Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 1004

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016
  Verdonschot, Piet F.M. ; Dekkers, Dorine D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463431231 - 40
  culicidae - steken (activiteit) - insecten - hoogveengebieden - moerassen - noord-brabant - culicidae - stinging - insects - moorlands - marshes - noord-brabant
  Het doel van het project ‘Stekende insecten rondom de Groote Peel’ is tweeledig: a) Het verrichten van een Quick-scan risico-analyse van het gebied Groote Peel en met name de mogelijke effecten van de voorgenomen maatregelen in het project LIFE+ op eventuele overlast veroorzaakt door steekmuggen en knutten. b) Het in 2016 rondom de Groote Peel uitvoeren van een nulmeting om inzicht te krijgen in en het vastleggen van het voorkomen van steekmuggen en knutten rondom de lokaal aanwezige bebouwing en nabij natte randzones.
  Stekende insecten Griendtsveen 2016
  Verdonschot, Piet F.M. ; Dekkers, Dorine D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463431248 - 81
  insecten - steken (activiteit) - culicidae - moerassen - hoogveengebieden - noord-brabant - insects - stinging - culicidae - marshes - moorlands - noord-brabant
  Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: 1) Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te gaan en de isolatie van langdurig tijdelijke wateren op te heffen. Hiervoor dienen de langdurig tijdelijke wateren die functioneren als broedplaats voor moerassteekmuggen te worden gekarteerd en dient de gebiedshydrologie en –morfologie te worden vastgelegd om doelgerichte maatregelen te kunnen formuleren. 2) Het instellen van een monitoringsmeetnet om de overlast van stekende insecten in en rondom het dorp Griendtsveen te kunnen volgen in de tijd. 3) Eventueel de verbindingszone waarlangs moerassteekmuggen migreren van het natuurgebied naar het dorp zo in te richten dat deze dient als barrière voor stekende insecten.
  Verkenning regionale kringlopen : sluiten van nutriëntenkringloop op het niveau van Noordwest-Europa
  Leenstra, Ferry ; Vellinga, Theun - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 987) - 34
  voer - voedingsstoffen - dierlijke producten - kringlopen - dierhouderij - dierlijke meststoffen - noord-brabant - noordwest-europa - feeds - nutrients - animal products - cycling - animal husbandry - animal manures - noord-brabant - northwestern europe
  Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming : analyse in relatie tot artikel 75 Flora- en faunawet
  Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2736) - 69
  natuurbescherming - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - soorten - noord-brabant - nature conservation - nature conservation law - environmental legislation - species - noord-brabant
  Dit rapport geeft een advies over welke soorten in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling onder de nieuwe Wet natuurbescherming. In een juridische analyse is ingegaan op de beschermingsregimes en vrijstelling van soorten onder de Flora- en faunawet en onder het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Op basis van een ecologische analyse is voor 45 soorten een advies gegeven over de wenselijkheid om de soort op de Noord-Brabantse vrijstellingslijst te plaatsen. De analyse is gebaseerd op landelijke verspreidingsgegevens en op landelijke populatietrends. Indien aanwezig, is ook specifieke informatie over trends en voorkomen in de provincie Noord-Brabant in beschouwing genomen.
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Moeleker, Mieke ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)27 juli.
  ecologie - waterlopen - noord-brabant - hydrologie - macrofauna - monitoring - bemonsteren - hout - aquatische ecosystemen - dood hout - ecology - streams - noord-brabant - hydrology - macrofauna - monitoring - sampling - wood - aquatic ecosystems - dead wood
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens over de effecten op de levensgemeenschap na drie jaar geëvalueerd. Het hout bleek effect te hebben op de levensgemeenschap, maar grote jaarlijkse verschillen lieten zien dat met name effecten op een groter schaalniveau een sturende rol spelen. Er worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van monitoring om onderscheid te kunnen maken tussen effecten op verschillende schaalniveaus
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Scheepens, Mark ; Coenen, Daniël ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)28 juli.
  aquatische ecologie - waterlopen - bomen - noord-brabant - monitoring - beschaduwen - gegevensanalyse - waterschappen - vegetatie - waterplanten - waterkwaliteit - aquatic ecology - streams - trees - noord-brabant - monitoring - shading - data analysis - polder boards - vegetation - aquatic plants - water quality
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste beschaduwingsklasse (>70%) en moet gestreefd worden naar lange beschaduwde trajecten. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee. Verder blijkt uit de data-analyse dat jaarrond voldoende stroming een vereiste is voor de ecologische doelrealisatie in de trajecten.
  Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant
  Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Naeff, H.S.D. ; Och, R.A.F. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2713) - 56
  bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijven - landbouwbedrijfsgebouwen - economie - noord-brabant - farm closures - farms - farm buildings - economics - noord-brabant
  Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn er door schaalvergroting in de sector grote schuren en grote ligboxstallen bijgekomen die komende jaren vrij zullen komen. Voor die grote schuren die leeg komen te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden. In de provincie Noord-Brabant staan momenteel ca. 2 miljoen m2 agrarische bedrijfsgebouwen leeg. Dit is 10% van de huidige omvang van agrarische gebouwen. De prognose voor de toekomst is dat de omvang nog groter wordt en er tot 2030 bijna 4 miljoen m2 lege agrarische bedrijfsgebouwen bijkomen in Noord-Brabant. De grote, te verwachten leegstand vraagt om indringende aandacht van beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en gebruikers. Verslechtering van de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied ligt op de loer. Innovatieve oplossingen voor zowel herbestemmen als sloop zijn naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig.
  Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid
  Hendriks, C.M.A. ; Snep, R.P.H. ; Vries, E.A. de; Brolsma, R. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2692) - 61
  groene daken - gemeenten - beleid - plaatselijk bestuur - wateropslag - waterbergend vermogen - klimaatverandering - biodiversiteit - noord-brabant - green roofs - municipalities - policy - local government - water storage - water holding capacity - climatic change - biodiversity - noord-brabant
  In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. Het rapport geeft een aantal praktische handvatten waarmee de gemeente beleid kan formuleren en kan bepalen of zij groene daken wil stimuleren, welke doelen zij daarmee zou willen nastreven en welke locaties in de stad potentieel in aanmerking komen. Inzet voor klimaatadaptatie lijkt daarbij een perspectiefvolle benadering voor Tilburg. Door in een vervolgstap de handvatten te combineren met specifieke lokale informatie kunnen gericht maatregelen en locaties worden gekozen. In dit rapport worden daarvoor enkele suggesties gedaan.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
  Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
  grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - noord-brabant - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
  Samen met collectieven 'lerend beheren'
  Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W. ; Teunissen, A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
  agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - struiken - ecotypen - stilstaand water - habitats - noord-brabant - agri-environment schemes - landscape elements - shrubs - ecotypes - standing water - habitats - noord-brabant
  In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kennis over agrarisch natuurbeheer. De vraag was vooral hoe je die kennis bij de nieuwe spelers krijgt en hoe je het nieuwe natuurbeheerplan formuleert zodat het voldoet aan de eisen die de stelselherziening stelt. Passend binnen het ‘korset’ van de agrarische natuurtypen en het nationaal doelenkader. Het is een gezamenlijke zoektocht geworden met een handreiking voor de collectieven als resultaat. Dit is ‘maatwerk voor Noord-Brabant’.
  Test methodiek beoordeling natuurkwaliteit van gebieden : bevindingen bij de kwaliteitsbeoordeling van twee proefgebieden volgens de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’
  Sanders, M.E. ; Schippers, P. ; Clement, J. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2642) - 57
  natura 2000 - natuurwaarde - methodologie - monitoring - flora - fauna - natuurgebieden - zuid-holland - noord-brabant - natura 2000 - natural value - methodology - monitoring - flora - fauna - natural areas - zuid-holland - noord-brabant
  Testen van de beoordelingsmethode voor natuurkwaliteit volgens de ‘Werkwijze Monitoring en beoordeling natuurkwaliteit EHS en Natura2000/ PAS’ op basis van in oktober 2014 beschikbare monitoringsgegevens en kaarten. De test betreft een beoordeling van de flora- en fauna-, structuur-, milieu- en ruimtelijke indicatoren voor natuurkwaliteit op gebiedsniveau in de Nieuwkoopse plassen en de Loonse en Drunense duinen; twee Natura2000-gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Aangenomen is dat de beschikbare monitoringsgegevens gebruikt kunnen worden als indicatie voor de gegevens zoals die volgens de monitoringsmethodiek van de ‘werkwijze’ zijn verzameld en straks beschikbaar komen. In deze notitie zijn onze bevindingen bij de te nemen keuzes, interpretaties en aannames bij het volgen van de ‘Werkwijze’ vastgelegd. De notitie heeft als doel de discussie over de beoordeling en eventuele voorstellen voor verbetering te ondersteunen.
  Kunnen we de schapen scheren? : marktkansen voor ongesubsidieerde gescheperde schaapskuddes in Noord-Brabant
  Schrijver, R.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2629) - 29
  schapen - kuddes (herds) - begrazing - natuurgebieden - vleesvee - bedrijfseconomie - haalbaarheidsstudies - noord-brabant - sheep - herds - grazing - natural areas - beef cattle - business economics - feasibility studies - noord-brabant
  Onderzoek naar de haalbaarheid van financieel onafhankelijk opererende gescheperde schaapskuddes. Hieronder verstaan we kuddes die onder andere voor het beheer van natuurterreinen worden ingezet en waarbij een herder gedurende een groot deel van het jaar de begrazing in het terrein stuurt. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kuddes in Brabant (en daarbuiten) momenteel een groot financieel tekort hebben, helemaal wanneer de subsidie van de provincie zou wegvallen. Voor een ‘gemiddelde’ kudde met 250 ooien bedraagt het tekort ondanks die subsidie circa € 30.000 per jaar. De kuddes worden vooral ingezet voor het beheer van heideterreinen van de bekende natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap. Deze terreinbeheerders betalen daarvoor een vast bedrag per dag dat de kudde in het terrein is. Per hectare omgerekend is dat bedrag veelal hoger dan de hectarevergoeding die de terreinbeheerders van de SNL-regeling ontvangen. Daarom legt ook de terreinbeheerder er zonder flankerende maatregelen (bijvoorbeeld via de PAS) nog flink op toe. De economische positie van de schaapskuddes is onder de huidige omstandigheden wankel.
  Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap
  Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Mosselman, E. ; Kits, M. ; Talsma, M. - \ 2014
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2014)2. - ISSN 1382-6069 - p. 11 - 21.
  waterlopen - herstel - morfologie - veldproeven - geologische sedimentatie - noord-brabant - streams - rehabilitation - morphology - field tests - geological sedimentation - noord-brabant
  In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwarsprofiel. Ongeveer 8 maanden na aanleg zijn alternerende banken ontstaan. In eerste instantie namen de banklengte en bankamplitude toe. Vervolgens stabiliseerde de banklengte, maar nam de bankamplitude af. Uiteindelijk verdween het regelmatige alternerende bankenpatroon en maakte het plaats voor een grillig bodemprofiel. De dynamiek van de alternerende banken liep parallel aan het verloop van het bodemverhang; het bodemverhang halveerde van initieel 1,8 m/km naar 0,9 m/km. Het uiteindelijke bodemverhang ligt tegen de bovengrens van bodemverhangen die typisch zijn voor laaglandbeken. Het is daarom onwaarschijnlijk dat alternerende banken in laaglandbeken zullen ontstaan. Dit alternatief voor hermeandering is waarschijnlijk niet geschikt voor het herstel van laaglandbeken. Hermeandering lijkt daarom nog steeds de meest effectieve methode om de ruimtelijke stromingsvariatie in Nederlandse laaglandbeken terug te brengen
  Het mooiste landgoed van Noord-Brabant; Verslag van de excursie op Landgoed Baest
  Laar, J.N. van; Sande, G. van de - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)10. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
  landgoederen - bosecologie - historische ecologie - noord-brabant - estates - forest ecology - historical ecology - noord-brabant
  Op 2 oktober 2014 vond de najaarsexcursie van de Commissie Bosgeschiedenis plaats op Landgoed Baest. Het thema betrof het maken van keuzes in het beheer van groene cultuurhistorische elementen in het bos. Ruim 25 personen waren op deze bijeenkomst afgekomen.
  Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant : handreiking voor collectieven in het kader van de stelstelherziening ANLb2016
  Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W.J.C. ; Corporaal, A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2598) - 49
  agrarisch natuurbeheer - vegetatietypen - fauna - soortendiversiteit - habitats - natuurbeleid - noord-brabant - agri-environment schemes - vegetation types - fauna - species diversity - habitats - nature conservation policy - noord-brabant
  Voor Noord-Brabant zijn zes leefgebieden onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Per leefgebied zijn selectiecriteria gehanteerd en op hoofdlijnen criteria voor effectiviteit geformuleerd.
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Schoumans, O.F. ; Schroder, J.J. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2014
  Alterra : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2549) - 57
  zandgronden - bemesting - nitraten - bodemchemie - modellen - grondwater - uitspoelen - noord-brabant - limburg - sandy soils - fertilizer application - nitrates - soil chemistry - models - groundwater - leaching - noord-brabant - limburg
  In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapport is nagegaan wat de overeenkomsten en de verschillen tussen de modellen en de aannames zijn. In beide modellen wordt de nitraatconcentratie in het grondwater berekend uit het N-overschot. De verschillende berekeningswijzen leiden bij gelijke modelinvoer tot vergelijkbare resultaten. Echter, in de studie met het WOG-WOD model is verondersteld dat op akkerbouwpercelen uitsluitend varkensmest en kunstmest wordt toegepast, terwijl in MAMBO-STONE een belangrijk deel van de dierlijke mest op akkerbouw van graasdieren afkomstig is.
  Biodiversiteit in Zundert : concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Os, L. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 311) - ISBN 9789461738820 - 96
  biodiversiteit - gebiedsontwikkeling - boomteelt - wilde dieren - ecologisch herstel - landschap - noord-brabant - innovaties - biodiversity - area development - arboriculture - wild animals - ecological restoration - landscape - noord-brabant - innovations
  Dit rapport beschrijft hoe de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert verbeterd kan worden. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Om de diversiteit te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de levensomstandigheden voor zorgvuldig geselecteerde ambassadeurssoorten optimaliseren. In het kielzog van de ambassadeurssoorten zullen ook andere soorten profiteren. Om de samenhang te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de ecologische verbindingen op landschapsschaal en op ecotoopschaal kunnen herstellen. Om de duurzaamheid van de maatregelen te borgen, wordt voor een aantal betrokken partijen een voorzet gedaan voor natuurplannen.
  Bodemkundig/hydrologisch onderzoek op twee toekomstige natuurbegraafplaatsen
  Vroon, H.R.J. ; Brouwer, F. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2552) - 31
  begraafplaatsen - grondwaterstand - grondwater - bodem - hydrologie - noord-brabant - natuurgebieden - cemeteries - groundwater level - groundwater - soil - hydrology - noord-brabant - natural areas
  Bij de inrichting van natuurbegraafplaatsen geldt de Wet op de lijkbezorging. Deze wet bepaalt dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ten minste 145 cm-mv. moet zijn om een gebied als natuurbegraafplaats te mogen inrichten. In dit onderzoek is voor twee nieuw in te richten natuurbegraafplaatsen vastgesteld op welke delen begraven mag worden en op welke delen aanpassingen nodig zijn in de vorm van ophogen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.