Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 302

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A
  Mol-Dijkstra, J.P. ; Reinds, G.J. - \ 2017
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 88) - 88
  soil - soil acidity - models - nutrient availability - soil carbon sequestration - climatic change - precipitation - bodem - bodemaciditeit - modellen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - koolstofvastlegging in de bodem - klimaatverandering - neerslag
  VSD+ is een model om de gevolgen te berekenen van atmosferische depositie en klimaatverandering voorbodemverzuring, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vastleggen van koolstof. Het model isontwikkeld ter onderbouwing van strategieën om de uitstoot van zwavel (S) en stikstof (N) in Europa teverminderen. Dit document biedt een samenvatting van de theorie waar het model op gestoeld is, detechnische documentatie hiervan alsmede een beschrijving van het testen, het valideren en de sensitiviteitsanalysevan het model. De processen zoals beschreven in het artikel over VSD+ zijn met goed gevolg getest.De gevoeligheidsanalyse gaf aan dat de constante voor het evenwicht tussen H+ en Al3+ in de bodemoplossingen de Ca-verweringssnelheid de parameters zijn, die voor een groot gedeelte de waarde van degesimuleerde pH bepalen. Voor basenverzadiging zijn de belangrijkste parameters de uitwisselingsconstantetussen H+ en basische kationen en de verwering van Ca. Voor de C/N ratio van bodemorganische stof zijn Cen N in het strooisel en de opname van N zeer bepalende factoren. De nitraatconcentratie hangt sterk samenmet het nerslagoverschot en de netto input van N---VSD+ is a model to calculate effects of atmospheric deposition and climate change on soil acidification,nutrient availability and carbon sequestration. The model has been developed to support emission abatementstrategies of sulphur (S) and nitrogen (N) in Europe. This document contains a summary of the modeltheory, technical documentation and descriptions of testing, validations and the sensitivity analysis of themodel. The processes described in the paper about VSD+ have been tested successfully. The sensitivityanalysis showed that the constant for the equilibrium between H+ and Al3+ in the soil solution and theweathering rate of Ca are the parameters that to a large extent determine the value of the simulated pH. Forbase saturation, most important parameters are the exchange constant between H+ and base cations andthe weathering of Ca. For the C/N ratio of soil organic matter, litterfall of C and N and the uptake of N areimportant influencing factors. The nitrate concentration strongly depends on the leaching flux and the net N input
  De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden
  Brauer, C.C. ; Torfs, P.J.J.F. ; Teuling, A.J. ; Uijlenhoet, R. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)1. - ISSN 1382-6069 - p. 7 - 18.
  neerslag - hydrologie van stroomgebieden - modellen - afvoerwater - laaglandgebieden - stroomgebieden - grondwater - oppervlaktewater - kwel - reservoirs - droogte - risicoanalyse - precipitation - catchment hydrology - models - effluents - lowland areas - watersheds - groundwater - surface water - seepage - reservoirs - drought - risk analysis
  De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, parametrische modellen die voornamelijk zijn ontwikkeld voor hellende stroomgebieden. WALRUS houdt expliciet rekening met hydrologische processen die belangrijk zijn in laaglandgebieden, in het bijzonder (1) de koppeling tussen grondwater en onverzadigde zone, (2) vochttoestandafhankelijke stroomroutes, (3) grondwater-oppervlaktewaterterugkoppeling en (4) kwel, wegzijging en het inlaten of wegpompen van oppervlaktewater. WALRUS bestaat uit een gekoppeld reservoir voor grondwater en onverzadigde zone, een reservoir voor snelle stroomroutes en een oppervlaktewaterreservoir. Het is geschikt voor operationele toepassingen omdat het efficiënt rekent en numeriek stabiel is. In de vrij toegankelijke modelcode zijn standaardrelaties geïmplementeerd, zodat er slechts vier parameters overblijven die gekalibreerd hoeven te worden. Het model is geschikt voor het operationeel simuleren van hoogwater en droogte ten behoeve van risico-analyses en scenario-analyses, voor het ontwerpen van infrastructuur en voor het aanvullen van ontbrekende gegevens in afvoermeetreeksen
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping?
  Voortman, Bernard ; Witte, J.P. ; Rheenen, Hans van; Bosveld, F. ; Elbers, J.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Heijkers, J. ; Hoogendoorn, Jan ; Bolman, A. ; Spek, T. ; Voogt, M. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 63.
  hydrologie - neerslag - waterbalans - grondwater - lysimeters - evaporatie - hydrology - precipitation - water balance - groundwater - lysimeters - evaporation
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte
  Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect : internationaal onderkend
  Dekker, L.W. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 26 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 38.
  fluctuaties - neerslag - ingesloten lucht - bodemprofielen - hydrologische gegevens - monitoring - grondwaterstand - fluctuations - precipitation - entrapped air - soil profiles - hydrological data - monitoring - groundwater level
  Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vlak. Het Wieringermeer en omgekeerd Wieringermeer effect zijn het gevolg van wederzijdse conversie van de volcapillaire zone in de grondwaterzone, na respectievelijk geringe verdamping en geringe neerslaghoeveelheden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van deze verschijnselen, die als eerste in Nederland zijn ontdekt en daarna wereldwijd zijn onderkend. Deze hydrologische fenomenen kunnen leiden tot problemen bij het correct modelleren van grondwaterstanden.
  Land surface impacts on precipitation in the Netherlands
  Daniels, E.E. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): Ronald Hutjes; G. Lenderink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576674 - 151
  precipitation - land surface - land - environmental impact - land use - climatic change - urban areas - weather patterns - netherlands - neerslag - aardoppervlak - land - milieueffect - landgebruik - klimaatverandering - stedelijke gebieden - weerpatronen - nederland
  Dit proefschrift bestudeert de effecten van landgebruiksveranderingen uit het verleden en in de toekomst op neerslag in Nederland door middel van analyses van gemeten regendata en het gebruik van een weermodel.
  Meerwaarde van ruimtelijke neerslagdata voor het modelleren van stijghoogtefluctuaties
  Ottow, Bouke Pieter ; Schuurmans, H. ; Steijn, T. van - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 43 - 52.
  grondwaterstand - watersystemen - neerslag - grondwater - hydrologie - tijdreeksen - gegevensanalyse - grondwateraanvulling - groundwater level - water systems - precipitation - groundwater - hydrology - time series - data analysis - groundwater recharge
  Om het effect van velerlei processen die van invloed zijn op grondwaterstanden goed te kunnen analyseren, is het belangrijk om goed te weten wat de respons van het grondwatersysteem is op de neerslag. Een methode om dat te modelleren is de PIRFICT tijdreeksanalyse geïmplementeerd in het programma Menyanthes. De meest gebruikte databron voor neerslag is de neerslagstations van het KNMI. Waar de neerslagstations soms 5 à 10 km van een peilbuis af staan, zorgen radargebaseerde neerslagproducten voor vlakdekkende informatie. Hiermee wordt een nauwkeuriger beeld van de lokale neerslag verkregen. De invloed van dit verschil op een tijdreeksanalysemodel is onderzocht voor 77 locaties met 109 peilbuisfilters in de Mariapeel (Noord-Brabant/Limburg). De gemiddelde verklaarde variantie van de modellen ging door gebruik van de Nationale Regenradar omhoog van 69,1% naar 76,9%. Het resultaat van deze case studie geeft aan dat het opportuun is om ook elders ruimtelijke informatie van neerslag te gebruiken voor grondwaterstudies.
  Fine scale ecohydrological processes in northern peatlands and their relevance for the carbon cycle
  Nijp, J.J. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Juul Limpens; Klaas Metselaar. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575837 - 202
  ecohydrologie - veengebieden - koolstofcyclus - koolstof - klimaat - neerslag - droogte - bodem - ecohydrology - peatlands - carbon cycle - carbon - climate - precipitation - drought - soil
  Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013
  Renaud, L.V. ; Bonten, L.T.C. ; Groenendijk, P. ; Groenenberg, J.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2638) - 61
  landbouw - landgebruik - bodemchemie - neerslag - uitspoelen - fosfor - stikstof - emissie - monitoring - agriculture - land use - soil chemistry - precipitation - leaching - phosphorus - nitrogen - emission - monitoring
  In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel STONE en STONE-ZM zijn de emissies naar het oppervlaktewater doorgerekend. Voor het bepalen van een gemiddelde verwachting van de uit- en afspoeling is de klimaatreeksmethode toegepast om de grote effecten van de dynamiek in het weer te filteren. Aangezien het neerslagoverschot van grote invloed is op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor.
  Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit?
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wiegman, W. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. De verwachting is dat onder normale omstandigheden er zelfs sprake zal zijn van een afname van de stikstof, omdat een deel ervan in de landbouwberging opgeslagen wordt.
  Assessment of uncertainties in simulated European precipitation
  Haren, R. van - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Wilco Hazeleger, co-promotor(en): G.J. van Oldenborgh. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572324 - 132
  neerslag - simulatie - hydrologie - klimaatverandering - modellen - europa - precipitation - simulation - hydrology - climatic change - models - europe

  The research presented in this thesis is aimed to understanding the changes and the simulation of precipitation in Europe. A correct representation of simulated (trends in) European precipitation is important to have confidence in projections of future changes therein. These projections are relevant for different hydrological applications. Among others, simulated changes of summer drying are often accompanied by an enhanced increase in air temperatures [Zampieri et al., 2009]. This can be expected to have large impacts on society and ecosystems, affecting, for example, water resources, agriculture and fire risk [Rowell, 2009]. Projections of changes in extreme precipitation are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins, and changes in frequency of major flooding events [e.g. Kew et al., 2010].

  The subjects that are studied in this thesis are divided in three parts: (1) evaluation of 20th century European precipitation trends; (2) effect of general circulation model (GCM) spatial resolution on simulated western European winter precipitation in the current climate; and (3) effect of GCM spatial resolution on simulated future summer drying in central and southern Europe.

  In the first part of the thesis (chapters 2 and 3) an investigation of (extreme) precipitation trends in multi-model ensembles including both global and regional climate models is performed. The results show that these models fail to reproduce the observed trends over (parts of) the past century. In many regions the model spread does not cover the trend in the observations: the models significantly underestimate the observed trend. A misrepresentation of large scale atmospheric circulation changes in climate models is found to be responsible for the underestimation of winter precipitation trends in Europe over the past century. Additionally, the underestimation of trends in winter precipitation extremes in the Rhine basin is directly related to this as well. In summer a misrepresentation of sea surface temperature (SST) trends is responsible for the underestimation of summer precipitation trends along the coastal regions of western Europe.

  The second part (chapter 4) investigates the effect of GCM spatial resolution on modeled precipitation over Europe using an atmosphere-only GCM at two resolutions (EC-Earth, ~25 km and ~112 km horizontal resolution). The results show that the high resolution model gives a more accurate representation of northern and central European winter precipitation. The medium resolution model has a larger positive bias in precipitation in most of the northern half of Europe. Storm tracks are better simulated in the high resolution model, providing for a more accurate horizontal moisture transport and precipitation. A decomposition of the precipitation difference between the medium- and high resolution model in a part related and a part unrelated to a difference in the distribution of vertical atmospheric velocity confirms that the reduced precipitation in the high resolution model is likely the result of a reduced moisture transport at this resolution: the precipitation difference in this area in unrelated to a difference in the distribution of vertical atmospheric velocity. In areas with orography the change in vertical velocity distribution is more important.

  Using the same atmosphere-only model, the third part (chapter 5) of this thesis investigates the influence of GCM spatial resolution on the simulated future summer drying of central Europe. High resolution models have a more realistic representation of circulation in the current climate and could provide more confidence on future projections of circulation forced drying. The results show that the high resolution model is characterized by a stronger drying in spring and summer, mainly forced by circulation changes. The initial spring drying intensifies the summer drying by a positive soil moisture feedback. The results are confirmed by finding analogs of the difference between the high and medium-resolution model circulation in the natural variability in another ensemble of climate model simulations. In current climate, these show the same precipitation difference pattern resulting from the summer circulation difference. In future climate the spring circulation plays a key role as well. It is concluded that the reduction of circulation biases due to increased resolution gives higher confidence in the strong drying trend projected for central Europe by the high-resolution version of the model.

  Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability
  Pelt, S.C. van; Beersma, J.J. ; Buishand, T.A. ; Hurk, B.J.J.M. van den; Schellekens, J. - \ 2015
  Climate Dynamics 44 (2015)7. - ISSN 0930-7575 - p. 1789 - 1800.
  klimaatverandering - neerslag - hydrologie van stroomgebieden - risicoanalyse - rijn - climatic change - precipitation - catchment hydrology - risk analysis - river rhine - local precipitation - change simulations - model - temperature - quantification - frequency - ensemble - version - gcm
  Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ensemble of a single Global Climate Model (GCM) and results from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 3 (CMIP3) ensemble. All climate models were driven by the IPCC SRES A1B emission scenario. An analysis of variance model is formulated to disentangle the contributions from systematic differences between GCMs and internal climate variability. Both the changes in the mean and characteristics of extremes are considered. To estimate variances due to internal climate variability a bootstrap method was used. The changes from the GCM simulations were linked to the local scale using an advanced non-linear delta change approach. This approach uses climate responses of the GCM to transform the daily precipitation of 134 sub-basins of the river Rhine. The transformed precipitation series was used as input for the hydrological Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning model to simulate future river discharges. Internal climate variability accounts for about 30 % of the total variance in the projected climate trends of average winter precipitation in the CMIP3 ensemble and explains a larger fraction of the total variance in the projected climate trends of extreme precipitation in the winter half-year. There is a good correspondence between the direction and spread of the changes in the return levels of extreme river discharges and extreme 10-day precipitation over the Rhine basin. This suggests that also for extreme discharges a large fraction of the total variance can be attributed to internal climate variability.
  Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A
  Appelman, W. ; Koeman-Stein, N. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Raterman, B. ; Voogt, W. - \ 2014
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Kvk rapport nummer KvK105/2013A) - 96
  glastuinbouw - watervoorziening - neerslag - zoet water - waterbehoefte - zuid-holland - westland - greenhouse horticulture - water supply - precipitation - fresh water - water requirements - zuid-holland - westland
  De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivingen in de zoet-zout grens (uitvoering kierbesluit en planvorming voor een zout water Volkerak-Zoommeer) en de discussie rondom het infiltreren van brijn in de ondergrond. Dit heeft zowel betrekking op de beschikbaarheid van regenwater als ook van voldoende en geschikt oppervlaktewater.
  Eindrapport 20 juni 2014 : deelrapport B: wateraanbod glastuinbouw Haaglanden
  Koeman-Stein, N. ; Appelman, W. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Raterman, B. ; Voogt, W. - \ 2014
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Kvk rapport nummer KvK105/2013B) - 48
  glastuinbouw - watervoorziening - neerslag - zoet water - watergebruik - zuid-holland - westland - greenhouse horticulture - water supply - precipitation - fresh water - water use - zuid-holland - westland
  In de regio Haaglanden is veel glastuinbouw. Op dit moment wordt hemelwater als primaire gietwaterbron gebruikt voor de substraatteelt, wat 88% van het glastuinbouw areaal in deze regio beslaat. Bedrijven zijn verplicht een hemel-waterberging te hebben van minimaal 500 m3/ha. Dit is echter niet genoeg voor de meeste bedrijven. Doordat water tijdens piekbuien onvoldoende kan worden opgevangen, en het meeste water nodig is in een periode met weinig regenval, ontstaat een watertekort. Om het huidige tekort op te lossen wordt een alternatieve bron ingezet als aanvullend gietwater. Een veelbelovende alternatieve gietwaterbron lijkt water van de afvalwaterzui-vering Harnaschpolder. Behalve het inzetten van een alternatieve waterbron, of het vergroten van de bergingscapaciteit, kan ook gezocht worden naar manieren om de watervraag te verminderen.
  De strategie rond dak- en gevelgroen
  Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  groene gevels - groene daken - vegetatiebeheer - stedelijke gebieden - ecosysteemdiensten - economische analyse - neerslag - woningen - particulier eigendom - besluitvorming - kosten-batenanalyse - green walls - green roofs - vegetation management - urban areas - ecosystem services - economic analysis - precipitation - dwellings - private ownership - decision making - cost benefit analysis
  In dicht bevolkte stadsdelen is een groot deel van de daken privaat eigendom, en hebben stadsbesturen de vergroening van de daken niet in eigen hand. Groene daken leveren echter diensten die juist voor de stad als geheel gewenst zijn. Voor de particuliere eigenaar wegen de aanlegkosten niet op tegen de te verwachten private baten. Het stadsbestuur zal er dus voor moeten zorgen dat het voor eigenaren de moeite waard wordt om een groen dak aan te leggen, wil de stad van de voordelen kunnen profiteren. In de literatuurstudie is daarom ook gekeken naar de oplossingsrichtingen die worden genoemd, om de aanleg van dak- en gevelgroen te stimuleren. Daarnaast is uitgezocht of de oplossingsrichtingen alle bezwaren kunnen wegnemen. In Nederland zijn 12 gemeentes die een subsidieregeling voor groene daken hebben of hadden. Als onderdeel van de hier beschreven studie is daarom in vraaggesprekken met een deel van deze gemeentes nagegaan hoe deze regelingen in de praktijk functioneren.
  Bodemgas emissies bij minimale grondbewerking: Proof of Principle
  Wijk, C.A.P. van; Berg, W. van den - \ 2014
  akkerbouw - grondbewerking - minimale grondbewerking - broeikasgassen - emissie - neerslag - bemesting - arable farming - tillage - minimum tillage - greenhouse gases - emission - precipitation - fertilizer application
  Rond minimale grondbewerking worden door PPO-AGV diverse aspecten onderzocht zoals opbrengst, doorworteling, onkruiddruk, maar ook het effect op bodemgasemissies. Een veronderstelling is dat bij minimale grondbewerking (M) de emissies van broeikasgassen en ammoniak beperkt worden. Ongestoorde profielen van jarenlang wel en niet geploegde grond zijn verzameld en getoetst onder verschillende vocht- en bemestingsregimes. Hieruit bleek dat de vochttoestand van de bodem in combinatie met het grondbewerkings-systeem de hoeveelheid gasuitstoot bepaalt.
  Nauwkeuriger dan het KNMI
  Kleis, R. ; Uijlenhoet, R. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  meteorologie - neerslag - meteorologische waarnemingen - wetenschappelijk onderzoek - meteorology - precipitation - meteorological observations - scientific research
  De zendmast op het dak van Biotechnion onderhoudt een straalverbinding met een mast op het dak van Forum, twee kilometer verderop op de campus. Om regen te meten. Toevalsonderzoek, noemt hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer Remko Uijlenhoet het hele project. Ontstaan en uitgebouwd door kennis uit toevallige ontmoetingen. Een collega vroeg of een bepaalde scintillometer (met bijbehorende frequentie) niet interessant was voor het meten van regen. Dat bleek een treffer.
  Haalbaarheidstudie: regenwater opvangen en benutten op luchthaven Schiphol
  Kuller, M. ; Dolman, N. ; Spiller, M. ; Vreeburg, J.H.G. - \ 2014
  H2O online (2014)19 sept..
  luchthavens - regenwateropvang - neerslag - watervoorziening - nieuwe sanitatie - haarlemmermeer - airports - water harvesting - precipitation - water supply - new sanitation - haarlemmermeer
  Voor een effectieve bescherming van beschikbare (zoet)waterbronnen is het opvangen en benutten van regenwater op regionale schaal noodzakelijk, evenals het vergroten van de regionale zelfvoorzienendheid. Deze studie op het terrein van luchthaven Schiphol laat zien dat regenwateropvang van verschillende oppervlakten haalbaar is, maar dat voor volledige dekking een vrij grote berging noodzakelijk is.
  Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wegman, W. - \ 2014
  H2O online (2014)9 sept..
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (<10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
  Regional atmospheric feedbacks over land and coastal areas
  Maat, H.W. ter - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag; Pavel Kabat, co-promotor(en): Ronald Hutjes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737731 - 172
  atmosfeer - aardoppervlak - kustgebieden - koolstofcyclus - kooldioxide - landgebruik - neerslag - gematigd klimaat - semi-aride klimaat - modellen - nederland - saoedi-arabië - atmosphere - land surface - coastal areas - carbon cycle - carbon dioxide - land use - precipitation - temperate climate - semiarid climate - models - netherlands - saudi arabia
  De afgelopen jaren is er een grotere vraag ontstaan naar klimaat- en weergegevens op lokaal niveau, nu en in de toekomst. Van regionale klimaatmodellen wordt verwacht dat zij dit kunnen geven met verbeterde informatie wat betreft extremen. Heterogeniteit moet daartoe verder uitgewerkt worden. Vier verschillende voorbeelden worden behandeld om het begrip te verbeteren van de processen en de terugkoppelingen op lokaal/regionaal niveau. Terugkoppelingen tussen aardoppervlak en de atmosfeer. Drie voorbeelden stammen uit Nederland (gematigd klimaat), de vierde is afkomstig uit het (semi-)aride Saoedi Arabië. Dit proefschrift doet aanbevelingen om regionale atmosferische modellen te verbeteren.
  Model toont inkomende en uitgaande waterstromen tuinbouwbedrijf (interview met Wim Voogt)
  Velden, P. van; Voogt, W. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)1. - p. 45 - 45.
  glastuinbouw - tomaten - groenten - proefprojecten - waterbeheer - watergebruik - modellen - neerslag - westland - greenhouse horticulture - tomatoes - vegetables - pilot projects - water management - water use - models - precipitation - westland
  Het model Waterstromen is oorspronkelijk ontwikkeld om de waterstromen binnen de glastuinbouw in beeld te brengen en zo knelpunten op te sporen. Het tomatenbedrijf Lans in Maasdijk werkt met een webbased pilot; het model is tevens gekoppeld aan de waterproblematiek die speelt in de Oranjepolder.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.