Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 104

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : Op planniveau
  Groenendijk, P. ; Velthof, G.L. ; Schröder, J.J. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2842) - 109
  nitraat - milieueffectrapportage - nederland - nitrate - environmental impact reporting - netherlands
  Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ten opzichte van het 5e Actieprogramma. In dit rapport worden de effecten van de extra maatregelen op het milieu (lucht, grondwater en oppervlaktewater) beschreven.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
  Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191
  oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - monitoring - water pollution
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
  Nitraat voeren: methaan en N-kringloop
  Sebek, L.B. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  nitraat - methaanremmers - agrarische bedrijfsvoering - innovatie adoptie - melkproductie - melkveehouderij - broeikasgassen - nitrate - methane inhibitors - farm management - innovation adoption - milk production - dairy farming - greenhouse gases
  De Marke loopt voor met milieukundige innovaties. Het proefbedrijf implementeert bewezen innovaties om milieukundige winst te halen. Het voeren van nitraat is daarvan een voorbeeld. Daarmee wordt de grootste bron van broeikasgasemissie op het melkveebedrijf, methaan, flink verminderd.
  Nutriënten verwijderen uit lozingswater en hergebruiken als meststof
  Os, E.A. van; Klein, P. ; Niekerk, O. van; Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der - \ 2015
  glastuinbouw - emissie - bemesting - milieueffect - stikstof - filters - nitraat - fosfaat - greenhouse horticulture - emission - fertilizer application - environmental impact - nitrogen - filters - nitrate - phosphate
  De glastuinbouwsector heeft met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul-emissie in 2027 toe te werken. Hiervoor zijn emissienormen voor stikstof afgesproken die steeds verder worden verscherpt. Behalve stikstof kunnen er in het lozingswater andere nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen (GBM), zout, pathogenen en groeiremmers zitten. Om toch drainwater te kunnen lozen zijn Horticoop en Optima Agrik (ZA) de ontwikkeling gestart om een apparaat te maken dat nitraat en fosfaat uit het lozingswater verwijderd terwijl het restproduct weer als meststof kan worden gebruikt.
  Hoe giftig zijn ammonia en nitraat voor snoekbaars?
  Schram, E. ; Roques, J.A.C. ; Kuijk, T. van; Abbink, W. ; Heul, J.W. van der; Vries, P. de; Bierman, S.M. ; Vis, J.W. van de; Flik, G. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)1. - ISSN 1382-2764 - p. 12 - 17.
  snoekbaars - recirculatie aquacultuur systemen - aquacultuur - nitraat - ammoniak - voeropname - pike perch - recirculating aquaculture systems - aquaculture - nitrate - ammonia - feed intake
  In intensieve recirculatiesystemen lopen vissen het risico blootgesteld te worden aan ammonia en nitraat. Hoe hoog mogen de nitraat- en ammoniaconcentratie zijn zonder dat dit negatieve effecten heeft op de vissen? IMARES onderzocht dit in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam voor juveniele snoekbaars. Conclusie: de ammonia (NH3) concentratie moet onder de 0.05 mg NH3-N/I gehouden worden. Van nitraat lijken juveniele snoekbaarzen zelfs bij 358 mg NO3-N/I nog weinig hinder te ondervinden.
  Nieuwe technieken, nog meer reductie
  Haan, M.H.A. de; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der; Booij, A. - \ 2013
  Veeteelt 30 (2013)11. - ISSN 0168-7565 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - broeikasgassen - innovaties - proefboerderijen - mestverwerking - methaan - emissie - rundveevoeding - voersamenstelling - nitraat - onderzaaien - grassen - dairy farming - greenhouse gases - innovations - experimental farms - manure treatment - methane - emission - cattle feeding - feed formulation - nitrate - undersowing - grasses
  Gras crushen, mest raffineren, toevoegmiddelen voor voer en kuil; op praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo worden verschillende innovatietechnieken uitgeprobeerd om de broeikasgassen verder te verminderen. Praktijkrijp zijn ze nog niet.
  Nitraat voeren effectief tegen methaanemissie
  Vegte, D.Z. van der; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Verloop, K. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - herkauwersvoeding - melkveevoeding - nitraat - voersamenstelling - voedertoevoegingen - methaan - emissiereductie - mineralenboekhouding - dairy farming - ruminant feeding - dairy cattle nutrition - nitrate - feed formulation - feed additives - methane - emission reduction - nutrient accounting system
  Nitraat is niet alleen een waardevolle kunstmest, maar kan ook als voeradditief gebruikt worden om de methaanemissie uit de pens van herkauwers te verminderen. Voor een klimaatneutrale melkveehouderij kan het een belangrijk middel zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom heeft Knowledge Transfer Centre De Marke in een pilotexperiment onderzocht of het voeren van nitraat past in het management van het melkveebedrijf en of er risico’s voor de diergezondheid zijn. Ook is onderzocht wat het effect van deze extra stikstofbron is op de N-kringloop van het bedrijf. Als de vermindering van de methaanemissie gepaard gaat met meer verliezen uit de N-kringloop (nitraatuitspoeling, ammoniakemissie en lachgasemissie) dan is het middel misschien erger dan de kwaal.
  Inventarisatie fosfaatarme organische materialen voor de bollenteelt op duinzandgrond
  Os, G.J. van; Lans, A.M. van der; Lommen, J. ; Wal, E. van der; Keuper, D. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 37
  bloembollen - tuinbouw - duinzand - fosfaat - nitraat - organische stof - bodemweerbaarheid - ornamental bulbs - horticulture - dune sand - phosphate - nitrate - organic matter - soil suppressiveness
  Met het intreden van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 1 januari 2010 zijn de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt. Om de kwaliteit van bloembollenpercelen op duinzandgrond voor de langere termijn te waarborgen is het van belang om te beschikken over alternatieve materialen die veel effectieve organische stof leveren en weinig fosfaat bevatten. Voorwaarde hierbij is dat andere belangrijke functies die organische stof heeft in de bodem, waaronder bodemweerbaarheid, behouden blijven.
  Hoe giftig is nitraat voor Afrikaanse meerval?
  Schram, E. ; Roques, J.A.C. ; Abbink, W. ; Vries, P. de; Bierman, S.M. ; Vis, J.W. van de - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)6. - ISSN 1382-2764 - p. 6 - 11.
  clarias gariepinus - clarias - recirculatie aquacultuur systemen - recirculatiesystemen - aquacultuur - nitraat - nitraatstikstof - voeropname - toxiciteit - clarias gariepinus - clarias - recirculating aquaculture systems - recirculating systems - aquaculture - nitrate - nitrate nitrogen - feed intake - toxicity
  In een recirculatiesysteem kan de nitraatconcentratie hoog oplopen. Hoe hoog mag de nitraatconcentratie worden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de vissen? IMARES onderzocht dit in samenwerking met de Radbaoud Universiteit Nijmegen voor Afrikaanse meerval. Conclusie: nitraat is niet ongevaarlijk. Tot 140 mg nitraatstikstof per liter lijken meervallen weinig hinder te ondervinden. Wordt de concentratie hoger dan daalt de voeropname en groei behoorlijk.
  Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken
  Schoumans, O.F. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Dijk, W. van; Schroder, J.J. ; Ham, A. van den; Hooijboer, A.E.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2319)
  zandgronden - uitspoelen - nitraat - nitraten - grondwater - mest - modellen - nederland - sandy soils - leaching - nitrate - nitrates - groundwater - manures - models - netherlands
  Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende beschikbare datasets en resultaten van rekenmodellen nader geanalyseerd (Bedrijveninformatienet, LMM, WOG-WOD-, MAMBO / STONE, CBS-Statline). De verschillen in nitraatconcentratie die tussen de zandgebieden worden waargenomen zijn grotendeels te verklaren uit verschillen in bedrijfstype of stikstofoverschot en het voorkomen van verschillende bodemgebruiksvormen, de verdeling van de grondwatertrappen en grondsoorten en het regionale neerslagoverschot. In het Zuidelijke zandgebied zijn de stikstofoverschotten het hoogst en komen meer uitspoelingsgevoelige gronden voor.
  Meer grip op bodemstikstof, thema: Duurzame mineralen BO-12.03-002-001
  Schils, R.L.M. - \ 2011
  S.n.
  akkerbouw - nitraat - stikstof - bodemonderzoek - arable farming - nitrate - nitrogen - soil testing
  Poster met onderzoeksinformatie over het meten van de hoeveelheid bodemstikstof op akkerbouwbedrijven.
  Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen
  Boer, S. de; Bogaardt, M.J. ; Kersten, P.H. ; Kistenkas, F.H. ; Neven, M.G.G. ; Zouwen, M.W. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 174) - 194
  natuurbescherming - milieubeleid - richtlijnen (directives) - nitraat - projectimplementatie - toepassing - nederland - engeland - duitsland - noordrijn-westfalen - natuurbeleid - habitatrichtlijn - kaderrichtlijn water - nature conservation - environmental policy - directives - nitrate - project implementation - application - netherlands - england - germany - north rhine-westphalia - nature conservation policy - habitats directive - water framework directive
  In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse deelstaat - Noordrijn-Westfalen. Doel is te analyseren hoe nationale beleidsruimte werd gezocht en hoeveel ruimte werd gevonden. Het onderzoek beschrijft welke inspanningen men zich daarbij heeft getroost, welke strategieën en instrumenten zijn gehanteerd en tot welk resultaat dat uiteindelijk heeft geleid. Dit is gedaan aan de hand van officiële documenten, uitspraken van het Europese Hof van Justitie en aangevuld met een groot aantal interviews met de betrokkenen in de drie landen.
  Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit : hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven
  Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Gardebroek, C. ; Hoop, D.W. de; Reijs, J.W. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154449 - 154
  mineralen - stikstof - fosfaat - nitraat - balansstudies - balansen - milieubeheer - mineralenboekhouding - mestbeleid - mestoverschotten - landbouw en milieu - minerals - nitrogen - phosphate - nitrate - balance studies - balance sheets - environmental management - nutrient accounting system - manure policy - manure surpluses - agriculture and environment
  Within the project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM, national measurement network of the effects of the manure policy), a study has taken place looking into the influence of mineral management on the surpluses of nitrogen and phosphate in soil and the concentration of nitrate in the upper layer of groundwater and drainage water on dairy farms. The relationships were examined using both regressions and group comparisons. The outcomes of the study provide assistance for dairy farmers, policymakers and researchers as to how mineral use can best be modified in order to achieve better results for both the economy and environmental quality
  Bemesting van maïsland heeft aandacht nodig
  Oenema, J. ; Verloop, J. - \ 2009
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 31 (2009). - p. 2 - 2.
  maïs - grassen - wisselbouw - rotaties - nitraat - stikstof - nitraatuitspoeling - ondergewassen - bemesting - maize - grasses - ley farming - rotations - nitrate - nitrogen - nitrate leaching - catch crops - fertilizer application
  Bij bemesting volgens de gebruiksnormen zijn de nitraatconcentraties onder maïsland nog vaak hoger dan de EU-norm van 50 mg per liter in grondwater. Vooral de eerste twee jaren na het ploegen van meerjarig grasland kan de nitraatuitspoeling onder maïsland hoog zijn. Vanggewassen zijn bedoeld om de nitraatuitspoeling te beperken. Maar dan moet je ze niet bemesten.
  Linking nitrogen deposition to nitrate concentrations in groundwater below nature areas : modelling approach and data requirements
  Bonten, L.T.C. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Wieggers, H.J.J. ; Vries, W. de; Pul, W.A.J. van; Hoek, K.W. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1881) - 41
  natuurreservaten - grondwater - grondwaterverontreiniging - nitraat - stikstof - depositie - wiskundige modellen - gegevens verzamelen - natuur - nature reserves - groundwater - groundwater pollution - nitrate - nitrogen - deposition - mathematical models - data collection - nature
  This study determines the most suitable model and required model improvements to link atmospheric deposition of nitrogen and other elements in the Netherlands to measurements of nitrogen and other elements in the upper groundwater. The deterministic model SMARTml was found to be the most suitable model. The model requires an improved C&N modeling, improved forest growth modeling, linking forest growth to hydrology and an explicit dispersion calculation. A large number of independent data are available for validation of the improved model. Application of the model to sites of the ‘National monitoring network on nitrate concentrations in the upper groundwater under nature areas’ requires assumptions on soil properties, hydrology, deposition of base cations and chloride.
  Scherp bemesten op zandgrond : PPO-Vredepeel houdt zich bezig met het project Nutrienten Waterproof
  Dodde, H. ; Kroonen-Backbier, B. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)12. - ISSN 1871-093X - p. 15 - 15.
  bedrijfssystemenonderzoek - grondwater - voedingsstoffenconcentratie - nitraat - normen - zandgronden - bemesting - farming systems research - groundwater - nutrient density - nitrate - standards - sandy soils - fertilizer application
  Binnen het bedrijfssystemenonderzoek is het gelukt bij PPO-Vredepeel om het nitraatgehalte in grondwater terug te dringen van 200 naar 80 milligram per liter. PPO-onderzoekers Brigitte Kroonen en Harry Verstegen betwijfelen of de nitraatnorm van 50 milligram haalbaar is met behoud van opbrengsten en kwaliteit
  Sturen op nitraat: waar zitten de knoppen?
  Oenema, J. ; Verloop, J. ; Burgers, S.L.G.E. ; Hooijboer, A. ; Berge, H.F.M. ten - \ 2008
  V-focus 5 (2008)december. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - grondwater - nitraat - zandgronden - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - bemesting - dairy farming - groundwater - nitrate - sandy soils - farm management - grassland management - fertilizer application
  Bemesting, beweiding en scheuren van grasland hebben een groot effect op de nitraatconcentratie in het grondwater. Op maïsland heeft het achterwege laten van kunstmest, maar ook het achterwege laten van de bemesting van het vanggewas, behoorlijk effect. Dit blijkt uit een analyse van melkveebedrijven op zandgronden in het project Koeien & Kansen. De analyse omvat de effecten van bedrijfsvoering en van bodem, waterhuishouding en weer op de nitraatconcentratie
  Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : indicator voor stikstofmineralisatie in gescheurd grasland
  Velthof, G.L. ; Schooten, H.A. van; Hoving, I.E. ; Dekker, P.H.M. ; Dam, A.M. van; Reijneveld, J.A. ; Aarts, H.F.M. ; Smit, A. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (BO-05-infoblad 21) - 2
  graslanden - bodemvruchtbaarheid - nitraat - grondanalyse - bemesting - grasslands - soil fertility - nitrate - soil analysis - fertilizer application
  Op verzoek van het ministerie van LNV is door Alterra, ASG, PPO, PRI en Blgg onderzoek uitgevoerd met als doel het verkrijgen van een methode van bodemanalyse om de stikstofmineralisatie uit gescheurd grasland te voorspellen.
  Inname aan zware metalen en nitraat door jonge kinderen
  Asselt, E.D. van; Mul, A. de; Traag, W.A. ; Klaveren, J.D. van - \ 2008
  Wageningen : RIKILT (Rapport / Rikilt 2008.003) - 28
  zware metalen - nitraat - zout - zuigelingenvoeding - kindervoeding - inname - voedselveiligheid - voedselconsumptie - landbouwproductie - voeding en gezondheid - ecotoxicologie - heavy metals - nitrate - salt - infant nutrition - child nutrition - ingestion - food safety - food consumption - agricultural production - nutrition and health - ecotoxicology
  Innameberekeningen zijn uitgevoerd voor zware metalen, nitraat en zout op basis van metingen uit een duplicaat voedingsstudie bij baby's en deze zijn vergeleken met innameberekeningen op basis van monitoringsdata uit de KAP-databank. Voor de duplicaat voedingen is gebruik gemaakt van data verzameld in de EUBABY-studie van baby’s van 8 tot 12 maanden
  Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008
  Klijne, A. de; Groenendijk, P. ; Griffioen, J. ; Velthof, G.L. ; Janssen, G. ; Fraters, B. - \ 2008
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680747001/2008) - 86
  bodemwater - bodemchemie - nitraat - denitrificatie - milieubeleid - soil water - soil chemistry - nitrate - denitrification - environmental policy
  Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel nitraat wordt afgebroken, is te verklaren uit de hogere bemesting in het verleden. Bij een stabiel bemestingsniveau neemt naar verwachting de concentratie wel af met de diepte. In de bovenste 5 meter neemt nitraatconcentratie nu met de diepte alleen af bij natte en matig natte zandsoorten. In enkele droge zandgebieden neemt in de huidige situatie de concentratie nog toe met de diepte, zo blijkt uit dit onderzoek. In droge zandgronden vindt gemiddeld nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater plaats, omdat een deel van de droge gronden water afvoert naar sloten. Ook deze gronden kunnen daarmee bijdragen aan de eutrofiering
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.