Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer survey- en datarapportage 2016
  Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C131/16) - 36
  vismethoden - vistuig - netten - visbestand - monitoring - nederland - fishing methods - fishing gear - nets - fishery resources - monitoring - netherlands
  In september 2016 heeft een monitoring met staandwantnetten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring is een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve vistuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen. Grotere vissen worden in deze reguliere monitoring niet goed gevangen. In het staandwantmonitoringsproject is bemonsterd met staandwantnetten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
  VIP Praktijknetwerk Netinnovatie Zuid
  Marlen, B. van; Rink, G.J. ; Vandenberghe, C. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/14) - 77
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - pleuronectiformes - netten - noordzee - fisheries - sustainability - pleuronectiformes - nets - north sea
  Het VIP project Praktijknetwerk Netinnovatie Zuid beoogde een bijdrage te leveren aan een meer duurzame kottervisserij op platvis op zuidelijke bestekken in de Noordzee door het ontwikkelen van nieuwe netten met een lager brandstofverbruik, en minder netslijtage, bijvangsten en discards.
  Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer : Survey- en datarapportage 2015
  Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C191/15) - 28
  vismethoden - vistuig - monitoring - netten - ijsselmeer - nederland - fishing methods - fishing gear - monitoring - nets - lake ijssel - netherlands
  In september en begin oktober 2015 heeft een monitoring met staand want netten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring was om een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve tuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen en grotere vissen worden in deze reguliere survey niet goed gevangen. In het staand want monitoringsproject is bemonsterd met staand want netten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
  Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den; Perdon, K.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C151a/14) - 35
  boomkorvisserij - innovaties - netten - vangstsamenstelling - discards - brandstofverbruik - vergelijkend onderzoek - visvangsten - duurzaamheid (sustainability) - efficiëntie - vistuig - vismethoden - beam trawling - innovations - nets - catch composition - discards - fuel consumption - comparative research - fish catches - sustainability - efficiency - fishing gear - fishing methods
  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014, waarbij het twinrigtuig is uitgerust met een traditioneel net aan stuurboordzijde en een nieuw net aan\\ bakboordzijde. In totaal zijn er voor het onderzoek 16 trekken uitgevoerd met een visserschip op de Doggersbank waarbij de hoofddoelsoort schol was. De discards zijn verzameld en aan boord uitgezocht door medewerkers van IMARES. Dit onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van de hoeveelheden discards (vis en benthos) die met beide netten zijn gevangen.
  Evaluation of textile substrates for dispensing synthetic attractants for malaria mosquitoes
  Mweresa, C.K. ; Mukabana, W.R. ; Omusula, P. ; Otieno, B. ; Gheysens, G. ; Takken, W. ; Loon, J.J.A. van - \ 2014
  Parasites & Vectors 7 (2014). - ISSN 1756-3305 - 10 p.
  vector anopheles-gambiae - sensu-stricto diptera - baited entry traps - western kenya - semifield conditions - carbon-dioxide - host - arabiensis - behavior - nets
  Background The full-scale impact of odour-baited technology on the surveillance, sampling and control of vectors of infectious diseases is partly limited by the lack of methods for the efficient and sustainable dispensing of attractants. In this study we investigated whether locally-available and commonly used textiles are efficient substrates for the release of synthetic odorant blends attracting malaria mosquitoes. Methods The relative efficacy of (a) polyester, (b) cotton, (c) cellulose¿+¿polyacrylate, and (d) nylon textiles as substrates for dispensing a synthetic odour blend (Ifakara blend 1(IB1)) that attracts malaria mosquitoes was evaluated in western Kenya. The study was conducted through completely randomized Latin square experimental designs under semi-field and field conditions. Results Traps charged with IB1-impregnated polyester, cotton and cellulose¿+¿polyacrylate materials caught significantly more female Anopheles gambiae sensu stricto (semi-field conditions) and An. gambiae sensu lato (field conditions) mosquitoes than IB1-treated nylon (P¿=¿0.001). The IB1-impregnated cellulose¿+¿polyacrylate material was the most attractive to female An. funestus mosquitoes compared to all other dispensing textile substrates (P¿
  Monitoring of cod catches in Dutch otter trawls and seines
  Kraan, M.L. ; Machiels, M.A.M. ; Reijden, K.J. van der; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C105/14) - 22
  kabeljauw - visvangsten - boomkorvisserij - visbestand - vistuig - netten - monitoring - gadidae - discards - cod - fish catches - beam trawling - fishery resources - fishing gear - nets - monitoring - gadidae - discards
  This report presents the results of the Dutch Cod Monitoring Project (TRMON) in the bottom trawls and seines (TR) that was carried out in 2013. Due to the Dutch Cod Avoidance Plan (DCAP), the transition of effort between different fishing gears is restricted.
  Ontwikkeling en stabiliteit van sublitorale mosselbanken, samenvattend eindrapport
  Smaal, A.C. ; Brinkman, A.G. ; Schellekens, T. ; Jansen, J.M. ; Agüera García, A. ; Stralen, M.R. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/14) - 32
  mosselteelt - habitats - waddenzee - modellen - vis vangen - netten - mussel culture - habitats - wadden sea - models - fishing - nets
  Dit rapport is een verslag over onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de stabiliteit van wilde sublitorale mosselbanken. Stabiliteit is gedefinieerd als de kans die eenmaal gevestigde wilde mosselbanken hebben om meerdere winters te overleven. In 2005 is op basis van ervaring een stabiliteitskaart opgesteld voor mosselbanken in de westelijke Waddenzee. Het habitatmodel is gericht op het verband tussen het voorkomen van (wilde) mosselen en de abiotische omstandigheden zoals zoutgehalte, diepte, stroming en slibgehalte van de bodem op de locaties waar mosselen werden aangetroffen. Een factor die moeilijk voorspelbaar is, maar die in de praktijk van groot belang kan zijn, is het wegspoelen van mosselen tijdens stormen.
  Altijd een gegarandeerde mosselzaadvangst (interview met Pauline Kamermans)
  Wolkers, H. ; Kamermans, P. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  mossels - mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - vis vangen - netten - mussels - mussel culture - shellfish fisheries - fishing - nets
  Uitvinder en ondernemer Kees Groot ontwikkelde met hulp van IMARES Wageningen UR een alternatief voor de vangst van jonge mosseltjes met sleepnetten. Inmiddels wordt een derde van de oogst met deze MZI’s gevangen. Het biedt mosselvissers meer bedrijfszekerheid.
  Staandwantvisserij op platvis en kabeljauw
  Quirijns, F.J. - \ 2013
  IMARES / Kenniskringen Visserij
  tong (vis) - kabeljauw - pleuronectiformes - vismethoden - netten - visserij - duurzaamheid (sustainability) - dover soles - cod - pleuronectiformes - fishing methods - nets - fisheries - sustainability
  In de staandwantvisserij gebruiken vissers netten die verankerd zijn op de bodem. De staandwantvisserij is een passieve visserij; vissen worden gevangen doordat ze verstrikt raken als ze erdoorheen proberen te zwemmen. Deze informatiebrochure gaat over de staandwantvisserij gericht op tong en de staandwantvisserij met grotere mazen gericht op kabeljauw of platvis. Er zijn ongeveer 60 (kleine) vaartuigen die zich bezighouden met deze visserijen.
  Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal - Paper
  Smits, M.J.W. ; Burg, S.W.K. van den; Verburg, R.W. - \ 2013
  LEI, onderdeel van Wageningen - 12
  recycling - kringlopen - economische ontwikkeling - cradle to cradle - bedrijventerreinen - fosfaat - reststromen - algenteelt - omega-3 vetzuren - karpet - netten - biobased economy - recycling - cycling - economic development - cradle to cradle - business parks - phosphate - residual streams - algae culture - omega-3 fatty acids - carpet - nets - biobased economy
  In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.
  Vermindering discards door technische aanpassingen in de netten (VIP - VDTN)
  Marlen, B. van; Bol, R.A. ; Groeneveld, K. ; Nijman, R.R. ; Rink, G.J. ; Buyvoets, E. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C127/13) - 54
  boomkorvisserij - mariene ecologie - netten - discards - benthos - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - beam trawling - marine ecology - nets - discards - benthos - aquatic ecology - aquatic ecosystems
  Voor het verminderen van ecosysteemeffecten van de visserij is men op zoek naar discard beperkende mattregelen. Een hiervan is om de visnetten aan te passen opdat ze weinig mogelijk ondermaatse vis en niet-doelsoorten vis en benthos worden bijgevangen. In dit project werden aanpassingen uitgeprobeerd aan boord van het onderzoekingsvaartuig "Tridens" en op twee kotters.
  Discards monitoring in the Gillnet Sole Fishery
  Quirijns, F.J. - \ 2012
  [S.l.] : S.n. - 6
  tong (vis) - visserij - zeevisserij - vis vangen - netten - discards - bijvangst - monitoring - dover soles - fisheries - marine fisheries - fishing - nets - discards - bycatch - monitoring
  The Gillnet Sole Fishery Study Group monitored discards since 2011. This document describes results from the self-sampling. No observer trips in the Dutch Sole Gillnet Fishing have taken place under the EU data collection framework (DCF). Under the DCF The Netherlands are obliged to sample ten gill net fishing trips. However, it is not specified which type of gill net fishing trips should be sampled, i.e. no target species is specified. In 2011 observers only went on board gill net trips in which cod was targeted. In 2012, up to November 2012, no observer trips were carried out in these fisheries
  De brievenbus 2012: aanvullend onderzoek aan boord van HA13
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. - \ 2012
  IMARES/Kenniskringen Visserij
  visserij - garnalen - vistuig - vismethoden - netten - innovaties - bijvangst - fisheries - shrimps - fishing gear - fishing methods - nets - innovations - bycatch
  Voor het vissen op garnalen gebruiken vissers netten met fijne mazen. Door die fijne mazen is bijvangst van (kleine) vis en bodemdieren vrijwel onvermijdelijk. Om ongewenste bijvangsten te verminderen zijn garnalenvissers in Nederland verplicht om met de zogenoemde zeeflap te vissen. In perioden met hoge concentraties algen en wieren heeft het net echter de neiging dicht te slibben, waardoor ook de waardevolle garnalenvangsten via het ontsnappingsgat weer in zee verdwijnen. Als alternatief voor de zeeflap, heeft de sector een nieuw net ontwikkeld: het zogenaamde brievenbusnet.
  Insecticide-treated plastic sheeting for emergency malaria prevention and shelter among displaced populations: an observational cohort study in a refugee setting in Sierra Leone
  Burns, M.R. ; Rowland, M. ; N'Guessan, R. ; Carneiro, I. ; Beeche, A. ; Sesler Ruiz, S. ; Kamara, S. ; Takken, W. ; Carnevale, P. ; Allan, R. - \ 2012
  American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 87 (2012)2. - ISSN 0002-9637 - p. 242 - 250.
  anopheles-gambiae - rural area - children - vectors - camps - transmission - nets - resistance - exposure - infants
  A double-blind phase III malaria prevention trial was conducted in two refugee camps using pre-manufactured insecticide-treated plastic sheeting (ITPS) or untreated polyethylene sheeting (UPS) randomly deployed to defined sectors of each camp. In Largo camp the ITPS or UPS was attached to inner walls and ceilings of shelters, whereas in Tobanda the ITPS or UPS was used to line only the ceiling and roof. In Largo the Plasmodium falciparum incidence rate in children up to 3 years of age who were cleared of parasites and monitored for 8 months was 163/100 person-years under UPS and 63 under ITPS (adjusted odds ratio [AOR] = 0.40, 95% confidence interval [CI] = 0.33–0.47). In Tobanda incidence was 157/100 person-years under UPS and 134 under ITPS (AOR = 0.85, 95% CI = 0.75–0.95). Protective efficacy was 61% under fully lined ITPS and 15% under roof lined ITPS. Anemia rates improved under ITPS in both camps. This novel tool proved to be a convenient, safe, and long-lasting method of malaria control when used as a full shelter lining in an emergency setting.
  VIP project: Passieve Visserij Ontwikkeling
  Marlen, B. van; Vandenberghe, C. ; Craeynest, N. ; Korving, A. ; Cramer, R. ; Reker, E. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C117/11)
  visserij - vistuig - vismethoden - alternatieve methoden - netten - fisheries - fishing gear - fishing methods - alternative methods - nets
  De introductie van passieve vistechnieken vormt een onderdeel van duurzame visserij ontwikkeling. Drie vaartuigen (KW-2, SCH-61 en IJM-27) beoefenen al geruime tijd passieve technieken. In het kader van dit project werd kennisoverdracht gedaan, vooral vanuit ILVO-Vlaanderen (Visserij Oostende, België), waar recent ervaring is opgedaan met schakels en potten, maar ook vanuit Denemarken, Frankrijk en Groot Brittannië. Na deze fase zijn de drie schippers gaan werken met verschillende passieve technieken (staand want, jiggen en potten) en hebben hiermee praktijkervaring opgedaan. Vervolgens werden vangsten en bijvangsten bemonsterd door onderzoekers van het ILVO en zijn er een tijd lang vangstgegevens bijgehouden door de schippers en opgeleverd aan IMARES en statistisch bewerkt. Een economische analyse laat zien, dat investeringen binnen redelijke korte tijd (1-3 jaren) zijn terug te verdienen. Hoewel de aanlandingen vergeleken met de boomkor relatief laag zijn, zijn de discards ook veel geringer. Met het lage brandstofverbruik zouden passieve vistuigen voor een beperkt deel van de vloot een alternatief kunnen zijn.
  Discards monitoring in the Gillnet Sole Fishery
  Quirijns, F.J. ; Couperus, A.S. ; Helmond, A.T.M. van - \ 2011
  [S.l.] : S.n. - 12
  tong (vis) - visserij - zeevisserij - vis vangen - netten - discards - bijvangst - monitoring - dover soles - fisheries - marine fisheries - fishing - nets - discards - bycatch - monitoring
  The Gillnet Sole Fishery Study Group started discards monitoring. Data were supposed to be collected in three different ways: Self-sampling, catch monitoring by means of onboard cameras (CCTV) and monitoring under the Data Collection Regulation.
  Brievenbus veelbelovend : voor ontsnappen kleine schol effectiever dan zeeflap
  Steenbergen, J. - \ 2011
  Visserijnieuws 31 (2011)12. - ISSN 1380-5061 - p. 6 - 6.
  schaal- en schelpdierenvisserij - vis vangen - vismethoden - vistuig - netten - discards - reductie - innovaties - shellfish fisheries - fishing - fishing methods - fishing gear - nets - discards - reduction - innovations
  Na een jaar lang experimenteren en testen zijn er veelbelovende resultaten uit het brievenbusonderzoek gekomen. Een vergelijking tussen de brievenbus in het garnalennet en de zeeflap liet zien dat jonge platvis even goed, en in sommige gevallen zelfs beter, kan ontsnappen via de brievenbus. Tegelijkertijd gaat er van de kostbare garnalenvangst weinig tot niets verloren.
  First report of the infection of insecticide-resistant malaria vector mosquitoes with an entomopathogenic fungus under field conditions
  Howard, A.F.V. ; N'Guessan, R. ; Koenraadt, C.J.M. ; Asidi, A. ; Farenhorst, M. ; Akogbeto, M. ; Knols, B.G.J. ; Takken, W. - \ 2011
  Malaria Journal 10 (2011). - ISSN 1475-2875 - 8 p.
  anopheles-gambiae - culex-quinquefasciatus - metarhizium-anisopliae - beauveria-bassiana - conidial thermotolerance - west-africa - efficacy - benin - nets - pathogenicity
  Background - Insecticide-resistant mosquitoes are compromising the ability of current mosquito control tools to control malaria vectors. A proposed new approach for mosquito control is to use entomopathogenic fungi. These fungi have been shown to be lethal to both insecticide-susceptible and insecticide-resistant mosquitoes under laboratory conditions. The goal of this study was to see whether entomopathogenic fungi could be used to infect insecticide-resistant malaria vectors under field conditions, and to see whether the virulence and viability of the fungal conidia decreased after exposure to ambient African field conditions. Methods - This study used the fungus Beauveria bassiana to infect the insecticide-resistant malaria vector Anopheles gambiae s.s (Diptera: Culicidae) VKPER laboratory colony strain. Fungal conidia were applied to polyester netting and kept under West African field conditions for varying periods of time. The virulence of the fungal-treated netting was tested 1, 3 and 5 days after net application by exposing An. gambiae s.s. VKPER mosquitoes in WHO cone bioassays carried out under field conditions. In addition, the viability of B. bassiana conidia was measured after up to 20 days exposure to field conditions. Results - The results show that B. bassiana infection caused significantly increased mortality with the daily risk of dying being increased by 2.5× for the fungus-exposed mosquitoes compared to the control mosquitoes. However, the virulence of the B. bassiana conidia decreased with increasing time spent exposed to the field conditions, the older the treatment on the net, the lower the fungus-induced mortality rate. This is likely to be due to the climate because laboratory trials found no such decline within the same trial time period. Conidial viability also decreased with increasing exposure to the net and natural abiotic environmental conditions. After 20 days field exposure the conidial viability was 30%, but the viability of control conidia not exposed to the net or field conditions was 79%. Conclusions - This work shows promise for the use of B. bassiana fungal conidia against insecticide-resistant mosquitoes in the field, but further work is required to examine the role of environmental conditions on fungal virulence and viability with a view to eventually making the fungal conidia delivery system more able to withstand the ambient African climate.
  Tools for delivering entomopathogenic fungi to malaria mosquitoes: effects of delivery surfaces on fungal efficacy and persistence
  Mnyone, L.L. ; Kirby, M. ; Lwetoijera, D.W. ; Mpingwa, M.W. ; Simfukwe, E.T. ; Knols, B.G.J. ; Takken, W. ; Russell, T.L. - \ 2010
  Malaria Journal 9 (2010)9. - ISSN 1475-2875 - 7 p.
  anopheles-gambiae - metarhizium-anisopliae - beauveria-bassiana - pyrethroid resistance - vectors - nets - susceptibility - trials
  Background Entomopathogenic fungi infection on malaria vectors increases daily mortality rates and thus represents a control measure that could be used in integrated programmes alongside insecticide-treated bed nets (ITNs) and indoor residual spraying (IRS). Before entomopathogenic fungi can be integrated into control programmes, an effective delivery system must be developed. Methods The efficacy of Metarhizium anisopliae ICIPE-30 and Beauveria bassiana I93-825 (IMI 391510) (2 × 1010 conidia m-2) applied on mud panels (simulating walls of traditional Tanzanian houses), black cotton cloth and polyester netting was evaluated against adult Anopheles gambiae sensu stricto. Mosquitoes were exposed to the treated surfaces 2, 14 and 28 d after conidia were applied. Survival of mosquitoes was monitored daily. Results All fungal treatments caused a significantly increased mortality in the exposed mosquitoes, descending with time since fungal application. Mosquitoes exposed to M. anisopliae conidia on mud panels had a greater daily risk of dying compared to those exposed to conidia on either netting or cotton cloth (p <0.001). Mosquitoes exposed to B. bassiana conidia on mud panels or cotton cloth had similar daily risk of death (p = 0.14), and a higher risk than those exposed to treated polyester netting (p <0.001). Residual activity of fungi declined over time; however, conidia remained pathogenic at 28 d post application, and were able to infect and kill 73 - 82% of mosquitoes within 14 d. Conclusion Both fungal isolates reduced mosquito survival on immediate exposure and up to 28 d after application. Conidia were more effective when applied on mud panels and cotton cloth compared with polyester netting. Cotton cloth and mud, therefore, represent potential substrates for delivering fungi to mosquitoes in the field.
  Infection of the malaria mosquito, Anopheles gambiae, with two species of entomopathogenic fungi: effects of concentration, co-formulation, exposure time and persistence
  Mnyone, L.L. ; Kirby, M.J. ; Lwetoijera, D.W. ; Mpingwa, M.W. ; Knols, B.G.J. ; Takken, W. ; Russell, T.L. - \ 2009
  Malaria Journal 8 (2009). - ISSN 1475-2875 - 12 p.
  metarhizium-anisopliae - beauveria-bassiana - bacillus-sphaericus - western kenya - south-africa - tanzania - vectors - nets - transmission - grasshopper
  Background - Entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana isolates have been shown to infect and reduce the survival of mosquito vectors. Methods - Here four different bioassays were conducted to study the effect of conidia concentration, co-formulation, exposure time and persistence of the isolates M. anisopliae ICIPE-30 and B. bassiana I93-925 on infection and survival rates of female Anopheles gambiae sensu stricto. Test concentrations and exposure times ranged between 1 × 107 - 4 × 1010 conidia m-2 and 15 min - 6 h. In co-formulations, 2 × 1010 conidia m-2 of both fungus isolates were mixed at ratios of 4:1, 2:1, 1:1,1:0, 0:1, 1:2 and 1:4. To determine persistence, mosquitoes were exposed to surfaces treated 1, 14 or 28 d previously, with conidia concentrations of 2 × 109, 2 × 1010 or 4 × 1010. Results - Mosquito survival varied with conidia concentration; 2 × 1010 conidia m-2 was the concentration above which no further reductions in survival were detectable for both isolates of fungus. The survival of mosquitoes exposed to single and co-formulated treatments was similar and no synergistic or additive effects were observed. Mosquitoes were infected within 30 min and longer exposure times did not result in a more rapid killing effect. Fifteen min exposure still achieved considerable mortality rates (100% mortality by 14 d) of mosquitoes, but at lower speed than with 30 min exposure (100% mortality by 9 d). Conidia remained infective up to 28 d post-application but higher concentrations did not increase persistence. Conclusion - Both fungus isolates are effective and persistent at low concentrations and short exposure times
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.