Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 139

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland
  Paulissen, Maurice ; Debie, Patricia ; Brus, Dick ; Koomen, Arjen ; Nieuwenhuizen, Wim ; Schuiling, Rini ; Verkuijl, Paul - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2773) - 81
  tuinen - parken - nederland - kosten - onderhoud - groenbeheer - buitenplaatsen - gardens - parks - netherlands - costs - maintenance - management of urban green areas - country estates
  Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en onderzoeksbureau Debie & Verkuijl. De resultaten van het onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene rijksmonumenten zijn bij brief van 8 mei 2017 (TK 32 156, nr. 81) door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Kort samengevat blijkt dat 69% redelijk scoort, 20% goed, 11% matig en 0% slecht. Verontrustend is dat uit het onderzoek is gebleken dat van de beschermde groenaanleg in Nederland 30% totaal is verdwenen en dat 14% is aangetast. Grof afgerond betekent dit dus dat bijna de helft van de als groen aangewezen rijksmonument niet meer of nog slechts deels bestaat. Kanttekening hierbij is dat de beschrijvingen vaak decennia geleden zijn opgesteld en soms summier zijn. Controle is dus soms lastig. Het onderzoek betreft de instandhoudingsbehoefte van de onderhoudskosten om de groenaanleg door middel van sober en doelmatig onderhoud in redelijke staat te houden volgens de normen van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De restauratiebehoefte is daarbij niet in kaart gebracht.
  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen
  Hendriks, P. ; Schollema, Peter Paul ; Pot, Roelf ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 11
  nature management - ditches - nature conservation - water management - polder boards - protected species - maintenance - natuurbeheer - sloten - natuurbescherming - waterbeheer - waterschappen - beschermde soorten - onderhoud
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
  300.000 kilometer levende sloten: wens of werkelijkheid?
  Verdonschot, R.C.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  sloten - waterplanten - onderhoud - waterbeheer - aquatische ecologie - ditches - aquatic plants - maintenance - water management - aquatic ecology
  De herfst is de tijd dat de Nederlandse sloten op grote schaal geschoond worden. Omdat sloten relatief ondiep zijn en voedselrijk water bevatten, ontwikkelen waterplanten zich massaal in het zomerhalfjaar en groeien deze watergangen in rap tempo dicht. Het maaien van de vegetatie is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat de afvoerfunctie in gevaar komt. Echter, het leven in de sloot wordt sterk bepaald door de manier waarop dit beheer plaatsvindt. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderhoud, wat kansen biedt voor de natuur.
  Wijzer met groen in de stad. Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P. ; Michels, R. ; Ballemans, M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  stedelijke gebieden - openbaar groen - particuliere ondernemingen - openbare parken - landschapsbeleving - investering - onderhoud - urban areas - public green areas - private firms - public parks - landscape experience - investment - maintenance
  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat er momenteel nog maar weinig bedrijven in de stad actief in groen investeren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel (openbaar) groen door de overheid wordt onderhouden en gefinancierd én doordat men zich niet altijd bewust is van de waarde die groen kan hebben. Door een terugtredende overheid zal het niet meer vanzelfsprekend zijn dat groen in de stad behouden blijft. De verantwoordelijkheid voor groen zal steeds meer gedeeld worden door overheid, burgers en bedrijven. In deze brochure gaan we in op het bepalen van de meerwaarde van (openbaar) groen via de Groenwaardewijzer en welke rol het bedrijfsleven hierin kan spelen.
  Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing
  Elbersen, H.W. ; Spijker, J.H. ; Soesbergen, M. ; Wilson, S. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 26
  wegbermen - uiterwaarden - maaien - biomassa productie - natuurbeheer - onderhoud - landschapsbeheer - biobased economy - roadsides - river forelands - mowing - biomass production - nature management - maintenance - landscape management - biobased economy
  Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende vraag naar biomassa voor de biobased economy waardoor er perspectief is ontstaan om biomassa tegen steeds lagere kosten af te zetten of zelfs een vergoeding te gaan ontvangen. Hiervoor is het eerst nodig inzicht te hebben in de (1) relevante arealen van Rijkswaterstaat voor de productie van biomassa en (2) de huidige potentie van deze arealen voor de productie van biomassa te kennen. Om dit in kaart te brengen zijn de arealen in direct of indirect beheer (vooral uiterwaarden) bij Rijkswaterstaat bepaald op basis van beschikbare bestanden bij Rijkswaterstaat. Daarna is per oppervlaktesoort (en vegetatie) ingeschat wat voor biomassa er geproduceerd wordt en hoeveel de huidige oogstbare biomassaproductie per ha per jaar is.
  Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel : stand van zaken en voorstel voor een onderzoeksagenda
  Spijker, J.H. ; Bakker, R.R.C. ; Ehlert, P.A.I. ; Elbersen, H.W. ; Jong, J.J. de; Zwart, K.B. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2418)
  wegbeplantingen - onderhoud - natuurbeheer - grasmaaisel - wegbermen - biomassa - biomassa productie - veevoeder - bodemverbeteraars - bio-energie - biobased economy - biomassaconversie - roadside plantations - maintenance - nature management - grass clippings - roadsides - biomass - biomass production - fodder - soil conditioners - bioenergy - biobased economy - biomass conversion
  In dit rapport zijn de verschillende potentiële ketens van verwerking van natuur- en bermgras beschreven: achterlaten van maaisel, voer voor vee en grazers, bodemverbeteraar, thermische conversie, vergisting, bioraffinage en inzet als bed- of strooiselmateriaal. Van elke keten is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Op basis van deze analyses en van de uitkomsten van georganiseerde workshops met vertegenwoordigers van partijen uit de keten is het perspectief geschetst voor de verschillende ketens. Afgesloten wordt met een onderzoeksagenda voor de perspectiefrijke ketens van verwerking.
  Precisie irrigatie: Verbeteren van het irrigatiesysteem voor de chrysantenteelt
  Tuijl, B.A.J. van; Vermeulen, T. ; Winkel, A. van; Lier, G. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1229) - 34
  chrysanthemum - irrigatiesystemen - verbetering - teelt onder bescherming - snijbloemen - optimalisatiemethoden - onderhoud - nederland - chrysanthemum - irrigation systems - improvement - protected cultivation - cut flowers - optimization methods - maintenance - netherlands
  Samenvatting Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen is in dit project onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is vandeze knelpunten en of er verbeteringen mogelijk zijn op de bestaande systemen, dan wel volledig nieuwe irrigatiesystemen ontworpen kunnen worden. Uit een inventarisatie bleek dat er een grote diversiteit is in de praktijk aan gebruik van nozzles, inrichting en vooral het onderhoud van de irrigatiesystemen. Daarbij bleek dat de on-uniformiteit bij enkele onderzochte bedrijven groter was dan de betrokken ondernemers dachten. Op basis van de beschikbare kennis over irrigatie moest echter geconcludeerd worden, dat niet zozeer de kennis ontbreekt, maar dat deze kennis veelal niet wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde installatie van het hele systeem (doorrekening op papier), te grote drukvallen door verkeerde uitvoering (bv. verkeerde koppelstukken, verkeerde inschatting van de druk bij gebruik van slootwater in plaats van basinwater), te lang gebruik van nozzles en het achterwege blijven van periodieke reiniging en controle. Vanwege deze situatie heeft het project zich gericht op het vergroten van de bewustwording door het ontwerpen van een eenvoudig meetinstrument. Dit instrument stelt ondernemers in staat periodiek en vergelijkbaar (binnen het bedrijf en met andere bedrijven) de uniformiteit van de irrigatieverdeling te bepalen. Op basis van deze informatie kan de ondernemer acties nemen op het gebied van onderhoud. Vervolgens is alternatieve irrigatieprincipes voor doorontwikkeling in de toekomst. Principes als spuitboom, onderlangs druppel irrigatie of ingegraven ‘zweetslangen’ bleken in eerste ronden van toetsing al niet geschikt voor toepassing in de chrysantenteelt. Uit deze inventarisatie kwam wel naar voren dat er mogelijk perspectieven zijn voor het ontwikkelen van (draadloze) vochtsensornetwerken, zodat de kwaliteit van irrigatie kwantitatief gemonitord kan worden op de plek waar het er toe doet: in de wortelzone. Puntsgewijs concluderen we de volgende aanbevelingen voor de praktijk: 1. ga in studiegroepen aan de gang met het meetprotocol en leer de ondergrens - zie Bijlage 1 2. bewuster bezig zijn bij installatie - zie Bijlage 2 en 3 3. op het bedrijf 2-3 maal per jaar de uniformiteit meten en het verloop zien - en daarop inspelen met onderhoud (reiniging, vervangen van doppen, eventueel verdere monitoring van drukverlies in het systeem - en vervanging/reiniging van systeemcomponenten). 4. voer vervolgstudies uit naar de relatie tussen uniformiteit en kwaliteitsverlies: wat kost het om 10% over of onder te irrigeren? 5. verdere ontwikkeling van irrigatiesystemen in de toekomst toespitsen op kwantitatieve sturing van irrigatie -vochtsensoren in de grond.
  Zorg voor natuur en landschap, handreiking voor zorginstellingen en groene organisaties bij het organiseren van dagbestedingen voor zorgcliënten in natuur en landschap
  Oosterbaan, A. ; Paassen, A. van - \ 2012
  Utrecht : Landschapsbeheer Nederland - 48
  zorgboerderijen - landschapsbeheer - natuurbeheer - onderhoud - social care farms - landscape management - nature management - maintenance
  De combinatie van zorg en natuur is van onschatbare waarde. Om die combinatie succesvol te laten zijn is het wel belangrijk dat mensen uit de twee werelden ‘zorg’ en ‘natuur’ elkaar goed kennen. Zorginstellingen moeten weten wat natuur- en landschapsorganisaties (als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en zorgboerderijen te bieden hebben. Natuur- en landschapsorganisaties en zorgboerderijen moeten beseffen dat ze aan zorgcliënten bijzondere werknemers hebben die bijzondere aandacht vragen. En over de vragen ‘wie betaalt wat’ en ‘wie is waar verantwoordelijk voor’ moeten simpelweg afspraken gemaakt worden. Dit boekje helpt daarbij.
  Ecologie van de toekomstige kust : bouwstenen voor de nationale visie kust
  Schotman, A.G.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2353) - 152
  kustbeheer - zeeniveau - klimaatverandering - kustgebieden - onderhoud - bescherming - natura 2000 - natuurbescherming - coastal management - sea level - climatic change - coastal areas - maintenance - protection - natura 2000 - nature conservation
  Dit rapport gaat over de verwachte effecten op de natuur van het voornemen de Nederlandse kust in de 21e eeuw te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Het is opgesteld op verzoek van RWS Waterdienst in het kader van het Deltaprogramma Kust voor de ontwikkeling van een nationale visie kust. Aan de hand van een elftal vragen zijn door tien auteurs dertig factsheets ingevuld. Er is een workshop georganiseerd om de factsheets te bespreken en gezamenlijke antwoorden op de gestelde vragen te formuleren en bouwstenen voor een visie op de ecologie van de toekomstige kust. De antwoorden zijn samengevat in dit rapport. Het ‘principe van natuurlijke dynamiek’ uit het Nationaal Kader Kust is uitgewerkt.
  Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de rijkswateren. Analyserapport meestromende nevengeulen en eenzijdig aangetakte strangen
  Kouwen, L. van; Dionisio Pires, M. ; Geest, G. van; Riel, M.C. van - \ 2011
  Delft : Deltares (1204157-001 ) - 89
  oevervegetatie - oeverecologie - hydrologie van stroomgebieden - morfologie - literatuuroverzichten - oeverbescherming van rivieren - onderhoud - natuurontwikkeling - riparian vegetation - riparian ecology - catchment hydrology - morphology - literature reviews - riverbank protection - maintenance - nature development
  Met de komst van de KRW (EP 2000) en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: welke inrichting levert het hoogste ecologische rendement en hoe kunnen beheer en onderhoud tot een minimum beperkt worden? In opdracht van Rijkswaterstaat voert Deltares daarom studies uit die gericht zijn op de ontwikkeling en montage van kennis over de ecologische effectiviteit van maatregelen in Rijkswateren, in samenhang met hydromorfologische stuurvariabelen. De hier besproken studie wordt in 3 delen opgesplitst: - een oevertypologie aan de hand van bestaande natuurvriendelijke oeverconstructies; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot (ecologisch effectieve) inrichting van natuurvriendelijke oevers; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot beheer en onderhoud.
  FAB en omgeving - Het belang van groene en blauwe netwerken.
  Alebeek, F.A.N. van; Schaap, B.F. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - landschapsbeheer - wegbermen - slootkanten - onderhoud - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - arable farming - field margins - augmentation - agro-biodiversity - landscape management - roadsides - ditch banks - maintenance - functional biodiversity - plant protection - encouragement
  Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Brabant en Flevoland waarin gebruik gemaakt wordt van het landschap en haar biodiversiteit voor de onderdrukking van ziekten en plagen. In de loop van 2011 is in de Hoeksche Waard een pilot tot stand gekomen voor FAB-vriendelijk beheer van enkele dijken, wegbermen en bijbehorende sloottaluds door het waterschap Hollandse Delta (WSHD). Het waterschap gaat monitoren wat de kosten en besparingen in deze pilot kunnen zijn en hoe het beheer praktisch in de bestekken past.
  Veel bermgras kan biogas worden
  Spijker, J.H. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 9 - 9.
  biomassa - wegbermplanten - wegbermen - onderhoud - economische aspecten - energiebronnen - biomass - roadside plants - roadsides - maintenance - economic aspects - energy sources
  Nederland heeft veel bermen. Het gemaaide gras kan middels vergisting of compostering worden gebruikt als biogas. Maar er moeten nog wel wat praktische problemen worden opgelost.
  Vaste planten in openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Boskoop : PPH - ISBN 9789491127021 - 47
  sierplanten - openbaar groen - stadsparken - stedelijke gebieden - soortenkeuze - onderhoud - ornamentele waarde - groenbeheer - ornamental plants - public green areas - urban parks - urban areas - choice of species - maintenance - ornamental value - management of urban green areas
  In het Nederlandse openbaar groen worden erg weinig vaste planten worden gebruikt. Op verzoek van kwekers en met financiering van het Productschap Tuinbouw, heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) daarom onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit werd niet veroorzaakt door een gebrek aan geschikte soorten. De oorzaak lijkt meer te liggen in de slechte reputatie die vaste planten hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoud vragend. Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik.
  Duurzame fianciering van landschap, een onderzoek naar de financieringsbehoefte van beheer en herstel van waardevolle nationale en provinciale cultuurlandschappen
  Tholen, J. ; Hendriksen, B. ; Jong, J.J. de - \ 2010
  Amstelveen : KPMG Advisory N.V. - 59
  landschap - landschapsbescherming - onderhoud - kosten - financieren - landscape - landscape conservation - maintenance - costs - financing
  Het onderzoek is gericht op de financieringsbehoefte van het beheer en herstel van waardevolle cultuurlandschappen die door rijk en provincies in het beleid zijn genoemd: Nationale Landschappen, de Rijksbufferzones, de Belvederegebieden, de Unesco gebieden, en in een aantal provincies aanvullende waardevolle landschappen. Deze waardevolle landschappen omvatten ongeveer 50% van het landoppervlak van Nederland buiten de steden en grote oppervlaktewateren. Naast groene en blauwe landschapselementen zijn de kosten van recreatieve toegankelijkheid, landschappelijk waardevolle bebouwing en instandhoudingskosten van verkaveling en terreinkenmerken meegerekend
  Klimaatdijk in de praktijk: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek
  Moel, H. de; Beijersbergen, J. ; Berg, F. van den; Goei, J. de; Koch, R.C. de; Koelewijn, A.R. ; Loon-Steensma, J.M. van; Molenaar, I.M. ; Steenbergen-Kajabová, J. ; Schelfhout, H. ; Versluis, S. ; Zantinge, A.M. - \ 2010
  Utrecht : Klimaat voor Ruimte (KvK rapport 019/2010) - ISBN 9789490070182 - 174
  dijken - onderhoud - veiligheid - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - rivierengebied - dykes - maintenance - safety - flood control - climatic change - rivierengebied
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderende inzichten, randvoorwaarden en omstandigheden. Klimaatverandering heeft de potentie om ervoor te zorgen dat dijken in de toekomst opnieuw moeten worden versterkt vanwege veranderingen in hydraulische omstandigheden. Het waterschap Rivierenland wil zoveel mogelijk voorkomen dat tracés die nu versterkt worden in de nabije toekomst opnieuw moeten worden versterkt om zo dubbel werk en overlast voor de bewoners te voorkomen. Op plaatsen waar nu dijkversterkingen zijn gepland wil het waterschap deze graag zo robuust uitvoeren, dat versterking lange tijd kan worden uitgesteld, zelfs onder veranderende omstandigheden vanwege klimaatverandering.
  Ecologisch beheer van de publieke ruimte: mogelijkheden voor natuurtechnisch dijk-, slootkant- en wegbermbeheer, toegespitst op de Hoeksche Waard
  Meerburg, B.G. ; Korevaar, H. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 280) - 44
  dijken - wegbeplantingen - rivieroeverbeplantingen - slootkanten - onderhoud - vegetatiebeheer - biodiversiteit - waterschappen - zuidhollandse eilanden - dykes - roadside plantations - riverside plantations - ditch banks - maintenance - vegetation management - biodiversity - polder boards - zuidhollandse eilanden
  Uit het onderzoek dat in dit project is uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van bloemstroken en de aantallen natuurlijke vijanden zowel in de lucht als in de bodem. Een andere conclusie was dat dijken, bermen en slootkanten belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het gehele gebied. Onder aangepast beheer zou 's winters een middelhoge vegetatie blijven staan om natuurlijke vijanden dekking te bieden en zouden houtige begroeiingen 's winters schuilplaatsen bieden aan rovers en sluipwespen. Om dat in de Hoeksche Waard te bereiken is een actieve rol nodig van het waterschap, de grootste beheerder van slootkanten, bermen en dijken in het gebied
  Klimop 3, Beheer
  Kopinga, J. - \ 2009
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)8. - p. 4 - 7.
  hedera - onderhoud - veiligheid - takken - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - maintenance - safety - branches - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het derde en laatste in een serie over de toepassing en het beheer van de klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit derde deel gaat over beheertechnische problemen die zijn te verwachten, en de vraag welke inspanningen daarbij acceptabel zijn.
  Vissen in poldersloten. Dl. 2: Inrichting- en beheermaatregelen in polder Lakerveld en polder Zaans Rietveld ten gunste van poldervissen
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jong, T. de; Pellikaan, G.C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1945) - 63
  sloten - baggeren - onderhoud - vissen - biodiversiteit - polders - natuurtechniek - aquatische ecosystemen - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - vijfheerenlanden - ditches - dredging - maintenance - fishes - biodiversity - polders - ecological engineering - aquatic ecosystems - zuid-holland - agri-environment schemes - vijfheerenlanden
  In 2005-2006 heeft het project ‘Vissen in poldersloten - De invloed van baggeren in ‘dichte’ en open sloten op vissen en amfibieën’ plaats gevonden. De resultaten van dat project zijn vertaald naar praktische handvatten voor inrichting- en beheermaatregelen. In dit vervolg project ‘Vissen in poldersloten deel 2’ zijn inrichting- en beheermaatregelen uitgevoerd ten behoeve van visfauna in polder Zaans Rietveld (Alphen a/d Rijn) en polder Lakerveld. Daarnaast worden in de praktijk door verschillende beheerders in het veld maatregelen getroffen voor poldervissen. Maatregelen die vaak op gevoel zijn uitgevoerd, zonder onderbouwing en samenhang. Monitoring op effect van deze maatregelen blijven vaak achterwege, maar anekdotisch is vaak aangetoond dat deze maatregelen succesvol (kunnen) zijn. Om deze inrichtingsmaatregelen voor een breder publiek toegankelijk te maken zijn deze in het laatste hoofdstuk gepresenteerd.
  Landschapselementen verdwijnen in rap tempo
  Jong, J.J. de; Os, J. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2009
  Landwerk 2009 (2009)5. - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 8.
  landschap - onderhoud - subsidies - kosten - landschapsbeheer - landscape - maintenance - costs - landscape management
  Het gaat niet goed met landschapselementen in Nederland. Ondanks subsidies en regelgeving, verdwijnen er elementen als hagen, houtwallen en hoogstamboomgaarden, die in veel gebieden het karakter van het landschap bepalen. Volgens onderzoekers van Alterra kunnen we met 64 tot 104 miljoen euro per jaar de bestaande elementen op een duurzame manier te onderhouden. Maar wat is nog mer nodig? En wie gaat dit financieren?
  Bundel versnipperde plantenkennis in gemeentegroen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)14. - ISSN 0165-3350 - p. 15 - 16.
  overblijvende planten - stedelijke gebieden - groene zones - soorten - kostenbeheersing - onderhoud - openbaar groen - gemeenten - perennials - urban areas - green belts - species - cost control - maintenance - public green areas - municipalities
  Onderzoek toont aan dat er voldoende vaste planten zijn, die tegen lage kosten onderhouden kunnen worden. Versnipperde kennis weerhoudt de vaste planten vooralsnog van een terugkeer in het openbaar groen. Bundelen van die kennis, onder leiding van de gemeente is noodzakelijk
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.