Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 299

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==normen
  Check title to add to marked list
  Women’s participation in tourism in Zanzibar : an enactment perspective
  Maliva, Nelly Samson - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Karin Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579231 - 206
  tourism - zanzibar - participation - women - emancipation of women - labour - income - entrepreneurship - women workers - family life - society - tourist industry - swahili - standards - social values - gender relations - toerisme - zanzibar - participatie - vrouwen - vrouwenemancipatie - arbeid (werk) - inkomen - ondernemerschap - vrouwelijke werknemers - gezinsleven - samenleving - toeristenindustrie - swahili - normen - sociale waarden - man-vrouwrelaties

  To shed more light on the position of women in tourism, in this thesis I examined the ways women in Zanzibar have incorporated working in tourism in their daily lives by comparing those who work in tourism as entrepreneurs with employees, working in hotels and restaurants. Conceptually my thesis is framed within Weick’s theory of enactment, with special focus on the concept of sensemaking. I used this particular framework to understand how women either reinforce or resist gendered identities by constantly ‘enacting’ their environments. My research showed that the position of women in Zanzibar is highly influenced by religion, marital status and level of education. However, since women make sense of the environment in different ways, perceive different opportunities and constraints, and on the basis of these make different choices, I recommended that programmes customised according to the differences among women should be developed. Second, I argued that these tailor-made programmes should focus on four interventions: education and training, working conditions, self-organisation and microcredit.

  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Validation of ISO 17586 soil quality : extraction of trace elements using dilute nitric acid
  Vark, W. van; Harmsen, J. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2693) - 55
  soil - soil quality - trace elements - standards - bioavailability - iso - extraction - bodem - bodemkwaliteit - sporenelementen - normen - biologische beschikbaarheid - iso - extractie
  Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
  Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
  glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - orchidaceae - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
  Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
  Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze
  Schroder, J.J. ; Aarts, H.F.M. ; Oenema, J. ; Reijs, J.W. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 623) - 16
  melkveehouderij - akkerbouw - modellen - normen - mestbeleid - prestatieniveau - milieuwetgeving - agrarische bedrijfsvoering - duurzaam bodemgebruik - kringlopen - landbouwbedrijven - nederland - dairy farming - arable farming - models - standards - manure policy - performance - environmental legislation - farm management - sustainable land use - cycling - farms - netherlands
  Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model. Dit model beschrijft relaties zoals die in proeven gevonden zijn en is geijkt met gegevens uit het BIN uit de periode 1998-2006.
  NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 2015-153) - 34
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiestructuur - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - landbouw - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands - farm structure - production structure - farms - farming systems - agriculture
  Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie van landbouwbedrijven noodzakelijk. Deze classificatie, gebaseerd op economische normen, is in Europees verband in de jaren tachtig ontwikkeld en sindsdien enkele malen aangepast. De actuele documentatie van de Europese Commissie is opgenomen in het Typology Handbook (RI/CC 1500 rev.).1 Het onderhoud van de typering en de normen in Nederland wordt gecoördineerd door het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Bij elk van de aanpassingen is door Nederland gekozen om een eigen variant te gebruiken waarin meer recht wordt gedaan aan specifiek Nederlandse agrarische producten, zoals zetmeelaardappelen, bloembollen en blank kalfsvlees. Tot en met 2009 werd voor de Nederlandse variant het brutostandaardsaldo (bss), de Nederlandse grootte-eenheid (nge) en de NEG-typering gebruikt. In 2010 zijn die criteria vervangen door de Standaardopbrengst (SO) en de Nederlandse standaardopbrengst (NSO)-typering. In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de SO het geval is.
  Aanpassing rekenmodel "percentage aal onder de som-TEQ norm"
  Kotterman, M.J.J. ; Vries, P. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C104/15) - 27
  anguillidae - palingen - voedselveiligheid - normen - voedselkwaliteit - berekening - geslachtsverhouding - anguillidae - eels - food safety - standards - food quality - calculation - sex ratio
  Naast het bestaande rekenmodel voor de schatting van het deel van de aalvangst met gehalten som-TEQ onder de voedselveiligheidsnorm (“percentage aal onder de norm”) is nu een rekenmodel gemaakt zodat ook voor de som van niet-dioxine achtige PCBs (som-ndl-PCB) het percentage van de vangst onder de voedselveiligheidsnorm kan worden geschat. De gehalten som-TEQ en som-ndl-PCB in aal zijn aan elkaar gerelateerd, maar een eventuele overschrijding van de norm in aal kan van de som-TEQ, van de somndl-PCB óf van beide normen zijn. Dit kan per locatie verschillen. De norm voor som-ndl-PCBs wordt in de aal uit de onderzochte locaties het vaakst overschreden. Beide normen wegen wettelijk even zwaar; het laagste geschatte percentage aal onder de norm uit beide modellen wordt genomen als hét “percentage aal onder de norm”. Door het gebruik van de norm voor som-TEQ én som-ndl-PCBs wordt het geschatte percentage aal onder de norm in het gesloten gebied lager. Daarnaast zijn de beide modellen aangepast zodat de gemeten man-vrouw verhouding in het gebruikte mengmonster aal in de berekening wordt meegenomen.
  Extra ruimte kunstmest-stikstof in pilot goed benut
  Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - normen - bemesting - dairy farming - fertilizers - nitrogen fertilizers - standards - fertilizer application
  Zes melkveebedrijven kregen voor onderzoek in 2014 de ruimte om meer kunstmest-N op hun bedrijf te gebruiken dan de generieke gebruiksnormen.
  Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest
  Aarts, H.F.M. ; Schroder, J.J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 1 - 1.
  bemesting - mestbeleid - mestgiften - drijfmest - stikstofmeststoffen - normen - milieueffect - gewasopbrengst - melkveehouderij - fertilizer application - manure policy - dressings - slurries - nitrogen fertilizers - standards - environmental impact - crop yield - dairy farming
  Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het gewas worden opgenomen, kan worden bepaald welke mestgiften milieukundig verantwoord zijn.
  'Geen appels met peren vergelijken' : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
  Strating, J. ; Vries, J.W. de; Kaashoek, B. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)3. - p. 44 - 45.
  glastuinbouw - kastechniek - sensors - instrumenten (meters) - controle - meting - normen - afwijkingen - gebreken - proeven op proefstations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - sensors - instruments - control - measurement - standards - abnormalities - defects - station tests
  Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, met alle gevolgen van dien.
  Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
  Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
  De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn?
  Bakel, J. van; Kielen, N. ; Clevering, O.A. ; Roest, C.W.J. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)5. - ISSN 0166-8439 - p. 56 - 59.
  bodemwater - zoutgehalte - normen - beschadigingen door droogte - gewassen - gewasverliezen - akkerbouw - agrohydrologie - bodemtypen - soil water - salinity - standards - drought injury - crops - crop losses - arable farming - agrohydrology - soil types
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewater en de hantering van normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater belangrijke onderdelen. In 2009 is het hierop betrekking hebbende deel van het huidige Droogte-instrumentarium geëvalueerd, gebruik makend van het agrohydrologisch SWAP model. In het aandachtsgebied zijn vier gewassen (gras, aardappelen, suikerbieten en tulpen) op drie grondsoorten (zavel, zand en klei) het meest relevant. Als belangrijkste bevindingen dat de berekening van de zoutschade niet onjuist is, maar dat de gehanteerde normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater leiden tot te veel droogteschade en herziening behoeven
  Recirculatie potorchidee
  Kromwijk, J.A.M. ; Schoenmakers, M. - \ 2014
  orchideeën als sierplanten - potplanten - stikstof - emissie - reductie - kennisoverdracht - drainagewater - normen - ornamental orchids - pot plants - nitrogen - emission - reduction - knowledge transfer - drainage water - standards
  De aanleiding van dit onderzoek is dat de emissie van stikstof bij de teelt van potorchidee relatief hoog is en loopt op bedrijven zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim 1000 kg N/ha/jaar. Om te kunnen voldoen aan de norm is recirculatie nodig. Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van kennisvragen en oplossen van knelpunten bij recirculatie bij potorchidee.
  Topbodem voor topmais
  Groten, J.A.M. - \ 2014
  Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra 9 (2014). - ISSN 2210-3260 - p. 52 - 53.
  akkerbouw - maïs - zea mays - maïskuilvoer - organische stof - normen - bemesting - groenbemesters - teeltsystemen - wisselbouw - organische stikstof - arable farming - maize - zea mays - maize silage - organic matter - standards - fertilizer application - green manures - cropping systems - ley farming - organic nitrogen
  De organische-stofbalans van een snijmaïsteelt is negatief en de bemestingsnormen liggen inmiddels onder het landbouwkundige advies. Hierdoor neemt de productiviteit van de grond af en daarmee de potentiële maïsopbrengst. Een deel van de oplossing is de teelt van een goed geslaagde groenbemester na de maïsoogst.
  Gebruiksnorm brouwgerst hoger
  Timmer, R.D. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)39. - ISSN 0006-5617 - p. 32 - 32.
  akkerbouw - gerst - veldproeven - brouwgranen - bemesting - stikstofmeststoffen - rassen (planten) - eiwitgehalte - normen - opbrengst - proeven op proefstations - arable farming - barley - field tests - brewers' grains - fertilizer application - nitrogen fertilizers - varieties - protein content - standards - outturn - station tests
  80 Kilo stikstof per hectare is eigenlijk te weinig om kwalitatief goede brouwgerst te telen. Ruud Timmer van het PPO te Lelystad en brouwers pleiten voor een hogere gebruiksnorm. Onderzoek naar rassen voor de mouterijen is gewenst.
  De waarde van de BEP voor K&K deelnemers
  Hilhorst, G.J. - \ 2014
  Koeien & Kansen
  fosfaat - melkveehouderij - fosformeststoffen - gewassen - normen - dierlijke meststoffen - bemesting - rundveehouderij - duurzame veehouderij - duurzaam bodemgebruik - phosphate - dairy farming - phosphorus fertilizers - crops - standards - animal manures - fertilizer application - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - sustainable land use
  In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessant als deze hoger is dan de generieke norm.
  NSO-typering 2014 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van; Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-046) - 26
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands
  Scherpere regels kunnen leiden tot smaller middelenpakket : Nieuwe toelatingsprocedure maant telers tot actie
  Rodenburg, J. ; Os, E.A. van - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)4. - p. 46 - 47.
  glastuinbouw - gewasbescherming - normen - toelating van bestrijdingsmiddelen - milieufactoren - modificatie - verandering - emissie - greenhouse horticulture - plant protection - standards - authorisation of pesticides - environmental factors - modification - change - emission
  De emissie van middelen en nutriënten uit kassen naar het oppervlaktewater ligt nog altijd ver boven de norm. Daarom gaat de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw veranderen. Voor de substraatteelten komt er een meer op de praktijk gerichte milieurisicobeoordeling. Natuurlijk bestaat de angst dat de scherpere regels zullen leiden tot een smaller middelenpakket.
  Ervaringen met bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen : reacties van voorlichters en veehouders op het gebruik van generieke en bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen
  Oenema, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - kwantitatieve methoden - normen - mestbeleid - bemesting - dairy farming - animal manures - phosphate - quantitative methods - standards - manure policy - fertilizer application
  In de afgelopen jaren zijn de Koeien & Kansen-bedrijven geconfronteerd met de verschillen tussen enerzijds generieke fosfaatgebruiksnormen en anderzijds hun bedrijfseigen gebruiksnormen. Samen met hun adviseurs hebben bedrijven keuzes gemaakt hoe hiermee om te gaan, en geprobeerd aan te geven wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering. Doel van deze notitie is enerzijds inzicht verschaffen in de gevolgen van werken met bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen en anderzijds wat de reacties daarop zijn in de praktijk (Koeien & Kansen).
  Phalaenopsistelers werken aan inhaalslag recirculeren (interview met Arca Kromwijk)
  Arkesteijn, M. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)1. - p. 54 - 55.
  glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - emissie - recirculatiesystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - normen - doelstellingen - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - emission - recirculating systems - water reuse - water quality - standards - objectives
  Met ingang van 1 januari 2013 is de emissienorm voor phalaenopsistelers maximaal 300 kg stikstof per ha per jaar. Op bedrijven zonder recirculatie blijkt de emissie vaak meer dan het dubbele. In het praktijknetwerk Recirculatie Potorchidee werken negen telers aan een oplossing. Daarbij ligt er een rechtstreekse koppeling met het onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Het streefdoel is om 80% te recirculeren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.