Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer survey- en datarapportage 2016
  Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C131/16) - 36
  vismethoden - vistuig - netten - visbestand - monitoring - nederland - fishing methods - fishing gear - nets - fishery resources - monitoring - netherlands
  In september 2016 heeft een monitoring met staandwantnetten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring is een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve vistuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen. Grotere vissen worden in deze reguliere monitoring niet goed gevangen. In het staandwantmonitoringsproject is bemonsterd met staandwantnetten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
  VIP Praktijknetwerk Netinnovatie Zuid
  Marlen, B. van; Rink, G.J. ; Vandenberghe, C. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/14) - 77
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - pleuronectiformes - netten - noordzee - fisheries - sustainability - pleuronectiformes - nets - north sea
  Het VIP project Praktijknetwerk Netinnovatie Zuid beoogde een bijdrage te leveren aan een meer duurzame kottervisserij op platvis op zuidelijke bestekken in de Noordzee door het ontwikkelen van nieuwe netten met een lager brandstofverbruik, en minder netslijtage, bijvangsten en discards.
  Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer : Survey- en datarapportage 2015
  Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C191/15) - 28
  vismethoden - vistuig - monitoring - netten - ijsselmeer - nederland - fishing methods - fishing gear - monitoring - nets - lake ijssel - netherlands
  In september en begin oktober 2015 heeft een monitoring met staand want netten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring was om een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve tuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen en grotere vissen worden in deze reguliere survey niet goed gevangen. In het staand want monitoringsproject is bemonsterd met staand want netten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
  Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den; Perdon, K.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C151a/14) - 35
  boomkorvisserij - innovaties - netten - vangstsamenstelling - discards - brandstofverbruik - vergelijkend onderzoek - visvangsten - duurzaamheid (sustainability) - efficiëntie - vistuig - vismethoden - beam trawling - innovations - nets - catch composition - discards - fuel consumption - comparative research - fish catches - sustainability - efficiency - fishing gear - fishing methods
  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014, waarbij het twinrigtuig is uitgerust met een traditioneel net aan stuurboordzijde en een nieuw net aan\\ bakboordzijde. In totaal zijn er voor het onderzoek 16 trekken uitgevoerd met een visserschip op de Doggersbank waarbij de hoofddoelsoort schol was. De discards zijn verzameld en aan boord uitgezocht door medewerkers van IMARES. Dit onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van de hoeveelheden discards (vis en benthos) die met beide netten zijn gevangen.
  Monitoring of cod catches in Dutch otter trawls and seines
  Kraan, M.L. ; Machiels, M.A.M. ; Reijden, K.J. van der; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C105/14) - 22
  kabeljauw - visvangsten - boomkorvisserij - visbestand - vistuig - netten - monitoring - gadidae - discards - cod - fish catches - beam trawling - fishery resources - fishing gear - nets - monitoring - gadidae - discards
  This report presents the results of the Dutch Cod Monitoring Project (TRMON) in the bottom trawls and seines (TR) that was carried out in 2013. Due to the Dutch Cod Avoidance Plan (DCAP), the transition of effort between different fishing gears is restricted.
  Ontwikkeling en stabiliteit van sublitorale mosselbanken, samenvattend eindrapport
  Smaal, A.C. ; Brinkman, A.G. ; Schellekens, T. ; Jansen, J.M. ; Agüera García, A. ; Stralen, M.R. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/14) - 32
  mosselteelt - habitats - waddenzee - modellen - vis vangen - netten - mussel culture - habitats - wadden sea - models - fishing - nets
  Dit rapport is een verslag over onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de stabiliteit van wilde sublitorale mosselbanken. Stabiliteit is gedefinieerd als de kans die eenmaal gevestigde wilde mosselbanken hebben om meerdere winters te overleven. In 2005 is op basis van ervaring een stabiliteitskaart opgesteld voor mosselbanken in de westelijke Waddenzee. Het habitatmodel is gericht op het verband tussen het voorkomen van (wilde) mosselen en de abiotische omstandigheden zoals zoutgehalte, diepte, stroming en slibgehalte van de bodem op de locaties waar mosselen werden aangetroffen. Een factor die moeilijk voorspelbaar is, maar die in de praktijk van groot belang kan zijn, is het wegspoelen van mosselen tijdens stormen.
  Altijd een gegarandeerde mosselzaadvangst (interview met Pauline Kamermans)
  Wolkers, H. ; Kamermans, P. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  mossels - mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - vis vangen - netten - mussels - mussel culture - shellfish fisheries - fishing - nets
  Uitvinder en ondernemer Kees Groot ontwikkelde met hulp van IMARES Wageningen UR een alternatief voor de vangst van jonge mosseltjes met sleepnetten. Inmiddels wordt een derde van de oogst met deze MZI’s gevangen. Het biedt mosselvissers meer bedrijfszekerheid.
  Staandwantvisserij op platvis en kabeljauw
  Quirijns, F.J. - \ 2013
  IMARES / Kenniskringen Visserij
  tong (vis) - kabeljauw - pleuronectiformes - vismethoden - netten - visserij - duurzaamheid (sustainability) - dover soles - cod - pleuronectiformes - fishing methods - nets - fisheries - sustainability
  In de staandwantvisserij gebruiken vissers netten die verankerd zijn op de bodem. De staandwantvisserij is een passieve visserij; vissen worden gevangen doordat ze verstrikt raken als ze erdoorheen proberen te zwemmen. Deze informatiebrochure gaat over de staandwantvisserij gericht op tong en de staandwantvisserij met grotere mazen gericht op kabeljauw of platvis. Er zijn ongeveer 60 (kleine) vaartuigen die zich bezighouden met deze visserijen.
  Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal - Paper
  Smits, M.J.W. ; Burg, S.W.K. van den; Verburg, R.W. - \ 2013
  LEI, onderdeel van Wageningen - 12
  recycling - kringlopen - economische ontwikkeling - cradle to cradle - bedrijventerreinen - fosfaat - reststromen - algenteelt - omega-3 vetzuren - karpet - netten - biobased economy - recycling - cycling - economic development - cradle to cradle - business parks - phosphate - residual streams - algae culture - omega-3 fatty acids - carpet - nets - biobased economy
  In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.
  Vermindering discards door technische aanpassingen in de netten (VIP - VDTN)
  Marlen, B. van; Bol, R.A. ; Groeneveld, K. ; Nijman, R.R. ; Rink, G.J. ; Buyvoets, E. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C127/13) - 54
  boomkorvisserij - mariene ecologie - netten - discards - benthos - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - beam trawling - marine ecology - nets - discards - benthos - aquatic ecology - aquatic ecosystems
  Voor het verminderen van ecosysteemeffecten van de visserij is men op zoek naar discard beperkende mattregelen. Een hiervan is om de visnetten aan te passen opdat ze weinig mogelijk ondermaatse vis en niet-doelsoorten vis en benthos worden bijgevangen. In dit project werden aanpassingen uitgeprobeerd aan boord van het onderzoekingsvaartuig "Tridens" en op twee kotters.
  Discards monitoring in the Gillnet Sole Fishery
  Quirijns, F.J. - \ 2012
  [S.l.] : S.n. - 6
  tong (vis) - visserij - zeevisserij - vis vangen - netten - discards - bijvangst - monitoring - dover soles - fisheries - marine fisheries - fishing - nets - discards - bycatch - monitoring
  The Gillnet Sole Fishery Study Group monitored discards since 2011. This document describes results from the self-sampling. No observer trips in the Dutch Sole Gillnet Fishing have taken place under the EU data collection framework (DCF). Under the DCF The Netherlands are obliged to sample ten gill net fishing trips. However, it is not specified which type of gill net fishing trips should be sampled, i.e. no target species is specified. In 2011 observers only went on board gill net trips in which cod was targeted. In 2012, up to November 2012, no observer trips were carried out in these fisheries
  De brievenbus 2012: aanvullend onderzoek aan boord van HA13
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. - \ 2012
  IMARES/Kenniskringen Visserij
  visserij - garnalen - vistuig - vismethoden - netten - innovaties - bijvangst - fisheries - shrimps - fishing gear - fishing methods - nets - innovations - bycatch
  Voor het vissen op garnalen gebruiken vissers netten met fijne mazen. Door die fijne mazen is bijvangst van (kleine) vis en bodemdieren vrijwel onvermijdelijk. Om ongewenste bijvangsten te verminderen zijn garnalenvissers in Nederland verplicht om met de zogenoemde zeeflap te vissen. In perioden met hoge concentraties algen en wieren heeft het net echter de neiging dicht te slibben, waardoor ook de waardevolle garnalenvangsten via het ontsnappingsgat weer in zee verdwijnen. Als alternatief voor de zeeflap, heeft de sector een nieuw net ontwikkeld: het zogenaamde brievenbusnet.
  VIP project: Passieve Visserij Ontwikkeling
  Marlen, B. van; Vandenberghe, C. ; Craeynest, N. ; Korving, A. ; Cramer, R. ; Reker, E. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C117/11)
  visserij - vistuig - vismethoden - alternatieve methoden - netten - fisheries - fishing gear - fishing methods - alternative methods - nets
  De introductie van passieve vistechnieken vormt een onderdeel van duurzame visserij ontwikkeling. Drie vaartuigen (KW-2, SCH-61 en IJM-27) beoefenen al geruime tijd passieve technieken. In het kader van dit project werd kennisoverdracht gedaan, vooral vanuit ILVO-Vlaanderen (Visserij Oostende, België), waar recent ervaring is opgedaan met schakels en potten, maar ook vanuit Denemarken, Frankrijk en Groot Brittannië. Na deze fase zijn de drie schippers gaan werken met verschillende passieve technieken (staand want, jiggen en potten) en hebben hiermee praktijkervaring opgedaan. Vervolgens werden vangsten en bijvangsten bemonsterd door onderzoekers van het ILVO en zijn er een tijd lang vangstgegevens bijgehouden door de schippers en opgeleverd aan IMARES en statistisch bewerkt. Een economische analyse laat zien, dat investeringen binnen redelijke korte tijd (1-3 jaren) zijn terug te verdienen. Hoewel de aanlandingen vergeleken met de boomkor relatief laag zijn, zijn de discards ook veel geringer. Met het lage brandstofverbruik zouden passieve vistuigen voor een beperkt deel van de vloot een alternatief kunnen zijn.
  Discards monitoring in the Gillnet Sole Fishery
  Quirijns, F.J. ; Couperus, A.S. ; Helmond, A.T.M. van - \ 2011
  [S.l.] : S.n. - 12
  tong (vis) - visserij - zeevisserij - vis vangen - netten - discards - bijvangst - monitoring - dover soles - fisheries - marine fisheries - fishing - nets - discards - bycatch - monitoring
  The Gillnet Sole Fishery Study Group started discards monitoring. Data were supposed to be collected in three different ways: Self-sampling, catch monitoring by means of onboard cameras (CCTV) and monitoring under the Data Collection Regulation.
  Brievenbus veelbelovend : voor ontsnappen kleine schol effectiever dan zeeflap
  Steenbergen, J. - \ 2011
  Visserijnieuws 31 (2011)12. - ISSN 1380-5061 - p. 6 - 6.
  schaal- en schelpdierenvisserij - vis vangen - vismethoden - vistuig - netten - discards - reductie - innovaties - shellfish fisheries - fishing - fishing methods - fishing gear - nets - discards - reduction - innovations
  Na een jaar lang experimenteren en testen zijn er veelbelovende resultaten uit het brievenbusonderzoek gekomen. Een vergelijking tussen de brievenbus in het garnalennet en de zeeflap liet zien dat jonge platvis even goed, en in sommige gevallen zelfs beter, kan ontsnappen via de brievenbus. Tegelijkertijd gaat er van de kostbare garnalenvangst weinig tot niets verloren.
  Annual Report of the Netherlands to the European Commission on the implementation of Council Regulation 812/2004 on cetacean bycatch
  Couperus, A.S. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (CVO report / Centre for Fishery Research (CVO) 09.006) - 24
  visserij - cetacea - dolfijnen - vangstsamenstelling - netten - bemonsteren - inventarisaties - pelagische visserij - vismethoden - bijvangst - fisheries - cetacea - dolphins - catch composition - nets - sampling - inventories - pelagic fishery - fishing methods - bycatch
  This report contains the results of the ongoing monitoring programme on the incidental bycatch of cetaceans in Dutch pelagic fisheries in 2008. Further, this report presents the results of a pilot observer study in set net fisheries. In the Netherlands about 90 vessel are known to land fish caught by set nets. The main target species is sole, which is fished with tangle nets.
  Het beperken van insectenplagen in gewassen door het aanleggen van barrières rond of in het perceel: een literatuurstudie
  Meerburg, B.G. ; Elderson, J. ; Belder, E. den; Alebeek, F.A.N. van - \ 2009
  Tilbrug : ZLTO Projecten - 16
  geïntegreerde plagenbestrijding - netten - afschermingsmateriaal - barrières - ondergewassen - aphididae - thrips - broccoli - brassica oleracea var. italica - capsicum annuum - vicia faba - glycine max - lupinus - pootaardappelen - slasoorten - uien - functionele biodiversiteit - integrated pest management - nets - screens - barriers - catch crops - aphididae - thrips - broccoli - brassica oleracea var. italica - capsicum annuum - vicia faba - glycine max - lupinus - seed potatoes - lettuces - onions - functional biodiversity
  Veel landbouwgewassen zijn eenjarige teelten in een roulerend bouwplan. Insectenplagen moeten dus elk voorjaar opnieuw hun voorkeursgewassen opsporen en koloniseren. De meeste plaaginsecten bereiken vliegend de nieuwe percelen waar zij een gewas koloniseren. De keuze van plaaginsecten om in een bepaald gewas te landen wordt door een complex van factoren bepaald. In dit document wordt een overzicht gegeven van de literatuur over maatregelen om de verspreiding van plaaginsecten naar nieuwe gewassen of binnen bestaande teelten te beperken. Niet zozeer door landschapselementen, maar door fysieke barrières (biobarrières), het toepassen van vanggewassen, het combineren van twee gewassen. Bij het vaststellen van een effectief maatregelenpakket op het bedrijf zal steeds kritisch gekeken moeten worden naar de (economische en bedrijfsmatige) haalbaarheid van verschillende maatregelen
  Toezicht op minimum maaswijdte
  Machiels, M.A.M. ; Marlen, B. van; Densen, W.L.T. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/08) - 16
  visserij - vis vangen - uitrusting - vistuig - netten - regelingen - wetgeving - bemonsteren - Nederland - fisheries - fishing - equipment - fishing gear - nets - regulations - legislation - sampling - Netherlands
  De vangst en sterfte van vis wordt hoofdzakelijk bepaald door de maaswijdte (of maasopening) in de kuil van het gebruikte visnet. Meting van maaswijdte is niet eenvoudig en de huidige regelgeving is aan kritiek onderhevig. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw meetprotocol en meetinstrument. De visserij op tong met 80 mm en een minimummaat van 24 cm is gevoelig voor een juiste vaststelling van de maaswijdte van de kuil. Dit rapport behandelt statistische en juridische aspecten van de huidige regelgeving en de eventuele invoering van de nieuwe OMEGA-maaswijdtemeter.
  Study of the effect of a By-catch Reduction Panel in a twin-trawl on reducing plaice discards
  Marlen, B. van; Helmond, A.T.M. van; Pasterkamp, T.L. ; Bol, R.A. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C106/08) - 19
  visserij - proeven - experimenten - netten - schol - vismethoden - fisheries - trials - experiments - nets - plaice - fishing methods
  Comparative fishing trials were conducted in November 2008 on the euro-cutter MFV TH-7 “Adriana Maria” on fishing grounds in the North Sea to investigate the effect of By-catch Reduction Panels inserted in a twin-trawl. In a total of 17 experimental hauls two nets were fished simultaneously, a conventional net on the starboard side and a net with a By-catch Reduction Panel inserted in the top sheet on the port side. The codend meshsize used was 80 mm. The main target species is plaice (Pleuronectes platessa L.). The By-catch Reduction Panel (BRP) tested was a square mesh panel with: 25 bars across and 22 bars deep of mesh size 150 mm, euroline™ single braid of 5 mm thickness. The panel was built in surrounding 80 mm netting and joined to 38 meshes in width and 19 meshes in depth in the port net of the twin-trawl, 12 meshes deep in front of the joining round of the codend. The panel reduced the by-catch of juvenile plaice by some 20% compared to the conventional net, but there may be a loss of marketable plaice. However, commercial losses were not confirmed by the skipper when regarding earnings over a longer period. When plaice discards are expressed as a fraction of total catch the differences were not found to be significant.
  Gerichte visserij op wolhandkrab in het IJsselmeer, een onderzoek naar vangstmethoden en bijvangsten
  Leijzer, T.B. ; Aarts, G.M. ; Kampen, J. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C088/08) - 27
  visserij - vis vangen - krabben (schaaldieren) - decapoda - vistuig - uitrusting - netten - bijvangst - fisheries - fishing - crabs - decapoda - fishing gear - equipment - nets - bycatch
  Vissers van het IJsselmeer hebben eind 2007; begin 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en bijvangsten van een gerichte visserij op wolhandkrab met behulp van aangepaste fuiken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.