Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 85

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==noordwest-overijssel
Check title to add to marked list
Waarden van het label Nationaal Park voor Nationaal Park Weerribben-Wieden
Goossen, C.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2798) - 45
nationale parken - bezoekers - natuurgebieden - toeristen - natuurbescherming - noordwest-overijssel - national parks - visitors - natural areas - tourists - nature conservation
Dit rapport beschrijft de effecten van het dragen van het label Nationaal Park op het bezoek aan
natuurgebied Weerribben-Wieden. Uit een panelonderzoek blijkt dat 25% zegt dat het label Nationaal
Park een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de beslissing om het natuurgebied te bezoeken. Van
de Nederlanders zegt 34% gevoelig voor het label ‘Nationaal Park’ te zijn. Een directe invloed op het
bezoek aan de Weerribben-Wieden is beperkt. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral toeristen de
economische waarden van het label Nationaal Park voor de Weerribben-Wieden bepalen en de
bewoners vooral de sociaal-emotionele waarden van het label. De economische toegevoegde waarde
van het label kan geschat worden tussen de 10% en 40%. De sociaal-emotionele waarden zijn
belangrijk voor het vergroten van het ecologisch en economisch belang van een Nationaal Park. Het
draagvlak voor het behoud en bescherming van natuurgebieden kan ermee worden vergroot. De
affiniteit van mensen die daarvoor nodig is, is in en rond de Weerribben-Wieden aanwezig.
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak
Heide, C.M. van der; Borgstein, M.H. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 18 - 19.
natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - financieren - biomassa productie - recreatie - waterzuivering - noordwest-overijssel - nature management - ecosystem services - natural areas - financing - biomass production - recreation - water treatment - noordwest-overijssel
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om klinkende munt te slaan uit natuurgebieden.
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’
Heide, C.M. van der; Hendriks, C.M.A. ; Borgstein, M.H. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-056) - ISBN 9789462578111 - 43
natuurbeheer - natuur - kapitaal - natuurbescherming - nationale parken - financieren - landschapsbeheer - landschapsbescherming - natuurlandschap - noordwest-overijssel - nederland - ecosysteemdiensten - biomassa productie - nature management - nature - capital - nature conservation - national parks - financing - landscape management - landscape conservation - natural landscape - noordwest-overijssel - netherlands - ecosystem services - biomass production
Nature organisations possess a large amount of natural capital thanks to their nature sites. The value of this capital is extremely important for the organisations themselves and in particular for society as a whole. Natural capital provides numerous ecosystem services from which people benefit, such as water purification, carbon storage, pollination and biomass. The question in this instance is how nature organisations can generate more financial resources from their nature sites in order to maintain and protect their natural capital. After all, although these services are very valuable, most of these benefits are free and do not produce any income. A case study in De Weerribben-Wieden National Park in the north of the Netherlands clearly demonstrates how an area-oriented approach involving innovative revenue models is required if nature sites are to produce sufficient income. That said, without the commitment and a shared sense of urgency from stakeholders in the area, new finance mechanisms that are intended to conserve and the characteristic landscape have little chance of success. In light of this, the challenge for this region is to build a perspective that has the stakeholders’ confidence and that encourages them to cooperate in order to benefit from the opportunities that monetisation offers.
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status
Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen, J. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2624) - 39
lutra lutra - otters - fauna - populatiedichtheid - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe - population density - population genetics - inbreeding - mortality
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, gebaseerd op DNA-profielen op basis van DNA geïsoleerd uit verse spraints (uitwerpselen), maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding en de populatieomvang van jaar tot jaar te volgen. De monitoringsronde van 2013/2014 laat zien dat de populatie verder is gegroeid naar een aantal van ca. 140 individuen. Echter, de genetische variatie binnen individuen is sterker afgenomen vergeleken met voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Knelpuntlocaties waar otters worden doodgereden worden in beeld gebracht. Er is een sterke toename van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. Deze lijkt gelijke tred te houden met de toename van de populatieomvang.
Sterke toename verkeerssterfte bij otters
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Niewold, F.J.J. - \ 2014
Zoogdier 25 (2014)4. - ISSN 0925-1006 - p. 10 - 12.
otters - lutra lutra - populatie-ecologie - verkeersongevallen - inventarisaties - natuurgebieden - noordwest-overijssel - friesland - population ecology - traffic accidents - inventories - natural areas
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft binnen het huidige verspreidingsgebied de knelpuntlocaties geïnventariseerd en een lijst samengesteld met urgente knelpunten die met voorrang zouden moeten worden aangepakt.
Natuurpotentie in graslanden bij Muggenbeet en Duinigermeer : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek
Delft, S.P.J. van - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2400) - 74
graslanden - natuurgebieden - landschapsecologie - bodemchemie - bodem-plant relaties - fosfaten - noordwest-overijssel - veengronden - grasslands - natural areas - landscape ecology - soil chemistry - soil plant relationships - phosphates - peat soils
Voor veertien graslandpercelen (ca. 30 ha) in de omgeving van Muggenbeet, in het overgangsgebied tussen De Wieden en de Weerribben zijn in opdracht van Natuurmonumenten de potenties voor natte schraallanden onderzocht. Volgens de benadering van de Landschapsleutel is een Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd. Bestaande regionale en lokale gegevens over geologie, geomorfologie, hydrologie en bodem zijn gecombineerd om een aantal primaire standplaatsen te kunnen onderscheiden. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van bestaande gegevens als van nieuwe in het veld verzamelde gegevens en bodemmonsters. Er komen voornamelijk 'Eutrofe, matig basenrijke veengronden' voor met een gunstige vochttoestand en zuurgraad voor de doeltypen Blauwgrasland en Dotterbloemhooiland. Ook de voedselrijkdom, afgemeten aan de fosfaattoestand, is overwegend gunstig. Aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen in de waterhuishouding en het beheer
Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Koelewijn, H.P. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2262) - 53
otters - fauna - populatie-ecologie - lutra lutra - herintroductie - natuurbeheer - laagveengebieden - aquatische ecologie - noordwest-overijssel - dierenwelzijn - population ecology - reintroduction - nature management - fens - aquatic ecology - animal welfare
Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provincies. In dit rapport wordt de status van de Nederlandse otterpopulatie geëvalueerd. In 2002 is gestart met een herintroductie nadat de soort in ons land uitgestorven was verklaard. De herintroductie is in opdracht van het voormalige ministerie van LNV, nu onderdeel van EL&I, in de periode 2002-2010 intensief met onderzoek begeleid. De resultaten vormden een goede basis om de status van de populatie te evalueren in termen van levensvatbaarheid en risico's van uitsterven. De belangrijkste knelpunten worden geanalyseerd en er worden aanbevelingen gedaan om de kans op duurzaam voortbestaan te vergroten.
Leren van conflicten groen en groei : Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2012
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 29 (2012)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
regionale planning - natuurbescherming - economische groei - landbouw - houding van boeren - natuur - conflict - evaluatie - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel - regional planning - nature conservation - economic growth - agriculture - farmers' attitudes - nature - conflict - evaluation - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel
Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele en economische en groene belangen in dit landelijk gebied. Dit artikel past het theoretische onderscheid tussen constructieve en destructieve conflicten toe op drie casussen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke rol conflicten kunnen spelen bij het leggen van nieuwe verbindingen tussen landbouw en natuur.
Sporen herkennen: de otter. De otter komt naar je toe deze winter.
Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. - \ 2011
Zoogdier 21 (2011)4. - ISSN 0925-1006 - p. 7 - 10.
lutra lutra - zoögeografie - geïntroduceerde soorten - populatiedynamica - noordwest-overijssel - friesland - zoogeography - introduced species - population dynamics
De populatie otters groeit in Nederland. Ook buiten de uitzetgebieden in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland worden ze waargenomen. Maar om te weten hoe de otters zich verspreiden, is het nodig dat meer mensen die in de natuur komen, de sporen van de otter herkennen. Kenners geven tips waar u op moet letten.
Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Brunt, D. ; Bommel, S. van - \ 2010
Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - natura 2000 - public sector - private sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - netherlands - europe
Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
Kwik en chroom in het milieu. Verschijningsvormen, gedrag en toxiciteit Literatuurstudie
Kotterman, M.J.J. ; Heuvel, M.J. van den - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C046/10) - 30
kwik - chroom - toxiciteit - chemische speciatie - waterverontreiniging - ecotoxicologie - bioaccumulatie - noordwest-overijssel - mercury - chromium - toxicity - chemical speciation - water pollution - ecotoxicology - bioaccumulation - noordwest-overijssel
Kwik is een metaal dat door zijn toxische eigenschappen al jaren in de aandacht staat van milieumonitoring. Het metaal werd en wordt gebruikt voor vele toepassingen, en door zowel de natuurlijke als menselijke emissie komt het overal in het milieu voor. De voornaamste bronnen van kwikverontreiniging van water en land bestaan uit atmosferische depositie, aanvoer via zwevend stof in waterstromen en door specifieke industriële bronnen. Meer specifiek wordt ingegaan op die parameters die van invloed kunnen zijn in het beheer van het Zwarte Water en waterbodems in het algemeen
Het harde leven van de otterman
Koelewijn, H.P. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)mei. - p. 10 - 10.
geïntroduceerde soorten - otters - genetische diversiteit - mannetjes - natuurbescherming - biodiversiteit - noordwest-overijssel - introduced species - genetic diversity - males - nature conservation - biodiversity
Het leven van een Nederlands ottermannetje valt niet mee. Als je slaagt leef je kort en hevig, slaag je niet dan is het een hard bestaan aan de rand van de Weerribben. Dat blijkt uit genetisch onderzoek van de otterpopulatie in Nationaal park Weerribben-Wieden.
Monitoring van aquatische natuur : KRW monitoring voor natuurdoelen in De Wieden
Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. ; Goedhart, P.W. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1999) - 67
sloten - waterplanten - monitoring - macrofauna - aquatische ecologie - natuurgebieden - noordwest-overijssel - natura 2000 - ditches - aquatic plants - aquatic ecology - natural areas
Het doel van deze studie is: (1) vaststellen of aan de hand van gegevens verzameld door waterbeheerders voor KRW-doeleinden uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid van individuele typische soorten (Habitatrichtlijn), doelsoorten (Handboek Natuurdoeltypen) en AS-indicatoren (Aquatisch Supplement) en (2) bepalen hoe groot de monitoringsinspanning moet zijn om aan de hand van deze indicatoren veranderingen in natuurwaarden te kunnnen vastellen. In 2006, 2007 en 2008 zijn op 25 slootlocaties van Goed Ecologisch Potentieel in De Wieden monsters genomen van de macrofaunagemeenschap en opnames gemaakt van de watervegetatie. Ondanks de gunstige ecologische omstandigheden in De Wieden zijn typische soorten en doelsoorten niet of slechts in lage aantallen aangetroffen. Hieruit blijkt dat gegevens verzameld door waterbeheerders niet bruikbaar zijn om uitspraken te doen over de populatieontwikkeling van individuele typische soorten/doelsoorten of over veranderingen in het aantal typische soorten/doelsoorten in een gebied. Voor dit doel zullen nieuwe efficiëntere methoden van monitoring moeten worden ontwikkeld.
Boomotters in de kop van Overijssel. Een onderzoek naar de verspreiding van de boommarter in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en de knelpunten voor de soort in het gebied
Tuitert, A.H. ; Maanen, E. van; Messemaker, R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2009
Zwolle : Natuur en Milieu Overijssel - 61
martes - fauna - habitats - zoögeografie - monitoring - nationale landschappen - natuurgebieden - noordwest-overijssel - martes - fauna - habitats - zoogeography - monitoring - national landscapes - natural areas - noordwest-overijssel
Naast de otter is de boommarter een zeldzaam en kwetsbaar roofdier dat voorkomt in het Nationaal Park. Het voorkomen van deze zeldzame zoogdiersoorten is een extra reden voor zorgvuldige bescherming van dit gebied. Het is de kunst om bij het beheer een goede balans te vinden tussen de verschillende waarden zoals het leefgebied van een beschermde soort als de boommarter. Een belangrijke en uitdagende opgave voor de terreinbeherende organisaties. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen van boommarters in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en op de knelpunten die er voor deze soort in het gebied bestaan
Natuurpotentie projectgebied "Veldweg-Reeënweg"in De Wieden : bodemchemisch- en geografisch onderzoek
Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1917) - 81
bodemchemie - bodemstructuur - kaarten - bovengrond - fosfaat - ijzer - bodemkarteringen - grondwaterstand - nederland - natuurontwikkeling - plaggen steken - natuurgebieden - noordwest-overijssel - soil chemistry - soil structure - maps - topsoil - phosphate - iron - soil surveys - groundwater level - netherlands - nature development - sod cutting - natural areas
Van het projectgebied “Veldweg-Reeënweg” in De Wieden was onvoldoende actuele informatie beschikbaar over bodemopbouw, voedselrijkdom van de bovengrond en de waterhuishouding om een ontwerpplan te kunnen opstellen voor inrichting voor de beoogde natuurdoelen. Er is actuele patrooninformatie verzameld over zand- en veendikte en over het grondwaterstandverloop (bodemgeografisch onderzoek). Het gebied moet als geheel als infiltratiegebied beschouwd worden, maar door de instroom van schoon oppervlaktewater met een lithotroof karakter is de verwantschap met zacht grondwater vrijwel overal groot. Via steekproeven in twee deelgebieden bleek dat de gemiddelde fosfaatverzadigingsindex over het algemeen redelijk gunstig is. In het zuidelijk deelgebied is de fosfaattoestand iets gunstiger dan in het noorden. Afgraven van de bovenste 10 cm met het doel de fosfaattoestand te verbeteren zal weinig winst opleveren, omdat de laag hieronder niet veel minder fosfaat bevat. Dieper afgraven is niet wenselijk omdat de standplaats dan te nat wordt en de draagkracht te gering voor het beheer. Als omvormingsbeheer wordt uitmijnen aanbevolen omdat daarmee de gewenste verlaging van de fosfaattoestand aanzienlijk sneller bereikt kan worden dan met verschralen.
Klimaatverandering in drie casestudiegebieden : integratie van adoptiestrategieën voor landbouw en natuur
Blom, M. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Geertsema, W. ; Agricola, H.J. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 255) - 74
landbouw - landgebruik - klimaatverandering - bossen - verzilting - plantenziekten - dierziekten - natuur - kop van noord-holland - noordwest-overijssel - noord-brabant - agriculture - land use - climatic change - forests - salinization - plant diseases - animal diseases - nature
Voor een drietal gebieden (Kop van Noord-Holland, Zuidwest-Friesland met Noordwest-Overijssel) en Oostelijk Noord-Brabant worden gebiedskarakteristieken beschreven: fysisch-geografische karakterisering, landbouw, natuur, bos, groenblauwe dooradering, intensieve veehouderij (voor Noord-Brabant) en ruimtelijke knelpunten: droogte, wateroverlast, verzilting, kortdurende weersextremen, ziekten en plagen, risico van verandering klimaatzones voor doelsoorten
Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. III. Zuurstof als sleutelfactor in laagveensloten
Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. ; Hoorn, M.W. van den; Dekkers, T.B.M. ; Sinkeldam, J.A. ; Waasdorp, C.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1852) - 73
sloten - veengebieden - milieufactoren - zuurstof - waterkwaliteit - zoetwaterecologie - gammarus pulex - asellus aquaticus - nederland - macrofauna - noordwest-overijssel - ditches - peatlands - environmental factors - oxygen - water quality - freshwater ecology - netherlands
Dit rapport beschrijft onderzoek naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Laagveensloten vertonen in de zomer zeer lage zuurstofconcentraties aan de bodem door het optreden van temperatuurstratificatie. Uit experimenten bleek dat lage zuurstofconcentraties aan de bodem ervoor kunnen zorgen dat dieren naar zuurstofrijkere waterlagen migreren waar ze beter kunnen overleven. Kortdurende zuurstofarme periodes kunnen ook onderin de waterkolom overbrugd worden. Als zuurstofconcentraties als gevolg van een slechte waterkwaliteit langdurig over de hele waterkolom laag zijn, verschuift de macrofaunagemeenschap naar een gemeenschap met meer poly- en alfa-mesosprobe soorten
Niet óf de otter komt, maar hoe snel
Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. - \ 2009
Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)2. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 28.
lutra lutra - geïntroduceerde soorten - populatiedynamica - friesland - noordwest-overijssel - introduced species - population dynamics
Tussen 2002-2008 zijn er 31 otters in Nederland uitgezet nadat de soort rond 1988 is uitgestorven. Inmiddels weet de populatie zich goed staande te houden in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland
Effecten van herinrichtingsmaatregelen in laagveensloten II Kortetermijneffecten en tweede beschrijving nulsituatie
Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. ; Wiggers, R. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1828) - 69
sloten - veengebieden - herstel - waterplanten - bacillariophyta - waterkwaliteit - nederland - macrofauna - ecologisch herstel - noordwest-overijssel - ditches - peatlands - rehabilitation - aquatic plants - water quality - netherlands - ecological restoration
Dit rapport beschrijft de kortetermijneffecten en de nulsituatie van een aantal herinrichtingsprojecten in voormalige landbouwgebieden in De Wieden. In de sloten van deze gebieden zijn de waterchemie, macrofyten, diatomeeën en macrofauna gemonitord. De goede ecologische ontwikkeling van de referentiegebieden die 10 jaar geleden heringericht zijn, gaf aan dat de potentie van de her in te richten gebieden hoog ligt. De geplande ontwikkeling van rietmoeras in de her in te richten gebieden kan aquatisch een waardevolle aanvulling geven op de huidige ecologische waarden. De geplande aansluiting van de nog her in te richten gebieden op de boezem, zal een positieve uitwerking hebben op de waterchemie, hoewel hiervoor isolatie ook van belang is. Na herinrichting is het van belang om ecologische doelen langdurig te blijven monitoren, omdat er meestal binnen de eerste paar jaar nog geen stabiele situatie ontstaat.
Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. II.Jaarfluctuaties in sleutelfactoren in laagveensloten
Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1827) - 59
sloten - zoetwaterecologie - waterkwaliteit - eutrofiëring - zuurstof - veengebieden - nederland - herstel - macrofauna - noordwest-overijssel - ditches - freshwater ecology - water quality - eutrophication - oxygen - peatlands - netherlands - rehabilitation
Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. Dit rapport beschrijft onderzoek dat gedaan is naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Het onderzoek is uitgevoerd in vier deelgebieden in de Wieden, die in een gradiënt van sterke beïnvloeding (eutrofiëring) naar een meer natuurlijke situatie lagen. Gedurende het jaar zijn vier meerdaagse zuurstofmetingen per sloot uitgevoerd. Hieruit bleek dat de zuurstofconcentraties vooral aan de bodem erg laag konden worden, ongeacht de mate van eutrofiëring. Oorzaak hiervan was temperatuurstratificatie, die in de meeste sloten gedurende het grootste deel van het jaar zeer frequent optrad. Vervolgonderzoek naar de precieze invloed van deze stratificatie op de macrofauna in de sloot wordt aanbevolen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.