Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==onderteelt
Check title to add to marked list
(On)mogelijkheden van stikstofvanggewassen na maïs op akkerbouwbedrijven
Dijk, W. van - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 okt.
akkerbouw - wisselbouw - maïs - zea mays - onderteelt - nitraat - uitspoelen - nematodenbestrijding - arable farming - ley farming - maize - catch cropping - nitrate - leaching - nematode control
Vanaf 2006 is het op zand- en lössgronden verplicht is om na maïs een vanggewas te telen. De reden hiervoor is de nitraatuitspoeling na maïs te beperken. Toegestane vanggewassen zijn winterrogge, grassen, bladkool en bladrammenas. Op akkerbouwbedrijven kan dit knelpunten opleveren met het oog op de aaltjesvermeerdering. In een korte bureaustudie zijn deze op een rij gezet. Tevens is gekeken naar de slagingskansen van de genoemde vanggewassen na maïs.
Vanggewassen houden meststoffen vast
Nouwens, F.H.C. - \ 2003
De Boomkwekerij 16 (2003)37. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - uitspoelen - verliezen uit de bodem - voedingsstoffen - onderteelt - diameter - groei - zandgronden - ulmus - ornamental woody plants - plant nutrition - leaching - losses from soil - nutrients - catch cropping - growth - sandy soils
Om uitspoelen van stikstof gedurende de herfst en winter op zandgronden te voorkomen is gezocht naar mogelijkheden van het inzetten van vanggewassen om deze stoffen te binden. Onderzoek is gedaan naar de nutriëntenopname (N P K) van witte weideklaver, winterrogge, Italiaans raaigras en het effect van deze gewassen op de stamomvang van Ulmus 'Lobel'
Vanggewas voor snijmais: Oogsten of niet?
Laarhoven, G.C.P.M. van - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)2. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
teeltsystemen - tussenteelt - onderteelt - ondergewassen - maïs - rotaties - tussengewassen (intercrops) - oogsttijdstip - zaaitijd - oogsten - zaaien - opbrengsten - gewasopbrengst - stikstof - plantenvoeding - stikstoffixatie - proeven - experimenteel veldonderzoek - cropping systems - intercropping - catch cropping - catch crops - maize - rotations - intercrops - harvesting date - sowing date - harvesting - sowing - yields - crop yield - nitrogen - plant nutrition - nitrogen fixation - trials - field experimentation
Proefbedrijf Cranendonck voerde in de periode 1999 - 2001 een veldproef uit waarin vanggewassen op verschillende tijdstippen zijn gescheurd.
Oorlog aan de preimot
Schelling, G. ; Theunissen, J. - \ 1999
Ekoland 19 (1999)9. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
acrolepiopsis assectella - preien - plantenplagen - insectenplagen - insecten - gewasbescherming - plagenbestrijding - cultuurmethoden - ondergewassen - onderteelt - oogstschade - epidemiologie - distributie - preventie - biologische landbouw - alternatieve landbouw - allium porrum - vollegrondsteelt - leeks - plant pests - insect pests - insects - plant protection - pest control - cultural methods - catch crops - catch cropping - crop damage - epidemiology - distribution - prevention - organic farming - alternative farming - outdoor cropping
Resultaten van onderzoek naar de voorkeuren van ei-leggende vrouwtjes van de preimot (wat betreft plaats en dikte van de preiplanten), en suggesties om aantasting te voorkomen: monitoring d.m.v. feromoonvallen, prei als vanggewas in de randen van een perceel, vroeg planten om herstel van aantasting mogelijk te maken
Tabaksratelvirus in bloembolgewassen; opmerkelijk effect van tussengewassen en onkruiden
Asjes, C.J. ; Zoon, F.C. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Heij, A. de; Boer, F.A. de - \ 1998
Bloembollencultuur 109 (1998)14. - ISSN 0165-6406 - p. 12 - 14.
tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - groenbemesters - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - plantenziekten - plantenvirussen - tabaksratelvirus - bloembollen - snijbloemen - zaden - zaadcontrole - intercropping - catch cropping - alley cropping - green manures - plant protection - pest control - disease control - plant diseases - plant viruses - Tobacco rattle virus - ornamental bulbs - cut flowers - seeds - seed testing
Effecten van bodembedekking op de opbrengst en kwaliteit van groentegewassen = Effect of soilcover on the yield and quality of vegetables
Poll, J.T.K. ; Geven, C.G.M. - \ 1996
Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 212) - 87
onderteelt - ondergewassen - bedekkingsmaterialen - cultuurmethoden - verdampingsonderdrukkers - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - experimenteel veldonderzoek - levende mulches - gewasbescherming - groenten - groenteteelt - catch cropping - catch crops - covers - cultural methods - evaporation suppressants - farm accounting - farm accounts - field experimentation - live mulches - plant protection - vegetables - vegetable growing
Between 1991 and 1994 trials were carried out with several mulch materials in iceberg lettuce, leeks, radicchio rosso, Chinese cabbage and paksoy. The results generally indicated that savings of more than 75% in herbicide application can be obtained
Alley farming for improving small ruminant productivity in West Africa : ILRI's experiences
Jabbar, M.A. ; Larbi, A. ; Reynolds, L. - \ 1996
Addis Ababa : ILRI (Working paper / Socioeconomics and policy research ) - 96
teelt in rijen - takken - onderteelt - geiten - tussenteelt - schapen - west-afrika - hout - alley cropping - branches - catch cropping - goats - intercropping - sheep - west africa - wood
Nitraatuitspoeling bij herfsttoediening van dierlijke mest : verslag van een onderzoek naar het effect van toedieningstijdstip en gebruik van een nitrificatieremmer of wintergewas op de nitraatuitspoeling en de gewasgroei
Corre, W.J. - \ 1994
Haren : DLO Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (Rapport / AB-DLO 2) - 27
bodem - uitspoelen - nitraten - stalmest - nitrificatieremmers - toepassingsdatum - tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - herfst - soil - leaching - nitrates - farmyard manure - nitrification inhibitors - application date - intercropping - catch cropping - alley cropping - autumn
Plagen beheersen met ondergroei.
Oomen, G.J.M. - \ 1994
Ekoland 14 (1994)6. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
teelt in rijen - allium porrum - onderteelt - cultuurmethoden - insecten - tussenteelt - preien - plantenplagen - gewasbescherming - thrips - thysanoptera - alley cropping - catch cropping - cultural methods - insects - intercropping - leeks - plant pests - plant protection
The first results of field experiments to examine the effects of red clover undergrowth on the thrips population in leek are described. The experiments are done by the Institute of Phytopathological Research IPO, The Netherlands
Beperking uitspoelingsverliezen bij continuteelt van snijmais door de teelt van wintergewassen
Dijk, W. van - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 145 - 146.
teelt in rijen - onderteelt - teeltsystemen - tussenteelt - uitspoelen - maïs - stikstof - bodem - winter - zea mays - alley cropping - catch cropping - cropping systems - intercropping - leaching - maize - nitrogen - soil
Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais = Nitrogen losses of silage maize as affected by winter catch crops
Schroeder, J. ; Holte, L. ten; Dijk, W. van - \ 1992
Lelystad : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 148) - 105
teelt in rijen - akkerbouw - onderteelt - teeltsystemen - veldgewassen - tussenteelt - uitspoelen - maïs - nitraten - bodem - winter - zea mays - alley cropping - arable farming - catch cropping - cropping systems - field crops - intercropping - leaching - maize - nitrates - soil
De invloed van maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen
Borm, G.E.L. ; Meijer, W.J.M. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 105 - 111.
teelt in rijen - onderteelt - grassen - tussenteelt - maaien - alley cropping - catch cropping - grasses - intercropping - mowing
Meervoudige teeltsystemen
Ferwerda, J.D. - \ 1984
Landbouwkundig Tijdschrift 96 (1984)10. - ISSN 0927-6955 - p. 28 - 32.
teelt in rijen - onderteelt - teelt - kortdurende tussenteelt (double cropping) - intensieve teelt - tussenteelt - cultuurmethoden zonder grondbewerking - rotaties - alley cropping - catch cropping - cultivation - double cropping - intensive cropping - intercropping - no-tillage - rotations
Overzicht van de meervoudige teeltsystemen, zoals die in de tropen toegepast worden, de voor- en nadelen ervan, de kriteria waarop men onderzoek moet baseren en een beschrijving van de verschillende systemen
De mengteelt van snijmais en sojabonen : tevens verslag van een studiereis naar West - Duitsland en Oostenrijk
Velde, H.A. te; Haan, G.H. de; Hengeveld, A.G. - \ 1977
Lelystad etc. : P.A.G.V. (Rapport / Proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond no. 5) - 29
teelt in rijen - onderteelt - teelt - Glycine (Fabaceae) - tussenteelt - maïs - cultuurmethoden zonder grondbewerking - sojabonen - Zea mays - alley cropping - catch cropping - cultivation - intercropping - maize - no-tillage - soyabeans
On the modelling of competitive phenomena
Wit, C.T. de - \ 1970
Wageningen : Instituut voor Bbiologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 452) - 12
teelt in rijen - antagonisme - onderteelt - computers - gegevensverwerking - tussenteelt - microcomputers - minicomputers - symbiose - zoölogie - machines - alley cropping - antagonism - catch cropping - data processing - intercropping - symbiosis - zoology
Invloed van de zwaarte van de dekvrucht op het slagen van de ondervrucht
Bakermans, W.A.P. ; Zweerde, H. van der - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 370) - 5
teelt in rijen - gerst - onderteelt - klavers - teelt - hordeum vulgare - tussenteelt - gemengde teelt - monocultuur - cultuurmethoden zonder grondbewerking - trifolium - alley cropping - barley - catch cropping - clovers - cultivation - intercropping - mixed cropping - monoculture - no-tillage
De groenbemestingspraktijk volgens de bouwboeken van 23 akkerbouwbedrijven in westelijk Noord-Brabant
Spiertz, J.H.J. ; Bakermans, W.A.P. - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 41) - 15
groenbemesters - tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - noord-brabant - green manures - intercropping - catch cropping - alley cropping - yield increases - yield losses - yields - netherlands
De teelt van stoppelgewassen
Anonymous, - \ 1962
Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie )
onderteelt - catch cropping
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.