Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Conservation of domesticated species
  Burczyk, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2002
  Forest Genetics 9 (2002)4. - ISSN 1335-048X - p. 339 - 340.
  bosecologie - genetica - natuurbehoud
  Long-term international impacts of nature-oriented forest management on European forests - an assessment with the EFISCEN model
  Nabuurs, G.J. ; Goede, D.M. de; Michie, B. ; Schelhaas, M.J. ; Wesseling, J.G. - \ 2002
  journal of world forest resource management 9 (2002)2. - ISSN 0261-4286 - p. 101 - 129.
  bosbouw - bosbeheer - houtproductie - multifunctionaliteit - natuurbehoud - Europa
  Forest management in Europe is changing towards a multi-functional approach in which the role of nature conservation and wood production are given equal prominence. This nature-oriented forest management will result in a very different European forest in 50-100 years time, changing felling options and assortments, not only within national borders, but also internationally through the intense trade in wood products within Europe. The state of forests was projected from 1990 to 2090 for 21 countries using the EFISCEN Model, with the countries being dynamically linked through trade flows of wood products, but with no trade outside Europe. It was found that incorporating the changes in management in 10 Central European countries leads to the area of deciduous species increasing by 2.2 million ha between 1990 and 2090, and an increase in the area of strict reserves of 3.9 million ha. The possibility of felling coniferous wood will be reduced by 19 million m 3 y -1 by 2090, but will not become noticeable until after 2045. In all European forests 76 million m 3 of dead wood will be produced annually by 2090. Total wood demand met in the simulations amounted to 430 million m 3 y -1 in 2090, far less than the scenario which assumed average growth of just over 1% per year. Nature-oriented management only partly explains the inability to meet the latter demand scenario. By 2090 forest management will be on the brink of becoming unsustainable in Scandinavia, the region that must cope with the extra demand from Central Europe.
  Financial mechanisms for poverty-environment issues; the case of Central Kalimantan (Kalteng)
  Clements-Hunt, P. ; Diemont, W.H. ; Limin, S. ; Page, S. ; Rieley, J. ; Setiadi, B. ; Sjarkowi, F. ; Silvius, M. ; Radjagukgug, B. ; Vasander, H. ; Verhagen, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 589) - 17
  armoede - landschap - armoedebestrijding - biodiversiteit - economie - milieu - natuurbehoud - ontwikkelingssamenwerking - Indonesië - Kalimantan - poverty - landscape
  Financial mechanisms for poverty-environment issues; the bio-rights system
  Silvius, M.J. ; Setiadi, B. ; Diemont, W.H. ; Sjarkowi, F. ; Jansen, H.G.P. ; Siepel, H. ; Rieley, J.O. ; Verhagen, A. ; Beintema, A.J. ; Burnhill, L. ; Limin, S.H. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 617) - 19
  plattelandsontwikkeling - gemeenschapsontwikkeling - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - krediet - armoedebestrijding - biodiversiteit - economie - natuurbehoud - ontwikkelingssamenwerking - Indonesië - Kalimantan - rural development - community development - sustainable development - sustainability - credit
  Bio-rights is an innovative financing mechanism which provides micro-credits for sustainable development to poor communities in return for their active involvement in the protection of the natural environment. Successful community involvement leads to conversion of micro-credits into definite payments, enabling sustainable development and environmental conservation to go hand in hand.
  Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang met LARCH
  Pouwels, R. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Dirksen, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 493) - 54
  biodiversiteit - biologische indicatoren - indicatorsoorten - ecologie - populaties - natuurbescherming - fragmentatie - modellen - informatiesystemen - nederland - landschapsecologie - natuurbehoud - populatiebiologie - versnippering - biodiversity - biological indicators - indicator species - ecology - populations - nature conservation - fragmentation - models - information systems - netherlands
  Voor het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. Het wordt met name gebruikt bij verkennende studies. Hierbij wordt voor enkele indicatorsoorten de ruimtelijke samenhang van een landschap in beeld gebracht. De keuze voor deze indicatorsoorten wordt vaak gedaan vanuit praktisch oogpunt en levert veel discussie op. Door soorten te koppelen aan een ecoprofiel worden de analyses met LARCH gestandaardiseerd en daardoor beter inzichtelijk. In dit rapport wordt ingegaan op de indeling van ecoprofielen en het koppelen van soorten aan een ecoprofiel. Het betreft de soorten die voor de Natuurverkenningen 2 geanalyseerd zijn.
  Historische ecologie van hooimaatjes in "De Wildernis" (Overijssel)
  Dirkx, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 392) - 75
  hooiland - bevloeiing door onderwaterzetting - ecologie - landschap - geografie - geschiedenis - nederland - overijssel - ecohydrologie - historische ecologie - cultuurhistorie - historische geografie - natuurbehoud - natuurontwikkeling - meadows - flood irrigation - ecology - landscape - geography - history - netherlands - overijssel - ecohydrology - historical ecology
  In het natuurreservaat De Wildernis liggen enkele hooimaatjes die in het verleden werden bevloeid. Voor het nieuwe beheersplan dat Landschap Overijssel voor De Wildernis opstelt, heeft Alterra onderzocht wat de cultuurhistorische betekenis van deze hooimaatjes is en welke mogelijkheden er bestaan die betekenis te integreren met natuurbehoudsdoelen. De cultuurhistorische betekenis van de maatjes blijkt hoog. Het historisch-ecologische referentiebeeld, dat een van de uitkomsten van het onderzoek is, geeft bovendien aan dat integratie van behoud van cultuurhistorische waarden ook veel kansen biedt voor het ontwikkelen van natuurwaarden.
  LARCH voor ruimtelijk ecologische beoordelingen van landschappen
  Pouwels, R. ; Jochem, R. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Hensen, S.R. ; Greft, J.G.M. van der - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 492) - 111
  biodiversiteit - soortendiversiteit - habitats - ecologie - natuurbescherming - ruimtelijke ordening - landschap - verspreiding - modellen - kwaliteit - nederland - habitatfragmentatie - kennissysteem - landschapsecologie - natuurbehoud - populatiebiologie - simulatiemodel - versnippering - biodiversity - species diversity - habitats - ecology - nature conservation - physical planning - landscape - dispersal - models - quality - netherlands - habitat fragmentation
  In het kader van het DWK-programma Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer van het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft met name Rijkswaterstaat RIZA, ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het systeem. LARCH geeft een kwantitatieve beoordeling van de biodiversiteit van een landschap. Het kennissysteem kijkt `door de ogen van een diersoort' naar het landschap en gaat hierbij uit van samenhangende netwerken van habitats of leefgebieden: ecologischenetwerken. Het is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en vuistregels en wordt vooral toegepast bij de het ontwerp en de toetsing van de ruimtelijke inrichting van bestaande of toekomstige landschappen. In dit rapport wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de versnipperingsproblematiek, op de verschillende resultaten die verkregen worden en de werkwijze van LARCH.
  EUFORGEN Populus nigra network: towards in situ and ex situ implementing conservation strategies
  Kajba, D. ; Vries, S.M.G. de; Lefcvre [sic], F. ; Heinze, B. ; Rotach, P. ; Turok, J. - \ 2002
  In: Genetic diversity in river populations of European black poplar; implications for riparian eco-system management; proceedings of an international symposium held in Szekszárd, Hungary form 16-20 May, 2001. Budapest(Hungary), Csiszár Nyomda, 2002 / van Dam, B.C., Bordács, S., - p. 163 - 167.
  biodiversiteit - ecologie - genetica - natuurbeheer - natuurbehoud - zwarte populier
  EUROPOP: "Genetic diversity in river populations of European black poplar for evaluation of biodiversity, conservation strategies, nature development and genetic improvement"; first synthesis of the project
  Dam, B.C. van - \ 2002
  In: Genetic diversity in river populations of European black poplar; implications for riparian eco-system management; proceedings of an international symposium held in Szekszárd, Hungary form 16-20 May, 2001. Budapest(Hungary), Csiszár Nyomda, 2002 / van Dam, B.C., Bordács, S., - p. 15 - 32.
  biodiversiteit - ecologie - genetica - natuurbeheer - natuurbehoud - natuurontwikkeling - ooibos - uiterwaarden - zwarte populier
  Genetic diversity in river populations of European black poplar; implications for riparian eco-system management; proceedings of an international symposium held in Szekszárd, Hungary form 16-20 May, 2001
  Dam, B.C. van; Bordács, S. - \ 2002
  Budapest : Nyomda - 231
  populus nigra - genetische variatie - genetica - genetische diversiteit - rivieren - populaties - oeverbossen - conservering - bosbedrijfsvoering - europa - biodiversiteit - ecologie - natuurbeheer - natuurbehoud - natuurontwikkeling - ooibos - uiterwaarden - zwarte populier - België - Frankrijk - Hongarije - Italië - Nederland - Duitsland - Spanje - Oostenrijk - Wenen - Rijn - Ticino - Noord-Amerika - populus nigra - genetic variation - genetics - genetic diversity - rivers - populations - riparian forests - conservation - forest management - europe - Donau - Ticino
  Global peatland initiative
  Silvius, M. ; Diemont, W.H. ; Rieley, J.O. - \ 2002
  In: Peatlands for people: natural resource functions and sustainable management : proceedings of the International symposium on tropical peatlands, held in Jakarta, Indonesia on 22nd and 23rd August 2001 / Rieley, J.O., Page, S.E., - p. 251 - 255.
  veengronden - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - programma's - wetlands - klimaatverandering - koolstofvastlegging - natuurbehoud - peat soils - land use - sustainability - programs
  Perspectives and perceptions on sustainable use of (peat) forests in SE Asia
  Diemont, W.H. ; Joosten, H. ; Mantel, S. ; Murdiyarso, D. ; Noordwijk, M. van; Rieley, J.O. ; Veldsink, J.W. ; Verhagen, A. ; Wakker, E. ; Wind, J. - \ 2002
  In: Peatlands for people: natural resource functions and sustainable management; proceedings of the international symposium on tropical peatlands, held in Jakarta, Indonesia on 22nd and 23rd August 2001. Jakarta (Indonesia), BPPT/IPA, 2002 / Rieley, J.O., Page, S.E., - p. 241 - 250.
  bosbouw - natuurbehoud - oliepalm - ontwikkelingssamenwerking - veengronden - Azië - Indonesië
  The formation of natural levees as a disturbance process significant to the conservation of riverine pastures
  Wolfert, H.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Prins, A.H. ; Stam, M.H. - \ 2002
  Landscape Ecology 17 (2002)Suppl. 1. - ISSN 0921-2973 - p. 47 - 57.
  waterlopen - geomorfologie - vegetatie - natuurbescherming - overijssel - ecohydrologie - landschapsecologie - natuurbehoud - rivierkunde - uiterwaard - Dinkel - streams - geomorphology - vegetation - nature conservation - ecohydrology - overijssel
  Disturbances and patch dynamics are inherent to many ecosystems of the world, especially in the riparian zone. This paper describes the influence of natural levee overbank deposition on riverine grasslands along the meandering River Dinkel (the Netherlands). Here, the rare vegetation type Diantho-Armerietum, characterised by Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga and Galium verum, has been identified as important to nature conservation. Diantho-Armerietum shows a strong preference for dry, nutrient poor, sandy and relatively young soils, with an elevation approximately 30-50 cm above bankfull discharge level, corresponding to a flooding frequency of 2-3 times per year. The lower zones are strongly influenced by nutrient-rich water, whereas the higher zones are vulnerable to soil acidification. In the intermediate zone, soil development may be reset due to the supply of calcium, adsorbed to recently deposited levee sands. Since deposition rates will decrease with increasing levee heights, new levees are regularly needed to stop the decline of this floriferous vegetation type. The formation of new natural levees is favoured by the occurrence of meander cutoffs, causing a cyclic succession of landforms along the river. Thereforea conservation strategy for this vegetation type needs to aim at the rehabilitation of the natural levee disturbance process, in conjunction with encouraging the meandering of the river.
  Beheervisie jeneverbes
  Wijdeven, S.M.J. ; Dort, K.W. van; Hees, A.F.M. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 465) - 26
  juniperus communis - ecologie - biogeografie - bedrijfsvoering - conservering - nederland - gelderland - bosbeheer - jeneverbes - natuurbehoud - vegetatie - Veluwe - juniperus communis - ecology - biogeography - management - conservation - netherlands - gelderland
  Het voortbestaan van de autochtone populaties van jeneverbes op de Veluwe wordt ernstig bedreigd. Verspreiding, ecologie, gebruik, achteruitgang en juridische aspecten van deze pioniersoort worden besproken. Aan de hand van de voorbeeldlocatie Willemsbos worden beheerstrategieën voor de jeneverbes voorgesteld: ontwikkeling van natuurlijke bosecosystemen, of behoud van lokale populaties en geosoleerde exemplaren door het tegengaan van bosvorming.
  Green Palestine project, forest conservation component; results of the first phase of the project; January 1998 - March 2001
  Houte de Lange, S.M. ten; Hillegers, P.J.M. ; Brigeith, A. - \ 2001
  Unknown Publisher
  Palestina - biodiversiteit - bosbouw - natuurbehoud - Azië - Israël
  De ecologische waarden van marinevliegkamp Valkenburg en omgeving; een evaluatie van bestaande gegevens en expert kennis
  Oost, L. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 245) - 46
  natuurwaarde - flora - fauna - inventarisaties - habitats - bodem - hydrologie - bufferzones - groene zones - landgebruiksplanning - groene hart - zuid-holland - ecologie - fysische geografie - natuurbehoud - vliegveld - vogels - Valkenburg - natural value - flora - fauna - inventories - habitats - soil - hydrology - buffer zones - green belts - land use planning - groene hart - zuid-holland
  In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat de militaire luchthaven Valkenburg gepland voor ontwikkeling als stedelijk gebied. Binnen de betreffende gemeentes (Wassenaar, Katwijk, Valkenburg) zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties voorstander voor het behoud van de luchthaven. Om vanuit de optiek van natuurwaarden een bijdrage aan de discussie en besluitvorming te leveren is Alterra gevraagd om de potentiële ecologische waarde van het marinevliegkamp te beschrijven
  The implementation of international nature conservation agreements in Europe: the case of the Netherlands
  Bennett, G. ; Ligthart, S.S.H. - \ 2001
  European environment 11 (2001)3. - ISSN 0961-0405 - p. 140 - 150.
  ecologie - natuurbehoud - wetgeving - Europa
  Nature conservation policy in European countries is increasingly determined by the requirements of a wide range of international agreements. The most important are two EU directives (the Birds Directive and the Habitats Directive) and four conventions(the Ramsar Convention, the Bern Convention, the Bonn Convention and the UN Convention on Biological Diversity). The main foci of these instruments are habitats and species that are of international importance or require international cooperation to secure their effective conservation. Despite the importance of these habitats and species, implementation of the instruments has been uneven. The Netherlands provides a interesting example of implementation issues. The legislation necessary to enable the government to legally designate areas that have to be protected under the Birds Directive was only adopted in 1998, 17 years after the deadline fixed by the directive. This legislation has enabled the government to nominate areas for designation under the Birds and Habitats Directive. However, not all the sites that fall under the criteria of the Directives have been included in the list, and the legislation does not include the required provision concerning compensation for areas that are protected under the Habitats Directive and then damaged by activities that are authorized in the public interest. In the case of the Ramsar Convention, the government is planning to increase the number of designated sites, but the total number of sites will still represent inadequately the types of wetland of international importance that are found in the Netherlands. Despite this uneven implementation, the instruments - particularly the EU Directives - are having far-reaching effects on nature conservation in Europe. The most important consequences are that ecological considerations are the sole and absolute criteria for determining whether a site should be protected under the EU Directives and that many areas that until now only enjoyed limited protection under the spatial planning system now have to be legally protected from virtually all forms of damage. However, in practice many development plans take only limited account of the biodiversity conservation requirements implied by international conventions.
  Dynamic modelling and the calculation of critical loads for biodiversity
  Hinsberg, A. van; Kros, H. - \ 2001
  In: Modelling and mapping of critical thresholds in Europe: status report 2001. Bilthoven, RIVM, 2001. RIVM Rep. 259101010 / Posch, M., de Smet, P.A.M., Hettelingh, J.P., Downing, R.J., - p. 73 - 80.
  atmosferische depositie - biodiversiteit - milieu - natuurbehoud - nutriënten - verzuring
  NTM: a model for the prediction of the potential conservation values of natural areas
  Schouwenberg, E.P.A.G. ; Goedhart, P.W. ; Dobben, H.F. van - \ 2001
  In: Vegetation and ecosystem functions; 44th IAVS symposium Freising-Weihenstephan. Freising (Germany), IAVS, 2001 - p. 211 - 211.
  biodiversiteit - ecologie - natuurbehoud - simulatiemodel
  Nature on the doorstep; the relationship between protected natural areas and residential activity in the European countryside
  Elbersen, B.S. - \ 2001
  landbouw - landelijk gebied - landgebruik - natuurbehoud - natuurgebied - woonomgeving - Europa - Nederland - Spanje - Groot-Brittannië - Verenigd Koninkrijk
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.