Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 4: mogelijkheden voor toepassing van effectgerichte maatregelen op gebied van waterbeheer en waterzuivering
  Diepen, C.A. van; Arts, G.H.P. ; Kolk, J.W.H. van der; Smit, A. ; Wolf, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.4) - 53
  waterbeheer - waterkwaliteit - waterzuivering - voedingsstoffen - verontreinigingsbeheersing - stikstof - oppervlaktewater - oppervlakkige afvoer - baggeren - biologische filtratie - nederland - helofytenfilters - noord-brabant - fosfaat - grondwater - hydrologie - landbouw - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - water management - water quality - water treatment - nutrients - pollution control - nitrogen - surface water - runoff - dredging - biological filtration - netherlands - artificial wetlands - noord-brabant
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. Voor de maatregelen die als meest effectief worden beschouwd bij het verminderen van de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater, worden de werking en de effectiviteit in detail beschreven. Het gaat hierbij om helofytenfilters, vegetatieverwijdering en baggeren, bufferstroken, en de bijdrage van oppervlakteafstroming aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Op basis van deze informatie kunnen maatregelen gekozen worden om stapsgewijs de milieukwaliteit in Noord-Brabant te verbeteren. Deze maatregelen zijn aanvullend op het algemene nationale beleid (d.w.z.toepassing van MINAS-verliesnormen).
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 3: vergelijking belasting oppervlaktewater uit diffuse bronnen en puntbronnen
  Diepen, C.A. van; Stolte, J. ; Wolf, J. ; Naeff, H.S.D. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.3) - 58
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - stikstof - stroomgebieden - waterkwaliteit - voedingsstoffen - verontreinigingsbeheersing - uitspoelen - nitraten - fosfaten - bronnen - hydrologie - nederland - noord-brabant - fosfaat - grondwater - landbouw - landgebruik - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - waterbeheer - waterschap - water pollution - surface water - nitrogen - watersheds - water quality - nutrients - pollution control - leaching - nitrates - phosphates - sources - hydrology - netherlands - noord-brabant
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater over geheel Noord-Brabant. Voor alle deelstroomgebieden binnen de verschillende waterschappen in Noord-Brabant is deze totale belasting en de relatieve bijdragen hieraan van diffuse en puntbronnen bepaald. Deze informatie is op kaart weergegeven. Op basis van deze kaarten kunnen de voornaamste bronnen van nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabantsnel gelokaliseerd worden. Voor de verschillende waterschapsgebieden en voor de provincie Noord-Brabant als geheel is de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater bepaald en tevens de relatieve bijdragen hieraan van de verschillende bronnen.
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 2: kwantificering van nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater vanuit landbouwgronden
  Diepen, C.A. van; Stolte, J. ; Schoumans, O.F. ; Boogaard, H.L. ; Wolf, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.2) - 55
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - grondwater - voedingsstoffen - landbouwgrond - modellen - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - hydrologie - nederland - noord-brabant - fosfaat - landbouw - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - waterbeheer - water pollution - surface water - groundwater - nutrients - agricultural land - models - water quality - nitrogen - phosphates - hydrology - netherlands - noord-brabant
  In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewateren vanuit landbouwgronden berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met een metamodel voor een basisscenario dat als referentie dient, en voor een aantal varianten op dit scenario. Het basisscenario bestaat uit een toekomstige evenwichtsituatie met de vanaf het jaar 2003 ingestelde MINAS-verliesnormen, huidig landgebruik, huidige hydrologische situatie, en een vaste stikstofdepositie. Descenariovarianten wijken daarvan af qua grondwaterregime, nutriëntenbelasting van de bodem, landgebruik en atmosferische depositie. De berekeningen geven de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater en de stikstof- en fosforbelasting van oppervlaktewateren over geheel Noord-Brabant voor het basisscenario (d.w.z. toepassing van het huidige nationale beleid) en voor de varianten op het basisscenario. De resultaten van deze studie worden ruimtelijk weergegeven in de vorm van een uitgebreide set kaarten voor Noord-Brabant. Deze kaarten laten zien waar de nutriëntenemissies groot zijn en in welke mate de emissies veranderen door onder andere vernatting en vermindering van de nutriëntenbelasting van de bodem.
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 1: maatregelen ter verlaging van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater
  Wolf, J. ; Noij, I.G.A.M. ; Diepen, C.A. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.1) - 37
  verontreinigingsbeheersing - voedingsstoffen - oppervlaktewater - grondwater - landbouwgrond - waterkwaliteit - waterbeheer - stikstof - fosfaten - uitspoelen - nederland - noord-brabant - bodembeheer - fosfaat - landbouw - landgebruik - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - pollution control - nutrients - surface water - groundwater - agricultural land - water quality - water management - nitrogen - phosphates - leaching - netherlands - noord-brabant
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. De maatregelen liggen in de sfeer van waterbeheer, verminderen vande belasting met vuil water, bodembeheer, landbouwkundige maatregelen, en emissiebeheersing. De maatregelen zijn beoordeeld op hun effecten op de grondwaterstand, de stikstof- en fosforbelasting van grond- en oppervlaktewater, en op de gewasopbrengsten en gebruiksbeperkingen voor de landbouw. Op basis van deze informatie over het milieurendement en de kosten en consequenties voor de landbouwsector kunnen maatregelen gekozen worden om stapsgewijs de milieukwaliteit in Noord-Brabant te verbeteren. Deze maatregelen zijn aanvullend op globale beleidsmaatregelen, zoals vernatting en de MINAS-verliesnormen.
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; hoofdrapport: samenvattend resultaat van vijf deelstudies naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en hun gevolgen
  Diepen, C.A. van; Wolf, J. ; Arts, G.H.P. ; Berge, H.F.M. ten; Boogaard, H.L. ; Kolk, J.W.H. van der; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Schoumans, O.F. ; Smit, A. ; Stolte, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527) - 62
  verontreinigingsbeheersing - voedingsstoffen - oppervlaktewater - grondwater - waterkwaliteit - landbouw - modellen - stikstof - fosfaten - uitspoelen - nederland - noord-brabant - fosfaat - landgebruik - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - waterbeheer - pollution control - nutrients - surface water - groundwater - water quality - agriculture - models - nitrogen - phosphates - leaching - netherlands - noord-brabant
  In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een studie uitgevoerd naar de mate van nutriëntenbelasting per deelstroomgebied over geheel Noord-Brabant en de relatieve bijdragen daaraan uit verschillende bronnen, en mogelijke maatregelenvoor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting. De effectiviteit van een aantal generieke maatregelen is bepaald met behulp van een metamodel. Deze maatregelen omvatten een verandering in nutriëntenbelasting van landbouwgronden, in grondwaterregime en in landgebruik. Daarnaast is de effectiviteit van aanvullende specifieke maatregelen in kwalitatieve zin bepaald. Naast de effecten per maatregel voor het milieu zijn ook hun gevolgen voor de gewasopbrengsten en voor delandbouwmogelijkheden bepaald. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt om een optimale afstemming van bodem en landgebruik te bereiken en om effectieve beheersmaatregelen te kiezen om stapsgewijs de waterkwaliteit in Noord-Brabant te verbeteren, en kunnen daarmee een ondersteuning geven bij het reconstructieproces in Noord-Brabant.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.