Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 978

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==natuur
  Check title to add to marked list
  Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
  Hermans, C.M.L. - \ 2017
  IVN Nederland
  groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
  Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
  Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
  Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64
  natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - sport - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
  Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
  Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39
  natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
  Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
  Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
  Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
  De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
  Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
  Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
  zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
  De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
  • Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
  • Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
  • Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
  te bedden en op te schalen?
  Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
  Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
  landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
  In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
  Framing nature : searching for (implicit) religious elements in the communication about nature
  Jansen, Peter - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): H. Jochemsen, co-promotor(en): F.W.J. Keulartz; J. van der Stoep. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431323 - 200
  nature - policy - netherlands - communication - religion - case studies - frames - perception - public authorities - landscape experience - identity - natuur - beleid - nederland - communicatie - religie - gevalsanalyse - geraamten - perceptie - overheid - landschapsbeleving - identiteit

  This PhD thesis is about communication concerning nature in the Netherlands. The purpose of this exploratory study is to take both a theoretical and an empirical look at whether (implicit) religious elements play a role in this communication about nature in the Netherlands.

  In this PhD thesis it is argued that the role of communication practitioners is to signal, articulate, and interpret normative elements in the discourse. In other words, to make (non-) congruent frames explicit and clarifying the associated world views in the discourse, including that of the government itself. The government has to be impartial as possible in its communications, but the communications about nature shows that there are questions to be asked about this neutrality. Although not explicit, but through the communications of NGOs, who operate as delegated executors of the Dutch nature policy in the context of this PhD thesis, certain images, i.e., frames regarding nature are communicated. However, the question is raised to what extent the government, based on its alleged neutrality, should condition the communication of NGOs. Here, tension can be observed. If nature conservation NGOs (explicitly) communicate a specific vision about nature, using ‘religious subtexts’, the government appears to support these ‘subtexts’. For nature conservation NGOs, it is appropriate to put forth a certain opinion to raise support for their actions among the public. However, in this PhD thesis it is argued that it is not the responsibility of the government to promote a specific religiously phrased view of nature and nature policy. Hence, this PhD thesis reveals a necessity for reflection on the relationship between government and NGOs regarding their communication, i.e., awareness of distinction and a need for mutual adjustment in the case of close cooperation.

  The results of this PhD thesis are placed in a broader cultural context with respect to nature development. A paradox is highlighted: creating nature ‘according to our view of nature’ and, simultaneously, wanting to experience wilderness-nature, preferably without too much human influence. This paradox appears to form a cultural basis for many new nature development projects. In other words, nature development is no longer just driven by ecological interests. In today’s ‘wilderness desire’, a certain form of anthropocentric thinking also manifests, because it focuses on the human experience of nature. In addition, because (new) nature projects can be places to have meaningful experiences, in this PhD thesis it is concluded that (new) nature projects, such as Tiengemeten, not only have ecological value, but societal value as well. It is also argued that in a secular society, we should not lose sight of the mediating role of creating and maintaining nature parks. Designing or maintaining natural areas in a certain way can create conditions for certain meaningful experiences. With our designing vision and communication, we can reap ‘benefits’ from nature. With this conclusion, this PhD thesis shines a different light on the concept of nature development and, indirectly, on the Dutch nature policy.

  Finally, this PhD thesis shows that religious elements play a role in the communication about nature. These are linked to meaningful experiences that people can have in nature. A religious depth dimension can be discovered in meaningful experiences. This religious depth dimension is the reason that there are ‘religious subtexts’ in the communication about nature. However, the word ‘subtext’ is crucial. The communication about nature is ‘religionised’ to some extent, but there is no mentioning of a personal God or other reference to a supernatural reality. This PhD thesis also shows that the religious depth dimension does not explicitly come to the fore in what visitors are saying. This means that this PhD thesis, in addition to questioning the appropriateness of ‘religious subtexts’ in the communication about nature, also doubts whether those ‘subtexts’ are convincing from visitors’ perspective.

  Effecten van gebiedsgrootte op de kwaliteitsbeoordeling van Natuurgebieden : evaluatie begrenzing van beoordelingsgebieden volgens de Werkwijze Monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk
  Sanders, M.E. ; Schippers, P. ; Meeuwsen, H.A.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2805) - 49
  natuurgebieden - natuur - kwaliteit - monitoring - natura 2000 - soortenrijkdom - grootte - natural areas - nature - quality - monitoring - natura 2000 - species richness - size
  De kwaliteitsbeoordeling van natuurgebieden zoals beschreven in de “Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/PAS” is onder andere gebaseerd op het aantal kwalificerende soorten per beheertype en de ruimtelijke verspreiding daarvan. Deze beoordeling kan gevoelig zijn voor ruimtelijke keuzes in omvang en ligging van de beoordelingsgebieden. In dit rapport onderzoeken we de relatie tussen de grootte van de beoordelingsgebieden en de kwaliteitscriteria voor Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen en de Veluwe. De resultaten laten zien in welke mate de beoordeling afhankelijk is van de gebiedsgrootte. Daarnaast doen we een voorstel voor een alternatieve methode voor de kwaliteitsbeoordeling die niet afhankelijk is van de gebiedsgrootte. Bij de alternatieve methode kunnen de arealen per beheertype worden opgeteld voor elke gewenst (Natura 2000-) gebied, per provincie of landelijk ongeacht de grootte en ligging van de beoordelingsgebieden.
  Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
  Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
  natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity - monitoring
  Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie
  Delft, S.P.J. van; Hoogland, T. ; Meijninger, W.M.L. ; Roerink, G.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2792) - 85
  grondwater - natuur - verdroging (milieu) - monitoring - remote sensing - nederland - groundwater - nature - groundwater depletion - monitoring - remote sensing - netherlands
  Dit rapport beschrijft een studie die is uitgevoerd om de actuele verdrogingssituatie in kaart te brengen en een werkwijze te ontwikkelen om ook in de toekomst op een objectieve, reproduceerbare en gedragen wijze de verdrogingssituatie in kaart brengen.
  Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de Natuurbrug vanuit ecologisch perspectief
  Grift, E.A. van der; Lammerstma, D.R. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2799) - 31
  habitatfragmentatie - natuur - kwaliteit - ecologische verstoring - woningbouw - habitatverbindingszones - wildpassages - noord-holland - habitat fragmentation - nature - quality - ecological disturbance - house building - habitat corridors - wildlife passages - noord-holland
  Resultaten van 10 jaar daarmoetikzijn voor de provincie Zuid-Holland
  Goossen, C.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2781) - 27
  landschap - perceptie - natuur - omgevingspsychologie - zuid-holland - landscape - perception - nature - environmental psychology - zuid-holland
  Op basis van 8.935 bezoekers van de websites www.daarmoetikzijn.nl en myplacetobe.eu uit de provincie Zuid-Holland is een analyse gemaakt naar de aantrekkelijkheid van het landschap. Het gemiddelde rapportcijfer van het landschap in Zuid-Holland is de afgelopen tien jaar een zes en de laatste jaren dalend. Vooral bebouwing draagt negatief bij aan het rapportcijfer, maar ook bedrijventerreinen, industriegebieden en geluid van auto’s, treinen, vliegverkeer en bossen. Heide-, zand- en duingebieden leveren daarentegen een positieve bijdrage aan het rapportcijfer, evenals hoogteverschillen. Deze zes, van de vijftien, gebruikte indicatoren verklaren voor 8 procent het rapportcijfer. Circa een derde van de bezoekers (32 procent) uit Zuid-Holland geeft een onvoldoende aan het landschap rond de eigen woonplaats. Ruimtelijk gezien krijgt echter het grootste deel van het landschap in Zuid-Holland een voldoende. Bos is het meest gewilde landschapstype. Twee derde van de bezoekers wil bezienswaardigheden hebben in het ideale landschap en geluidbelasting, horizonvervuiling en drukte door recreatieve fietsers worden als storend ervaren.
  Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur
  Berendse, Frank - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575400 - 24
  natuur - natuurbescherming - natuurbeheer - biodiversiteit - plantengemeenschappen - soortenrijkdom - wetenschap - nature - nature conservation - nature management - biodiversity - plant communities - species richness - science
  Rede bij het afscheid als hoogleraar in het Natuurbeheer en de Plantenecologie aan Wageningen University op 31 maart 2016
  Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid : input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014
  Boonstra, F.G. ; Gerritsen, A.L. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 47) - 35
  natuur - natuurbeleid - verantwoordelijkheid - overheid - milieubeheer - milieubeleid - nederland - nature - nature conservation policy - responsibility - public authorities - environmental management - environmental policy - netherlands
  The Natinonal Government carries system responsibility for nature. Some ambiguity in the understanding ofthe concept of system responsibility seems to exist, however. The ways in which system responsibility isimplemented vary in practice also. The Ministry of Infrastructure and the Environment gives expression to itssystem responsibility within spatial planning in a largely facilitating manner, but its role also shows someregulating elements. With regard to water policy there is, on the contrary, a largely regulating interpretationwith some facilitating elements. The Ministry of the Interior has a facilitating role concerning the issue ofdemographic decline. The Ministry of Economic Affairs is still searching for a way to handle its systemresponsibility in nature policy and is showing at the time of this research (beginning 2013) an inclinationtowards a largely facilitating role. The Assessment of the Dutch Human Environment may be helpful with thissearch by clarifying the concept, indicating further options for implementation and making clear what theconsequences will be of the different possible roles.
  Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’
  Mattijssen, T.J.M. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 85) - 64
  burgers - participatie - natuur - landschap - governance - citizens - participation - nature - landscape - governance
  This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.
  Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid
  Smits, M.J.W. ; Bos, E.J. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 83) - 90
  natuur - ondernemingen - regering - overheidsbeleid - ondernemerschap - milieueconomie - nature - enterprises - government - government policy - entrepreneurship - environmental economics
  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om natuurinclusief ondernemen(verder) te stimuleren. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de wisselwerking tussen publieke enprivate taken en verantwoordelijkheden voor natuur. Een tweede vraag is: in welke mate worden de kosten vannatuurinclusief ondernemen gedragen door de private sector en in welke mate door de publieke sector? Op basis vanvijftien interviews met personen uit het veld kwamen een aantal aandachtspunten en behoeften naar voren die vanbelang blijken voor het verder uitrollen van het concept ‘natuurinclusief ondernemen’. Zo is er behoefte aan duidelijkafgebakende experimenteerruimte om ondernemers het belang en de toepassing van natuurinclusief ondernemen telaten ervaren. Er leeft een gevoel van willekeur door verschillen in (lengte van) procedures tussen gemeenten enprovincies. Verder wordt een intermediair zoals voorheen de Dienst Landelijk Gebied wordt gemist voorgrondaanwerving, inrichting en voorfinanciering. Daarnaast is behoefte aan (ecologische) kennis bij ondernemers enaan ‘oplossingen’ voor de hoge grondprijs die natuurinclusieve landbouw belemmeren, en er werd gewezen op hetbelang van een gebiedsgerichte aanpak. En tot slot: natuurinclusief ondernemen impliceert vaak multifunctioneelgrondgebruik, maar dit stuit nogal eens op wetgeving gericht op bescherming van natuur. Hoewel aan de term‘natuurinclusief ondernemen’ het private belang ten grondslag ligt, blijkt een overheidsrol nog altijd onontbeerlijkhierbij. Zo wordt natuurinclusief ondernemen deels betaald met publiek geld, bijvoorbeeld via subsidies en fiscalevrijstelling. Ook al blijkt uit dit onderzoek de behoefte aan een overheidsrol, tegelijkertijd is duidelijkheid vereist.Wanneer kan natuur privaat opgepakt worden, en wanneer moet het publiek ondersteund worden? Een nieuwevenwicht tussen publieke en private inbreng bij beheer en behoud van natuur is nog niet gevonden---In its policy vision on nature, ‘The Natural Way Forward’ (2014), the government calls on entrepreneurs to take agreater interest in nature. The government’s ambition is for nature to be taken into account in all actions and decisions,including those by entrepreneurs. This is called ‘nature-inclusive enterprise’. The key research question in this report iswhich policy measures can be introduced to stimulate nature-inclusive enterprise. The answer to this question isdetermined in part by the interplay between public and private tasks and responsibilities for nature. A second questionis how the costs of nature-inclusive enterprise should be divided between the private and public sectors. Interviews with15 stakeholders revealed a number of issues and requirements that would help to roll out the concept of ‘natureinclusiveenterprise’ further. For example, there is a need for room to experiment, within clearly defined limits, to allowentrepreneurs to experience the value of nature-inclusive enterprise and how it can be put into practice. There is afeeling that the situation is somewhat arbitrary at the moment because of differences in the procedures, particularlytheir length, between municipalities and provinces. For land acquisition, landscape works and prefinancing, therespondents felt the need for an intermediary organisation like the former Government Service for Land and WaterManagement (DLG). In addition, entrepreneurs are in need of ecological expertise as well as ‘solutions’ to the high priceof land, which frustrates nature-inclusive farming. The importance of an area-based approach was also raised. Finally,nature-inclusive enterprise often implies multifunctional land use, but this tends to conflict with the nature conservationlegislation, which is geared more to protection. Although the term ‘nature-inclusive enterprise’ reflects the underlyingprivate sector interest, government still has an essential role to play. For one thing, nature-inclusive enterprise is stillpartly financed with public money, for example via grants and tax exemptions. The study also indicates that while thisgovernment intervention is welcomed, there is also a desire for certainty. When can nature be integrated into thebusiness case and when should it be supported by the public sector? A new balance between public and privateinvolvement in nature conservation has not yet been found.
  Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A
  Vries, S. de; Staritsky, I. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 80) - 44
  recreatie - openluchtrecreatie - modellen - natuur - aanbodsevenwicht - recreation - outdoor recreation - models - nature - supply balance
  This report contains supplementary technical documentation on the recreation model AVANAR, version 2.0.AVANAR is an abbreviation of the Dutch study on ‘Reconciling supply of & demand for nature as recreationalspace’. This report was set out to gain the A-status with respect to modelling. A short description is given inthis report together with more information on those features that have not been described earlier or only in afragmented manner. As for the latter, technical details described elsewhere have been brought together,several new tests of version 2.0 of the model are reported and earlier validation studies have beensummarized. For other features, like the argumentation of the choices made, the text refers to relevantearlier publications about AVANAR
  Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal
  Knegt, B. de; Hoek, D.C.J. van der; Veerkamp, C.J. ; Woltjer, I. ; Aa, N.G.F.M. van der; Boekel, E.M.P.M. van; Diederiks, J.F.H.A. ; Goosen, H. ; Koekoek, A. ; Lesschen, J.P. ; Staritsky, I.G. ; Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 75) - 122
  ecosysteemdiensten - natuur - water - drinkwater - hoogwaterbeheersing - landbouw - nederland - ecosystem services - nature - water - drinking water - flood control - agriculture - netherlands
  Local projects conducted within the framework of the Natural Capital Netherlands (NKN) programmeidentified various opportunities for mutual improvement of natural capital and the economy. In a follow-upstudy we investigated whether the insights gained also apply to other parts of the Netherlands. Which areasoffer the best opportunities? What measures are needed in these areas to actually capitalise on theseopportunities, and who are the relevant stakeholders? To address these questions, the local opportunitiesidentified in the NKN projects were explored at the national level, using ‘opportunity maps’. The three localprojects are: Greening the Common Agricultural Policy, Clean Water and Delta Programme
  Green Business Benefits : analyse van natuurpraktijken door Nederlandse bedrijven
  Vreke, Jan ; Coninx, Ingrid ; Och, Renze van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2768) - 25
  bedrijven - energiebesparing - natuur - nederland - businesses - energy saving - nature - netherlands
  Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland
  Sanders, M.E. ; Henkens, R.J.H.G. ; Veraart, J.A. ; Woltjer, I. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Clement, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2748) - 69
  natuurontwikkeling - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - nederland - nature development - nature - nature management - ecosystem services - netherlands
  Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendig beheer en haalbare doelen hebben. Robuuste natuur kan dus tegen een stootje en heeft een nuttige functie. Maar wat verstaan we nu onder robuuste, toekomstbestendige, veelzijdige, zelfredzame, veerkrachtige natuur? Dit rapport heeft als doel om de bovenstaande ideeën uit de natuurvisie te concretiseren. Daarvoor zoeken we naar kansrijke locaties voor robuuste natuur met o.a. meer mogelijkheden voor natuurlijke processen en naar een combinatie van natuur met maatschappelijke opgaven.
  Camping De Braamhorst : quickscan naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden op camping De Braamhorst e.o. i.r.t. de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum voor 300 bewoners
  Ottburg, F.G.W.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Vries, D. de - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2756) - 27
  natuurwaarde - natuur - inventarisaties - kampeerplaatsen - milieubeheer - natura 2000 - natuurbeheer - veluwe - natural value - nature - inventories - camp sites - environmental management - natura 2000 - nature management - veluwe
  Dit is een quickscan van campingterrein De Braamhorst waar is gekeken naar beschermde natuurwaarden in relatie tot een voorgenomen locatie voor 300 asielzoekers.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.