Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen
  Poelarends, J.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Schepers, R. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 85) - 43
  zorgboerderijen - sociale zorg - onderwijs - boeren - noord-nederland - zuid-nederland - social care farms - social care - education - farmers - north netherlands - south netherlands
  Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product markt combinaties worden verkend, evenals de gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en de organisatie en marketing ervan. Dit traject liep als pilot in 2014 in twee groepen in Noord en Zuid Nederland. Op basis van die ervaringen is deze handleiding gemaakt voor begeleiders van studiegroepen, netwerken, verenigingen etc. De begeleiders kunnen met deze aanpak een zelfde soort traject doorlopen met groepen zorgboeren.
  Kansen verzilveren door versterkt cluster management: Biobased economy in Noord-Nederland
  Gerritsen, A.L. ; Kranendonk, R.P. ; Pleijte, M. - \ 2015
  [Wageningen] : Alterra, Wageningen-UR - 3
  economische ontwikkeling - regionale economie - biobased economy - noord-nederland - economic development - regional economics - biobased economy - north netherlands
  Om de regionale economie te revitaliseren worden in Noord-Nederland allerlei initiatieven genomen om producten, diensten en ketens te vergroenen. Biomassa is daarbij steeds de voornaamste grondstof. Dit speelt in het bijzonder in de chemische industrie rondom Delfzijl en Emmen en ook in de agri & food sector die van belang is voor het inwinnen van bestanddelen uit bestaande biomassastromen. In enkele gevallen zullen er zelfs speciaal geteelde gewassen geteeld worden. Biobased Economy is in de Veenkoloniën dan ook een strategische ontwikkelingsrichting voor de landbouw.
  Duurzaamheid van melkveebedrijven in Noord-Nederland : variatie in milieu-indicatoren tussen bedrijven in opdracht van Greenlincs
  Daatselaar, Co - \ 2015
  sustainable animal husbandry - dairy farming - north netherlands - sustainability indicators - sustainable development - values - performance traits - cattle husbandry
  Noord4Bio: concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland
  Bos, H.L. ; Blaauw, R. ; Harmsen, P.F.H. ; Sanders, J.P.M. ; Euverink, G.J. ; Bekkering, E. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1555) - ISBN 9789462575134 - 145
  regionale economie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - biobased economy - consultancy - noord-nederland - chemische industrie - regional economics - regional development - economic development - biobased economy - consultancy - north netherlands - chemical industry
  Noord-Nederland (de drie noordelijke provincies) kan een grootschalige producent en leverancier worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. Voortbouwend op eerdere rapporten zoals het actieplan van de commissie Willems en de roadmap van de NOM, zijn in deze Noord4Bio-studie concrete kansen geïdentificeerd om de agrarische sector aan te laten sluiten op de chemie- en kunststoffensectoren van de regio, en zijn op basis van deze kansen aanbevelingen geformuleerd waarmee duurzame groei van de regio kan worden bewerkstelligd.
  Ontwikkeling van de sojateelt in Noord Nederland
  Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 17
  duurzaamheid (sustainability) - peulvruchten - akkerbouw - sojabonen - nederland - noord-nederland - veevoeding - sustainability - grain legumes - arable farming - soyabeans - netherlands - north netherlands - livestock feeding
  In Europa wordt voor non-GMO soja een premie betaald van zo'n 150 euro per ton. Dit geldt voor soja voor de humane voeding zoals sojadrinks en vleesvervangers. Het volume van deze markt is beperkt, maar in Hamburg staat een fabriek die graag Nederlandse soja koopt terwijl inmiddels ook een Nederlands sojabedrijf zijn oog heeft laten vallen op “Nedersoja”. De genoemde premie geldt ook voor de niche-markten van vleesproducten die met non-GMO soja zijn geproduceerd. Deze markt is groter maar heeft wel grotere volumes nodig. De vraag is nu welke kansen deze ontwikkeling biedt voor Noord Nederland. Dit gebied heeft enerzijds een grote melkveehouderij en anderzijds een groot akkerbouwareaal. Op de eerste plaats liggen er kansen voor de Noord Nederlandse melkveehouderij om soja te gebruiken die in de regio geteeld is. Dat moet wel voldoende volume hebben om soja regionaal te extruderen om de soja verteerbaar te maken. Op de tweede plaats kan het akkerbouwareaal gebruikt worden om soja te produceren voor in eerste plaats de non-GMO sojamarkt.
  Herbestemmen is het nieuwe bouwen
  Goot, A. van der; Janssen, J. - \ 2014
  Noorderbreedte 38 (2014)2. - ISSN 0166-4948 - p. 6 - 11.
  regionale ontwikkeling - economische depressie - bevolkingsafname - historische gebouwen - bestemmingen - gemeenten - noord-nederland - regional development - economic depression - population decrease - historic buildings - destinations - municipalities - north netherlands
  Nu crisis en krimp een einde hebben gemaakt aan het groeidenken is een herbezinning op bouwen nodig. Maar hoe moeilijk is dat? Kansen voor erfgoed.
  Innovatieve dijken langs de Waddenzee
  Loon-Steensma, Jantsje van - \ 2014
  dykes - flood control - safety - land use - innovations - north netherlands
  Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences
  Loon-Steensma, J.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Pier Vellinga; M.J.F. Stive. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570993 - 198
  zoutmoerassen - wetlands - wadden - hoogwaterbeheersing - kustbeheer - klimaatadaptatie - innovaties - vegetatie - noord-nederland - salt marshes - wetlands - tidal flats - flood control - coastal management - climate adaptation - innovations - vegetation - north netherlands
  In deze dissertatie die zich vooral richt op het Waddengebied, worden een aantal innovatieve concepten verkend, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming. Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen namelijk een overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering.
  Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland
  Vries, F. de; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Brouwer, F. ; Heidema, A.H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2556)
  veengronden - bodem - bodemkarteringen - cartografie - kaarten - noord-nederland - peat soils - soil - soil surveys - mapping - maps - north netherlands
  De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veengronden in moerige gronden. Vanwege deze dynamiek bij gronden met dunne veenlagen dient de bodemkundige informatie periodiek geactualiseerd te worden. Alle veengebieden in Friesland en een deel van de veengebieden in Drenthe, Groningen en Overijssel zijn opnieuw in kaart gebracht. Het project heeft geresulteerd in een veendiktekaart en een geactualiseerde bodemkaart.
  Baten innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied
  Loon-Steensma, J.M. van; Henkens, R.J.H.G. ; Groot, A.V. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2529) - 84
  dijken - biodiversiteit - veiligheid - natuurwaarde - recreatie - kosten-batenanalyse - noord-nederland - waddenzee - ecosysteemdiensten - dykes - biodiversity - safety - natural value - recreation - cost benefit analysis - north netherlands - wadden sea - ecosystem services
  In dit rapport worden de generieke baten van de kansrijke innovatieve dijken beschreven, en worden voor de dijkvakken langs de Waddenkust voor zover mogelijk nadere specificaties omtrent de mogelijke baten gegeven. Samen met deskundigen uit de kenniswereld en uit de regio is een relevante set criteria opgesteld waarmee deze generieke baten kunnen worden geïdentificeerd. Wat de baten in het Waddengebied betreft, gaat het vooral om de effecten op de omgeving (nadruk op natuur en landschap). Veel effecten zijn afhankelijk van de uitvoering van de innovatieve dijk, bijvoorbeeld of er landwaarts of zeewaarts wordt versterkt en hoe de dijk of het omliggende gebied worden ingericht. Zeewaarts versterken levert een vermindering van de oppervlakte van een habitattype op, maar kan ook tot nieuw, ander habitat leiden. Landwaarts versterken kan leiden tot verlies aan landbouwgrond.
  Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied
  Klostermann, J.E.M. ; Biesbroek, G.R. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2452) - 60
  klimaatverandering - adaptatie - dijken - wetgeving - veiligheid - innovaties - wadden - kustgebieden - noord-nederland - climatic change - adaptation - dykes - legislation - safety - innovations - tidal flats - coastal areas - north netherlands
  Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en versterking van waterkeringen. In de eerste ronde is alle mogelijke wet- en regelgeving die van invloed is op de kust en zee geïnventariseerd. Daarna is de rechtsgeldige regelgeving die het meest direct van toepassing is geselecteerd en geclusterd. Van deze selectie van tien wetten is nagegaan welke inhoudelijke en procedurele knelpunten ze op zouden kunnen leveren voor innovatieve dijkconcepten. Tenslotte is een aanzet gegeven voor oplossingsrichtingen, gericht op de tijdshorizon van het Deltaprogramma. Voor alle wetten zijn oplossingen binnen de bestaande kaders mogelijk. De natuurwetgeving vormt daarop een uitzondering omdat deze belemmeringen kan opleveren die niet met zorgvuldige procedures en tijdige inhoudelijke aanpassingen kunnen worden opgelost.
  In search for more robust flood protection concepts in the Dutch Wadden area
  Loon-Steensma, Jantsje van - \ 2013
  flood control - dykes - safety - design - wadden sea - north netherlands
  Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010
  Kleunen, A. van; Koffijberg, K. ; Oosterbeek, K. ; Nienhuis, J. ; Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Roomen, M. ; Boer, P. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 346) - 55
  broedvogels - broeden - monitoring - waddenzee - kustgebieden - noord-nederland - breeding birds - incubation - monitoring - wadden sea - coastal areas - north netherlands
  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden en fungeert als een wezenlijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels op dit moment een relatief laag broedsucces hebben. Vooral voor Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern geldt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden. De slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid een rol
  Was hoog water in Noord-Nederland te voorkomen?
  Querner, E.P. ; Kwakernaak, C. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2012)3. - ISSN 0166-8439 - p. 7 - 7.
  hoogwaterbeheersing - peilbeheer - waterstand - neerslag - waterschappen - noord-nederland - flood control - water level management - water level - precipitation - polder boards - north netherlands
  In Noord-Nederland steeg door stevige regenval het waterpeil in de boezem sinds de jaarwisseling enorm. Een belemmerende factor was dat dit overtollige water nauwelijks op zee geloosd kon worden vanwege de aanhoudende harde tot stormachtige noordwestenwind en daardoor zeer hoge waterstanden in de Waddenzee. De inzet van bergingsgebieden moest de extreem hoge waterstanden verlagen. Het is de allereerste keer dat de noordelijke waterschappen met succes gebruik maakten van deze voorzieningen. Erik Querner en Cees Kwakernaak pleiten voor het bovenstrooms vasthouden van water, waarmee overlast te vermijden is.
  Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied : een verkenning naar de mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied
  Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H. ; Eernink, N.M.L. ; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2294) - 104
  dijken - ontwerp - veiligheid - innovaties - noord-nederland - waddenzee - nederlandse waddeneilanden - dykes - design - safety - innovations - north netherlands - wadden sea - dutch wadden islands
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van innovatieve dijkconcepten. Op basis daarvan is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de vier Noordelijke waterschappen nagegaan op welke dijktrajecten langs de Waddenzee innovatieve dijkconcepten mogelijk zijn. Innovatieve dijkconcepten kunnen goedkoper zijn, beter passen in het landschap, nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied, beter tegemoet komen aan de internationale status van de Waddenzee als belangrijk natuurgebied en ook robuuster zijn en daarmee beter beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. In de verkenning zijn ook de bouwstenen geschetst van een methode voor het bepalen van de meerwaarde van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van de huidige dijk. Deze verkenning is verricht in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied en vormt een stap in het verkennen van geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid richten op doelstellingen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit.
  Landbouw blijft overeind in Noord-Nederland
  Schaap, B.F. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)jan. - p. 7 - 7.
  landbouw - klimaatverandering - klimaatadaptatie - noord-nederland - agrarische bedrijfsvoering - aardappelen - melkveehouderij - agriculture - climatic change - climate adaptation - north netherlands - farm management - potatoes - dairy farming
  In Groningen, Friesland en Drenthe zal klimaatverandering zowel akkerbouwers als veehouders treffen, maar met aanpassingen moeten ze zich in de toekomst wel kunnen handhaven. De teelt van zetmeelaardappelen in de Veenkoloniën en de melkveehouderij in het noordelijk veenweidegebied zullen de zwaarste klappen krijgen.
  Gevolgen van klimaatextremen voor de Nederlandse landbouw : noodzaak voor adaptatie?
  Geijzendorffer, I.R. ; Smidt, R.A. ; Engelbertink, R.B.J. ; Hermans, C.M.L. ; Schaap, B.F. ; Verhagen, A. ; Blom, M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1994)
  landbouw - akkerbouw - klimaatverandering - scenario-analyse - nadelige gevolgen - verzilting - verdroging - bodemwater - noord-nederland - flevoland - agriculture - arable farming - climatic change - scenario analysis - adverse effects - salinization - desiccation - soil water - north netherlands - flevoland
  De directe en indirecte gevolgen van klimaatextremen voor de landbouw in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland zijn verkend voor de scenario’s G+ en W+. Circa 13% van het areaal ondervindt nauwelijks nadelige gevolgen van klimaatverandering. Meer dan de helft van het areaal krijgt in toenemende mate te maken met verdroging, al of niet in combinatie met verzilting en vernatting terwijl circa 40% van het areaal te maken krijgt met vernatting. In die gebieden ontkomen de ondernemers niet aan maatregelen. Die kunnen op veld/gewas, bedrijf, regio of nationaal niveau opgepakt worden door ondernemers, waterschappen, overheden en bedrijfsleven. Afstemming van maatregelen tussen de verschillende niveaus is nodig voor een maximaal effect.
  Impact changes of climatic extremes on arable farming in the north of the Netherlands
  Schaap, B.F. ; Blom, M. ; Hermans, C.M.L. ; Meerburg, B.G. ; Verhagen, A. - \ 2011
  Regional Environmental Change 11 (2011)3. - ISSN 1436-3798 - p. 731 - 741.
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - gewasproductie - akkerbouw - risicoschatting - pootaardappelen - wintertarwe - agrarische bedrijfsvoering - noord-nederland - climatic change - climate adaptation - crop production - arable farming - risk assessment - seed potatoes - winter wheat - farm management - north netherlands - winter-wheat - potential impacts - us agriculture - land-use - crop - potato - productivity - temperature - resistance - scenarios
  Agriculture is vulnerable to climate change in multiple ways. Here, we use the northern region of the Netherlands as a case study to explore how risk assessments for climate change impacts on crop production can address multiple vulnerabilities. We present a methodology, which we call agro climate calendar (ACC) that (i) includes potential yield losses, as well as loss of product quality, and (ii) assesses the risks of a variety of climate factors including weather extremes and the emergence and abundance of pests and diseases. Climate factors are defined for two time slices: 1990 (1976–2005) and 2040 (2026–2055); the frequency of occurrence of the factors is compared for the two periods, and the resulting frequency shifts are presented in a crop calendar on a monthly basis. This yields an indication of the magnitude and direction of changes in climatic conditions that can lead to damage by extreme events and pests and diseases. We present results for the two most important crops in the region, seed potato, and winter wheat. The results provide a good overview of risks from climate factors, and the most important threats and opportunities are identified. This semi-quantitative approach is firmly rooted in farm management, which is the level where operational and strategic decisions are made. Thus, the approach is well suited to assist local stakeholders such as farmers and policy makers to explore farm-level adaptation. This work is complementary to previous modeling work that focused mainly on the relation between mean climate change factors (i.e., temperature) and crop yield
  Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Egmond, L. ; Venema, H.J. ; Jongsma, J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 229) - 96
  wetlands - kustgebieden - polders - vegetatiemonitoring - ontginning - natuurontwikkeling - noord-nederland - wadden - wetlands - coastal areas - polders - vegetation monitoring - reclamation - nature development - north netherlands - tidal flats
  Dit WOt-werkdocument is een update van het kwelderboek uit 2001 en gaat ook over de bescherming door de kwelderwerken tegen de Allerheiligenvloed van 2006, over de Kaderrichtlijn Water en over de Sylt Conferentie van 2010. In 2007 verscheen in de WOT IN serie al een deel over Monitoring van kwelders in de Waddenzee, met beheermaatregelen voor alle kwelders (www.waddenzee.nl/Kwelders.1982.0.html). In de publicaties is ook aandacht voor beweiding, vegetatiekaarten, veroudering van de vegetatie, zeegras, grondwerk, ontwatering, en duurzaamheid van de rijshoutdammen.
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2200) - 143
  landgebruik - landbouw - zoet water - verzilting - waterbeheer - waterschappen - inventarisaties - west-nederland - zuidwest-nederland - noord-nederland - land use - agriculture - fresh water - salinization - water management - polder boards - inventories - west netherlands - south-west netherlands - north netherlands
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf kustnabije waterschappen in de loop van de decennia is ontwikkeld, is daarom geïnventariseerd, gerapporteerd en zo goed mogelijk in kaart gebracht, onder meer in een set landsdekkende, thematische serviceniveaukaarten. Het serviceniveau wordt hier gedefinieerd als de chlorideconcentratie in het oppervlaktewater waaruit water geleverd wordt aan de gebruikers. Het draagvlak voor de ontwikkelde ‘eerste generatie’ Serviceniveau kaarten lijkt vooralsnog gering. De kaarten suggereren eenduidigheid, maar dat is schijn. Beheerders sturen op meer criteria dan chloride. Het project heeft niettemin waardevolle discussies op gang gebracht over zeer relevante zaken als zoetwaternormering. De verzamelde informatie vormt een goede basis voor nadere precisering van de werkelijke urgenties op dit dossier, in nauwe samenspraak de geïnterviewde waterbeheerders. Dat zijn: Hunze en Aa's; Noorderzijlvest; Fryslan; Zuiderzeeland; Hollands Noorderkwartier; AGV-Waternet; Rijnland; Delfland; Brabantse Delta; Schieland-Krimpenerwaard; Hollandse Delta en Scheldestromen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.