Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 114

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Molecular aspects of columnar growth in apple
  Wolters, P.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Evert Jacobsen, co-promotor(en): P. Baldi; Henk Schouten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570849 - 163
  malus domestica - appels - boomvorm - plantenveredeling - moleculaire veredeling - onderstammen - genomica - marker assisted breeding - malus domestica - apples - tree architecture - plant breeding - molecular breeding - rootstocks - genomics - marker assisted breeding
  Onderstammen : een extra knop om aan te draaien : Koudetolerantie door enten de aandacht waard
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Schwarz, D. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)4. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - plantenveredeling - selectiemethoden - onderstammen - enten - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - soortenkeuze - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - plant breeding - selection methods - rootstocks - scions - varietal resistance - varieties - choice of species - vegetables - pot plants
  Een ras dat beter tegen stress of lagere temperaturen kan. Of een ras met een betere vrucht- of bloemkwaliteit. De veredelaars werken er constant aan. Maar veredeling is een lang proces; de gewenste eigenschappen kunnen soms sneller worden bereikt door enting op een onderstam. Daar zijn zeker aanknopingspunten voor.
  Demonstratie van de gebruikswaarde van kwee onderstammen Eline, C.132 en MH voor de teelt van Conference
  Maas, F.M. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  pyrus communis - peren - onderstammen - cydonia oblonga - kweeën - gebruikswaarde - nederland - pyrus communis - pears - rootstocks - cydonia oblonga - quinces - use value - netherlands
  Van 2009 tot en met 2013 is op twee locaties de gebruikswaarde van de kweetypen Eline®, C.132 en MH als onderstam voor het perenras Conference vergeleken met die van de standaardonderstammen kwee MC en kwee Adams. In de proeftuin van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-Fruit) in Randwijk is hiervoor een demonstratieperceel aangelegd waarbij in 4 herhalingen veldjes van 15 tot 25 bomen per onderstam zijn geplant. Bij een praktijkbedrijf in Zeeland zijn in een gerend perceel per onderstam volle rijen aangeplant met in totaal 189 bomen op onderstam kwee Adams, 354 op MC, 423 op Eline®, 331 op C132 en 345 op MH. De bomen zijn op beide locaties volgens de standaard praktijkteeltwijze voor peren verzorgd. In Randwijk zijn bij één herhaling de onderstammen ’s winters niet afgedekt met champost om eventuele verschillen in winterhardheid van de onderstammen te vergelijken in het geval van een winter met strenge vorst. Jaarlijks zijn de de productie en de groei van de bomen en bepaald.
  Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen: Fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten
  Kromwijk, J.A.M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1282)
  houtachtige planten als sierplanten - syringa - plantenziekten - verticillium dahliae - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - enten - weefselkweek - plantenontwikkeling - methodologie - ornamental woody plants - syringa - plant diseases - verticillium dahliae - rootstocks - propagation materials - scions - tissue culture - plant development - methodology
  Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, geënt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden.
  Epidemiologie en bestrijding van bacteriekanker bij pruimenbomen
  Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
  prunus domestica - pruimen - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - kanker (plantenziektekundig) - onderstammen - epidemiologie - ziektebestrijding - gewasbescherming - nederland - prunus domestica - plums - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - cankers - rootstocks - epidemiology - disease control - plant protection - netherlands
  De introductie van de zwakke onderstam VVA-1 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de (intensieve) pruimenteelt in Nederland. Helaas blijkt het probleem van bacteriekanker, veroorzaakt door Pseudomonas syringae bacterie-soorten, een rem te zijn op de verdere ontwikkeling van de pruimenteelt in Nederland. De volgende conclusies en aanbevelingen volgen uit dit onderzoek: • Kwekerij handelingen kunnen van belang zijn bij het ontstaan van bacteriekanker (bijvoorbeeld inknippen van de bomen, opschonen en rooien). Deze activiteiten zijn standaard bij het opkweken van pruimenbomen. • De grootste invloed lijkt de onderstam VVA-1 te hebben. Onder Nederlandse omstandigheden kan er een zware infectiedruk zijn. Blijkbaar te groot voor VVA-1. • In het (Nederlandse) rassen- en veredelingsonderzoek voor pruimen én kersen moet resistentie tegen bacteriekanker prioriteit hebben. • Onderstam-ras combinaties moeten specifiek getoetst worden op gevoeligheid voor Pseudomonas syringae infecties. • Opvolgen van algemene beheersmaatregelen in de boomgaard om infectie (of verdere verspreiding) te voorkomen is aan te bevelen.
  Alternatieve onderstammen voor M.9 bij appel
  Maas, F.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  fruitteelt - tussenstammen - gebruikswaarde - heraanplanten - cultivars - phytophthora - cultuurmethoden - proeven - appels - malus - onderstammen - nederland - fruit growing - interstocks - use value - replanting - cultivars - phytophthora - cultural methods - trials - apples - malus - rootstocks - netherlands
  In een orienterende proef werd gedurende vier jaar in Randwijk de groei, productie en vruchtkwaliteit van ‘Elstar’ op de onderstammen G.11, G.41, P 59, P 60, P 66 en P67 vergeleken met die op de standaardonderstam M.9 T337. Na 4 jaar was de cumulatieve productie en het gemiddeld vruchtgewicht van ‘Elstar’ met uitzondering van P 67 op deze onderstammen vergelijkbaar tot iets hoger dan op M.9 T337. De bladstand en productiviteit van de bomen op P 67 verslechterde sterk gedurende de duur van de proef, waarschijnlijk ten gevolgde van een of andere ziekte. G.11 en G.41 hadden ten opzichte van de overige onderstammen en M.9 T337 het pluspunt dat zij een zeer gladde vergroeiing vertoonden met ‘Elstar’ en geen wortelvelden vertoonden. Daarnaast gaf G.41 bij een gemiddeld iets hogere productie een hoger aandeel goed gekleurde vruchten (>33% blos) bij een vergelijkbare goede vruchtmaat als bij M.9 T337.
  Biomerkers voor de selectie van robuuste tomatenonderstammen
  Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
  merkers - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - onderstammen - tomaten - glasgroenten - selectiemethoden - markers - plant breeding - organic plant breeding - rootstocks - tomatoes - greenhouse vegetables - selection methods
  Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een snelle en effectieve methode die veredelaars in staat stelt onderstammen te selecteren die ook bij wisselende teeltcondities een goede groeikracht en opbrengst garanderen. Dergelijke robuuste onderstammen moeten het mogelijk maken om het nutriëntgebruik van zowel de gangbare als biologische tomatenteelt efficiënter te maken.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Preventieve maatregelen tegen Black Mold in de rozenteelt : Rapportage 2010-2012
  Werd, H.A.E. de; Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 49
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasmonitoring - onderstammen - oculeren - ziektepreventie - fungiciden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ornamental woody plants - rosa - plant pathogenic fungi - crop monitoring - rootstocks - budding - disease prevention - fungicides - plant protection - control methods
  Black Mold kan hoge percentages uitval van oculaties van rozenstruiken veroorzaken. In 2007 was de schade zeer groot. Het onderzoek naar het voorkomen van Black Mold bevatte twee sporen: het achterhalen van risicovolle omstandigheden en het beproeven van de preventieve inzet van middelen, om aantasting bij risicovolle omstandigheden te beperken of te voorkomen. Hiervoor zijn proeven onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium, in de kas en veldproeven onder praktijkomstandighed en uitgevoerd. Het is niet gelukt te achterhalen wat de omstandigheden zijn, waarbij een grote uitbraak van Black Mold zoals in 2007 ontstaat. Proeven onder gecontroleerde omstandigheden lieten een invloed van temperatuur en vocht zien, maar die resultaten sloten slechts deels aan bij de ervaringen uit de praktijk en veldproeven. Bij kou (10o C) ontwikkelt de schimmel zich langzamer dan bij temperaturen van 15 tot 25o C. De kans op infectie wordt echter ook bepaald door de snelheid waarmee de oculatie hecht en de besmettingsdruk. Oculaties op dikkere onderstammen lijken een groter risico op uitval door Black Mold te hebben. Aangieten van onderstammen met systemisch werkende fungiciden bleek niet effectief. Behandeling van oculatiehout lijkt het risico op u itval door Black Mold te kunnen verkleinen. Dit is meerdere keren aangetoond in proeven met opgepotte rozenonderstammen en met beschadigd en besmet oculatiehout. Op basis hiervan kon een methode voor preventieve behandeling van oculatiehout opgesteld worden. De werking hiervan kon onder praktijkomstandigheden niet aangetoond worden. De infectiedruk lag in de praktijkproef niet op het gewenste niveau om betrouwbare uitspraken te doen, over de te verwachten effecten van de behandelingen.
  Goede alternatieven voor M.9 op komst (poster)
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  vruchtbomen - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - groeikracht - vruchtbaarheid - plantenplagen - fruit trees - rootstocks - propagation materials - vigour - fertility - plant pests
  Powerpointpresentatie over de plussen en minnen van Mg en de herkomst van alternatieve onderstammen in de fruitteelt.
  Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)39. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - peren - onderstammen - verkleuring - champignonmest - beschadigingen door vorst - vorstresistentie - landbouwkundig onderzoek - vergelijkend onderzoek - fruit growing - pears - rootstocks - discoloration - mushroom compost - frost injury - frost resistance - agricultural research - comparative research
  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog mooi groen waren. Niet-afgedekte stammen van Kwee MC en Kwee Adams lieten daarentegen een behoorlijke bruinverkleuring van de bast zien. Bij Kwee MH, Kwee Eline en Kwee 132 werd dit toen nog niet of nauwelijks waargenomen.
  Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)29/30. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - appels - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia amylovora - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - onderstam-ent relatie - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - apples - plant pathogenic bacteria - rootstocks - propagation materials - rootstock scion relationships - varietal susceptibility - disease resistance - agricultural research
  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe.
  'M 8' presteert net zo goed als 'M 9'
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)29/30. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 29.
  vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - gewasbescherming - plantenplagen - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant protection - plant pests - agricultural research
  Met de bestaande appelonderstam ‘M 8’ is het mogelijk om even goede fruitteeltresultaten te behalen als met ‘M 9’. Dat blijkt uit vijfjarig onderzoek door PPO in Randwijk. ‘M 8’ staat te boek als minder vatbaar voor bacterievuur en biedt daarom perspectief om schade door deze ziekte te beperken.
  Stamrozen stenten is ook economisch aantrekkelijk
  Derkx, M.P.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)16. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  sierteelt - rozen - stekken - enten - onderstammen - methodologie - teelt onder bescherming - landbouwkundig onderzoek - economische analyse - ornamental horticulture - roses - cuttings - scions - rootstocks - methodology - protected cultivation - agricultural research - economic analysis
  Het stenten van Pfänder-stammen in de winter is een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele stamrozenteelt. Een goede slaging is mogelijk en de kostprijs ligt lager, zo blijkt uit onderzoek dat PPO en Cultus Agro Advies hebben uitgevoerd met financiering van het Productschap Tuinbouw.
  Bestrijdingsstrategie appelbladgalmug
  Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  vruchtbomen - appels - dasineura mali - plagenbestrijding - onderstammen - malus pumila - feromoonvallen - monitoring - bestrijdingsmethoden - fruit trees - apples - pest control - rootstocks - pheromone traps - control methods
  Monitoring van appelbladgalmuggen in de onderstammenteelt is goed mogelijk met feromoonvallen. Daarna zijn de muggen effectief te bestrijden met Movento. Dat blijkt uit onderzoek door PPO. De bestrijdingsstrategie kan echter nog wel worden verbeterd.
  Appelonderstam M.8 : demonstratie van de gebruikswaarde van M.8, 2007-2011
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2012-11) - 17
  vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - plantenplagen - gebruikswaarde - nederland - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant pests - use value - netherlands
  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe. De vraag naar onderstammen die minder vatbaar zijn voor bacterievuur dan de veel gebruikte appelonderstam M.9, zal naar verwachting toenemen. M.9 geldt namelijk als zeer vatbaar voor bacterievuur. Gebruik van minder vatbare onderstammen kan bijdragen aan inperking van de verspreiding, aantasting en schade door bacterievuur in de appelteelt. De weinig bekende zwakke onderstam M.8 staat te boek als matig vatbaar voor bacterievuur en is daarmee veel minder gevoelig dan de veel bekendere M.9. Er is niet veel informatie over de gebruikswaarde van M.8 als onderstam, maar de eigenschappen lijken dicht bij die van M.9 te liggen. Introductie van M.8 op grote schaal zal echter pas kans van slagen hebben, indien de teeltkundige waarde niet onderdoet voor die van M.9. Met het doel om onder normale Nederlandse teeltcondities vast te stellen of M.8 even goede resultaten kan geven als M.9, is van 2007 tot en met 2011 in een demonstratieperceel van WUR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk de groei en productie van virusvrije M.8 vergeleken met die van de gangbare onderstammen M.9 T337 en M.9 Fleuren 56. De vergelijking is uitgevoerd met Elstar en Golden Delicious.
  Consultancy : Perspectief Veredelingsonderzoek Roos
  Smits, A.P. ; Meijer, Bertus ; Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  rozen - rosa - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - rosa laxa - veredelen - oculeren - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - nederland - roses - rosa - ornamental woody plants - rootstocks - rosa laxa - breeding - budding - plant diseases - agricultural research - netherlands
  De meest gebruikte onderstam in Nederland (geschat op 90% van de geoculeerde struikrozen) is de in 1890 geïntroduceerde ‘Laxa’ onderstam. Het is zeer bewonderenswaardig dat dit, na meer dan 120 jaar na de introductie, nog altijd de meest gebruikte onderstam in Nederland is. Daarnaast is het ook begrijpelijk dat door het grootschalige gebruik hiervan problemen met ziektegevoeligheid alleen maar toenemen. Dit onderzoek heeft ondermeer genetische merkers gevonden voor resistentie tegen sterroetdauw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een genetische kaart voor rozen. Ook is verwantschap tussen rozen tegenwoordig goed te achterhalen. De onderstam ‘Laxa’ is pentaploïd, waardoor bij bevruchting en zaadvorming slechts een klein deel van de genetische eigenschappen door de vaderplant wordt doorgegeven. Deze eigenschap kan veredelingswerk met de ‘Laxa’ erg beïnvloeden (zowel positief als negatief). Het zou zeer wenselijk zijn als genetische eigenschappen die bekend zijn over resistentie zondermeer overgebracht zouden kunnen worden naar de gewenste roos (cisgenese). Op dit moment wordt deze vorm van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa niet breed gedragen, ontwikkelingen ook op moreel gebied staan echter niet stil. Indien deze technieken worden toegelaten kan versnelling van de veredelingswerkzaamheden de kosten en opbrengsten in een gunstigere balans brengen. Alternatief voor traditionele dan wel gemodificeerde veredeling is het gebruik van veredelde hybriden die de gewenste eigenschappen reeds hebben. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende rozen gevonden met de eigenschappen die zeer wenselijk zijn voor de nieuwe onderstam van tuinrozen. Deze onderstammen zijn dus nu al beschikbaar, alleen moeten ze getest worden en voldoende kunnen worden vermeerderd. Nadeel van deze hybriden is dat de eigenschappen hiervan niet stabiel in het zaad zijn. Het gebruik van deze onderstammen heeft bij testen voor snijrozen via stenten veelbelovende resultaten gegeven. Discussie op dit gebied is wel de financiële haalbaarheid van stenten ten opzichte van de goedkope Laxa-zaailingen. Hoewel aan de directe kosten van de methode niet zal kunnen worden getornd, zijn besparingen mogelijk op activiteiten als oculeren en wild wegbreken. Ook kan via deze techniek de stent het hele jaar door worden gemaakt onder gewenste omstandigheden voor arbeid en techniek.
  Sleedoornonderstammen voor pruim
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  prunus - prunus spinosa - onderstammen - gewasopbrengst - rassen (planten) - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - gebruikswaarde - nederland - prunus - prunus spinosa - rootstocks - crop yield - varieties - plant development - agricultural research - use value - netherlands
  Het aanbod geschikte, zwakgroeiende onderstammen voor intensieve teelt bij pruim is zeer beperkt. Om een goede zwakke onderstam voor pruim te vinden, zijn vanaf 1987 bij het toenmalige Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp een groot aantal zaailingen opgekweekt en tot en met 1999 getoetst als onderstam met Opal. Problemen met onverenigbaarheid werden niet verwacht vanwege de nauwe genetische verwantschap en deze deden zich ook niet voor. Er werden uit deze proef 24 nummers geselecteerd die een zwakke groei en een goede productie en vruchtgrootte gaven. Van deze selecties werden stekken genomen. Bij 7 selecties slaagde de vermeerdering niet. Zeventien selecties bleven over en verhuisden in 1999 met het Proefstation naar Randwijk, waar ze in een stekhaag werden geplant. Dit was nodig om meer onderstammen per selectie te krijgen. Hoewel inmiddels VVA-1 als zwakgroeiende onderstam beschikbaar kwam, bleef een breder aanbod van zwakgroeiende pruimenonderstammen gewenst. Zo is voor sommige situaties en bepaalde rassen een zwakkere onderstam dan St. Juliën A, maar een iets sterkere dan VVA-1 wenselijk. Dat waren redenen om in Randwijk met het sleedoornonderzoek door te gaan.
  Stenten van stamrozen
  Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2011
  sierteelt - rozen - enten - stekken - onderstammen - methodologie - gewaskwaliteit - teeltsystemen - ornamental horticulture - roses - scions - cuttings - rootstocks - methodology - crop quality - cropping systems
  Doel van het onderzoek is om na te gaan of verdere teeltduurverkorting mogelijk is door snel na beworteling in de kas te enten of door stekken en enten in de winter te combineren (stenten) en na te gaan of hierdoor een verdere kwaliteitsverbetering mogelijk is.
  Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010
  Janse, J. ; Slooten, M.A. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1120) - 65
  onderstammen - meloidogyne - resistentie van variëteiten - glasgroenten - vruchtgroenten - biologische landbouw - komkommers - tomaten - paprika's - rassenproeven - rootstocks - meloidogyne - varietal resistance - greenhouse vegetables - fruit vegetables - organic farming - cucumbers - tomatoes - sweet peppers - variety trials
  During 5 years, Wageningen UR Greenhouse Horticulture did research to find a rootstock with high resistance against the most important root knot nematodes or Meloidogyne species in greenhouses in the Netherlands, M. incognita, M. hapla and M. javanica. Rootstocks should combine resistance with good compatibility between rootstock and graft, good yield and quality. Cucumber rootstocks meeting for the greater part these requirements are 64-10, 64-12 and Harry. However, seed production of these rootstocks was recently discontinued by the seed companies. Interbreedings between Cucurbita maxima and C. moschata are not sufficiently resistant against M. species. In tomato best performing rootstocks are PG76, Brigéor and Big Power. Best performing rootstocks in sweet pepper are Snooker, Capital and DRO 3413. In general, tomato and sweet pepper rootstocks have a higher level of resistance against M. incognita and M. javanica compared to M. hapla. However, most cucumber rootstocks are more susceptible to M. incognita than to M. hapla.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.