Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek
  Tangelder, Martijn ; Ooijen, Tim van; Kluijver, Mario de; Ysebaert, Tom - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/17) - 69
  fauna - oosterschelde - milieumonitoring - zeekreeften - mariene sedimenten - kalksteen - zandsteen - macrofauna - substraten - oesters - biodiversiteit - fauna - eastern scheldt - environmental monitoring - lobsters - marine sediments - limestone - sandstone - macrofauna - substrates - oysters - biodiversity
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp was een basis van staalslakken voorzien, maar bij de uitvoering van het werk is vanwege beperkte beschikbaarheid van staalslakken voor zeegrind gekozen. Op het zeegrind zijn riffen van twee verschillende typen breuksteen gestort: kalksteen en zandsteen. Er is gekozen voor deze aangepaste bestorting om de ecologische meerwaarde van dit ontwerp te kunnen onderzoeken. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hardsubstraatsoorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna), en het voorkomen van kreeften op de nieuwe bestorting van kalksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende twee jaar na bestorting te volgen (T1-2015 en T2-2016) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014).
  Platte oesters in offshorewindparken (POP)
  Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C035/17) - 52
  ostrea edulis - oesters - oesterteelt - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland - ostrea edulis - oysters - oyster culture - wind farms - offshore - north sea - netherlands
  Dit rapport gaat over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van populaties platte oesters (Ostrea edulis) binnen bestaande en geplande windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. In opdracht van het Ministerie van EZ is nagegaan welke eisen de platte oester stelt aan de omgeving, gericht op de habitatkarakteristieken van windparklocaties in de Noordzee. Daarbij is er vanuit gegaan dat er binnen de windparken geen sprake is van bodemberoerende activiteiten die nadelig zijn voor platte oesters.
  Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op Windgat percelen in de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C031/17) - 30
  oesters - oesterteelt - aquacultuur - oosterschelde - oysters - oyster culture - aquaculture - eastern scheldt
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2016: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E. ; Zweeden, C. van - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C109/16) - 42
  mytilus edulis - mossels - crassostrea gigas - oesters - kustwateren - monitoring - nederland - mytilus edulis - mussels - crassostrea gigas - oysters - coastal water - monitoring - netherlands
  Als onderdeel van het onderzoeksprogramma WOT (Wettelijke Onderzoeks Taken) worden jaarlijks door Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) de mossel- en oesterbestanden in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Voorliggend rapport omvat de resultaten van de inventarisatie van het areaal en bestand aan mosselen (Mytilus edulis) en Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee, Oosterschelde en de Westerschelde. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door WMR wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie. De uitkomsten zijn van belang voor het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Passende Beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek in het litoraal van de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C124/16) - 38
  oesters - oesterteelt - oosterschelde - oysters - oyster culture - eastern scheldt
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Kwadijk, C.J.A.F. ; Hoek, M. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C033/16) - 38
  westerschelde - eems-dollard - bivalvia - oesters - crassostrea gigas - monitoring - western scheldt - eems-dollard - bivalvia - oysters - crassostrea gigas - monitoring
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chemische stoffen in mariene schelpdieren 2015, meetplan chemisch meetnet MWTL”, worden schelpdieren van twee locaties , Westerschelde en de Eems-Dollard, onderzocht op de gehalten van milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen. Deze schelpdieren worden door RWS aangeleverd in vijf lengteklassen. De beschikbaarheid van grote blauwe mosselen in de Westerschelde is echter laag, mede door verdringing door de Japanse oester, Crassostrea giga. In de Eems-Dollard zijn alle klassen mosselen schaars. Het gebruik van de Japanse oester als monitoringsalternatief voor de blauwe mossel is in overeenstemming met het OSPAR CEMP/JAMP-programma. Daarom kunnen als alternatief voor de blauwe mosselen ook Japanse oesters worden bemonsterd. Vanaf 2014 zijn ook de componenten heptachloor, HBCD en de perfluorverbindingen aan de te analyseren lijst milieukritische stoffen toegevoegd, vanwege Richtlijn 2013/39/EU die 12 augustus 2013 is gepubliceerd en rechtsgeldig wordt vanaf 2018. De werkzaamheden zijn in 2015 wederom volgens RWS protocol uitgevoerd, met de kanttekening dat de grootste lengteklasse mosselen voor de locatie Westerschelde niet is geleverd. Het mogelijke alternatief, de Japanse oester, is ook niet aan geleverd. In de locatie Eems-Dollard werden ook dit jaar onvoldoende mosselen aangetroffen, daarom is in overleg met RWS besloten ook dit jaar weer de Japanse Oesters te analyseren. Dit is afwijkend van het oorspronkelijke projectplan. De resultaten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en worden als DIF-files aangeleverd voor opslag in DONAR.
  Kennis- en onderzoeksagenda voor de Nederlandse oestersector
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C057/16) - 32
  oesterteelt - oesters - zeeland - oosterschelde - oyster culture - oysters - zeeland - eastern scheldt
  De kweek van oesters in de Oosterschelde wordt bedreigd door infecties met een herpes virus en predatie door invasieve oesterboorders. Naar aanleiding hiervan is er door het ministerie van EZ, de Provincie Zeeland en de Nederlandse Oester Vereniging (NOV) initiatief genomen tot een inventarisatie van de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Daarbij zijn er kennisvragen aan de orde waarvoor onderzoek nodig is. In samenspraak met vertegenwoordigers van de Nederlandse Oester Vereniging zijn de kennisvragen geïnventariseerd en vertaald in een onderzoeksprogramma. Het programma is in de eerste plaats gericht op herstel van de productie middels experimenten met off-bottom kweekmethoden. Verder zijn er basis gegevens nodig over het kweekresultaat en de aard en omvang van de bedreigingen. Het onderzoeksprogramma zal i.s.m. een werkgroep van kwekers verder worden uitgewerkt.
  Achtergronddocument t.b.v. de uitgave Wadden in Beeld 2015
  Tulp, I.Y.M. ; Cremer, J.S.M. ; Troost, K. ; Glorius, S.T. ; Asjes, J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C018/16) - 26
  zeevissen - mossels - oesters - zeehonden - kokkels - aquatische wormen - aquatische ecologie - waddenzee - marine fishes - mussels - oysters - seals - clams - aquatic worms - aquatic ecology - wadden sea
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2016
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C168/15) - 45
  mossels - oesters - kustwateren - biomassa - inventarisaties - aquatische ecosystemen - nederland - mussels - oysters - coastal water - biomass - inventories - aquatic ecosystems - netherlands
  IMARES carried out mussel (Mytilus edulis) and oyster (Crassostrea gigas) stock assessments in the littoral areas of the Dutch Wadden Sea, Oosterschelde bay and Westerschelde estuary in 2015. Both surface bed area as well as total biomass stock were assessed. These surveys are part of the annual shellfish inventories, as commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs (EZ) and carried out by IMARES, in collaboration with both the fisheries industry and the ministry of EZ. These surveys are conducted to aid policy makers with regard to the shellfish industry, and are an important source of information for further ecosystem studies.
  Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek in het sublitoraal van de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Smaal, A.C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C013/16) - 29
  oesters - schaal- en schelpdierenteelt - proefboerderijen - milieueffect - oosterschelde - nederland - oysters - shellfish culture - experimental farms - environmental impact - eastern scheldt - netherlands
  Oesterbank is wapen tegen zandhonger
  Ramaker, R. ; Walles, B. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)19. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  oesters - aquatische ecologie - kustgebieden - ecomorfologie - ecosysteemdiensten - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecology - coastal areas - ecomorphology - ecosystem services - coastal management - eastern scheldt
  De aanleg van kunstmatige oesterbanken helpt wellicht de natuur te ontzien en geld te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. Dat stelt Brenda Walles, promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde.
  Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013
  Troost, K. ; Stralen, M.R. van; Zweeden, C. van; Brinkman, A.G. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C062/15) - 35
  mossels - oesters - schaal- en schelpdierenteelt - waddenzee - habitats - visserijbeleid - kaarten - ecosystemen - monitoring - mussels - oysters - shellfish culture - wadden sea - habitats - fishery policy - maps - ecosystems - monitoring
  Het doel van dit rapport is om de tot op heden verzamelde gegevens met betrekking tot het voorkomen van mosselbanken en oesterbanken in de Nederlandse Waddenzee samen te voegen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In dit rapport wordt ruimtelijke informatie gepresenteerd, zonder in te gaan op achterliggende factoren en oorzaken. Voor dat laatste wordt verwezen naar de literatuurverwijzingen zoals opgenomen. De verzamelde gegevens zijn geaggregeerd tot kaarten waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar en in welke frequentie mosselbanken aanwezig zijn geweest. Het is daarbij goed mogelijk dat er nu ter plaatste geen mosselen liggen. De kaarten laten evenwel zien waar ze hebben gelegen en de omstandigheden klaarblijkelijk dus geschikt zijn om ze te laten ontstaan. De gebieden waar frequent mosselbanken hebben gelegen worden daarom aangeduid als ‘mosselgebieden’.
  The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats
  Walles, B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal; P.M.J. Herman, co-promotor(en): Tom Ysebaert. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572966 - 145
  oesters - aquatische ecosystemen - kustgebieden - ecosysteemdiensten - ecomorfologie - aquatische ecologie - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecosystems - coastal areas - ecosystem services - ecomorphology - aquatic ecology - coastal management - eastern scheldt
  In het afgelopen decennium is er een verschuiving gaande naar een meer ecosysteem gebaseerde kustverdediging met integratie van natuurlijke verdedigingsstructuren zoals duinen, mangroves, schorren, zeegras bedden, schelpdier- en koraalriffen. Deze soorten staan bekend als biobouwers. Het toepassen van natuurlijke verdedigingsstructuren vereist kennis over: waar deze habitats erosie verminderen en bescherming bieden; evenals ecologische gegevens, zoals soortafhankelijke habitatseisen, levenscyclus, populatiedynamiek en lange-termijn persistentie. Dit laatste kan gebruikt worden om plaatsen te identificeren waar habitats succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Intergetijdengebieden en oesterriffen zijn bestudeerd in de Oosterschelde, welke dient als modelsysteem. In dit systeem eroderen getijdengebieden in een rap tempo als gevolg van significante wijzigingen aan het Oosterschelde bekken door de Deltawerken
  Hoe konden er tonijnen van vier meter in de Noordzee leven?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  tonijn - heilbot - oesters - visserij-ecologie - boomkorvisserij - habitat vernietiging - noordzee - lesmaterialen - geschiedenis - tuna - halibut - oysters - fisheries ecology - beam trawling - habitat destruction - north sea - teaching materials - history
  Onder de zeespiegel van de Noordzee ligt een gevarieerd landschap met gebieden met mysterieuze namen. De Dodemansduim, de Doggersbank, het Friese Front en de Klaverbank bijvoorbeeld. Hoe het komt dat daar unieke planten en dieren leven, dat legt prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR uit in dit college.
  Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/15) - 38
  oesters - oesterteelt - tarra - oosterschelde - grevelingen - oysters - oyster culture - tare - eastern scheldt - grevelingen
  In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar ook met de oesters geassocieerde soorten die “meeliften” met deze transporten. Van bijzonder belang hierbij zijn de exoten, waarvan de verspreiding als gevolg van deze transporten kan worden versneld in vergelijking tot het natuurlijke verspreiding
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/15) - 36
  mossels - schaaldieren - bivalvia - oesters - monitoring - mussels - shellfish - bivalvia - oysters - monitoring
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. De werkzaamheden zijn ook in 2014 volgens RWS protocol uitgevoerd.
  Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Have, T.M. van der; Engelsma, M.Y. ; Sas, H. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C028/15) - 58
  oesters - populatie-ecologie - monitoring - ecologisch herstel - kustgebieden - noordzee - oysters - population ecology - monitoring - ecological restoration - coastal areas - north sea
  For the recovery of flat oyster beds, knowledge is required of the conditions under which the active restoration of this species in the North Sea can be successfully implemented. This is the subject of the current feasibility study. Living flat oysters have occasionally been found in wind farms. Flat oyster growth has also been demonstrated experimentally in areas where German wind farm are planned. Furthermore, the flat oyster population in the Delta area shows signs of recovery. This all shows that the proper environmental conditions for flat oyster restoration exist in the North Sea.
  Fokkerij op ziekteresistentie van Japanse oesters
  Kamermans, P. ; Engelsma, M.Y. ; Peene, F. ; Blonk, R.J.W. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/15) - 28
  ziekteresistentie - dierveredeling - oesters - nederland - oesterteelt - schaal- en schelpdierenteelt - disease resistance - animal breeding - oysters - netherlands - oyster culture - shellfish culture
  Het oesterherpesvirus OsHV-1 µvar veroorzaakt hoge sterfte onder Japanse oesters in de Nederlandse kweekgebieden. De oestersector ondervindt problemen van deze sterfte. In deze studie is geïnventariseerd of een fokprogramma waarbij oesters geselecteerd worden op resistentie tegen het oesterherpesvirus en vervolgens worden voortgeplant in een hatchery uitkomst kan geven voor deze problematiek. Ook is bekeken of een fokprogramma gebruikt kan worden ter verbetering van groei en conditie van oesters.
  Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Tangelder, M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C139/14) - 23
  schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - veerse meer - waterbeweging - waterkwaliteit - mossels - kokkels - schelpen - oesters - shellfish fisheries - shellfish culture - veerse meer - water motion - water quality - mussels - clams - shells - oysters
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar de mogelijkheden voor schelpdiervisserij en/of - kweek in het Veerse Meer en waar deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik mogelijk zijn. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de ervaringen die inmiddels met schelpdierkweek in het Veerse Meer zijn opgedaan. Sinds de aanleg van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam (Katse Heule) is de waterbeweging en de waterkwaliteit van het Veerse Meer dusdanig verbeterd dat er schelpdierkweek mogelijk is, hetgeen blijkt uit diverse pilot studies.
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2013
  Tangelder, M. ; Schellekens, T. ; Kluijver, M. de; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C102/14) - 62
  oeverbescherming van rivieren - bekledingen - steenwerk - flora - fauna - zware metalen - mossels - oesters - ecotoxicologie - oosterschelde - monitoring - riverbank protection - linings - stonework - flora - fauna - heavy metals - mussels - oysters - ecotoxicology - eastern scheldt - monitoring
  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de eco(toxico)logische monitoring van de vooroeververdediging in de Oosterschelde. Aanleiding hiervoor is dat Rijkswaterstaat sinds 2009 op locaties met voortschrijdende erosie in de Ooster- en Westerschelde bestortingen met staalslakken en breuksteen uitvoert op de vooroever van de dijken om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven garanderen. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters op de nieuwe vooroever en referentie-locaties. Dit is in 2013 gedaan voor de locatie Zeelandbrug (oost/midden/west), waar voor het vierde opeenvolgende jaar is gemonitord na de bestorting in 2009. Daarnaast is de nulsituatie in kaart gebracht voor de locatie Zierikzee die in 2014 bestort zal worden. Ook zijn er verschillende referentie-locaties in de Oosterschelde meegenomen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.