Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van hydromorfologische ingrepen op nutriëntenconcentraties en overige fysisch-chemische grootheden in oppervlaktewater
  Klein, J.J.M. de; Brinkman, A.G. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1416) - 76
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - voedingsstoffen - voedingsstoffenovermaat - hydraulische systemen - impact - water quality - surface water - nutrients - nutrient excesses - hydraulic structures - impact
  Deze studie geeft inzicht in de effecten van hydromorfologische ingrepen op fysisch-chemische grootheden in het oppervlaktewater en kan gebruikt worden voor afleiding MEP/GEP en de onderbouwing hiervoor. Het koppelen van ecologische effecten aan hydromorfologische ingrepen die via de fysisch-chemische toestand (nutriënten en overige grootheden) lopen is van belang voor zowel het bepalen van de hoogte van de doelstellingen voor die fysisch-chemische variabelen en de ecologie, als voor het afleiden en evalueren van maatregelpakketten. Per cluster van hydromorfologische ingrepen is een factsheet opgesteld. Beoordeling van de effecten gebeurt in deze studie kwalitatief. In de synthese is aangegeven welke ingrepen naar verwachting aanzienlijke effecten hebben en dus meegenomen kunnen worden bij het afleiden van de doelstellingen.
  Nutrient losses from grassland on peat soil
  Beek, C.L. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema, co-promotor(en): Gerard Velthof. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046165 - 109
  voedingsstoffenovermaat - graslanden - veengronden - uitspoelen - voedingsstoffen - nitraten - fosfaten - polders - eutrofiëring - zuid-holland - nutrient excesses - grasslands - peat soils - leaching - nutrients - nitrates - phosphates - polders - eutrophication - zuid-holland
  Onderzoek naar uitspoeling van fosfaten en nitraten in het veenweidegebied. Van Beek lichtte in de Vlietpolder voor het eerst de vijf processen door die uitspoeling van meststoffen bepalen. Het verminderen van mestgift door de landbouw is niet de oplossing voor de vervuiling van het oppervlaktewater
  Het mineralenspoor in "Koeien & kansen" : mineralenstromen over de periode 1999-2003
  Oenema, J. ; Aarts, H.F.M. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport Koeien & Kansen 27) - 68
  melkveehouderij - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenovermaat - bedrijfssystemen - nederland - mineralenboekhouding - dairy farming - nutrient balance - nutrient excesses - farming systems - netherlands - nutrient accounting system
  Dit rapport beschrijft de mineralenhuishouding van 17 melkveebedrijven voor vijf jaren (1999-2003), verspreid over Nederland. Onderwerp is de ontwikkeling van de mineralenhuishouding in de loop van de jaren. Daarnaast wordt aangegeven hoever de bedrijven afstaan van de eindnormen in MINAS. Tenslotte wordt ingegaan op de oorzaken van de verschillen in mineralenstromen tussen bedrijven
  Extra fosfaat, weinig effect; bodem slechte spaarpot voor fosfaat
  Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
  Boerderij 88 (2003)15. - ISSN 0006-5617 - p. 4 - 6.
  plantenvoeding - fosfaat - fosformeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - fosfor - mineralen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - toedieningshoeveelheden - dosering - bodem - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemeigenschappen - mineraaltekorten - voedingsstoffentekorten - buffercapaciteit - bemesting - plant nutrition - phosphate - phosphorus fertilizers - nutrient availability - nutrient balance - nutrient content - mineral content - phosphorus - minerals - mineral excess - nutrient excesses - application rates - dosage - soil - soil fertility - soil chemistry - soil properties - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - buffering capacity - fertilizer application
  Uit langlopende veldproeven van Alterra en PPO op kalkrijke zavelgrond in Lelystad en Marknesse (Fl.) en op kalkarme zandgrond in Wijster (Dr.) blijkt dat het niet zinvol is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen met een extra gift kunstmestfosfaat. Het leidt slechts tot een geringe verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid (Pw-getal) en is slecht voor het milieu en de portemonnee. In tabellen de effecten van diverse bodem-, gewas- en teeltfactoren op de voorraad voor de plant beschikbaar fosfaat in de bodem, en de effecten van verschillende fosfaatgiften en fosfaatoverschotten (bemesting minus afvoer) op het Pw-getal in verschillende bodemlagen
  Assessment of soil nutrient balance: approaches and methodologies
  Roy, R.N. ; Misra, R.V. ; Lesschen, J.P. ; Smaling, E.M.A. - \ 2003
  Rome, Italy : FAO (FAO fertilizer and plant nutrition bulletin 14) - ISBN 9789251050385 - 98
  voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoornissen - beoordeling - methodologie - nutrient balance - nutrients - nutrient excesses - nutritional disorders - assessment - methodology
  Nutrient-balance assessments are valuable tools for delineating the consequences of farming on soil fertility. Various approaches and methods for different situations have been used. This bulletin presents a state-of-the-art overview of nutrient-balance studies. It brings out the evolution of the approaches and methods, provides for comparisons among them, features the improvements made, and highlights remaining issues. The analysis would be useful in further development of the assessment methodologies as reliable tools for devising time-scale soil fertility management interventions.
  High-techbedrijf haalt verscherpte MINASnormen in 2002 niet
  Evers, A.G. ; Kamp, A. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - voedingsstoffenovermaat - normen - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - demonstratiebedrijven, landbouw - proefbedrijven - proefboerderijen - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nutrient excesses - standards - dairy farming - farm management - demonstration farms - pilot farms - experimental farms
  Het high-techbedrijf van de Waiboerhoeve haalt de verscherpte MINAS-norm voor stikstof in 2002 niet. Dit ondanks een lichte daling van het stikstofoverschot ten opzichte van 2001. Het fosfaatoverschot blijft in 2002 met 18 kg P2O5/ha wel onder de wettelijke verliesnorm.
  Fosfaatbalansen op perceelsniveau; scan van de resultaten van vier veeljarige veldproeven op bouwland
  Ehlert, P.A.I. ; Wijk, C.A.P. van; Dekker, P.H.M. - \ 2003
  Wageningen : PPO (PPO publicatienummer 305) - 65
  fosfaat - fosformeststoffen - experimenteel veldonderzoek - voedingsstoffen - voedingsstoffenovermaat - bodemvruchtbaarheid - mineralenboekhouding - phosphate - phosphorus fertilizers - field experimentation - nutrients - nutrient excesses - soil fertility - nutrient accounting system
  Study of Alterra and PPO-AGV on phosfate accumulation and mobility of phosphate in farmland. The study is part of a fertilizer program of the Ministry of Agriculture, Nature conservation and Fisheries
  Fosfaat: sleutelfactor bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden?
  Sival, F.P. ; Chardon, W.J. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer (2003)1. - ISSN 1388-4875 - p. 10 - 11.
  natuurbescherming - landgebruik - landbouwgrond - fosfaat - fosfaten - bodem - bodemchemie - bodemeigenschappen - voedingsstoffenovermaat - mineraalovermaat - voedingsstoffenbeschikbaarheid - verarming - vegetatie - vegetatiebeheer - bodembeheer - natuur - natuurtechniek - nature conservation - land use - agricultural land - phosphate - phosphates - soil - soil chemistry - soil properties - nutrient excesses - mineral excess - nutrient availability - depletion - vegetation - vegetation management - soil management - nature - ecological engineering
  Bij de realisering van de ecologische hoofdstructuur en bij de reconstructie van gebieden met intensieve veehouderij komt veel landbouwgrond vrij voor natuurontwikkeling. De bodems hiervan zijn vaak rijk aan voedingstoffen door langdurige bemesting en zijn verdroogd door ontwatering. Verschralende maatregelen vinden vaak plaats om condities te creëren voor voedselarme vegetatie. Maar helaas zijn de pogingen vaak zonder succes
  Rijenbemesting met dierlijke mest in mais geeft lager Minas-overschot
  Schooten, H. van; Schoot, J.R. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)2. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
  rijenbemesting - plaatsing (van meststoffen) - toedieningswijzen - drijfmest - rundveedrijfmest - gebruiksefficiëntie - maïs - gewasopbrengst - droge stof - bedrijfsresultaten in de landbouw - kosten-batenanalyse - mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenovermaat - mineraalovermaat - inkomsten uit arbeid - agrarische bedrijfsvoering - plantenvoeding - bemesting - band placement - placement - application methods - slurries - cattle slurry - use efficiency - maize - crop yield - dry matter - farm results - cost benefit analysis - minerals - accounting - nutrient balance - nutrient excesses - mineral excess - earned income - farm management - plant nutrition - fertilizer application
  Het systeem is daarom vooral interessant voor droge, uitspoelingsgevoelige gronden omdat daar de strengste Minas-normen gelden.
  Andere maatstaven voor nitraatuitspoeling dan Minas met name lastig voor zandbedrijven
  Dijk, W. van; Enckevort, P.L.A. van; Schoot, J.R. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 27 - 31.
  mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - nitraat - nitraten - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - methodologie - bodem - mineraalgehalte - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - akkerbouw - teeltsystemen - bedrijfssystemen - plantenvoeding - bemesting - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nitrate - nitrates - mineral excess - nutrient excesses - leaching - losses from soil - standards - methodology - soil - mineral content - farm management - field crops - arable farming - cropping systems - farming systems - plant nutrition - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert de Nederlandse overheid te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. De vraag is of het Minas-N-overschot in alle gevallen wel de juiste maatstaf is voor de nitraatuitspoeling. In het project 'Sturen op nitraat' worden de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke alternatieve maatstaven: het werkelijke N-overschot (waarin de depositie is meegenomen en niet gerekend is met de forfaitaire maar met de werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst, en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). Voor een aantal bedrijfstypen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen in hoeverre bij het hanteren van de diverse maatstaven wordt voldaan aan de streefwaarden voor het N-overschot. De bedrijfstypen verschilden in bouwplansamenstelling (representatief voor Nederlandse akkerbouwregio's) en in bemestingsstrategie (kunstmest of kunstmest plus organische mest)
  Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven en risicovolle gewassen
  Enckevort, P.L.A. ; Schoot, J.R. van der; Schröder, J.J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 31 - 36.
  mineralen - boekhouding - stikstof - nitraat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenbehoeften - veldgewassen - bodem - plantenvoeding - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - mineraalgehalte - oogstresten - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - nitrate - leaching - losses from soil - standards - mineral excess - nutrient excesses - nutrient balance - nutrient requirements - field crops - soil - plant nutrition - mineral uptake - nutrient uptake - mineral content - crop residues - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert Nederland te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De vraag is echter wat de voorspellende waarde is van de volgens Minas berekende stikstofoverschotten voor de werkelijke uitspoeling van nitraat naar het grondwater. In het kader van het project 'Sturen op nitraat' (Alterra, PPO, PRI, PV en CLM) worden voor een groot aantal teelten en gewassen de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke andere maatstaven voor nitraatuitspoeling: het werkelijke N-overschot (waarin de N-depositie uit de lucht en neerslag is meegenomen, evenals de berekende werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst (risico van nitraatuitspoeling is in de winter het grootst), en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). De bepalende factoren voor de aan- en afvoer van stikstof, de correlaties tussen de verschillende maatstaven en de voorspellende waarde worden besproken
  Nutriëntenbenutting uit graslandproducten : bijdragen themamiddag ID-DLO, 22 november 1995
  Anonymous, - \ 1995
  Lelystad : DLO-Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) (Mededelingen / ID-DLO no. 28) - 40
  melkvee - melkveehouderij - graslanden - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - stikstofmeststoffen - metabolisme - verontreiniging - dairy cattle - dairy farming - grasslands - nutrient excesses - nutrient balance - nitrogen fertilizers - metabolism - pollution
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.