Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 407

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nature management
Check title to add to marked list
Opstaan voor de biodiversiteit: ‘Kleine stapjes zijn niet genoeg, er is systeemverandering nodig
Turnhout, E. - \ 2019
biodiversity - extinction - species richness - nature management - sustainability
Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie?
Kuiters, A.T. ; Vries, D. de; Lammerstma, D.R. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2829) - 43
damherten - populatiebiologie - natura 2000 - natuurbeheer - levensvatbaarheid van populaties - genetische erosie - veerse meer - zeeland - fallow deer - population biology - nature management - population viability - genetic erosion
Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?
Mattijssen, T.J.M. ; Buijs, A.E. ; Elands, B.H.M. - \ 2017
Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)135. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
citizens - nature management - landscape management - nature conservation - public participation - burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbescherming - publieke participatie
Het woord burgerinitiatief duikt steeds
vaker op. Actieve burgers wachten niet
tot de overheid iets voor hen doet, maar
nemen zelf het heft in handen als ze
groen willen verbeteren of onderhouden.
Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage
vanuit de participatiesamenleving terug
te zien bij terreinbeherende organisaties,
provincies en het ministerie van
Economische Zaken. De verwachtingen
over de bijdrage van georganiseerde
burgers aan natuur, bos en landschap zijn
soms hooggespannen. Maar is dat wel
realistisch? Wij beschrijven in dit artikel
de effecten die groene burgerinitiatieven
hebben en reflecteren op wat dat
betekent voor het natuurbeheer in
Nederland.
Draagkracht voor schelpdieren : definities, indices en case studie
Smaal, Aad - \ 2017
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C023/17) - 26
schaaldieren - ecosystemen - draagkracht - gevalsanalyse - visserijbeheer - natuurbeheer - oosterschelde - shellfish - ecosystems - carrying capacity - case studies - fishery management - nature management - eastern scheldt
Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom
Verdonschot, Piet F.M. ; Verdonschot, Ralf C.M. ; Jansen, Peter C. ; Massop, Harry T.L. ; Grootjans, Ab P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra) - ISBN 9789463431279 - 128
beekdalen - waterlopen - milieubeheer - natuurbeheer - waterbeheer - wetlands - drenthe - brook valleys - streams - environmental management - nature management - water management
De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterberging. Vooraf was een 19de -eeuwse beekdallandschap voorzien, met in het midden een stromende beekloop. Het beekdal blijkt zich in de periode tot 2016 echter ontwikkeld te hebben tot een zogenaamd doorstroommoeras, dat inmiddels een grote diversiteit aan moerasvegetaties en een zeer soortenrijke moerasvogelgemeenschap kent. Een doorstroommoeras is een mengvorm van moeras en beek en vormt qua watertype een overgang tussen stromend en stilstaand water. Naast de genoemde ecologische waarden zijn er lokaal echter ook enkele waterhuishoudkundige knelpunten en waterkwaliteitsproblemen ontstaan.
Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied
Elschot, Kelly ; Tangelder, Marijn ; IJzerloo, Lennart van; Wal, Jan Tjalling van der; Ysebaert, Tom - \ 2016
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C123/16) - 32
getijden - zout water - zoetwaterecologie - natuurgebieden - natuurbeheer - tides - saline water - freshwater ecology - natural areas - nature management
Als onderdeel van het herstel van slikken en schorren in de Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat het Rammegors (nabij Sint Philipsland) weer in verbinding gebracht met de Oosterschelde. De doorlaat is eind 2014 geopend, maar door onvoorziene technische mankementen is de doorlaat in de periode 2014-2016 grotendeels gesloten geweest. Tot het moment dat deze studie is uitgevoerd (15 september 2016) waren de schuiven nog steeds gesloten, maar op 5 december 2016 heeft Rijkswaterstaat de doorlaat weer geopend. Om de ontwikkeling van het gebied na het terug brengen van de getijden te kunnen volgen heeft Rijkswaterstaat en het Centre of Expertise Deltatechnologie een monitoringsprogramma opgezet. Het doel van deze monitoring is om de belangrijkste biotische en abiotische ontwikkelingen te volgen. Door de onverwachte technische problemen en het tot tweemaal toe openen en sluiten van het doorlaatmiddel kon de monitoring niet worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Nu rijst de vraag hoe het zoute water dat is binnen gelaten in de perioden dat de doorlaat open stond het gebied heeft beïnvloed. Daarom is een tussentijdse inventarisatie uitgevoerd om dit in beeld te brengen. Voorliggend rapport is het resultaat hiervan.
Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur
Berendse, Frank - \ 2016
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575400 - 24
natuur - natuurbescherming - natuurbeheer - biodiversiteit - plantengemeenschappen - soortenrijkdom - wetenschap - nature - nature conservation - nature management - biodiversity - plant communities - species richness - science
Rede bij het afscheid als hoogleraar in het Natuurbeheer en de Plantenecologie aan Wageningen University op 31 maart 2016
Duurzaam heidebeheer : hoeveel ruimte is er voor schaapskuddes op de heide?
Schrijver, R.A.M. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)130. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurbeheer - schapen - wilde schapen - kuddes (flocks) - pastoralisme - arbeidsomstandigheden - heidegebieden - publieke participatie - nature management - sheep - wild sheep - flocks - pastoralism - working conditions - heathlands - public participation
Herders en heide blijven de gemoederen bezig houden. Dit voorjaar verscheen naar aanleiding van de motie Jacobi het Alterra rapport ‘Wie stuurt de herder?’ Centraal daarin staat de penibele positie van herders: ze worden structureel onderbetaald en er zijn te veel ‘dakloze’ kuddes. Dit is nog wel op te lossen. Ingewikkelder zijn de maatschappelijke opgaven: beheer voor bredere maatschappelijke doelstellingen en het vergroten van mogelijkheden voor burgerparticipatie.
Dit is mijn hof : een beschouwing over de biodiversiteit in Nederland
Schaminee, J.H.J. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)129. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 20.
biodiversiteit - natuurbeheer - natuurbescherming - landschapsbeheer - nationale parken - nederland - biodiversity - nature management - nature conservation - landscape management - national parks - netherlands
Er is van alles te zeggen over de toestand van de biodiversiteit in Nederland. Goede berichten en slechte berichten wisselen elkaar af. Onder staatssecretaris Bleker leek de natuur er steeds slechter van af te komen maar sinds zijn opvolger Dijksma waait er een nieuwe wind. De natuur wordt weer gezien als van groot belang voor onze samenleving, een rijkdom die we graag willen doorgeven aan volgende generaties.
Stakeholder perceptions in relation to changes in the management of Natura 2000 sites and the causes and consequences of change. : A survey in England, Flanders, France and the Netherlands
Bouwma, I.M. ; Donders, J.L.M. ; Kamphorst, D.A. ; Frissel, J.Y. ; Wegman, R.M.A. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2016
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 128) - 98
Natura 2000, management, change, perception - natura 2000 - stakeholders - natuurbescherming - natuurbeheer - natuurbeleid - nederland - belgië - frankrijk - groot-brittannië - Natura 2000, management, change, perception - natura 2000 - stakeholders - nature conservation - nature management - nature conservation policy - netherlands - belgium - france - great britain
This report presents the result of an online survey amongst key-stakeholders involved in the management planning and management of Natura 2000 sites in in England, Flanders, France and the Netherlands. The survey was held in a total of 91 sites and resulted in 464 (fully or partially) completed surveys (response rate was 20%). Overall, the results of the survey indicate that perceptions of actors in the area differ among actor groups, especially in regard to statements that measure impacts or value judgements. This result underlines the importance of including a broad range of stakeholders in the policy evaluations of the management of the area. Overall, the differences between the geographical areas are small, except on topics related to the discussion between the government and involved stakeholders were a moderate difference was found. Also the status of prior designation has a small effect on how respondents view the discussion on management.
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : ontwikkeling vis in de Voordelta na instelling bodembeschermingsgebied ter compensatie van de aanleg Tweede Maasvlakte
Tulp, Ingrid ; Tien, Nicola ; Damme, Cindy van - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C089/16) - 148
vissen - monitoring - natuurcompensatie - natuurbeheer - marien milieu - bodembescherming - fishes - nature compensation - nature management - marine environment - soil conservation
In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van de bemonsteringen vanaf de T0 (2005-2007) tot na de instelling van het Bodembeschermingsgebied (2009-nu), voor zover mogelijk tot en met de resultaten van voorjaar 2013.
Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - salt marsh soils - coastal areas
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

"Geld voor natuuronderzoek komt beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen"
Arts, Bas - \ 2016
nature management - financing - scientific research - scientists - nature conservation policy - knowledge - forest administration
Het lijkt er op dat de grote beheerorganisaties zich een beetje terugtrekken en niet meer mee doen aan de cofinanciering van onderzoek voor natuur. Onderzoek is te duur voor hen, zeggen ze. Nu bepalen dus de onderzoekers welke onderwerpen het meest belangrijk zijn. Klopt dit, ervaren mensen dat zo? Vinden ze dat er voldoende sturing is van het onderzoek op onderwerpen waar beheerders mee zitten? Komt het geld voor natuuronderzoek beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen?
Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland
Sanders, M.E. ; Henkens, R.J.H.G. ; Veraart, J.A. ; Woltjer, I. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Clement, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2748) - 69
natuurontwikkeling - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - nederland - nature development - nature - nature management - ecosystem services - netherlands
Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendig beheer en haalbare doelen hebben. Robuuste natuur kan dus tegen een stootje en heeft een nuttige functie. Maar wat verstaan we nu onder robuuste, toekomstbestendige, veelzijdige, zelfredzame, veerkrachtige natuur? Dit rapport heeft als doel om de bovenstaande ideeën uit de natuurvisie te concretiseren. Daarvoor zoeken we naar kansrijke locaties voor robuuste natuur met o.a. meer mogelijkheden voor natuurlijke processen en naar een combinatie van natuur met maatschappelijke opgaven.
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
Camping De Braamhorst : quickscan naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden op camping De Braamhorst e.o. i.r.t. de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum voor 300 bewoners
Ottburg, F.G.W.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Vries, D. de - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2756) - 27
natuurwaarde - natuur - inventarisaties - kampeerplaatsen - milieubeheer - natura 2000 - natuurbeheer - veluwe - natural value - nature - inventories - camp sites - environmental management - nature management
Dit is een quickscan van campingterrein De Braamhorst waar is gekeken naar beschermde natuurwaarden in relatie tot een voorgenomen locatie voor 300 asielzoekers.
Verkenning indicatoren voor de beoordeling van terrestrische natuurkwaliteit op provinciaal schaalniveau
Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Pouwels, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2750) - 27
natuur - provincies - natuurbeheer - ecologische beoordeling - kwaliteit - indicatoren - nature - provinces - nature management - ecological assessment - quality - indicators
Provincies in Nederland zijn na de decentralisatie meer verantwoordelijk voor de natuurkwaliteit in de provincies. Om de outcome van het natuurbeleid te kunnen monitoren en hierover de Provinciale Staten te kunnen informeren, hebben provincies behoefte aan indicatoren die de kwaliteit van de natuur in de provincie weergeven. De afgelopen jaren is deze kwaliteit in Nederland op verschillende wijzen beoordeeld. Ook zijn enkele provincies gestart met het ontwikkelen van provinciale indicatoren. Het is echter onbekend of alle provincies dezelfde indicatoren willen gebruiken en in hoeverre deze samenhangen met indicatoren op landelijk schaalniveau. In dit project wordt een overzicht gegeven van indicatoren voor de terrestrische natuur en op basis van enkele schema’s wordt de samenhang van de indicatoren weergegeven. Deze schema’s geven inzicht waar provinciale indicatoren mogelijk goed aansluiten bij nationale indicatoren en waar eventuele knelpunten liggen voor een uitwerking op provinciaal niveau. Aandachtspunt daarbij is optimaal gebruik van monitoringssystemen. Naast de indicatoren die momenteel gebruikt worden, is er behoefte aan indicatoren voor het agrarisch gebied en het stedelijk gebied.
Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel
Melman, Th.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Smidt, R.A. ; Vanmeulebrouk, B. ; Sierdsema, H. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Rapport / Wageningen Environmental Research 2752) - 75
agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - habitats - weidevogels - natuurbescherming - agri-environment schemes - nature management - grassland birds - nature conservation
Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van weidevogelhabitat. Voor ruimtelijke omvang en ligging is een vergelijking gemaakt met de situatie uit 2010: het eerste jaar van het agrarisch natuurbeheer onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aandacht is geschonken aan vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. De focus is gelegd op het weidevogelbeheer: daarover is de meeste kennis en is het leeuwendeel van het beheerde areaal. De omvang van het beheer is in absolute zin gedaald van ca. 143.000 naar 90.000 ha (waarvan ca. 23.000ha zgn. doorlopers waarvan op termijn zal blijken welk deel ervan wordt gecontinueerd). Van het weidevogelbeheer ligt ca. 62-64% in kansrijk gebied (was 58% in 2010); 65% ligt redelijk geconcentreerd, 35% verspreid tot zeer verspreid. Met het zware beheer, voor zover binnen kansrijk gebied liggend, wordt voor ca. 50% een redelijke tot goede habitatkwaliteit gerealiseerd. Om tot een verdere verbetering van het beheer te kunnen komen, zijn geobjectiveerde, door alle betrokkenen gedeelde inzichten onontbeerlijk over onder andere kansrijkdom van gebieden, ondergrenzen voor ruimtelijke samenhang en habitatkwaliteit. Hier kan lerend beheer veel betekenen.
Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden
Bijlsma, R.J. ; Jansen, A.J.M. ; Janssen, J.A.M. ; Maas, G.J. ; Schipper, P.C. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2745) - 73
natura 2000 - habitatrichtlijn - natuurbeheer - natuurbeleid - natuurbescherming - landschapsecologie - natura 2000 - habitats directive - nature management - nature conservation policy - nature conservation - landscape ecology
De Rijksnatuurvisie 2014 schetst een visie op het publieke belang van toekomstbestendige natuur. Dit rapport werkt enkele aspecten van deze visie nader uit. Het brengt in beeld welke rol ‘natuurlijkheid’ in het huidige natuurbeleid en -beheer speelt en hoe deze rol is veranderd. Vervolgens presenteert het een nieuwe werkwijze voor de formulering en prioritering van coherente en toekomstbestendige natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Uit interviews met terreinbeheerders en enkele provincies blijkt dat veel in de jaren 1980 ontstane aandacht voor aspecten van natuurlijkheid, zoals natuurlijke verjonging van bos, ontsnippering en herstel van hydrologische systemen nu structureel is opgenomen in het natuurbeheer, ongeacht terreinbeherende instantie. Natuurlijkheid geldt niet meer expliciet als sturend beheerprincipe, maar in de vorm van landschapsecologische systeemanalyses, is het een belangrijke ondersteuning voor beleid en beheer geworden. Een toekomstbestendige(r) formulering en prioritering van gebiedsdoelen voor Natura 2000-gebieden vereist een systeemgerichte benadering met aandacht voor landschapsecologische samenhang, uitwijkmogelijkheden, interacties en natuurlijke dynamiek. De nieuwe werkwijze voorziet in een systeemvisie zonder daarbij de huidige Natura 2000-doelen als vast uitgangspunt te nemen. De visie resulteert in systeemkarakteristieke en niet-karakteristieke doelen. Niet-karakteristieke doelen bemoeilijken de ontwikkeling van systeemkarakteristieke doelen en mogen daarom uit het gebied verdwijnen. Binnen de karakteristieke doelen wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en robuuste doelen. Door deze prioritering ontstaat ecologische en bestuurlijke ruimte doordat waarden die als niet-karakteristiek of robuust worden beoordeeld minder aandacht en inzet vragen.
Bosbeheer en biodiversiteit : beheerders, aannemers en beschermers praten samen over de toekomst van de gedragscode
Bijlsma, Rienk Jan - \ 2016
forest administration - integrated forest management - biodiversity - code of practice - nature management - forest policy - fauna - flora - timber production

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseerde op 2 december een bijeenkomst met soortbeschermers, bosaannemers, natuurbeheerders en beleidsmakers om samen eens te bespreken hoe bosbeheer en biodiversiteit het beste samen kunnen gaan: waar hebben we het dan eigenlijk over, wat is daar voor nodig, hoe is dat te regelen? Aanleiding was de evaluatie van de gedragscode bosbeheer, maar bosbeheer en biodiversiteit gaat veel verder dan het houden aan de Flora- en faunawet. Het startpunt van het gesprek was dus niet hoe een nieuwe gedragscode er uit moet zien, maar juist hoe multifunctioneel bosbeheer en biodiversiteit samen kunnen gaan.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.