Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Cod monitoring : results 2016, quarter 1
  Trapman, B.K. ; Machiels, M.A.M. - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C105/16) - 19
  cod - fisheries - monitoring - fish catches - north sea - dutch waters - kabeljauw - visserij - monitoring - visvangsten - noordzee - nederlandse wateren
  Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren
  Hattum, T. van; Timmerman, J.G. ; Buuren, M. van; Lange, H.J. de; Veraart, J.A. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2690) - 57
  water - nederlandse wateren - natuur - klimaat - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - nederland - water - dutch waters - nature - climate - ecosystem services - flood control - netherlands
  In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoelen te combineren. Voor EZ is het waardevol om beter inzicht te hebben in regionale projecten en initiatieven die in de periode 2015 – 2021 in uitvoering gaan en die kunnen bijdragen aan de NAGW. Daarvoor is behoefte aan een kansenkaart met projecten die relevant zijn voor NAGW en inzicht geven in hoe EZ bij die projecten kan bijdragen aan het concretiseren van het gedachtegoed van NAGW. Op basis daarvan kan EZ beoordelen hoe en bij welke projecten/processen EZ om strategische redenen betrokken wil zijn. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft in opdracht van EZ deze kansrijke projecten in beeld gebracht.
  Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten
  Veraart, J.A. ; Fontein, R.J. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2691) - 81
  waterbeheer - nederlandse wateren - binnenwateren - deltawerken - natuurbeheer - nederland - hoogwaterbeheersing - water management - dutch waters - inland waters - delta works - nature management - netherlands - flood control
  Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen
  het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was
  daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische
  Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast
  is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met
  menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de
  Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang
  is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van
  estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-
  benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden
  meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s
  zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale
  kennisontwikkeling samen met de regio’s.
  Piekberging en voorraadberging in Rivierenland : een inventarisatie van geschikte gebieden voor piekberging en voorraadberging in het beheergebied van Waterschap Rivierenland
  Massop, H.Th.L. ; Jansen, P.C. ; Hattum, T. van; Kwakernaak, C. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2685) - 49
  wateropslag - waterbeheer - watervoorraden - nederlandse wateren - rivieren - waterverzadiging - gelderland - water storage - water management - water resources - dutch waters - rivers - waterlogging - gelderland
  Alterra Wageningen UR heeft, als een van de partijen in het project RichWaterWorld (RWW), onderzoek gedaan naar piekberging en voorraadberging in Het Waterrijk, een gebied dat onderdeel is van Park Lingezegen dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aangelegd. Omdat door klimaatverandering de kansen op wateroverlast en watertekorten toenemen, is ook elders in Nederland een toenemende behoefte aan bergingsgebieden die kunnen worden ingezet voor piekberging en voorraadberging. Voor Rivierenland is met GIS-bewerkingen geïnventariseerd waar geschikte gebieden voor beide vormen van waterberging liggen.
  Cod monitoring; results 2015, quarter 3
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C159/15) - 19
  cod - osteichthyes - monitoring - fisheries - fish catches - bycatch - fishery resources - dutch waters - kabeljauw - osteichthyes - monitoring - visserij - visvangsten - bijvangst - visbestand - nederlandse wateren
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the third quarter in 2015.
  Cod monitoring : results 2015, quarter 2
  Teal, L.R. ; Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C150/15) - 18
  cod - osteichthyes - fisheries - monitoring - fish catches - bycatch - dutch waters - fishery resources - kabeljauw - osteichthyes - visserij - monitoring - visvangsten - bijvangst - nederlandse wateren - visbestand
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the second quarter in 2015.
  Aanwijzing nieuwe productiegebieden: Onderbouwing monstername sanitair programma
  Dedert, M. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C086/15) - 54
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - monitoring - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water
  In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 4
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C071/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the fourth quarter in 2014.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 3
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C070/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the third quarter in 2014.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 2
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C069/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the second quarter in 2014.
  Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Beknopte jaarraaportage 2014
  Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.007)
  visserijbeheer - visserijbeleid - visbestand - zeevisserij - aquacultuur - beleidsondersteuning - jaarverslagen - nederlandse wateren - economische evaluatie - fishery management - fishery policy - fishery resources - marine fisheries - aquaculture - policy support - annual reports - dutch waters - economic evaluation
  Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en in de aquacultuur. De tabellen met financiële informatie in deze rapportage zijn een samenvatting van een uitgebreidere rapportage zoals deze afzonderlijk aan EZ verstrekt wordt door DLO.
  Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: jaarverslag 2014
  Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.006) - 101
  visserijbeheer - visbestand - aquacultuur - zeevisserij - visserijbeleid - nederlandse wateren - jaarverslagen - beleidsondersteuning - fishery management - fishery resources - aquaculture - marine fisheries - fishery policy - dutch waters - annual reports - policy support
  The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). This report is a technical report and summarises the progress made in carrying out the work plan of 2014. Fisheries policy makers and managers are dependent on up-to-date information. The aim of this programme is to contribute to the collection of essential data needed for the management of fisheries, fish stocks and aquaculture through sampling programmes in as well marine and inshore areas.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 1
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C029/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - noordzee - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters - north sea
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2014.
  KBWOT 2012: the use of an acoustic technique in mapping beds of razor clams (Ensis sp.)
  Troost, K. ; Asch, M. van; Baeye, M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Davaasuren, N. ; Ende, D. van den; Lancker, V. van - \ 2013
  Yerseke : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report / Centre for Fisheries Research (CVO) 13.001) - 23
  ensis - schaaldieren - onderwaterakoestiek - visstand - monitoring - nederlandse wateren - kustwateren - nederland - ensis - shellfish - underwater acoustics - fish stocks - monitoring - dutch waters - coastal water - netherlands
  For the survey of shellfish in the Dutch coastal zone (WOT Ensis), a fixed stratified sampling grid is used. Stratification is based on expectation of occurrence, for which previously observations by Spisula fishermen were used. Spisula subtruncata has largely disappeared and was replaced by Ensis sp. However, the stratified sampling grid is still mainly based on expected occurrence of Spisula. The quality of the data would be improved with an entirely independent basis for the stratification. An improved accuracy of stratified sampling grids will increase the efficiency of the WOT surveys and will also increase the confidence level of stock assessments. This will benefit management of shellfish stocks and fishery and will also enhance the reliability of environmental impact assessment studies. Acoustic techniques are increasingly applied for seafloor mapping and optimum allocation techniques for stock assessments. In the framework of the Belgian Science Policy project EnSIS multibeam technology was successfully used to find an acoustic signal representative of dense Ensis sp. aggregations in Belgian waters. In this study however, only relatively few sampling stations were present in the areas with the acoustic signal; a plea was held for more ground-truthing enabling applications in regular monitoring of Ensis sp. or other benthic species that form dense aggregations. Within the KBWOT Fisheries programme of 2012 we further studied the possibility to apply multibeam technology in the annual WOT stock assessment of Ensis sp. in cooperation with the Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Management Unit North Sea Mathematical Models (RBINS-MUMM), that also performed the EnSIS project in cooperation with other institutes such as IMARES. The aim of this project was fourfold: 1. study the ability to discern different types of seafloor (e.g. mud, sand, gravel, shellfish beds infaunal and epifaunal) using a high frequency multibeam acoustic sounding system; 2. assess the applicability of multibeam for stratified sampling in the coastal zone: will it optimize the sampling strategy and enhance efficiency? 3. determine what is needed to develop this innovative technique within IMARES and to apply it for stock assessments of shellfish and possibly other benthic communities (expertise, software, etc); 4. determine with whom to cooperate in future regarding availability of multibeam equipment and analysis techniques.
  A Proposal Towards a Dutch Caribbean Marine Mammal Sanctuary
  Debrot, A.O. ; Witte, R.H. ; Scheidat, M. ; Lucke, K. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C149/11) - 153
  zeezoogdieren - natuurreservaten - beschermde gebieden - wildbescherming - caribische zee - nederlandse wateren - nederlandse antillen - marine mammals - nature reserves - reserved areas - wildlife conservation - caribbean sea - dutch waters - netherlands antilles
  Based on the goals set forth in the Dutch Biodiversity Policy Programme, The Netherlands has a traditionally strong commitment to protect biodiversity and marine mammals both internationally and in its own national and Kingdom waters. Last year the responsible ministry, namely the Netherlands Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I), developed a management plan for the biological resources of the recently declared Dutch Caribbean Exclusive Economic Zone. The Dutch Caribbean EEZ was formally declared on June 10, 2010, and amounts to more than 90.000 km2 of diverse tropical marine habitats. One of the key ambition coming forth from that plan was to develop a Dutch Caribbean Marine Mammal Sanctuary (MMS). This report provides the necessary review and background on which to base such an endeavour. Our updated review establishes beyond doubt that the Dutch Caribbean EEZ has a rich and diverse marine mammal fauna which merits more extensive protection. Even though the fauna is only poorly known, based almost exclusively on incidental sightings and strandings, it amounts to a minimum of 19 marine mammal species, and possibly up to more than 30. Without exception, all documented species appear on protected species lists of one or more treaties ratified by the Kingdom, and/or its constituent countries. Large differences are apparent between the leeward and windward sectors of the Dutch Caribbean EEZ, both in terms of species composition and conservation issues. Throughout the region, cetaceans are playing an increasingly important role in island economies as an important natural attraction for eco-based recreation and tourism, and in this respect the Dutch Caribbean also possesses major potential. We here propose the establishment of a MMS as the cornerstone to sustainable conservation and management of these charismatic animals. Ecological arguments for the establishment of habitat protection by means of the concept of sanctuaries are outlined, as are the many environmental issues that would eventually need to be addressed within the sanctuary. Legal designation of a marine mammal sanctuary (MMS) would form the first and most important step which provides the framework for all broader (international cooperation) and in depth (knowledge and conservation development) initiatives. Once established, the fuller implementation of a marine mammal sanctuary should be seen as a gradual process, involving development of knowledge, policy, rules and regulations, public and stakeholder participation. In this the Netherlands would follow and importantly reinforce the efforts of other nations who have already established MMS’s within the region. Favourable pre-conditions for the establishment of a MMS in the Dutch Caribbean include the fact that a) all cetaceans are already have a legal status in the Dutch Caribbean EEZ which calls for actual protection, b) the most deleterious fishing practices are already significantly limited and controlled within Kingdom waters, c) the key enforcer, namely the Coastguard, is already strongly present (largely due to other reasons), d) the islands generally have a strong tradition of marine protected areas in coastal habitat, e) the incremental costs for research and enforcement needed to establish a sanctuary is modest, f) public support is high, thanks to the generally high level of development and awareness of the public, g) indigenous fishery practices do not conflict with cetacean conservation, and h) whale watching interests are only in their infancy. We conclude our review by proposing the following key action points to establishing a MMS: a) Legal designation of the EEZ (one or both sectors) as MMS, along with establishment of legal guidelines for interacting with cetaceans (whale watching). b) Establish bonds of cooperation with sister sanctuaries in the region (France, USA, Dominican Republic), (e.g. regional stranding and sightings data network). c) Conduct baseline quantitative surveys of cetacean distribution and assessments in light of sources of deleterious sound sources and risks of vessel strikes. d) Review and adapt existing national and insular legal frameworks to improve these, preferably by developing separate and standardized marine mammals legislation. e) Develop information systems to promote the development of a whale (cetacean) watching industry. f) Train and equip marine parks and island veterinarians to conduct elementary autopsies and collect basic stranding specimens for analysis of causes of mortality, contamination levels and genetics, and link them to international academic institutions who will accept and analyse the specimens in regional context. g) Develop species action plans (e.g. humpback). h) Conduct cetacean surveys and management reviews every 5 years to assess marine mammal status and conservation progress.
  Update BCF's in Sedisoil
  Kotterman, M.J.J. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C142/10) - 14
  verontreinigende stoffen - literatuur - oppervlaktewater - opname van contaminanten - computational science - nederlandse wateren - oppervlaktewaterkwaliteit - pollutants - literature - surface water - contaminant uptake - computational science - dutch waters - surface water quality
  In het Sedisoil programma wordt het risico van contaminanten voor de mens berekend. Belangrijke parameters in deze berekening zijn de BCF waarden voor de contaminanten. Als de concentratie van een bepaalde contaminant in water bekend is, kan met behulp van de BioConcentratie Factor (BCF) de concentratie in de vis geschat worden. BCF waarden zijn lastig te bepalen en de BCF’s uit de literatuur kunnen sterk verschillen. Er zijn daarom ook theoretische rekenmodellen ontwikkeld om BCF waarden te berekenen. Op verzoek van RWS zijn BCF waarden voor diverse contaminanten, relevant voor de Nederlandse oppervlaktewateren, in de literatuur opgezocht. Indien naast BCF waarden ook goed omschreven BAF (bioaccumulatie factor) of BSAF (biota sediment accumulatie factor) waarden zijn gevonden zijn die ook meegenomen.
  Duurzame Schelpdiertransporten
  Wijsman, J.W.M. ; Mesel, I.G. de - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C067/09) - 111
  schaal- en schelpdierenteelt - verplaatsing - geïntroduceerde soorten - nadelige gevolgen - risicoschatting - nederlandse wateren - shellfish culture - displacement - introduced species - adverse effects - risk assessment - dutch waters
  Er worden regelmatig schelpdieren geïmporteerd uit verschillende landen naar de Nederlandse kustwateren ten behoeve van de schelpdiercultuur. Met de import van schelpdieren bestaat de kans dat er onbedoeld ongewenste organismen zoals exoten, ziektes en parasieten worden geïntroduceerd die kunnen leiden tot schadelijke effecten. Men is daarom voorzichtig met het verplaatsen van schelpdieren tussen verschillende gebieden. Deze studie richt zich specifiek op de risico’s van introductie van exoten. In deze studie zijn de risico’s van de introductie van exoten met schelpdiertransporten naar de Nederlandse wateren in kaart gebracht. Deze informatie zal door het Ministerie van LNV worden gebruikt om tot nieuw beleid te komen omtrent de verplaatsing van schelpdieren.
  Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta
  Mesel, I.G. de; Smit, C.J. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C015/09) - 137
  landgebruik - visserij - natuurlijke hulpbronnen - overheidsbeleid - benthos - aquatische gemeenschappen - kustwateren - ecologie - nederlandse wateren - zuidwest-nederland - oosterschelde - westerschelde - waterbodems - voordelta - land use - fisheries - natural resources - government policy - benthos - aquatic communities - coastal water - ecology - dutch waters - south-west netherlands - eastern scheldt - western scheldt - water bottoms - voordelta
  In de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn een aantal gebieden gesloten voor schelpdier- en/of bodemberoerende visserij. Het voornaamste doel van deze sluiting is de bodem en de bodemdieren te beschermen. In deze studie wordt nagegaan hoe de natuurwaarden zich in deze gebieden hebben ontwikkeld sinds de sluiting en of de vooropgestelde beleidsdoelen zijn gehaald.
  Video imaging in turbid water
  Dalfsen, J.A. van - \ 2008
  Den Helder : IMARES (IMARES report C024/08) - 11
  remote sensing - technieken - video-opnames - waterbodems - habitats - nederlandse wateren - troebelheid - remote sensing - techniques - video recordings - water bottoms - habitats - dutch waters - turbidity
  In order to describe seabed habitats and to identify and quantify spatial patterns information is needed at different scales. Whereas ground-truthing techniques are used to gain point information, remote sensing techniques are used to obtain information on a larger scale. To link seabed samples taken with grabs and cores to a wider patterns remote sensing techniques as side scan sonar, multibeam and video imaging are often used. For the latter, however, the Dutch waters are often too turbid to obtain good images. In order to improve information obtained by photography and video a “water lens” system was developed and tested.
  Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in 2007: fecale coliformen
  Poelman, M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2008
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C004/08) - 17
  waterkwaliteit - schaaldieren - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - nederlandse wateren - veerse meer - water quality - shellfish - surface water - faecal coliforms - sampling - monitoring - coastal areas - surface water quality - dutch waters - veerse meer
  In December van 2007 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de geldende regelgeving (2006/113/EC inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater). De aanwezigheid van fecale coliformen is beoordeeld in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, in het wild voorkomen en in gebieden waar mogelijk schelpdieren in de toekomst in cultuur kunnen worden gebracht. Hiertoe zijn op 13 locaties in het Nederlandse kustwater, het Nederlandse deel van de Waddenzee, de Oosterschelde, Waddenzee en de Zuidelijke Delta, vijf afzonderlijke schelpdiermonsters genomen en geanalyseerd. Het Veerse Meer is, op initiatief van IMARES, toegevoegd aan het monitoringsprogramma. In het Veerse Meer zal de komende jaren op experimentele schaal schelpdierkweek plaatsvinden, hierom is een steekproef genomen zodat ingespeeld wordt op toekomstige schelpdiervisserij of kweekactiviteiten. Op de onderzochte locaties zijn de geconstateerde mediaanwaarden voor fecale coliformgehalten lager dan 300 fecale coliformen per 100 gram schelpdiervlees en –vocht, waardoor voldaan wordt aan de Nederlandse regelgeving Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren Stb. nr. 3-11-'83
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.