Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
  Dirkx, G.H.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 189 - 193.
  Rijkslandschapsbeleid, - landscape management - government policy - deregulation - regional policy - physical planning - provinces - national landscapes - landschapsbeheer - overheidsbeleid - deregulering - regionaal beleid - ruimtelijke ordening - provincies - nationale landschappen
  Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid.
  Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het
  beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is gezien de wijze waarop het was ingevuld, ook niet zo verwonderlijk.
  Tijd voor een nieuwe aanpak?
  Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
  Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
  nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden
  Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
  Casco-benadering in Noordoost-Twente
  Nieuwenhuizen, W. ; Maas, G.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2275) - 36
  landschap - kwaliteit - nationale landschappen - houtwallen - landschapsecologie - landschapsbeheer - twente - landscape - quality - national landscapes - hedgerows - landscape ecology - landscape management - twente
  Met de in dit rapport beschreven casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de gemeenten van Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de casco-benadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Voor de gemeenten is de casco-benadering een duidelijk instrument om vooraf duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers in plaats van bij elke aanvraag maatwerk te verrichten met een onzekere uitkomst. De casco-benadering leidt tot een landschap waarin de afzonderlijke landschapstypen beter van elkaar te onderscheiden zijn. Hierdoor wordt de variatie van landschappen in Noordoost-Twente beter beleefbaar en geeft ook richting aan toekomstige initiatieven. Voor elk landschapstype worden in de casco-benadering spelregels gehanteerd die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen.
  Nieuw beheer voor nationale landschappen
  Weijschedé, T.J. ; Jagt, P.D. van der; Kruit, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
  nationale landschappen - landschapsbeheer - overheidsbeleid - national landscapes - landscape management - government policy
  Alterra heeft in 2010 meerdere gesprekken gevoerd en workshops gehouden met vertegenwoordigers van vijf Nationale Landschappen: De Nieuwe Hollandse Waterlinie, Het Groene Woud, het Groene Hart, Laag Holland en Arkemheen Eemland. Er zijn contouren ontworpen voor een mogelijke nieuwe toekomststrategie. De Nationale Landschappen kwamen er op uit dat het efficiënt beheren van het huidige landschap absolute prioriteit heeft.
  Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen : Stand van zaken uitwerking kernkwaliteiten en opzet monitoring
  Dessing, E.G.M. ; Koomen, A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2196)
  nationale landschappen - landschap - kwaliteit - monitoring - provincies - nederland - national landscapes - landscape - quality - monitoring - provinces - netherlands
  Voortbouwend op de nulmeting van de kernkwaliteiten voor de nationale landschappen van PBL/Wageningen UR wordt in dit rapport de haalbaarheid en de mogelijke uitvoering van een herhalingsmeting beschreven aan de hand van een eenvoudig en flexibel model. Met dit model worden de kernkwaliteiten conform de Nota Ruimte gemeten en kunnen provincies hierin naast een eigen aanvullende monitor opzetten met bijvoorbeeld aandacht voor aanvullende landschappelijke of andere typen kwaliteiten. De haalbaarheid is geïnventariseerd met een enquête onder de nationale landschappen. Daarnaast zijn de methoden voor de monitoring van de verschillende typen kernkwaliteiten beschreven
  Lessen voor succesvol investeren in Landschap
  Overbeek, M.M.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie 11-119)
  natuurbeheer - landschapsbeheer - financieren - natuurreservaten - nationale landschappen - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort - nature management - landscape management - financing - nature reserves - national landscapes - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort
  In vier voorbeeldgebieden is ervaring opgedaan met nieuwe particuliere financieringsconstructies. Ook worden de maatschappelijke baten vastgesteld van het toegankelijker en mooier maken van het landschap. 1. Amstelland ten zuiden van Amsterdam, geflankeerd door Amstelveen, Uithoorn, Abcoude én de Bijlmermeer. Een particulier initiatief van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA). 2. Het Binnenveld ligt in de Gelderse Vallei op de grens van Utrecht en Gelderland en vormt een binnentuin voor de WERV- gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal die het initiatief hebben genomen. 3. Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch biedt een cultuurhistorisch landschap met de Campina heidevelden, Oisterwijkse bossen en het Dommeldal. Gemeenten en regionale partijen hebben hier samen het initiatief genomen. 4. Ooijpolder-Groesbeek kent een grote landschappelijke verscheidenheid met een rivierenlandschap in de Ooijpolder waaruit de stuwwal bij Nijmegen oprijst en een bos- en heuvellandschap in Groesbeek. Hier hebben de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen en regionale partijen samen het initiatief genomen
  Kennis op maat voor Nationale landschappen : ervaringen met het oplossen van specifieke kennisvragen
  Koomen, A.J.M. ; Schröder, R.R.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2181) - 31
  nationale landschappen - informatieverspreiding - landgebruik - cultuurgeschiedenis - inventarisaties - national landscapes - diffusion of information - land use - cultural history - inventories
  Doel van het project ‘Kennis op maat’ is om op een interactieve manier kennis te leveren over een aantal specifieke kennisvragen en onderwerpen van medewerkers van provincies en Nationale Landschappen. De nadruk ligt daarbij op kennisuitwisseling, doorwerking en montage en niet op het uitvoeren van nieuw onderzoek. Het onderzoek komt voort uit een gesignaleerde behoefte aan ondersteuning met kennis en delen van kennis uit diverse studies naar een kennissysteem voor de Nationale landschappen.
  Investeren in landschap vraagt om sterk lokaal bestuur
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T. - \ 2011
  Landwerk 2011 (2011)3. - ISSN 1567-1844 - p. 30 - 32.
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes
  Onder het motto landschappelijk verantwoord ondernemen zoekt de rijksoverheid naar nieuwe financie-ringsvormen voor het landschap, namelijk bij particulieren. In vier voorbeeldgebieden ”Investeren in landschap” hebben lokale partijen hiervoor plannen ontwikkeld. Niet alleen de betrokkenheid van burgers is blijkt daarvoor belangrijk maar ook hoe het proces wordt georganiseerd. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft de ervaringen vergeleken en ziet een aantal belangrijke slagingsfactoren.
  Witte vlekken in het Groene Woud
  Grashof-Bokdam, C.J. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 8 - 8.
  ecosysteemdiensten - multifunctionele landbouw - nationale landschappen - kaarten - inventarisaties - noord-brabant - ecosystem services - multifunctional agriculture - national landscapes - maps - inventories - noord-brabant
  Onderzoekers brachten de ecosysteemdiensten in het Brabantse Groene Woud letterlijk in kaart. "De kaarten laten zien waar de kansen liggen voor de ontwikkeling van ecosysteemdiensten", aldus onderzoekster Carla Grashof.
  Landbouw en kleinschaligheid kunnen samengaan
  Verburg, R.W. ; Leneman, H. - \ 2011
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 28 (2011)1. - ISSN 0169-6300 - p. 33 - 41.
  grote landbouwbedrijven - landschap - zandgronden - multifunctionele landbouw - nationale landschappen - achterhoek - noord-brabant - large farms - landscape - sandy soils - multifunctional agriculture - national landscapes - achterhoek - noord-brabant
  De kleinschaligheid en het groene karakter van de Nationale Landschappen op de hoge zandgronden komen onder druk te staan bij een voortschrijdende schaalvergroting in de landbouw. Het opruimen van begroeiingen van percelen is hiervan de belangrijkste oorzaak. Een versterking van de multifuncionele landbouw biedt mogelijkheden de effecten van schaalvergroting te beperken, maar goede financieringsconstructies zijn dan wel nodig.
  Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud
  Goossen, C.M. ; Donders, J.L.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2114) - 47
  recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - nationale landschappen - noord-brabant - nederland - rural recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - leisure research - recreational activities - natural areas - national landscapes - noord-brabant - netherlands
  Dit onderzoek is opgezet om een vergelijking te maken met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat in Midden-Delfland is gehouden. De resultaten uit het onderzoek in Midden-Delfland worden met deze resultaten in Het Nationaal Landschap Het Groene Woud bevestigd. Daarmee lijken de ontwikkelde smaakmakers ook voor andere gebieden in Nederland toepasbaar te zijn. Het belangrijkste motief in het Groene Woud is Gezelligheid, maar de vraag hiernaar is groter dan het aanbod er van. Er is een verschil in populariteit tussen de afzonderlijke gebieden in Het Groene Woud met betrekking tot de motieven. De methode heeft aangetoond dat het mogelijk is om richting te geven aan een meer vraaggestuurde recreatieplanning.
  Investeren in landschap : lessen uit de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154937
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landschapsplanning - maatschappelijk draagvlak - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape planning - public support
  Een tussentijdse analyse van de gebiedsprocessen in de vier voorbeeldgebieden om financiële arrangementen te realiseren. De urgentie om in landschap te investeren verschilt per gebied en wordt sterk bepaald door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook de aanpak verschilt en vraagt goed relatiemanagement om een breed draagvlak te creëren. Naast financiële ondersteuning is de verankering van de landschapsplannen in het lokale beleid een belangrijke voorwaarde. Het maatschappelijk draagvlak wordt versterkt als de gebiedsorganisatie lokaal vertrouwen geniet en investeringen in landschap ook de grondgebonden landbouw ten goede komen.
  Samenwerken in Nationale Parken en Natuurparken: hoe kan het beter?
  Blok, S. ; Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2010
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap (2010). - ISSN 0166-3534 - p. 22 - 25.
  nationale parken - beschermingsgebieden - erfgoed - natuurbescherming - natuurreservaten - landschapsparken - landschapsbescherming - samenwerking - nationale landschappen - national parks - conservation areas - heritage areas - nature conservation - nature reserves - country parks - landscape conservation - cooperation - national landscapes
  Hoe goed of hoe slecht werken de twintig Nederlandse Nationale Parken met elkaar samen?. Op die vragen en nog een aantal andere wordt in dit artikel ingegaan. Deliberatie is daarbij het kernbegrip. Er zijn namelijk de nodige problemen bij de samenwerking binnen Parken
  Kringlooplandbouw : op weg naar geborgde bedrijfsspecifieke milieuresultaten
  Stuiver, M. ; Verhoeven, F.P.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 19
  landbouw - duurzame landbouw - bemesting - milieubeleid - wetgeving - nationale landschappen - eu regelingen - friese wouden - agriculture - sustainable agriculture - fertilizer application - environmental policy - legislation - national landscapes - eu regulations - friese wouden
  Binnen de Noordelijke Friese Wouden en daarbuiten vinden kringlooplandbouw dat ze meer ruimte in de huidige wet- en regelgeving moeten krijgen. Ruimte voor een eigen route met hetzelfde, zo niet betere milieu- en bedrijfsprestaties. Over de waarde van en het ruimte geven aan kringlooplandbouw, daar gaat dit rapport over. De volgende zaken worden daarin behandeld. Allereerst staat de kringlooplandbouw zelf centraal. Wat is kringlooplandbouw in de praktijk, hoe geven boeren het vorm en vanuit welke basisprincipes? Welke waarden worden er gecreëerd? Wat zegt de wetenschap tot nu toe over kringlooplandbouw en welk onderzoek is er wellicht nog nodig? Hoe kan certificering van kringlooplandbouw onder ondernemers worden gestimuleerd? Verder komt het ruimte geven aan kringlooplandbouw aan de orde. Daarvoor is eerst het probleem van belang: wat komen kringlooplandbouw tegen in de praktijk van regelgeving? Onder welke condities zou kringlooplandbouw ruimte kunnen krijgen binnen de regels van de Nederlandse overheid en de Europese Unie? Wat is hiervoor nodig?
  Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : projectbeschrijving en overzicht van publicaties
  Drooge, G. van; Gerritsen, A.L. - \ 2010
  [S.l.] : TransForum - 24
  landbouwontwikkeling - innovatie adoptie - landschapsbeheer - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - milieubeheer - inventarisaties - nationale landschappen - friese wouden - agricultural development - innovation adoption - landscape management - nature management - agri-environment schemes - environmental management - inventories - national landscapes - friese wouden
  De agrarische sector binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden bevindt zich in een transitieproces. De agrarische sector speelt in toenemende mate een leidende rol in het verbeteren van de milieukwaliteit en de natuur- en landschapswaarden in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke aanjager van dit proces was en is de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in het gebied. De aanwijzing van het gebied tot Nationaal Landschap bevestigt de prominente rol van de agrarische sector in dit proces. In de voorbereiding van dit project tekende zich de behoefte af bij de betrokken overheden en de Vereniging NFW om de tot dan toe overheersende agrarische invalshoek te verbreden.
  Waardering en recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners
  Boer, T.A. de - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 219) - 80
  nationale landschappen - openluchtrecreatie - landschapsbeleving - inventarisaties - nederland - national landscapes - outdoor recreation - landscape experience - inventories - netherlands
  Dit werkdocument bevat de tussenresultaten van het onderzoek naar de waardering en het recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners. Hiervoor hebben 2741 respondenten uit een internetpanel een vragenlijst ingevuld. Deze data worden ook gebruikt bij de analyse van WoOn 2009 voor de Belevingswaardenmonitor. Inwoners van Nationale Landschappen geven het groen in hun wijdere leefomgeving gemiddeld een 7,9 voor aantrekkelijkheid. Alle landschappen krijgen een ruime voldoende. De Graafschap, Drentsche Aa en de Stelling van Amsterdam worden het aantrekkelijkst gevonden. Men is zeer tevreden over de hoeveelheid groen, dat vooral gebruikt wordt om te wandelen en te fietsen. Natuurgebieden zijn hierbij de favoriete bestemming, recreatieparken daarentegen worden nauwelijks bezocht. Men is positief over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en voorzieningenniveau van het groen. De belangrijkste veranderingen die 41% van de ondervraagden heeft waargenomen in het groen in de afgelopen 5 tot 10 jaar zijn woningbouw, aanleg van wandel- en fietspaden en meer groen. Deze veranderingen worden door 43% van de ondervraagden als positief beoordeeld.
  'Brussel' op afstand? Een verkenning naar mogelijkheden voor maatschappelijke diensten en ruimte voor zelfsturing bij agrarisch natuurbeheer in de Europese context
  Zwaan, P. ; Coninx, I. ; Termeer, C.J.A.M. ; Gerritsen, A.L. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 19
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - zelfbeheer - autonomie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nationale landschappen - europese unie - friese wouden - agri-environment schemes - nature management - self management - autonomy - cap - national landscapes - european union - friese wouden
  De landbouw speelt een belangrijke rol bij het in stand houden en ontwikkelen van een aantrekkelijk cultuurlandschap en de biodiversiteit in de Noordelijke Friese Wouden. Het behoud van deze waarden steunt op de inzet en de vele activiteiten van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden, op de status van Nationaal Landschap en op een aantal subsidieregelingen vanuit de overheid. Voor het aanbrengen en beheren van landschapselementen kunnen agrariërs een vergoeding van de overheid krijgen. Dit project richt zich specifiek op zelfsturingarrangementen die gericht zijn op agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het verkent de mogelijkheden voor de Vereniging Noordelijke Friese Wouden om meer invloed te krijgen op en verantwoordelijkheid te nemen voor het verdelen, beheren en het controleren van de besteding van de overheidsgelden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op het huidige moment zijn deze kaders onderhevig aan discussie binnen de Europese Unie. De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - van waaruit een deel van deze vergoedingen betaald worden - en de vereenvoudiging van het GLB staan op de politieke agenda en discussies hierover zijn in volle gang.
  Goed boeren in een nationaal landschap : hoe het landschap in Noordoost-Twente kan profileren van schaalvergroting in de landbouw, uitwerking van de casco-benadering in de gemeente Tubbergen
  Maas, G.J. ; Boers, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2087) - 55
  nationale landschappen - regionale planning - landgebruik - landschap - kwaliteit - landbouw - twente - overijssel - national landscapes - regional planning - land use - landscape - quality - agriculture - twente - overijssel
  Nationaal Landschap Noordoost-Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Schaalvergroting in de grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met het kleinschalige groene besloten landschap. De casco-benadering is een integrale planningsbenadering waarmee functies in het landelijk gebied ruimtelijk worden gegroepeerd op basis van (a)biotische factoren en hun ontwikkelingsbehoefte (dynamiek). De casco-benadering is een geschikt toetsingskader voor de gemeente Tubbergen voor ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op het kleinschalige groene karakter van de gemeente. Het is een generiek instrument dat het mogelijk maakt om afwegingen bij ingrepen in het landschap te maken op basis van landschapstypen en landschapsdynamiek.
  Betalen voor landschap vergt goede communicatie
  Overbeek, G. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2010
  Landwerk 3 (2010). - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 9.
  landschap - maatschappelijke betrokkenheid - kosten - nationale landschappen - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financieren - landscape - community involvement - costs - national landscapes - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financing
  Onder het motto "landschappelijk verantwoord ondernemen" zoeken de ministeries van LNV en VROM naar nieuwe financieringsbronnen voor het landschap, namelijk bij particulieren. Om hier ervaring mee op te doen, heeft LNV vier voorbeeldgebieden geselecteerd. Het LEI onderzocht er de betrokkenheid van bewoners bij het landschap in hun omgeving. Want dat is de maat voor de bereidheid om ook daadwerkelijk met geld over de brug te komen. Het betreft: Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Noordelijke Friese Wouden: zelfsturing en profit in een nationaal landschap
  Hoogland, D. ; Drooge, G. van - \ 2010
  TransForum
  regionale ontwikkeling - landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - ontwikkelingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - nationale landschappen - friese wouden - agrarisch natuurbeheer - regional development - farms - farm management - cooperation - development plans - sustainability - national landscapes - friese wouden - agri-environment schemes
  De Noordelijke Friese Wouden (NFW) in Noordoost Friesland vormen een nationaal landschap met een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. De overheid heeft aangegeven dat de bijzondere kwaliteiten van de NFW moeten worden behouden. Boeren zijn belangrijke beheerders van het landschap, zij zijn voor de instandhouding daarvan in feite onmisbaar. Zij willen zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich, samen met andere partijen in het gebied, in te zetten om dit landschap duurzaam te beheren, onder de voorwaarde dat de winstgevendheid voldoende is om hun bedrijf in de NFW voort te zetten. In plaats van de NFW in stand te houden met behulp van overheidssubsidies, is de ambitie om, door samenwerking met een groot aantal partijen, nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen die bijdragen aan de bedrijfsresultaten van de ondernemers én aan een duurzame instandhouding van het gebied.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.