Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The growth of academic spin-offs : the management team’s absorptive capacity and facilitator support
  Khodaei, H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben; Victor Scholten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574885 - 148
  ondernemerschap - universiteiten - ondersteunende maatregelen - bedrijfsvoering - teams - prestatieniveau - entrepreneurship - universities - support measures - management - teams - performance

  The Growth of Academic Spin-offs

  The Management Team’s Absorptive Capacity and Facilitator Support

  Academic spin-offs are defined as new start-up firms that commercially exploit research developed within an academic environment to the benefit of economic, social, and regional development. These start-ups can be initiated by university employees, students or graduates, but also by external individuals grasping the opportunity to bring new knowledge to the market.

  Academic spin-offs often face difficulties in translating their initial idea to a business opportunity. In this thesis it is proposed that academic spin-offs can overcome these challenges by enhancing their absorptive capacity and by taking advantage of the guidance and resources provided by supporting organizations. Our findings can assist Academic spin-offs founders to develop their management team capabilities. They can also help university facilitators to optimize their support activities and policy makers to optimize the regional innovation ecosystem.

  Visions on dairy capacity building for East Africa
  Vernooij, A.G. ; Wals, A.E.J. ; Lee, J. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 867) - 82
  dairy farming - agricultural development - support measures - east africa - melkveehouderij - landbouwontwikkeling - ondersteunende maatregelen - oost-afrika
  For a long time the Netherlands has provided support to dairy development in the East African countries Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and Ethiopia. Most of this support has been provided through non-governmental organizations (NGOs) and the successive development departments of the Ministry of Foreign Affairs. The support in most cases was aiming at a propoor approach, with a focus on supporting smallholder farmers.
  Beleidsvarianten voor de toekenning toeslagen in de kalversector, 2014-2019 : gevolgen van vier beleidsvarianten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor een gemiddeld kalverbedrijf in Nederland
  Bondt, N. ; Jager, J.H. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI 14-027) - 15
  kalveren - kalverproductie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - rundveehouderij - landbouwbeleid - vleeskalveren - eu regelingen - melkveehouderij - ondersteunende maatregelen - calves - calf production - cap - cattle husbandry - agricultural policy - veal calves - eu regulations - dairy farming - support measures
  In deze nota wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de omvang van de toeslagen uit de eerste pijler van het GLB voor Nederlandse vleeskalverbedrijven tussen 2014 en 2019, die het gevolg zijn van de overgang van het historisch naar het regionaal model. Daarvoor gebruiken we in deze studie vier beleidsvarianten: de Nederlandse variant wordt vergeleken met de voorgenomen varianten waarvan op dit moment verwacht wordt dat ze in Frankrijk (twee alternatieven) en Vlaanderen zullen worden toegepast.
  Convergentie toeslagen eerste pijler GLB in Nederland, 2014-2019
  Terluin, I.J. ; Jager, J.H. ; Jongeneel, R.A. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-001) - ISBN 9789086156696 - 56
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - ondersteunende maatregelen - subsidies - scenario-analyse - cap - agricultural financial policy - support measures - subsidies - scenario analysis
  In deze studie wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de omvang van de toeslagen uit de Eerste Pijler van het GLB op Nederlandse landbouwbedrijven tussen 2014 en 2019, die het gevolg zijn van de overgang van het historisch naar het regionaal model. Die overgang kan op verschillende manieren worden geregeld. Daarvoor gebruiken we in deze studie zes scenario's/varianten.
  Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken
  Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. ; Ellen, H.H. ; Groenestein, C.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 645) - 35
  melkveehouderij - varkenshouderij - intensieve veehouderij - hennen - eierproductie - ammoniakemissie - luchtverontreiniging - ondersteunende maatregelen - stalinrichting - natura 2000 - dairy farming - pig farming - intensive livestock farming - hens - egg production - ammonia emission - air pollution - support measures - animal housing design - natura 2000
  Present and future possibilities are described to reduce ammonia emissions from livestock production in or near Natura 2000 areas.
  The risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking.
  Bracke, M.B.M. ; Edwards, S. ; Geers, G. ; O'Connell, N.E. ; Juul-Pedersen, L. ; Valros, A. - \ 2011
  In: Preparatory work for the future development of animal based measures for assessing the welfare of weaned, growing and fattening pigs including aspects related to space allowance, floor types, tail biting and need for tail docking / Spoolder, H., Bracke, M., Mueller-Graf, C., Parma Italy : EFSA - p. 84 - 98.
  varkenshouderij - dierenwelzijn - ondersteunende maatregelen - varkens - dierlijke productie - meting - pig farming - animal welfare - support measures - pigs - animal production - measurement
  EFSA has issued in the past the 5 scientific opinions on different aspects related to the welfare of pig. The 5 scientific opinions are evaluated in two reports. The main objective of both reports is to present preparatory work for the future mandate on animal based measures for assessing pig welfare. It is a review of the literature provided in the opinions in order to identify gaps and potential areas to strengthen or amend the conclusions and recommendations of such opinions.
  Blijvende inzet op schaal en efficiëntie
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2011
  Boerderij Melkvee 100Plus 2011 (2011)aug.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - ondersteunende maatregelen - europese unie - marktconcurrentie - cap - support measures - european union - market competition
  Column van Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
  Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen: BODEM
  Korthals, G.W. ; Boer, M.P. ; Molendijk, L.P.G. ; Thoden, T.C. ; Visser, J.H.M. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 11 - 11.
  bodemgeschiktheid - bodemkwaliteit - bodembescherming - gezondheid - ondersteunende maatregelen - soil suitability - soil quality - soil conservation - health - support measures
  In 2006 is voor LNV het project: ‘Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen’ gestart. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan maatregelen om de bodemgezondheid te beïnvloeden.
  kroeskop in roos laat zich niet kennen
  Smits, A.P. - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)3. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  rozen - bloementeelt - gewasbescherming - plantenziekten - preventie - ondersteunende maatregelen - groeistoornis - roses - floriculture - plant protection - plant diseases - prevention - support measures - failure to thrive
  De groeistoornis Kroeskop is een bekend verschijnsel in de rozenteelt, maar de oorzaak blijft vooralsnog een mysterie. Onderzoek door PPO Boomkwekerij heeft het nog niet kunnen oplossen. Desondanks zijn er mogelijkheden om schade door kroeskop te beperken
  Risicobeheer in het gemeenschappelijk landbouwbeleid : invulling 'vangnet' na 2013
  Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Meer, R.W. van der - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154906 - 73
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - liberalisering van de handel - ondersteunende maatregelen - internationale handel - risicobeheersing - verstoring - markten - nederland - cap - trade liberalization - support measures - international trade - risk management - disturbance - markets - netherlands
  In het gemeenschappelijk EU-landbouwbeleid (GLB) is sprake van verregaande liberalisering van de landbouwmarkten. Ook binnen het nieuwe GLB is er plaats voor een vangnet dat een bodem in de markt biedt in situaties wanneer de markt ernstig verstoord wordt. Onderzocht is welke publieke en private instrumenten geschikt zijn om invulling te geven aan een vangnet na 1013.
  Meer voor minder: Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  Peerlings, J.H.M. ; Dries, L.K.E. - \ 2010
  In: Jaarboek Overheidsfinanciën 2010 Den Haag : Sdu uitgevers - ISBN 9789012134866 - p. 133 - 145.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - agrarische handel - landbouwsector - landbouwprijzen - ondersteunende maatregelen - cap - european union - agricultural trade - agricultural sector - agricultural prices - support measures
  In onderdeel 7.2 gaan de auteurs in op economische integratie als leidend mechanisme achter de ontwikkeling van de EU in het algemeen en het Europese landbouwbeleid in het bijzonder. In onderdeel 7.3 bespreken zij aan de hand van de doelstellingen van het GLB zijn ontwikkeling in het verleden en in de toekomst. Meer specifieke ontwikkelingen in het markt- en prijsbeleid en plattelandsbeleid, de twee pijlers van het GLB, komen in de onderdelen 7.4 en 7.5 aan de orde. Een korte beschouwing over de nettobetalingspositie van Nederland volgt in onderdeel 7.6, waarna in onderdeel 7.7 de blik op de toekomst wordt gericht.
  Naar een nieuwe realiteit
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2009
  Boerderij Melkvee 100Plus 2009 (2009)feb.
  melkveehouderij - melkprijzen - agrarische bedrijfsvoering - ondersteunende maatregelen - dairy farming - milk prices - farm management - support measures
  Column van Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum over de lage melkprijs.
  Kippenmest moet droger
  Buisonjé, F.E. de; Harn, J. van; Hoeksma, P. ; Ellen, H.H. - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)6. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 28.
  pluimveemest - kippen - onderzoek - ondersteunende maatregelen - dierenwelzijn - mestverwerking - maatregelen - poultry manure - fowls - research - support measures - animal welfare - manure treatment - measures
  Mestcoöperatie DEP heeft betere mest nodig voor BMC Moerdijk. Hoe zit het precies met die mestkwaliteit, en wat kan de pluimveehouder doen? ASG (Animal Science Group) zocht het uit. Een bespreking van de resultaten van het ASG onderzoek
  Drie op de vier bedrijven ontvangt bedrijfstoeslagen
  Meer, R.W. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  ondersteunende maatregelen - subsidies - gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - financieel landbouwbeleid - support measures - subsidies - cap - farm management - agricultural financial policy
  Een groot deel van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven ontvangt Europese bedrijfstoeslagen en premies. In dit artikel worden de bedrijven ingedeeld naar de hoogte van het bedrag en wordt een relatie gelegd met het inkomen. Ook wordt specifieker ingegaan op de akkerbouw- en melkveebedrijven
  NAV op de bres voor eiwitrijke gewassen
  Drenth, H. ; Timmer, R.D. - \ 2009
  Akker magazine 2009 (2009)4. - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 31.
  eiwit - akkerbouw - erwten - tuinbonen - landbouwbeleid - economische haalbaarheid - ondersteunende maatregelen - protein - arable farming - peas - faba beans - agricultural policy - economic viability - support measures
  Artikel n.a.v. rapport ' Perspectieven van sojavervanging in voer : op zoek naar Europese alternatieven voor soja ' PPO -project 3250119600
  Borgstellingsfonds: klaar voor de toekomst?
  Meulen, H.A.B. van der; Venema, G.S. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en Bedrijven ) - ISBN 9789086153077 - 41
  landbouwbeleid - financiële instellingen - financiën - ondersteunende maatregelen - fondsen - doelstellingen - innovaties - optimalisatie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural policy - financial institutions - finance - support measures - funds - objectives - innovations - optimization - sustainability
  In opdracht van het ministerie van LNV is onderzoek verricht naar de wijze waarop het instrument Borgstellingsfonds toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij is onderzocht of het oorspronkelijke doel aanpassing behoeft en in welke vorm het Borgstellingsfonds het meest effectief is
  Schimmels veroorzaken merendeel van de plantenziekten : voortdurende wapenwedloop tussen plant en schimmel
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)3. - p. 4 - 5.
  schimmel - plantenziekteverwekkende schimmels - koolhydraten - assimilatie - ziekteresistentie - antagonisten - ondersteunende maatregelen - gewasbescherming - glastuinbouw - moulds - plant pathogenic fungi - carbohydrates - assimilation - disease resistance - antagonists - support measures - plant protection - greenhouse horticulture
  Schimmels kunnen niet zelf assimileren en maken daarom gebruik van dat vermogen van planten. Cruciaal is dat ze planten moeten binnendringen om bij de koolhydraten te kunnen komen. Daartoe hebben ze tal van manieren ontwikkeld, mechanisch en chemisch. De plant op zijn beurt zet blokkades en chemie in om de schimmels te weren. Een goed groeiende, gezonde plant is in het algemeen weerbaar genoeg. Inzicht in de 'wapenwedloop' tussen schimmel en plant wijst een teler de weg naar ondersteunende maatregelen
  Europese toeslagen en premies: aanpassing heeft flinke gevolgen
  Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. - \ 2007
  Agri-monitor 2007 (2007)april. - ISSN 1383-6455 - 2
  landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - ondersteunende maatregelen - premies - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - aanpassing - agricultural policy - agricultural financial policy - subsidies - support measures - grants - cap - farm income - adjustment
  De vereenvoudiging van het toeslagenbeleid naar een uniforme hectaretoeslag kan voor het merendeel van de agrarische bedrijven gunstig uitpakken. Voor een kleiner deel is de vereenvoudiging van nadeel. Verder zal door een uniformering van het toeslagenbeleid vooral het aantal zetmeelaardappelbedrijven verminderen.
  'Toeslag als zakcentje' : melkveehouder Henk-Jan Staal uit Ermelo geniet van koeien in de wei
  Wal, G. van der - \ 2007
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost 3 (2007)18. - ISSN 1871-0891 - p. 15 - 15.
  melkveehouderij - weiden - begrazing - koeien - agrarische bedrijfsvoering - ondersteunende maatregelen - dairy farming - pastures - grazing - cows - farm management - support measures
  Henk-Jan Staal uit Ermelo, één van de melkveehouders binnen de Stichting Weidegang, ziet de toeslag die hij krijgt als een leuk extraatje op zijn inkomen. Zijn uiteindelijke doel is om de nevenactiviteiten grotendeels af te stoten en alleen rond te komen van de melkveehouderij
  Quick scan omschakeling naar biologische Landbouw anno 2007 : Noodzaak tot omschakeling en knelpunten in omschakeling
  Sukkel, W. ; Waal, B.H.C. van der; Balen, D.J.M. van - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten / PPO 363) - 42
  conversie - biologische landbouw - beleid - biologische productie - marketingbeleid - ondersteunende maatregelen - sectorale ontwikkeling - consumentenonderzoeken - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - sectorale analyse - economische analyse - conversion - organic farming - policy - biological production - marketing policy - support measures - sectoral development - consumer surveys - farm development - sectoral analysis - economic analysis
  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er onderzoek gedaan naar de knelpunten voor primaire ondernemers rond de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. Als achterliggende vraag is meegenomen of er vanuit de markt geredeneerd een noodzaak is voor groei van het aanbod van biologische producten en of deze groei door omschakeling gerealiseerd moet worden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.