2013
  stedelijke planning - stedelijke samenleving - natuurontwikkeling - utrecht - meervoudig landgebruik - governance - groene zones - urban planning - urban society - nature development - utrecht - multiple land use - governance - green belts
  Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied, voor meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en bewegen. Juist hier liggen kansen doordat het gebied nog volop in ontwikkeling is. Voorwaarde is wel dat voor de betreffende percelen een partij gevonden wordt die zich als ‘adoptant’ in gaat zetten voor het vestigen van een tijdelijke functie op ‘zijn’ perceel. Adoptanten zijn bewoners, bedrijven of een combinatie daarvan, in ieder geval mensen die zich in willen zetten voor de verfraaiing van de leef- en werkomgeving. In eerste instantie wordt er uitgegaan van tijdelijke oplossingen, vanwege de lichtere procedurelast en om toekomstige ontwikkelingen niet in de wielen te rijden.
  Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden 2012-2015 : concept - 18 oktober 2011
  Korevaar, H. ; Jansen, E. ; IJskes, H. ; Lenssinck, F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 48
  veenweiden - meervoudig landgebruik - bodemchemie - hydrologie - natuurbeheer - groene hart - wetenschappelijk onderzoek - peat grasslands - multiple land use - soil chemistry - hydrology - nature management - groene hart - scientific research
  De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. De veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Geringe draagkracht van de bodem en bodemdaling zijn daarvan duidelijke voorbeelden. De problematiek in de westelijke veenweiden wordt verergerd door de verwachte klimaatverandering
  Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie : Puzzelen met ondernemers en beleidsmakers
  Ellen, G.J. ; Hommes, S. ; Kalweit, A.M. ; Lamoen, F. van; Melisie, E.J. ; Maring, L. ; Paalman, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, S.A.M. van; Steingrover, E.G. - \ 2011
  Kennis voor Klimaat (KvK rapport KvK/036/2011) - ISBN 9789490070427 - 89
  meervoudig landgebruik - zandgronden - klimaatverandering - natuurbeheer - waterbeheer - noord-brabant - multiple land use - sandy soils - climatic change - nature management - water management - noord-brabant
  Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim leggen op de schaarse ruimte. Het project multifunctioneel landgebruik heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1) Een overzicht en analyse van de praktische toepassing van multifunctioneel landgebruik als klimaatadaptatie strategie voor de hoge zandgronden. 2) Inzichten in hoe met actoren te komen tot ideeën voor multifunctioneel landgebruik en hoe deze te implementeren 3) Een Businesscase waarin multifunctioneel gebruik vanuit water, natuur en energie als strategie voor klimaatadaptatie is uitgewerkt.
  Waterparken helpen handje in het waterbeheer
  Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Reinhard, A.J. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)14-15. - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 8.
  waterbeheer - helofytenfilters - wateropslag - parken - landgebruik - ruimtebehoeften - doelstellingen - probleemoplossing - phragmites - meervoudig landgebruik - water management - artificial wetlands - water storage - parks - land use - space requirements - objectives - problem solving - phragmites - multiple land use
  Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vrijwilligheid, private grond tegen betaling ingezet om wateropgaven op te lossen. Waterparken bieden daarmee mogelijkheden om (water)opgaven locatiespecifiek en multifunctioneel aan te pakken zonder grond aan te kopen of te onteigenen. Hiervoor is wel een goede samenwerking tussen de aanbieders en de vragers noodzakelijk.
  Recreatief medegebruik van ecoducten : effecten op het functioneren als faunapassage
  Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Pouwels, R. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2097) - 130
  wildpassages - meervoudig landgebruik - landinrichting - openluchtrecreatie - landschap - kwaliteit - wildlife passages - multiple land use - land development - outdoor recreation - landscape - quality
  In opdracht van het ministerie van LNV is door Alterra onderzoek gedaan naar de effecten van recreatief medegebruik van ecoducten op het ecologisch functioneren van deze ontsnipperende maatregelen. Het onderzoek laat zien dat recreatief medegebruik van een ecoduct voor veel algemeen voorkomende soorten niet leidt tot onverwacht lage gebruiksfrequenties en geen of slechts een beperkt effect heeft op het tijdstip en de manier waarop de ecoducten worden gebruikt, mits het ecoduct voldoende breed is en het ecoduct zorgvuldig is ingericht. Op basis van het onderzoek (aan natuurbrug Crailoo en Slabroek) zijn richtlijnen geformuleerd voor de besluitvorming over het al dan niet openstellen van ecoducten voor recreanten. Tevens zijn richtlijnen opgesteld waaraan het ontwerp en de inrichting van een ecoduct minimaal moet voldoen om recreatief medegebruik mogelijk te maken. Het onderzoek signaleert kennisleemten en doet aanbevelingen voor verder onderzoek.
  Presentatie ‘Groen-Blauwe Dooradering’, Investeren in de toekomst,
  Alebeek, Frans van - \ 2010
  biodiversity - multiple land use - landscape - agri-environment schemes - field margins - functional biodiversity - landscape management - arable farming - ecosystem services
  Biodiversity of European agricultural landscapes : enhancing a high nature value farmland indicator
  Wascher, D.M. ; Eupen, M. van; Mücher, C.A. ; Geijzendorffer, I.R. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 195) - 88
  biodiversiteit - landschap - landbouwgrond - meervoudig landgebruik - vogels - indicatoren - europa - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - biodiversity - landscape - agricultural land - multiple land use - birds - indicators - europe - grassland birds - agri-environment schemes
  specific species, the biodiversity values of agricultural land can differ substantially across Europe. From the policy perspective, high nature value agricultural landscapes are of large interest in the framework of agri-environmental measures and rural development objectives. This project aims at developing a new indicator for high nature value farming, in other words indicating areas where European agricultural landscapes have a high biodiversity value, integrating state-of-the-art European data sets. European data sets that have been analysed are e.g. CORINE Land Cover, LUCAS Landscape Elements, UTM Farmland Bird statistics, and FADN land use statistics (e.g. intensity expressed in kg N/ha). The developed methodology aimed to identify different levels of biodiversity values for all agricultural landscapes. The European Landscape Classification LANMAP, provided the landscape units at which the different data sources were integrated and analysed. Identification of the extent as well as the quality of high nature value farming areas is of equal importance. The intention is to contribute to the further development of European assessments and monitoring programmes currently ongoing at the EC and EEA.
  Sustainable Energy Landscapes
  Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University - 58
  landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion - betuwe
  Modelling of intensive and extensive farming in CLUE
  Temme, A.J.A.M. ; Verburg, P.H. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 187) - 80
  landgebruik - meervoudig landgebruik - extensieve landbouw - intensieve landbouw - biodiversiteit - computer software - landgebruiksmonitoring - modelleren - agrobiodiversiteit - land use - multiple land use - extensive farming - intensive farming - biodiversity - computer software - land use monitoring - modeling - agro-biodiversity
  land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy under different scenarios. In turn, this makes it possible to predict policy effects on intensity-related biodiversity issues on the EU-level. Our method defines agricultural land use intensity in terms of nitrogen input. For arable land, it first combines the Land Use / Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) dataset with Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling system (CAPRI) results to assess probability of occurrence for three classes of intensity. For grassland, it uses available spatially explicit predictions of livestock intensity to assess probability of occurrence for two classes of intensity. Then, agricultural land in different intensity classes is spatially allocated using a simple allocation algorithm. We illustrate and evaluate this method for five countries: the Netherlands, Portugal, Spain, Greece and Poland. Intensity predictions are made for two years: 2000 (ex-post) and 2025 (using the Financial Policy Reform Scenario from the FP6 EU SENSOR project). This report contains building bocks for a possible future quality status of the method.
  Climate change in East Africa : towards a methodological framework on adaptation and mitigration strategies of natural resources
  Verburg, R.W. ; Arets, E.J.M.M. ; Verhagen, J. ; Terwisscha Van Scheltinga, C.T.H.M. ; Ludwig, F. ; Schils, R.L.M. ; Geene, J. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2018) - 73
  klimaatverandering - natuurlijke hulpbronnen - adaptatie - landgebruik - meervoudig landgebruik - landbouw - bosbouw - bebossing - oost-afrika - ethiopië - mitigatie - duurzame ontwikkeling - climatic change - natural resources - adaptation - land use - multiple land use - agriculture - forestry - afforestation - east africa - ethiopia - mitigation - sustainable development
  Developing countries are extremely vulnerable to climate change, due to their strong economic dependency on rain-fed agriculture. Land-use policies can offer a less vulnerable future by design and application of relevant mitigation and/or adaptation strategies. Effectiveness of such strategies depends on local conditions. Therefore, hotspot regions are defined, where specific issues related to agriculture will be assessed. Mitigation strategies in East Africa in general and Ethiopia in particular include reforestation, while adaptation covers aspects such as crop diversification and water use efficiency. An analytical framework is developed in which a science-policy interface is the main focus. On one hand policy-makers and stakeholders can be involved in such a framework for policy design, while scientists on the other hand deliver data and modeling tools. The model chain in the framework is integrated by an evaluation step where policy options are compared for efficiency on several development targets. The framework will be tested in 2010 in hotspot regions in East Africa.
  Mapping and modelling multifunctional landscapes
  Willemen, L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Rik Leemans, co-promotor(en): Peter Verburg; Lars Hein. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856269 - 152
  landschap - landgebruik - meervoudig landgebruik - cartografie - nederland - landschapsplanning - landschapsbeheer - ecosysteemdiensten - thematische cartografie - dynamisch modelleren - modelleren - ruimtelijke modellen - gelderse vallei - landscape - land use - multiple land use - mapping - netherlands - landscape planning - landscape management - ecosystem services - thematic mapping - dynamic modeling - modeling - spatial models - gelderse vallei
  De maatschappij profiteert van een grote verscheidenheid van diensten die door het landschap geleverd worden. Deze zogenaamde ‘landschapsdiensten’ omvatten onder andere de productie van voedsel en hout, de levering van drinkwater, klimaatregulatie, landschapsbeleving en recreatiemogelijkheden. Landschapsdiensten zijn ongelijk verdeeld over het landschap, sommige plekken leveren meer of andere diensten dan andere plekken. Om het landschap zo goed mogelijk te gebruiken is het voor beleidsmakers belangrijk te weten waar en hoeveel landschapsdiensten geleverd worden. Het probleem is dat er op dit moment geen kaarten zijn die deze informatie voor volledige regio’s laten zien. Daarbij is ook de kennis beperkt over in hoeverre landschapsdiensten veranderen als hun omgeving verandert. Met name op multifunctionele locaties waar mensen het landschap veranderen om de levering van één specifieke landschapsdienst te versterken, spelen keuzes in landschapsmanagement een belangrijke rol, aangezien veranderingen in het landschap elke aanwezige landschapsdienst op een andere wijze zal beïnvloeden. Om deze twee problemen aan te pakken richt dit proefschrift zich op het ontwikkelen van methoden om de huidige en toekomstige staat van een aantal landschapsdiensten van Gelderse Vallei regio te kunnen kwantificeren en karteren. In proefschrift focussen we ons voornamelijk op methoden die ruimtelijke patronen en processen die deze ontwikkelingen in de tijd en ruimte kunnen beschrijven. De kaarten en het verbeterde begrip van landschapsdynamieken, die resulteren uit dit proefschrift, kunnen helpen om in de toekomst het ruimtelijk beleid voor multifunctionele gebieden beter te ontwerpen en te evalueren.
  Duurzaam landschapsbeheer : perspectief vanuit huidige landschapsbeheerders
  Geijzendorffer, I.R. ; Hoefs, R.M.A. ; Schrijver, R.A.M. ; Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Rooij, B. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1889) - 60
  landbouw - meervoudig landgebruik - landschap - recreatie - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - gelderse vallei - agriculture - multiple land use - landscape - recreation - landscape management - area development - multifunctional agriculture - gelderse vallei
  Dit rapport bevat een onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig landschapbeheer vanuit de ondernemerskansen in het landschap. In twee workshops zijn voor het gebied het Binnenveld de kansen in beeld gebracht en uitgewerkt samen met de betrokken actoren van het Binnenveld. De ontwikkeling van een toekomstvisie op individueel bedrijfsniveau en gezamenlijk opgebiedsniveau blijkt sterk afhankelijk van overzicht in de initiatieven, communicatie en betrokkenheid bij het gebied. Er zijn veel kansen voor ondernemerschap, zeker als daarbij gekeken wordt naar ruimtelijke combinaties van opgaven en samenwerkingsverbanden. Geopperde mogelijkheden doen zich voor op gebied van herverkaveling, vergisting, lokale ketens, recreatie, participatief natuur- of waterbeheer. Een integrale aanpak van herverkaveling door ruimtelijke opgaven te combineren en de betrokken actoren mee te laten denken over kansen lijkt een constructieve stap voor de toekomst van het landschap.
  Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta
  Hidding, M.C. ; Vlist, M.J. van der - \ 2009
  Den Haag : Sdu uitgevers (Reeks planologie 10) - ISBN 9789012131285 - 292
  waterbeheer - hoogwaterbeheersing - waterbeleid - rivieren - meervoudig landgebruik - regionale planning - stedelijke planning - overheidsbeleid - water management - flood control - water policy - rivers - multiple land use - regional planning - urban planning - government policy
  Deze uitgave is de opvolger van "Ruimte en water: planningsopgaven voor een rode delta" (Reeks planologie no. 5). Sinds de uitgave van 2003 is veel veranderd. De overstromning van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina liet ook beleidsmatig zijn sporen na, tot in Nederland. Het vraagstuk van kustveiligheid stond daarmee hoog op de agenda. Tergelijkertijd zijn onderwerpen ook naar de achtergrond geraakt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.