Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Relatie tussen stikstofbodemoverschot en waterkwaliteit
  Hooijboer, A. ; Oenema, J. ; Doornewaard, G.J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 2 - 2.
  nitraatuitspoeling - stikstofmeststoffen - waterkwaliteit - grondwater - bemesting - mestoverschotten - uitspoelen - nitrate leaching - nitrogen fertilizers - water quality - groundwater - fertilizer application - manure surpluses - leaching
  Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater is een doel van het mestbeleid. Bij efficiëntere stikstofbemesting zou het overschot aan stikstof in de bodem moeten dalen. Daarmee zou je verwachten dat ook de nitraatconcentratie in het grondwater vermindert. Maar is dat ook zo?
  Verschillen in variatie in ruimte en tijd tussen de gangbare en biologische systemen in Bodemkwaliteit op zand / Waarde organische stof
  Haan, Janjo de - \ 2015
  arable farming - soil quality - sandy soils - outturn - nitrate leaching - organic fertilizers - vegetable growing - field crops - organic farming
  Manure, an important input in sustainable vegetable production, Manure use in field vegetable production in the Netherlands
  Haan, Janjo de - \ 2015
  arable farming - vegetable growing - field crops - fertilizer application - organic fertilizers - outturn - nitrate leaching - soil quality
  Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Salm, C. van der; Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2647) - 54
  waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - bodemtypen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - berekening - modellen - milieubeleid - water quality - nitrates - phosphates - soil types - phosphate leaching - nitrate leaching - calculation - models - environmental policy
  De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, waar het gebruik van stikstof met dierlijke mestgiften gemiddeld 12 kg stikstof ha-1 jr-1 afneemt. In de komende 15 jaar zullen de nitraatconcentraties in geringe mate dalen, gedeeltelijk veroorzaakt door de aanscherping van de mestnormen in het 5de Actieprogramma. Op termijn wordt op de zanden lössgronden gemiddeld aan de nitraatnorm van 50 mg L-1 voldaan, maar in de zuidelijke provincies zal de nitraatnorm nog ruim worden overschreden. Het effect op de stikstofvracht naar het oppervlaktewater is beperkt. De grootste effecten treden op in de zuidelijke provincies. Voor de fosfaatvracht naar het oppervlaktewater worden geen of slechts geringe effecten berekend.
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment - noord-brabant - limburg
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Effect van gebruik mineralenconcentraat op nitraatuitspoeling : verkennend onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten
  Schils, R.L.M. ; Geerts, R.H.E.M. ; Oenema, J. ; Verloop, J. ; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2570) - 43
  graslanden - maïs - teeltsystemen - nitraatuitspoeling - bemesting - stikstofbalans - grondwaterkwaliteit - grasslands - maize - cropping systems - nitrate leaching - fertilizer application - nitrogen balance - groundwater quality
  Het effect van het gebruik van mineralenconcentraten op de nitraatuitspoeling onder gras en maïs is getoetst op praktijkbedrijven van het ‘Koeien en Kansen’ netwerk. Op twintig percelen is in het voorjaar van 2014 het nitraatgehalte in het bovenste grondwater gemeten. Er is geen significant verschil gemeten tussen stroken bemest met kunstmest of stroken bemest met mineralenconcentraat.
  Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek
  Hooijboer, A.E.J. ; Meer, R.W. van der; Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2014
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 47
  vollegrondsteelt - groenteteelt - bladgroenten - asparagus - aardbeien - preien - nitraatuitspoeling - zandgronden - noord-brabant - limburg - nederland - bedrijfsvergelijking in de landbouw - emissie - grondwater - outdoor cropping - vegetable growing - leafy vegetables - asparagus - strawberries - leeks - nitrate leaching - sandy soils - noord-brabant - limburg - netherlands - farm comparisons - emission - groundwater
  Het onderzoek omvat twaalf bedrijven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) verbouwen, voornamelijk gelegen in de zandgebieden van Limburg en Noord-Brabant (Zand Zuid). Alle bedrijven blijken een hoge nitraatconcentratie in het grondwater te hebben (meer dan 80 milligram per liter). De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren door de droge zandgrond waarop de bedrijven liggen. In dit type grond wordt weinig nitraat afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.
  Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
  Groenendijk, P. ; Mulder, H.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2328) - 37
  oppervlaktewater - eutrofiëring - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - voedingsstoffen - mestbeleid - surface water - eutrophication - phosphate leaching - nitrate leaching - nutrients - manure policy
  De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen zijn geschat. De methode vervangt de zgn. uitsluitmethode die in eerdere studies naar de herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlakte-water is toegepast en is gebaseerd op de bepaling van de coëfficiënten van een lineair, statisch metamodel aan de hand van de resultaten van een gevoeligheidsanalyse van het STONE-model. Hoewel de nieuwe methode als een verbetering van voorgaande methoden beschouwd wordt, is ook geconstateerd dat de methode nog niet robuust is voor het bepalen van de bijdrage van mestover-schotten in het verleden. Aanbevolen wordt om in een toekomstige versies van het metamodel voor bronnenanalyses aandacht te besteden aan zowel de diagnose van de huidige herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater, als de prognose van de maximaal haalbare reductie van de stikstof- en fosforuitspoeling uit landbouwpercelen door vermindering van de mestgiften.
  Effect van verschillende varianten van raffinage van bietenblad op bodemvruchtbaarheid en stikstofverliezen
  Dijk, W. van; Geel, W.C.A. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 575) - 29
  bioraffinage - suikerbietenloof - bodemvruchtbaarheid - nitraatuitspoeling - akkerbouw - scenario-analyse - organische stof - bemesting - biorefinery - sugarbeet tops - soil fertility - nitrate leaching - arable farming - scenario analysis - organic matter - fertilizer application
  Binnen de PPS “Kleinschalige Bioraffinage” worden de mogelijkheden van raffinage van bietenblad voor winning van eiwit en andere bestanddelen onderzocht. In deze deskstudie is nagegaan wat de gevolgen hiervan zijn voor de bodemvruchtbaarheid en de stikstofverliezen (o.a. nitraatuitspoeling).
  Voorbereiding STONE2.4 op berekeningen voor de evaluatie Meststoffenwet 2012
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Boekel, E.M.P.M. van; Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2462) - 116
  mestbeleid - oppervlaktewater - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - simulatiemodellen - bodemchemie - nederland - manure policy - surface water - nitrate leaching - phosphate leaching - simulation models - soil chemistry - netherlands
  STONE is een simulatiemodel dat in de jaren negentig door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlaktewater te evalueren. Voor het model is Nederland opgedeeld in 6405 eenheden die uniek zijn qua bodem, bodemgebruik en mestregime. Voor het doorrekenen van mestvarianten voor de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is STONE up-to-date gemaakt voor de inzichten over gewasopname en de hydrologie. Verder zijn procesbeschrijvingen in STONE uitgebreid en verbeterd om het stelsel P-gedifferentieerde gebruiksnormen dat vanaf 2010 van kracht is geworden te kunnen hanteren en de bodemvruchtbaarheid te kunnen voorspellen. Ook is STONE getoetst aan nitraatmetingen in het LMM. Uitspraken over het realiseren van de 50 mg L-1 nitraatdoelstelling voor bodem-gewas-regio combinaties zijn in een aantal gevallen niet onderbouwd door de toetsing. De trends die uit de modelresultaten afgeleid kunnen worden, worden wel plausibel geacht.
  Duurzame opbrengst op zandgrond : biologische akkerbouw en groenteteelt op zandgrond blijft binnen nitraatnorm
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)3. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  nitraatuitspoeling - bemesting - biologische landbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - proefvelden - bedrijfssystemenonderzoek - zandgronden - nitrate leaching - fertilizer application - organic farming - arable farming - field vegetables - experimental plots - farming systems research - sandy soils
  Is het mogelijk om in een biologisch akkerbouw- en groentebouwplan op zandgrond te voldoen aan de EU-nitraatnorm van 50 mg nitraat/l? Het biologische bedrijfssystemenonderzoek op PPO-locatie Vredepeel laat zien dat dit inderdaad mogelijk is.
  Implementing water protection policy at farm level in the European Union: lessons from the N-Toolbox case studies
  Cooper, J. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Kristensen, H. ; Quemada, M. ; Carmichael, A. ; Gascoyne, K. ; Timmermans, B.G.H. ; Rietberg, P.I. - \ 2012
  Newcastle : Newcastle University - 21 p.
  waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - stikstofkringloop - nitraatuitspoeling - stikstofverliezen - landbouwbedrijven - bemesting - strategisch management - water quality - surface water quality - groundwater quality - nitrogen cycle - nitrate leaching - nitrogen losses - farms - fertilizer application - strategic management
  In 2008 the European Commission released a call for proposals under the workprogramme topic: novel approaches for reducing nitrogen losses. The objective of the programme was to improve uptake of the Nitrates Directive at the farm level. The consortium (Newcastle University, Louis Bolk Institute, Technical University of Madrid, and Aarhus University) responded to the call by developing a project that combined a review of the state of the art in technologies to reduce losses of N to water, with the upgrading of a user-friendly software package for simulating field-scale N dynamics, and the testing of strategies with farmers. N-Toolbox will lay the foundations for improved implementation of water protection policy at the farm level throughout the EU. This document is a short summary of key findings and experiences from the on-farm case study component of the project in Spain, United Kingdom, The Netherlands and Denmark.
  Veel stikstof onder stelling
  Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  nitraatuitspoeling - stikstof - drainagewater - aardbeien - kleinfruit - fruitteelt - stikstofgehalte - bodemonderzoek - nitrate leaching - nitrogen - drainage water - strawberries - small fruits - fruit growing - nitrogen content - soil testing
  Poster met onderzoeksinformatie. Door aardbeien op stellingen te telen zonder opvang van het drainwater komt stikstof terecht in de onderliggende grond. Om na te gaan hoeveel stikstof dit betreft zijn in 2009 en 2011 grondmonsters genomen.
  Stikstofwerking van mest op bouwland : informatieblad 46
  Schröder, J.J. - \ 2012
  bouwland - bemesting - dierlijke meststoffen - nitraatuitspoeling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - stikstof - veldproeven - ondergewassen - akkerbouw - arable land - fertilizer application - animal manures - nitrate leaching - nutrient availability - nitrogen - field tests - catch crops - arable farming
  Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat over een proef naar de stikstofwerking van dierlijke mest. De conclusie van deze proef is dat als aan dierlijke mest een juiste N-werking wordt toegekend, de uitspoeling van N uit mest op korte termijn niet hoger is dan bij gebruik van kunstmest-N. Voor zover uitspoeling dreigt op te treden, kunnen tijdig gezaaide vanggewassen de N-uitspoeling verlagen en de N-beschikbaarheid voor een volgteelt verhogen.
  Afvoer en verwerking van N-rijke gewasresten : vergisting en compostering
  Ruijter, F.J. de - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 433)
  plantenresten - nitraatuitspoeling - akkerbouw - compost - groenbemesters - fermentatie - digestaat - compostering - preien - suikerbietenloof - suikerbieten - plant residues - nitrate leaching - arable farming - composts - green manures - fermentation - digestate - composting - leeks - sugarbeet tops - sugarbeet
  Afvoeren van stikstofrijke gewasresten in het najaar verlaagt de nitraatuitspoeling. Na afvoer moeten de gewasresten op een goede manier worden verwerkt, zodat de verliezen niet op een andere plaats of in een andere vorm plaatsvinden. Deze studie richt zich op de meest geschikte methoden voor verwerking van afgevoerde gewasresten en kijkt naar aspecten uit de gehele keten van afvoer t/m hergebruik. Drie praktijkproeven zijn uitgevoerd om ontbrekende kennis in te vulllen, en gebruikt ter aanvulling van verkenningen uit eerdere studies: 1. stikstofwerking van digestaat na vergisting van puur plantaardig materiaal samen met de suikerindustrie, die werkt aan grootschalige vergisting van bietenresten, waaronder bietenloof; 2. maaien en afvoer van niet-winterharde groenbemester (bladrammenas) en het effect hiervan op het volggewas; 3. compostering van prei met jonge natuurcompost op boerderijschaal in de verhouding 2:1 en 1:1 samen met preiteler en compostleverancier.
  Soilless cultivation in the Netherlands to reduce nitrogen emissions
  Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  hydrocultuur - cultuur zonder grond - vollegrondsteelt - groenteteelt - nitraatuitspoeling - vollegrondsgroenten - nederland - hydroponics - soilless culture - outdoor cropping - vegetable growing - nitrate leaching - field vegetables - netherlands
  Poster met onderzoeksinformatie.
  MAMBO- en STONE-resultaten van rekenvarianten : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-ante
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Schoumans, O.F. ; Luesink, H.H. ; Koeijer, T.J. de; Kruseman, G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2317) - 138
  waterverontreiniging - mest - kunstmeststoffen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - oppervlaktewater - mestbeleid - evaluatie - bodemchemie - nederland - water pollution - manures - fertilizers - phosphate leaching - nitrate leaching - surface water - manure policy - evaluation - soil chemistry - netherlands
  In de voorbereiding op de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012 is een modelstudie uitgevoerd naar de gevolgen van rekenvarianten van gebruiksnormen op de nitraatconcentraties van het grondwater en nutriëntenuitspoeling naar het oppervlaktewater. Het STONE-model berekent dat de nitraatconcentratie in vooral de akkerbouw verder kan afnemen en dat bij continuering van het 4de NitraatActieprogramma de nitraatconcentratie in het zandgebied gemiddeld 50 mg L-1 NO3 zal bedragen. Bij de veronderstelde gebruiksnormen is de reductie van de N- en P-belasting van het oppervlaktewater ook het grootst in de akkerbouw. Bij de scherpste rekenvariant wordt verwacht dat de N- en P-belasting van het oppervlaktewater in 2027 resp. 6 en 4 % minder is dan bij een veronderstelde continuering van de bemesting in 2010.
  Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post
  Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. ; Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W. ; Broers, H.P. ; Grift, B. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Ham, A. van den; Hooijboer, A.E.J. ; Klijne, A. de; Schils, R.L.M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2318) - 116
  bodemkwaliteit - waterkwaliteit - bodemchemie - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - beleidsevaluatie - soil quality - water quality - soil chemistry - nitrate leaching - phosphate leaching - manure policy - policy evaluation
  In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaarheidstoestand van de bodem in termen van fosfaattoestand en organische stof-toestand, de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in landbouwgebieden en de nutriëntenconcentraties van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. Zowel de trend in de afgelopen decennia als de huidige toestand is vastgesteld. Daarnaast zijn de emissies naar het oppervlaktewater aangegeven en is de herkomst van de vrachten door uit- en afspoeling afgeleid. De milieukwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater is de afgelopen decennia verbeterd. Vooral in het Zuidelijke zandgebied wordt gemiddeld de nitraatdoelstelling nog niet gehaald. In het zoete oppervlaktewater voldoet 30% van de meetpunten aan zowel de stikstof en fosfordoelstellingen die door de waterschappen zijn gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Nationaal bezien worden er geen grote negatieve gevolgen van het mestbeleid voor de bodemvruchtbaarheid, organische stofgehalte en gewasopbrengsten waargenomen.
  Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010-11 en 2011-12
  Schroder, J.J. ; Uenk, D. ; Visser, W. de; Ruijter, F.J. de; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 461) - 60
  bemesting - organische meststoffen - kunstmeststoffen - digestaat - varkensdrijfmest - rundveedrijfmest - concentraten - veldproeven - nutriëntengebruiksefficiëntie - nitraatuitspoeling - maïs - akkerbouw - fertilizer application - organic fertilizers - fertilizers - digestate - pig slurry - cattle slurry - concentrates - field tests - nutrient use efficiency - nitrate leaching - maize - arable farming
  De stikstofwerking van organische meststoffen uit mestverwerking is in 2010 en 2011 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat, varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest, dikke fractie van het gescheiden digestaat van suikerbietenloof, rundveestalmest, zwavelzure ammoniak-kunstmest en kalkammonsalpeter op de opbrengst van snijmaïs bepaald. De proef is er ook op gericht om het niet-werkzame deel van de stikstofgift nader te verklaren. Daartoe is een deel van het proefveld na de oogst van de snijmaïs met een rogge-vanggewas ingezaaid en in het voorjaar volgend op de bemesting de stikstofuitspoeling bepaald.
  Implementatie Kaderrichtlijn water op melkveebedrijven
  Hoving, I.E. ; Roelsma, J. ; Heuvel, J.J.A.A. van den; Wientjes, H.A. ; Bos, A.J. ; Middelaar, J.A. van; Deurzen, J.H.M. van; Hamans, R.J.G. ; Janssen, H.L. ; Verhoeven, F.P.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 581)
  melkveehouderij - veevoeding - bemesting - stikstofbalans - fosfor - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - dairy farming - livestock feeding - fertilizer application - nitrogen balance - phosphorus - phosphate leaching - nitrate leaching - water quality - water framework directive
  As an alternative to application of more generic measures, in 'Landbouw Centraal' a method is tested to improve water quality by dairy farmers. Reduction of emmissions of at least 10% (N) to 20% (P2O5) towards ground- and surface waters should be possible, without harming the economical farm result.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.