Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS
  Rietra, R.P.J.J. ; Oenema, O. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2837) - 27
  dierlijke meststoffen - stikstof - fosfor - nabij infrarood spectroscopie - referentienormen - analyse - betrouwbaarheid - analytische methoden - animal manures - nitrogen - phosphorus - near infrared spectroscopy - reference standards - analysis - reliability - analytical methods
  Rapport : bemonsteren en analyseren van dierlijke mest op een vrachtauto
  Zedde, H.J. van de; Kekem, C. van; Boer, E.P.J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1432) - ISBN 9789461737014 - 47
  dierlijke meststoffen - analyse - bemonsteren - nabij infrarood spectroscopie - analytische methoden - trucks - betrouwbaarheid - animal manures - analysis - sampling - near infrared spectroscopy - analytical methods - trucks - reliability
  Dierlijke mest is uitermate lastig materiaal om te analyseren met NabijInfraRood Spectroscopie (NIRS), want het is donker materiaal, hoofdzakelijk bestaand uit vocht en het is niet homogeen qua samenstelling. Toch wordt in literatuur beschreven, en ook in eerder onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden aangetoond, dat stikstof- en fosfaatgehaltes in dierlijke mest kan worden gemeten met behulp van NIR spectroscopie met acceptabele niveaus qua betrouwbaarheid. De doelstellingen van het in dit rapport beschreven project waren: - Kan met Nabij Infrarood Spectroscopie bij belading en tijdens het lossen van mesttransport vrachtwagens een analyse van stikstof en fosfaat worden gerealiseerd die zich qua betrouwbaarheid ten minste kan meten met de huidige laboratorium-analyses? - Is de Nabij Infrarood Spectroscopie geschikt om toe te passen op voertuigniveau waarbij behoud van de betrouwbaarheid van analysen een voorwaarde is? - Is de Nabij Infrarood Spectroscopie een techniek die qua kosten en handhaving op grotere schaal in de praktijk toegepast kan worden?
  Space-born spectrodirectional estimation of forest properties
  Verrelst, J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman, co-promotor(en): Jan Clevers; B. Koetz. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856214 - 152
  bossen - bosecologie - achteruitgang, bossen - gezondheidstoestand van het bos - bosinventarisaties - remote sensing - spectrometrie - bosbedrijfsvoering - bosmonitoring - bosstructuur - nabij infrarood spectroscopie - geïntegreerd bosbeheer - forests - forest ecology - forest decline - forest health - forest inventories - remote sensing - spectrometry - forest management - forest monitoring - forest structure - near infrared spectroscopy - integrated forest management
  With the upcoming global warming forests are under threat. To forecast climate change impacts and adaptations, there is need for developing improved forest monitoring services, which are able to record, quantify and map bio-indicators of the forests’ health status across the globe. In this context, Earth observation (EO) can provide a substantial amount of up-to-date information about the biochemical and structural conditions of our forests at a local-to-global scale. Among the optical EO instruments in space, one of the most innovative instruments is the experimental Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) on board the PROBA-1 (Project for On Board Autonomy) satellite. CHRIS is capable of sampling reflected radiation at five viewing angles over the visible and near-infrared (VNIR) region of the solar spectrum with a relatively high spatial resolution (~17 m). The as such acquired spectrodirectional (combined multi-angular and spectroscopy) data may lead to new opportunities for space-based forest monitoring applications, yet the added value of canopy reflectance anisotropy measured over the whole VNIR spectral region is largely unknown. This is why the use of space-borne spectrodirectional data of a forested target has been investigated in this thesis.
  Effecten van materialen die Nabij-Infrarode straling aan het kasdek tegenhouden
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 267) - 44
  tuinbouwbedrijven - kassen - beschermende lagen - evaporatie - zonne-instraling - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - protective coatings - evaporation - insolation - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Het aan het kasdek tegenhouden van nabij-infra-rood straling (NIR) heeft als doel overmatige opwarming van de kas en het gewas te voorkomen. Er bestaan diverse coatings die als tijdelijke laag kunnen worden aangebracht op het kasdek of op een beweegbaar scherm. De vraag is wat het aanbrengen van dit soort filters verandert aan het klimaat in de kas. Op basis van literatuuronderzoek en de theorie van de 'wet van behoud energie' blijkt dat daar geen eenduidig antwoord op te geven valt. Vermindering van de instraling door een NIR filter levert potentieel een vermindering op van de verdamping
  Zonnige toekomst voor Elkas
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Wageningen UR Glastuinbouw, ; Sonneveld, P.J. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)18. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - foto-elektrische cellen - folie - warmteopslag - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - electrical energy - electricity generators - photoelectric cells - foil - heat retention - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Bij de Elkas wordt elektriciteit opgewekt met teruggekaatst NIR-licht. PAR-licht komt wel in de kas en is beschikbaar voor plantengroei. Aangetoond is dat deze vorm van stroomproductie werkt. Een parallelproef met rozen laat zien dat het gewas zich zonder problemen ontwikkelt onder NIR-scherm
  Meten van zaadkwaliteit m.b.v. Nabij InfraRood Spectroscopie
  Brakel, R.P. van; Zedde, H.J. van de - \ 2007
  zaadkwaliteit - infraroodspectroscopie - meting - analyse - nabij infrarood spectroscopie - seed quality - infrared spectroscopy - measurement - analysis - near infrared spectroscopy
  Nabij InfraRood Spectroscopie (NIR) is één van de analysetechnieken waarmee kwaliteitsparameters kunnen worden bepaald. Het gaat daarbij niet alleen om concentratie-metingen maar ook om indirecte kwaliteitskenmerken die in het te meten product aanwezig zijn
  Nabij InfraRood Spectroscopie voor procesanalyse
  Zedde, H.J. van de; Brakel, R.P. van - \ 2007
  infraroodspectroscopie - analytische methoden - meting - nabij infrarood spectroscopie - infrared spectroscopy - analytical methods - measurement - near infrared spectroscopy
  Nabij InfraRood Spectroscopie (N.I.R.) is een analysemethode om kwaliteitskenmerken van producten snel te kunnen meten. De techniek is toepasbaar op vrijwel alle agro- en voedingsproducten
  Nabij infrarood refelctie spectroscopie (nirs) voor het meten van rijpheid van doperwten : praktijktoets 1995
  Schijvens, E.P.H.M. ; Boeriu, C. ; Ruisch, J. ; Deelen, W. van - \ 1996
  Wageningen : ATO-DLO
  erwten - nabij infrarood spectroscopie - rijpheid - rijp worden - peas - near infrared spectroscopy - maturity - ripening
  Orienterend onderzoek naar een niet-destructieve bepaling van het suikergehalte van meloen
  Frankhuizen, R. ; Tusveld, M.A.H. ; Oostrom, J.J. van; Herstel, H. - \ 1991
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 91.10) - 18
  meloenen - suikers - voedselsamenstelling - niet-destructief testen - nabij infrarood spectroscopie - melons - sugars - food composition - nondestructive testing - near infrared spectroscopy
  Eén van de belangrijkste h1aliteitscriteria van meloen is het suikergehalte. Op de veiling wordt momenteel het suikergehalte steekproefsgewijs bepaald m.b.v. een refractometer. Nadeel van deze methode is echter dat de vrucht beschadigd wordt en dat de meting relatief langzaam is. Nagegaan is of met nabij infrarood spectroscopie het suikergehalte in meloenen snel en niet-destructief bepaald kan worden.
  Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) als objectief meetinstrument voor de bepaling van kwaliteits- c.q. rijpheidscriteria van afgeleefd fruit
  Frankhuizen, R. ; Tusveld, M.A.H. ; Herstel, H. ; Driessen, J.J.M. ; Schouten, S.P. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.58) - 11
  nabij infrarood spectroscopie - meting - rijpheid - appels - near infrared spectroscopy - measurement - maturity - apples
  Nagegaan is wat de mogelijkheden zijn van Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) bij het vaststellen van rijpheidscriteria voor appels (van het ras Cox's Orange Pippin).
  Kennismaking met Nabij Infrarood Transmissie spectrometers
  Frankhuizen, R. ; Herstel, H. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.66) - 15
  infraroodspectroscopie - analytische methoden - nabij infrarood spectroscopie - spectrometers - infrared spectroscopy - analytical methods - near infrared spectroscopy - spectrometers
  Bij de kennismaking met de NIRS/NITS-apparatuur stonden drie vragen centraal, te weten: is het mogelijk aan grotere objecten, zoals appels, transmissiemetingen uit te voeren; zijn er verschillen in optische data waar te nemen tussen verschillende monsters van hetzelfde soort; is de meetconfiguratie flexibel aan te passen aan het te meten object.
  Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad te bepalen
  Munsteren, A.J. van; Frankhuizen, R. ; Veen, N.G. van der - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.82) - 5
  nabij infrarood spectroscopie - infraroodspectroscopie - analytische methoden - oenothera - zaden - linolzuur - near infrared spectroscopy - infrared spectroscopy - analytical methods - oenothera - seeds - linoleic acid
  Nagaan of met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad voldoende nauwkeurig te bepalen is. Van 21 monsters teunisbloemzaad zijn met behulp van verschillende rekenmethoden correlatieberekeningen uitgevoerd tussen de chemisch bepaalde gehalten aan olie en y-linoleenzuur en nabij- infarood reflectiewaarden van de monsters, gemeten bij 350 verschillende golflengten tussen 1100 en 2500 nm.
  Bepaling van kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels met behulp van NIRA
  Ammerlaan, A.W.S. ; Frankhuizen, R. ; Veen, N.G. van der - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.25) - 10
  nabij infrarood spectroscopie - asparagus - vezelgehalte - lignine - kwaliteit - kwaliteitsnormen - kwalitatieve analyse - near infrared spectroscopy - asparagus - fibre content - lignin - quality - quality standards - qualitative analysis
  Nagaan of met behulp van Nabij Infrarood reflectie spectroscopie lignine en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. In het kader van doctoraalonderzoek (dhr A.W.S. Ammerlaan, vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LH) wordt onderzoek uitgevoerd naar de inwendige kwaliteitskenmerken van aspergestengels. De inwendige kwaliteit hangt in belangrijke mate af van de "vezeligheid" van de aspergestengel. Uit literatuur blijkt dat de vezeligheid in belangrijke mate gecorreleerd is met o.a. de hoeveelheid lignine. Omdat deze bepaling tijdrovend is, is nagegaan of met behulp van NIRA deze en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. Door middel van enig oriënterend onderzoek aan het verse (natte) produkt en aan een zestal gevriesdroogde mengmonsters zijn de mogelijkheden nagegaan voor de bepaling van lignine, N.D.F. (neutral detergent fibre), A.D.F. (acid detergent fibre), hemicellulose, ruwe celstof, snijkracht en "klasse indeling"met behulp van NIRA. Aan de hand van deze resultaten zijn van 24 op ras, groeistadium en samenstelling geselecteerde en gevriesdroogde monsters calibratiecurven opgesteld voor de bepaling van lignine, NDF, ADF en ruwe celstof. Vervolgens zijn van ca. 400 submonsters de gehalten aan lignine, NDF, ADF en ruwe celstof met behulp van de opgestelde calibratiecurven bepaald.
  Verslag van het Technicon Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) Symposium, 15 april 1986 - Scheveningen
  Frankhuizen, R. ; Veen, N.G. van der - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.68) - 5
  nabij infrarood spectroscopie - infraroodspectroscopie - analytische methoden - near infrared spectroscopy - infrared spectroscopy - analytical methods
  De voorzitter ing. I. van Heusden, directeur Technicon Nederland, schetste in zijn openingswoord de - ook voor Technicon - verrassend snelle groei van NIRS-apparatuur in Nederland. Circa 160 Technicon apparaten zijn inmiddels in Nederland geplaatst, waarmee Technicon ruim 90% van het totaal aantal geplaatste apparaten in Nederland voor zijn rekening neemt. Een snelle groei van het gebruik van NIRS-apparatuur vindt thans plaats in de chemische- en de farmaceutische industrie. De heer Van Heusden haalde - voor hij het symposium voor geopend verklaarde - nog aan dat, hoewel alle gebruikers het eens zijn omtrent de besparingen die behaald worden door het gebruik van NIRS, geen van de onderzoekers dit eens uitgewerkt had. Voor een deel kwam het RIKILT hieraan tegemoet in een 's-middags te houden voordracht.
  Verslag van het "International Symposium on Near Infrared Reflectance Spectroscopy" Scheveningen, 16-17 april 1986
  Frankhuizen, R. ; Veen, N.G. van der - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.72)
  nabij infrarood spectroscopie - infraroodspectroscopie - analytische methoden - near infrared spectroscopy - infrared spectroscopy - analytical methods
  Aan dit (negende) Internationale NIRS symposium werd door ca 400 personen, waarvan ruim de helft afkomstig uit Nederland, deelgenomen. 31 deelnemers, afkomstig uit 11 landen, werkzaam zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsinstituten en universiteiten verzorgden een lezing. Deze lezingen werden gehouden in het Kurhaus te Scheveningen. Op woensdag 16 april werd een plenaire sessie gehouden en op donderdag 17 april een drietal parallelsessies te weten: een Agriculture, een Food processing en een Pharmaceutical/Chemical sessie. Uitnodigingen van Technicon Frankrijk (in Parijs ligt de hoofdvestiging van Europa en deze organiseert alle Europese symposia) werden geaccepteerd voor het verzorgen van een lezing door dhr. R. Frankhuizen in de Food Processing Sessie omtrent de bepaling van de samenstelling van gehakt m.b.v. NIRS en het voorzitterschap van één van de agriculture sessies door drs. N.G. van der Veen.
  Oriënterend onderzoek naar de effecten van doorstraling op aardappelen m.b.v. NIKS
  Oostenbrink, T.E. ; Frankhuizen, R. ; Veen, N.G. van der - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.74) - 4
  nabij infrarood spectroscopie - infraroodspectroscopie - analytische methoden - gammastraling - aardappelen - voedselbestraling - voedselbewaring - near infrared spectroscopy - infrared spectroscopy - analytical methods - gamma radiation - potatoes - food irradiation - food preservation
  Nagaan of m.b.v. NIRS de effecten van verschillende doses gammastralen op aardappelen waar te nemen en te verklaren zijn. Van een 50-tal aardappelmonsters, doorstraald met een dosis gammastralen van respectievelijk 0,25, 50, 75 en 100 Gy i s nagegaan of er, afhankelijk van de stralingsdosis, effecten in de NIR-spectra van de aardappelen zijn waar te nemen. Aan de hand van chemisch bepaalde parameters en golflengte-keuze is geprobeerd de gevonden effecten te verklaren. Tevens is nagegaan of in de tijd deze effecten veranderen.
  Verslag informatiedag over het gebruik van nabij infrarood reflectie spectroscopie in de voedings- en voedersektor, Lodi, Italie, 12 juni 1984
  Frankhuizen, R. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.64) - 4
  nabij infrarood spectroscopie - zuivelindustrie - voedselindustrie - voedselverwerking - kwaliteitscontroles - near infrared spectroscopy - dairy industry - food industry - food processing - quality controls
  Op dinsdag 12 juni 1984 werd door het Experimental Institute for Dairy Products van het Italiaanse Ministerie van Landbouw te Lodi (nabij Milaan) een informatiedag georganiseerd betreffende de ontwikkeling en toepassing van nabij infrarood spectroscopie in de voedings- en voedersektor, in het bijzonder in de zuivelsektor. Een tiental sprekers was verzocht een lezing te willen verzorgen over toepassing, ervaring en/of onderzoekresultaten opgedaan met een Infra Alyzer (= een nabij infrarood reflectie meetinstrument) m.b.t. produkt processing en kwaliteitscontrole van bepaalde produkten. De sprekers waren afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als overheidsinstituten alsook van een fabrikant van infrarood apparatuur Teehoicon Instruments Corporation.
  Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder
  Boers, E.A.M. ; Frankhuizen, R. ; Oortwijn, H. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.65) - 4
  grasmeel - luzernemeel - melkpoeder - denaturatie - chemische samenstelling - melksamenstelling - voedselanalyse - infraroodspectroscopie - nabij infrarood spectroscopie - grass meal - lucerne meal - dried milk - denaturation - chemical composition - milk composition - food analysis - infrared spectroscopy - near infrared spectroscopy
  Doel van dit onderzoek is: Het middels screening van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeders nagaan of deze produkten alleen bes taan uit de bemonsterde grondstoffen dan wel uit meer of andere grondstoffen. Het RIKILT controleert in het kader van EEG-regeling 1725/79 o.a. de identiteit van melkpoeders gedenatureerd met een bepaalde hoeveelheid gras- en/of luzernemeel. Dit o.a. ter vaststelling of het eindprodukt alleen bestaat ui t de bemonsterde grondstoffen dan wel dat eindprodukt bestaat uit meer of andere grondstoffen. Dit onderzoek had ten doel de mogelijkheid na te gaan om enerzijds met behulp van NIR de samenstelling van gedenatureerde melkpoeders te bepalen anderzijds vast te stellen of het eindprodukt uitsluitend bestaat uit de bemonsterde grondstoffen. Voor de calibraties zijn uit ca. 250 ca. 100 monsters magere melkpoeder zoete , zure en geneutraliseerde karnemelkpoeders alsook de mengsels van deze geselecteerd op produktieproces, produktiedatum, land van herkomst en samenstelling. Hierdoor hebben de calibraties een "universeel" karakter gekregen.
  Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder
  Boers, E.A.M. ; Frankhuizen, R. ; Oortwijn, H. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.66) - 4
  grasmeel - luzernemeel - melkpoeder - denaturatie - chemische samenstelling - melksamenstelling - voedselanalyse - infraroodspectroscopie - nabij infrarood spectroscopie - grass meal - lucerne meal - dried milk - denaturation - chemical composition - milk composition - food analysis - infrared spectroscopy - near infrared spectroscopy
  In het kader van EEG-regeling 1725/79 wordt melkpoeder gedenatureerd met een bepaalde hoeveelheid gras- en/of luzernemeel. Het RIKILT controleert of het denaturatiemiddel aan de gestelde eisen voldoet en of een afhankelijk van de denaturatieformule minimale hoeveelheid gras- en/of luzernemeel is toegevoegd aan de te denatureren melkpoeder. Omdat enerzijds de referentiemethode voor de bepaling van het gehalte gras- en/of luzernemeel onnauwkeurig is en anderzijds gras- en/of luzernemeel een storende invloed kan hebben bij het vaststellen van de samenstelling van gedenatureerde melkpoeder met behulp van NIR zijn de mogelijkheden onderzocht om met behulp van NIR het gehalte aan gras- en/of luzernemeel in melkpoeder te bepalen. Voor de calibratie zijn 150 monsters magere melkpoeder en karnemelkpoeder gedenatureerd met evenzoveel monsters gras- en/of luzernemeel. Vanwege het niet lineaire karakter van de ijklijn zijn twee "deel" calibraties berekend.
  Het vaststellen van de samenstelling van karnemelkpoeder m.b.v. Nabij Infrarood Reflectiespectroscopie (NIR)
  Boers, E.A.M. ; Frankhuizen, R. ; Oortwijn, H. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.31) - 5
  nabij infrarood spectroscopie - karnemelk - chemische samenstelling - chemische analyse - near infrared spectroscopy - buttermilk - chemical composition - chemical analysis
  Doel van het onderzoek was het op eenvoudige en snelle wijze vaststellen van de samenstelling van monsters karnemelkpoeder m.b.v. Nabij Infrarood Reflectiespectroscopie (NIR). In de periode juni 1981 tot januari 1983 werden ca. 200 monsters karnemelkpoeder afkomstig uit de belangrijkste karnemelkpoeder producerende EEG-lidstaten, chemisch onderzocht op hun samenstelling en gemeten m.b.v. NIR. Afhankelijk van samenstelling, produktieproces en produktiedatum zijn hieruit monsters geselecteerd, waarmee m.b.v. meervoudige lineaire regressie berekeningen een zestal vergelijkingen werden verkregen. Dit heeft geleid tot een universeel karnemelkpoeder calibratie. Bij een controletest op de betrouwbaarheid van de calibratie werden geen significante verschillen geconstateerd, waaruit afgeleid mag worden dat NIR spectroscopie met voldoende betrouwbaarheid toegepast kan worden voor het screenen van de samenstelling van monsters karnemelkpoeder.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.