Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming : analyse in relatie tot artikel 75 Flora- en faunawet
  Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2736) - 69
  natuurbescherming - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - soorten - noord-brabant - nature conservation - nature conservation law - environmental legislation - species - noord-brabant
  Dit rapport geeft een advies over welke soorten in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling onder de nieuwe Wet natuurbescherming. In een juridische analyse is ingegaan op de beschermingsregimes en vrijstelling van soorten onder de Flora- en faunawet en onder het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Op basis van een ecologische analyse is voor 45 soorten een advies gegeven over de wenselijkheid om de soort op de Noord-Brabantse vrijstellingslijst te plaatsen. De analyse is gebaseerd op landelijke verspreidingsgegevens en op landelijke populatietrends. Indien aanwezig, is ook specifieke informatie over trends en voorkomen in de provincie Noord-Brabant in beschouwing genomen.
  De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming
  Bink, R.J. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, Tessa van; Swaay, C.A.M. van; Turnhout, C.A.M. van; Verweij, R. ; Woltjer, I. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Soldaat, L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2734) - 27
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - habitats - soorten - friesland - nature conservation law - nature conservation - habitats directive - birds directive - natura 2000 - habitats - species - friesland
  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
  Natuurwetgeving en het omgevingsrecht : Achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving 2014
  Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-technical report 65) - 48
  natuurwetgeving, omgevingsrecht, natuurvergunning, omgevingsvergunning, natuurbescherming, soortbescherming, Flora-en faunawet, Natura 2000, Wabo - milieuwetgeving - natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - milieubescherming - natura 2000 - environmental legislation - nature conservation law - nature conservation - environmental protection - natura 2000
  De natuurwetgeving en het omgevingsrecht groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit komt tot uiting in het vrijwillig aanhaken van natuurvergunningen in de omgevingsvergunning onder de huidige Flora- en faunawet. In het wetsvoorstel Natuurbescherming is sprake van een verplichting tot aanhaken. Wanneer voor een locatiegebonden activiteit een omgevingsvergunning nodig is, moeten de natuurtoetsen onderdeel uitmaken van die omgevingsvergunning. Een separate Flora- en fauna-ontheffing (of Natura 2000-vergunning) is dan niet mogelijk. Het is de taak van de gemeente, het bevoegd gezag inzake een omgevingsvergunning, om te controleren of de initiatiefnemer bij een aanvraag omgevingsvergunning rekening heeft gehouden met mogelijke gevolgen van de handeling voor beschermde gebieden of soorten. Gemeenten spelen daarmee een actieve rol bij natuurbescherming. Het onderzoek natuurwetgeving en omgevingsrecht richt zich op de vragen of de voorgestelde integratie van soortbescherming in het ruimtelijk ordeningsspoor via het wetsvoorstel Natuurbescherming tot minder regeldruk leidt en of gemeenten voldoende zijn uitgerust voor hun nieuwe taak.

  Trefwoorden: natuurwetgeving, omgevingsrecht, natuurvergunning, omgevingsvergunning, natuurbescherming, soortbescherming, Flora-en faunawet, Natura 2000, Wabo
  PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
  veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
  Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
  Juridica : vliegbasis Soesterberg
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - utrechtse heuvelrug - Netherlands
  Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
  Keten dienstverlening natuur : kansen, knelpunten en adviezen voor uitvoering natuurwetgeving
  Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2416) - 86
  natuurbeschermingsrecht - vergunningen - nederland - flora - fauna - nature conservation law - permits - netherlands - flora - fauna
  De huidige procedures vergunningverlening Natuurbeschermingswet en ontheffingverlening Flora- en faunawet kennen een aantal knelpunten. Deze knelpunten gaan vooral om de vraag wanneer een initiatiefnemer derogatieplichtig is en welke informatie hij dan moet aanleveren. Onduidelijkheid hierover leidt bijvoorbeeld tot een lange doorlooptijd van aanvragen en hoge kosten voor onderzoek en een verminderd draagvlak voor de wet bij initiatiefnemers. Via twee diepte-interviews met vertegenwoordigers van de bouwsector en recreatiesector zijn deze knelpunten nader geduid en is onderzocht waar in het derogatieproces stappen zijn te verbeteren en te versnellen. Toekomstige ontwikkelingen binnen de natuurwetgeving en het omgevingsrecht leiden bovendien tot het verplicht aanhaken van natuur binnen de omgevingsvergunning. Dit betekent dat het gemeentelijk omgevingsloket een belangrijke taak krijgt bij het informeren over het aanhaken van natuur in de omgevingsvergunning. De provincie blijft de natuurtoets uitvoeren, dus de beoordeling of de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens voldoende zijn om een besluit over derogatieverlening te kunnen nemen. De adviezen die we geven zijn gericht op deze toekomstige ontwikkelingen. Om de uitvoering van de natuurwetgeving te verduidelijken en te vereenvoudigen zijn vier adviezen geformuleerd: 1) het versterken van de front-officefunctie van het gemeenteloket omgevingsvergunning met natuurkennis, 2) het ontsluiten van gegevensbronnen met natuurinformatie, 3) het stroomlijnen van de natuurtoets back-office en 4) het bevorderen van natuur inclusief plannen. De gezamenlijk adviezen moeten ertoe leiden dat o voorkomen wordt dat men natuur moet aanhaken (omdat via diverse andere maatregelen er eventuele negatieve effecten op natuur gesaldeerd worden) of dat bij aanhaken het opstellen van effectstudies en uitvoeren van de natuurtoets zo simpel en snel mogelijk kunnen plaatsvinden.
  De natuurtoets in de omgevingsvergunning : inventarisatie van (internet)bronnen
  Broekmeyer, M.E.A. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Sanders, M.E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2428) - 32
  natuurbeschermingsrecht - vergunningen - gemeenten - natuurbeleid - monitoring - Nederland - nature conservation law - permits - municipalities - nature conservation policy - monitoring - Netherlands
  In het kader van het actieplan implementatie natuurwetgeving is achterhaald welke instrumenten gemeenten al gebruiken in hun functie als front-office voor het aanhaken van de natuurwetgeving in de omgevingsvergunning. Beschreven is aan welke kennisvragen de instrumenten bijdragen en hoe bruikbaar deze bestaande hulpmiddelen zijn bij het versterken van deze front-office functie van gemeenten. Tenslotte is een advies geformuleerd voor een ‘ideaal’ stappenplan met ondersteunende instrumenten. Deze stappen kunnen worden doorlopen in het vooroverleg, het (eerste) contact tussen de initiatiefnemer en de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Met de voorgestelde instrumenten kan een gemeente initiatiefnemers helpen een goede aanvraag omgevingsvergunning in te dienen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke effecten van de activiteit op wettelijk beschermde natuurwaarden.
  Het afweegbaar maken van natuur- en milieunormen voor windmolens in bos en natuur
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Alterra - 11
  windmolens - windenergie - landschap - natuurbeschermingsrecht - Nederland - windmills - wind power - landscape - nature conservation law - Netherlands
  Het is op dit moment niet ondenkbaar dat windmolenparken die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk aanvaardbaar en gewogen zijn, toch op een juridisch veto als gevolg van onze wetgeving stuiten. Het recht heeft dan een verlammende werking voor dit soort initiatieven van duurzame energieproductie. Aan de hand van het Europese recht en het algemene bestuursrecht wordt in dit essay gepleit voor een andere rechtstoepassing, waardoor functiecombinaties als duurzame energieproductie en natuur onder omstandigheden rechtens wel mogelijk zouden kunnen zijn. Er ontstaat dan ook een bestuurlijke afwegingsruimte die een balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke aspecten mogelijk maakt en ook meer juridische mogelijkheden biedt voor windmolens in het buitengebied.
  Juridica; Legislatieve ADHD
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)4. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  natuurbeheer - natuurbeschermingsrecht - milieubeheersing - wetgeving - kwaliteit - Nederland - nature management - nature conservation law - environmental control - legislation - quality - Netherlands
  Voor een duurzame gebiedsontwikkeling is een meer dynamisch systeem van normering nodig. Maar tevens geldt: door al die nieuwe wetgeving de complexiteit van het omgevingsrecht uit de hand is gelopen. Er is sprake van 'legislatieve ADHD'. Het moet dus minder, flexibeler en we moeten oppassen voor de gemeentelijke valkuil van het decentralisme
  Recht voor de groenblauwe ruimte
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862016 - 216
  natuurbeschermingsrecht - ruimtelijke ordeningsrecht - bestuursrecht - wetgeving - landschap - landbouw - ecologische hoofdstructuur - noordzee - natura 2000 - europa - nederland - studieboeken - nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - natura 2000 - europe - netherlands - textbooks
  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.
  Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht : nieuwe ontwikkelingen en de huidige praktijk
  Schmidt, A.M. ; Kersten, P.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2302)
  natuurbeschermingsrecht - natuur - wetgeving - inventarisaties - Nederland - nature conservation law - nature - legislation - inventories - Netherlands
  In dit rapport worden de nieuwe ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht en de gevolgenconsequenties voor de natuurbescherming beschreven, op basis van een desktopstudie. In aanvulling hierop wordt de huidige praktijk van de vergunningverlening op grond van de WABO toegelicht, dit op basis van gerichte interviews met de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een enquête onder alle 415 Nederlandse gemeenten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat vooral de wettelijke procedures aandacht behoeven en dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende zijn georganiseerd.
  Juridica; Habitattoets of duurzaamheidsweging?
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)3. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 39.
  natuurbescherming - habitats - duurzaamheid (sustainability) - natuurwaarde - natuurbeschermingsrecht - Nederland - nature conservation - habitats - sustainability - natural value - nature conservation law - Netherlands
  In recente internationale juridische vakliteratuur wordt momenteel scherpe kritiek geuit op de habitattoets. Deze zou te statisch, sterk verouderd en te rigide zijn, zeker ook in tijden van klimaatverandering. Een oplossing wordt vervolgens niet gegeven. in die literatuur
  Rechtsontwikkelingen landschapsbeleid: landschapsrecht in wording
  Kistenkas, F.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 280) - 46
  landgebruik - landschap - overheidsbeleid - natuurbeleid - provincies - natuurbeschermingsrecht - Nederland - land use - landscape - government policy - nature conservation policy - provinces - nature conservation law - Netherlands
  Volledige rechterlijke toetsing aan landschapswaarden vindt vooralsnog niet plaats. Zonder juridische sturing door afdwingbare wetgeving zoals een algemene maatregel van bestuur of en provinciale ruimtelijke verordening blijkt het landschapsbeleid bij de rechter krachteloos. Enkel beleidsnota’s (pseudowetgeving) volstaan juridisch gezien niet. Landschapsrecht is deel van het ruimtelijke ordeningsrecht. Voor verklaarde rijksbelangen of provinciale belangen is daarmee een tendens zichtbaar in de richting van voortgaande centralisatie en regulering, mogelijk gemaakt door de nieuwe wetgeving. Waar het Rijk (bijvoorbeeld landschap) en provincies geen belangen zien, is juist sprake van een verdere decentralisatie en deregulering van beleid. De reactieve aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan blijkens de landschapsjurisprudentie als effectief toezichtsinstrument worden gebruikt door provincies en Rijk.
  Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordkustzone: deelrapport Nb-wetvergund gebruik
  Jonker, S.I. ; Koolstra, B.J.H. ; Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C172/11) - 183
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - vergunningen - resteffecten - visserij - recreatie - industrie - kustgebieden - waddenzee - noordzee - Nederland - nature conservation law - nature conservation - permits - residual effects - fisheries - recreation - industry - coastal areas - wadden sea - north sea - Netherlands
  In de hier gerapporteerde 2e fase van de nadere resteffectenanalyse (NEA) voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden activiteiten, die in het verleden al getoetst zijn vanuit de Natuurbeschermingswet, nader beschouwd. Ten behoeve van de cumulatietoets dient in beeld gebracht te worden welke activiteiten reeds een vergunning verkregen hebben in het kader van de Nb-wet en wat de effecten van deze activiteiten op de kwalificerende natuurwaarden van de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn. Vergunningen worden alleen verleend wanneer aan de criteria van de Natuurbeschermingswet wordt voldaan,
  Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies
  Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C62/11) - 29
  baggeren - milieueffect - natuurbeschermingsrecht - monitoring - vergunningen - rijnmondgebied - zand - industrieterreinen - Nederland - dredging - environmental impact - nature conservation law - monitoring - permits - rijnmondgebied - sand - industrial sites - Netherlands
  The Maasvlakte 2 (MV2) is a new location for port activities and industry to be created in the North Sea, directly to the west of the current port of Rotterdam and the surrounding industrial area. The required sand will be taken from carefully selected locations at sea, but will also become available when the port itself is deepened. The land reclamation will cover around 2000 hectares in total. Half of this will consist of infrastructure area, such as sea defences, fairways, railways, roads and port basins. The other 1000 hectares will provide the space for industrial sites. Two permits are required for the sand extraction: a permit for the construction and presence of the Maasvlakte 2, including the required sand extraction under the Nature conservation law (Ministerie van LNV 2008); and a permit for the extraction of sand under the Mineral Extraction law (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008). The project is permitted under conditions, among which a monitoring plan is required. The permit requirements, monitoring plan, monitoring execution and - evaluation are described in the following sections.
  Juridisering in de agrosector; Verkenning van een veelkoppig fenomeen
  Hazeu, C.A. ; Silvis, H.J. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154982 - 104
  agrarisch recht - landbouwsector - regelingen - controle - kwekersrecht - octrooien - intellectuele eigendomsrechten - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - biobased economy - plattelandsomgeving - Nederland - agricultural law - agricultural sector - regulations - control - breeders' rights - patents - intellectual property rights - nature conservation law - environmental legislation - biobased economy - rural environment - Netherlands
  Het rapport geeft een overzicht van de problemen die onder het brede begrip 'juridisering'schil gaan en oplossingsrichtingen die daarop een antwoord proberen te geven. In drie case studies (ruimte, milieu en omgeving, octrooirecht en kwekersrecht en biobased economy), wordt inzicht gegeven in de aard en oorzaken van juridisering. Per casus is onderzocht of en waar er zich reële problemen voordoen en hoe daar het best mee om kan worden gegaan.
  Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
  Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
  uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - gelderland - netherlands - betuwe - expansion - urban areas
  Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
  Juridica; Crisis en herstel
  Kistenkas, F.H. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)2. - ISSN 1572-7610 - p. 35 - 35.
  natuurbescherming - economische situatie - natuurbeschermingsrecht - Nederland - nature conservation - economic situation - nature conservation law - Netherlands
  Het geruchtmakende wetsontwerp voor een Crisis- en Herstelwet wordt ook in de juridische kring nogal bekritiseerd en zelfs afgedaan als haastige gelegenheidswetgeving en politieke symboolwetgeving. Door de Crisis en Herstelwet worden ook enkele bepalingen van de Natuurbeschermingswet (Nbw) gewijzigd
  Windmolens in bos en natuur: thinking the unthinkable?
  Kistenkas, F.H. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR - 18
  windenergie - natuurbescherming - platteland - flora - fauna - regionale planning - wetgeving - natuurgebieden - natuurbeschermingsrecht - Nederland - wind power - nature conservation - rural areas - flora - fauna - regional planning - legislation - natural areas - nature conservation law - Netherlands
  Bij wijze van helpdeskvraag legde het Bosschap de volgende onderzoeksvraag voor: in hoeverre is ingevolge recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving (nieuwe Wro, wijzigingen Nbw en Ffw) ook in Nederland plaatsing van windturbines in bos en natuur mogelijk. Tot nog toe strandden veel windmolenprojecten nabij natuurgebieden bij de Raad van State. Zo werd recentelijk ( RvS 1 april 2009, Staatsbosbeheer versus Provincie Overijssel) slechts een viertal windmolens 'op enkele honderden meters' van De Weerribben nog afgeblazen
  Naar een juridische erfgoedtoets
  Kistenkas, F.H. - \ 2009
  Openbaar Bestuur 19 (2009)6/7. - ISSN 0925-7322 - p. 19 - 21.
  habitats - cultureel erfgoed - natuurbeleid - natuurbeschermingsrecht - habitats - cultural heritage - nature conservation policy - nature conservation law
  Het erfgoedbeleid kent veel stimulerend beleid, maar weinig dwingend beleid. Daardoor hebben veel natuurgebieden een keiharde rechtsbescherming waar cultuurhistorische gebieden die niet hebben. Een naar het voorbeeld van de - in wezen universele - habitattoets te modelleren erfgoedtoets zou dit juridisch deficit in één klap kunnen wegnemen. Een Erfgoedwet kan zowel cultuurlandschap, natuur en monumenten als ensembles daarvan beschermen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.