Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een steenmarter op autobezoek
  Müskens, G.J.D.M. - \ 2006
  Natuurhistorisch Maandblad 95 (2006)1. - ISSN 0028-1107 - p. 20 - 22.
  mustelidae - diergedrag - habitats - nadelige gevolgen - motorvoertuigen - limburg - mustelidae - animal behaviour - habitats - adverse effects - motor cars - limburg
  Sinds een tiental jaren neemt het aantal meldingen van schade aan auto's door steenmarters (Martes foina) in Nederland toe. Het betreft vrijwel uitsluitend schade onder de moterkap aan koelwaterslangen en kabels. In Borgharen werd de overlast zo groot, dat Provincie en LNV aan Alterra opdracht gaven tot nader onderzoek
  Boommarters en wegen; een eerste analyse van de relatie 'wegbermen - verkeersslachtoffers'
  Müskens, G.J.D.M. ; Wegman, R.M.A. ; Braak, C.J.F. ter - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 849) - 39
  martes - mustelidae - wegen - verkeer - mortaliteit - doodsoorzaken - wegbermplanten - wegbermen - nederland - martes - mustelidae - roads - traffic - mortality - causes of death - roadside plants - roadsides - netherlands
  Met behulp van een GIS-systeem is gekeken naar de begroeiing van bermen langs provinciale wegen en autosnelwegen op de Veluwe in relatie tot de plaatsen waar boommarters zijn doodgereden. In deze relatie is ook de hoeveelheid verkeer onderzocht. Boommarters worden vaak doodgereden op plaatsen waar opgaande en structuurrijke begroeiing langs de wegen voorkomt, met name als deze uit naaldhout bestaat. Op enkele autosnelwegen is de verkeersintensiteit inmiddels `s nachts ook zo hoog dat een oversteek een gevaar vormt. Voor alle wegvakken van 100 meter van de onderzochte wegen is aangegeven of de boommarter weinig of geen risico, een gemiddeld risico of een hoog risico loopt om bij het oversteken te worden doodgereden.
  Mustelids in a modern world
  Broekhuizen, S. - \ 2002
  Lutra 45 (2002)1. - ISSN 0024-7634 - p. 70 - 72.
  mustelidae - interacties - habitats - natuurbescherming - boekbesprekingen - wildbeheer - geografische informatiesystemen - mustelidae - interactions - habitats - nature conservation - wildlife management - geographical information systems - book reviews
  Bespreking van een verzameling papers onder de titel 'Mustelids in a modern world. Management and conservation aspects of small carnivore-human interactions' van H.I. Griffiths (ed.)
  Gevolgen van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid voor de dassenpopulaties
  Niewold, F.J.J. ; Müskens, G.J.D.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 361) - 42
  mustelidae - meles meles - dassen (zoogdieren) - populaties - wegen - bescherming - milieueffect - verkeer - verspreiding - nederland - limburg - dassen - ecologie - fauna - infrastructuur - natuur - rijksweg - zoogdieren - mustelidae - meles meles - badgers - populations - roads - protection - environmental impact - traffic - dispersal - netherlands - limburg - fauna
  Met bestaande gegevens over verspreiding van burchten is nagegaan in hoeverre de aanwezige beschermde dassenpopulaties zullen worden beonvloed door de verschillende voorgestelde tracés voor de A73-zuid door Midden-Limburg. De dassenpopulatie in het plangebied, evenals vele andere Nederlandse populaties, verkeren in een groeifase dankzij een grotere tolerantie, de verbouw van maos, de aanleg van kleine landschapselementen en het aanbrengen van mitigerende voorzieningen langs wegen. De dassen, die in territoriale familiegroepen zijn georganiseerd, zullen als gevolg van de aanleg van de rijksweg niet alleen leefgebied verliezen maar ook verliezen lijden bij de herschikking van de resterende leefgebieden en burchtlocaties. Deze verliezen, die niet of nauwelijks zijn te compenseren, worden bij aanleg op de oostoever geschat op minimaal drie gezinsterritoria en circa 14 burchten, wat neerkomt op een actueel verlies aan draagkracht voor de plaatselijke populatie van 9ÐBij aanleg op de westoever zou sprake zijn van een verlies van één of twee gezinsterritoria en twee burchten, een verlies van 4-5an draagkracht voor de regionale populatie. Als gevolg van de aanleg van mitigerende voorzieningen, mits goed functionerend, is het de verwachting dat geen deelpopulaties in gevaar komen. Bij de voorgestelde mitigerende voorzieningen zijn verkeersslachtoffers onder zoogdieren, ook onder dassen, niet uitgesloten. Gepleit wordt om deze maatregelen robuuster te maken en een algemeen karakter te geven, waaronderde aanleg van twee brede ecoducten over het tracé op de oostoever. Het lijkt beter om de dassen in de burchten gelegen op de wegtracés te verjagen of te verwijderen dan te vangen en over te plaatsen. Natuurcompensatie zou in de vorm van meer duurzame natuur moeten worden gerealiseerd. Bij een vervolgmonitoring wordt voorgesteld om observaties bij burchten uit te voeren voor bepaling van het aantal aanwezige dassen en DNA-fingerprintingtechnieken toe te passen. Bij deze beschouwingen zijn de effecten vanbestaande plannen voor ruimtebeslag en na de aanleg te verwachten spin-offactiviteiten niet nader getoetst.
  Marterachtigen in Nederland: waar hebben we mee van doen?
  Broekhuizen, S. ; Müskens, G. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)5. - ISSN 0024-1520 - p. 166 - 168.
  mustelidae - martes martes - martes foina - mustela erminea - mustela nivalis - bunzings - dierecologie - nederland - mustelidae - martes martes - martes foina - mustela erminea - mustela nivalis - polecats - animal ecology - netherlands
  Knelpunten in de kennis rond onze marterachtigen
  Broekhuizen, S. ; Müskens, G. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)5. - ISSN 0024-1520 - p. 199 - 200.
  mustelidae - habitats - verspreiding - monitoring - nederland - mustelidae - habitats - dispersal - monitoring - netherlands
  Zijn kleine marterachtigen te obscuur voor het soortenbeleid?
  Broekhuizen, S. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)5. - ISSN 0024-1520 - p. 192 - 194.
  mustelidae - soorten - zoögeografie - verspreiding - nederland - mustelidae - species - zoogeography - dispersal - netherlands
  Herintroductie van marterachtigen: moet het wel, en hoe dan?
  Mulder, J. ; Broekhuizen, S. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)5. - ISSN 0024-1520 - p. 195 - 198.
  mustelidae - martes martes - meles meles - geïntroduceerde soorten - introductie - bedreigde soorten - nederland - overijssel - friesland - mustelidae - martes martes - meles meles - introduced species - introduction - endangered species - netherlands - overijssel - friesland
  Effecten van zware metalen op de das: interactie tussen versnippering en vergiftiging
  Klok, C. ; Roos, A.M. de; Broekhuizen, S. ; Apeldoorn, R.C. van - \ 1998
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 15 (1998)2. - ISSN 0169-6300 - p. 77 - 86.
  mustelidae - verspreiding - zware metalen - meles meles - diergemeenschappen - ecotoxicologie - bioaccumulatie - mustelidae - dispersal - heavy metals - meles meles - animal communities - ecotoxicology - bioaccumulation
  Kwalitatieve- en kwantitatieve voedselsituatie van een toekomstige otter in Noordwest-Overijssel
  Mourik, E.K. van; Hoeve, R. ; Boer, J. de - \ 1995
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 28 (1995). - ISSN 0166-8439 - p. 228 - 232.
  surface water - biocoenosis - mustelidae - toxicology - water pollution - water quality - aquatic ecosystems - noordwest-overijssel - oppervlaktewater - biocenose - mustelidae - toxicologie - waterverontreiniging - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - noordwest-overijssel
  Mitigerende maatregelen voor de das; een methode voor probleemdetectie en evaluatie van voorzieningen
  Apeldoorn, R. van; Houweling, H. ; Veenbaas, G. - \ 1995
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 12 (1995)5. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 12.
  verspreiding - mustelidae - meles meles - diergemeenschappen - dispersal - mustelidae - meles meles - animal communities
  De das Meles meles in Keent, Noord-Brabant: de geschiedenis van een locale dassenpopulatie
  Vink, J. ; Apeldoorn, R.C. van - \ 1995
  Lutra 38 (1995). - ISSN 0024-7634 - p. 105 - 119.
  mustelidae - nestelen - nesten - zoögeografie - uiterwaarden - noord-brabant - maas - mustelidae - nesting - nests - zoogeography - river forelands - noord-brabant - river meuse
  Gedurende een periode van 17 jaar zijn gegevens verzameld over de grootte van een dassenpopulatie in de Keentse uiterwaard, gelegen aan de Maas tussen Ravenstein en Grave. De waarnemingen betreffen veranderingen in de bewoning van hoofd- en bijburchten in de periode 1977-'93, waarbij de burchten op grond van hun ligging ingedeeld zijn volgens enkele typen agrarische grond
  Invloed van sterfte door verkeer op de voortplanting bij dassen
  Broekhuizen, S. ; Mueskens, G.J.D.M. ; Sandifort, K. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 055) - 39
  mustelidae - wegtransport - verkeersongevallen - eerste hulp - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - voortplanting - nederland - meles meles - mustelidae - road transport - traffic accidents - first aid - lifespan - aging - senescence - death - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - reproduction - netherlands - meles meles
  Migratie bij Nederlandse dassen Meles meles (L., 1758)
  Mueskens, G.J.D.M. ; Broekhuizen, S. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 003) - 33
  mustelidae - migratie - invasie - dieren - uitsterven - motorvoertuigen - verkeer - transport - nederland - meles meles - mustelidae - migration - invasion - animals - extinction - motor cars - traffic - transport - netherlands - meles meles
  Onderzoek naar PCB en pesticidengehalten in rode aal uit Overijssel
  Boer, J. de; Dao, Q.T. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek MO 88-203) - 10
  anguillidae - palingen - mustelidae - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - polychloorbifenylen - verontreiniging - waterorganismen - indicatoren - biologische indicatoren - nederland - overijssel - anguillidae - eels - mustelidae - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - polychlorinated biphenyls - pollution - aquatic organisms - indicators - biological indicators - netherlands - overijssel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.