Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Meeliften als auteur
  Kleis, R. ; Vijver, C.A.D.M. van de; Koelmans, A.A. ; Candel, J.J.L. ; Weijers, D. ; Visser, R.G.F. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)13. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
  publiceren - auteurs - onderzoekers - richtlijnen (guidelines) - publishing - authors - research workers - guidelines
  Het is een van de grootste ergernissen van promovendi: co-auteurs die meeliften op jouw artikel. Collega’s, begeleiders of promotoren die weinig hebben bijgedragen, maar toch een graantje meepikken. Kan dat zomaar? Een taai en lastig probleem.
  Het nieuwe meten
  Ramaker, R. ; Khoury, C.K. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)15. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 19.
  publicaties - publiceren - publiciteit - verspreiding van onderzoek - statistiek - onderzoekers - publications - publishing - publicity - diffusion of research - statistics - research workers
  Al decennialang wordt wetenschappelijke kwaliteit en invloed op dezelfde manier gemeten. Maar deugt die methode nog wel in een wereld die door digitalisering en social media ingrijpend is veranderd? Altmetrics biedt een alternatief.
  Over de bodem is nog zoveel te leren
  Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
  bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers - interviews
  Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
  Critical issues for reflection when designing and implementing Research for Development in Innovation platforms
  Boogaard, B.K. ; Schut, M. ; Klerkx, L.W.A. ; Leeuwis, C. ; Duncan, A.J. ; Cullen, B. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Knowledge, Technology & Innovation Group (KTI) (Strategic Research Theme 3 "Scaling and institutional innovation" ) - 43
  innovaties - wetenschappelijke samenwerking - ontwikkeling - onderzoekers - wetenschappelijk onderzoek - sociale interactie - innovations - scientific cooperation - development - research workers - scientific research - social interaction
  We currently witness an increased interest in ‘innovation platforms’ as an organisational model for stimulating innovation and development in agriculture and other sectors. This enthusiasm is shared by national and international research organisations, which expect that collaboration with platforms can enhance the relevance and impact of research. While the authors believe that there are indeed good grounds for embedding research activities in platforms settings, there are also many pitfalls. This report aims to support researchers in anticipating and avoiding such pitfalls.
  Onderzoekers foerageren ook
  Blacquiere, T. - \ 2012
  Bijenhouden 5 (2012)5. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
  foerageren - vliegbijen - speurbijen - honingbijen - honingbijkolonies - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - onderzoekers - onderzoeksteams - foraging - flying honey bees - scout honey bees - honey bees - honey bee colonies - agricultural research - research - research workers - research teams
  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen. Maar ook met het oog op de toekomst. De conditie van het bijenvolk is gevormd door de foerageeractiviteiten eerder in het voorjaar. Toen hebben de bijen hebben meer gehaald dan ze acuut nodig hadden, zodat ze heel veel eitjes en larven konden verzorgen, die nu een groot leger aan foerageerders vormen. Het einddoel ligt in de toekomst: zich vermeerderen én de komende winter glansrijk doorstaan.
  Overheid soms nodig bij innovatie
  Dessing, E.G.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 3 - 3.
  overheidsbeleid - innovaties - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - publiek-private samenwerking - onderzoekers - Nederland - government policy - innovations - poultry farming - chicken housing - public-private cooperation - research workers - Netherlands
  De overheid speelt samen met ondernemers en kennisinstellingen een belangrijke rol bij het ontstaan en uitvoeren van vernieuwende ideeën, stellen Wageningse onderzoekers. Zo was het rondeelei er zonder steun van de overheid nooit gekomen.
  Videoimpressie Masterclass Tuinbouw
  PPO BBF Bloembollen, ; Os, G.J. van - \ 2011
  Lisse : PPO
  agrarisch onderwijs - leerlingen - kennisoverdracht - technologieoverdracht - landbouwkundig onderzoek - onderzoekers - agricultural education - pupils - knowledge transfer - technology transfer - agricultural research - research workers
  Videopresentatie van de Masterclass Tuinbouw geproduceerd in samenwerking met PPO, waarbij leerlingen van verschillende opleidingen ook aan het woord komen.
  Matchingsbijeenkomst : docent zoekt onderzoeker : reportage
  Noorduyn, L. ; Potters, J.I. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 8 - 9.
  onderzoekers - docenten - samenwerking - biologische landbouw - onderwijs - toegepast onderzoek - projecten - research workers - teachers - cooperation - organic farming - education - applied research - projects
  Onderzoekers hebben interessante onderzoeksvragen waar studenten of leerlingen van hbo en mbo aan kunnen werken. Goed voor uitwisseling van de nieuwste kennis. Maar hoe vinden onderzoek en onderwijs elkaar? Het project Leren met Toekomst werkt met matchingsbijeenkomsten voor de biologische sector.
  Ondernemerschap in het onderwijs regionaal aanpakken : samenwerking
  Noorduyn, L. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 20 - 21.
  agrarisch onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - onderzoekers - toegepast onderzoek - docenten - publiek-private samenwerking - Nederland - agricultural education - entrepreneurship - cooperation - research workers - applied research - teachers - public-private cooperation - Netherlands
  Lesgeven over ondernemerschap is niet eenvoudig: de docent moet beschikken over de laatste kennis en aansluiting hebben met ondernemers. Een nieuwe aanpak maakt duidelijk hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers het best is op te pakken.
  Groen onderwijs en Telen met Toekomst
  Os, G.J. van; Nijman, J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 96 - 97.
  agrarisch onderwijs - onderzoekers - samenwerking - onderwijsmethoden - kwekers - projecten - gewasbescherming - agricultural education - research workers - cooperation - teaching methods - growers - projects - plant protection
  Wat betekenen de nieuwe mestregels voor de bedrijfsvoering van een bollenteler?” Drie plantenteeltleerlingen van het mbo in Hoorn kregen eind 2005, op verzoek van het praktijknetwerk Telen met toekomst de opdracht om de bemestingsplannen van enkele bedrijven door te rekenen. Ze werden begeleid door een onderzoeker van het toenmalige proefbedrijf van PPO in Sint Maartensvlotbrug. “Zeer leerzaam,” vonden de leerlingen. Het is een manier om nieuwe kennis te ontsluiten waarbij onderzoekers, onderwijs en ondernemers samenwerken. Het was een van de eerste projecten waarbij het groene onderwijs een rol speelde in dit project. Maar er is meer mogelijk.
  Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'
  Dwarswaard, A. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)182. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  boomteelt - bomen - sortimenten - overblijvende planten - onderzoekers - onderzoek - biologische naamgeving - taxonomie - communicatie - arboriculture - trees - assortments - perennials - research workers - research - biological nomenclature - taxonomy - communication
  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco Hoffman, die zich onder meer bezighoudt met onderzoek aan sortiment in bomen en vaste planten
  Het onderzoek van Stefanie de Kool : 'kansen voor heel anders bollen telen'
  Dwarswaard, A. ; Kool, S.A.M. de - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)178. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 29.
  onderzoekers - universitair onderzoek - bloembollen - oppervlaktewater - teeltsystemen - mest - eluviatie - oppervlaktewaterkwaliteit - research workers - university research - ornamental bulbs - surface water - cropping systems - manures - eluviation - surface water quality
  Micro-ethiek in en van praktijken
  Pompe, V.M.M. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  veehouderij - melkkoeien - ethiek - beroepsethiek - samenleving - dierenwelzijn - diergezondheid - onderzoekers - onderzoek - livestock farming - dairy cows - ethics - professional ethics - society - animal welfare - animal health - research workers - research
  Dierenwelzijn is verbonden met morele praktijken. Praktijken die soms lastig te veranderen zijn. Micro-ethiek kan het proces versnellen
  Castratie : via verdoofd naar volledig stoppen
  Backus, G.B.C. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - berengeur - detectie - onderzoekers - particuliere sector - dierenwelzijn - dierenbescherming - pig farming - pigs - piglets - castration - boar taint - detection - research workers - private sector - animal welfare - animal protection
  In november 2007 ondertekenden CBL, COV, LTO en NVV de Verklaring van Noordwijk: uiterlijk 2015 stopt Nederland met het castreren van biggen. Het ministerie van LNV en de Dierenbescherming ondersteunen deze ambitie. Nu hebben we nog ongeveer vijf jaar te gaan tot dat moment. In een Europese samenwerking werkt Wageningen UR onder leiding van Gé Backus samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen aan het terugdringen van berengeur
  Het onderzoek van Marjan de Boer : 'Interactie tussen Fusarium en tulp is complex'
  Dwarswaard, A. ; Boer, M. de - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)176. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  proeven op proefstations - bloembollen - onderzoekers - fusarium - schimmels - station tests - ornamental bulbs - research workers - fusarium - fungi
  De serie het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering is het woord aan Marjan de Boer, senior onderzoeker van PPO, die bezig is het leven van de zuurschimmel te ontrafelen door hem licht te laten geven
  Het onderzoek van Henk Gude : 'Toekomst FreshStart ligt in handen van praktijk'
  Dwarswaard, A. ; Gude, H. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)175. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  proeven op proefstations - onderzoekers - ethyleen - plantengroeiregulatoren - station tests - research workers - ethylene - plant growth regulators
  De serie Het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. Dit keer is FreshStart het onderwerp van gesprek. Senior onderzoeker Henk Gude van PPO zag welke mogelijkheden dit middel heeft, maar stelt ook vast dat de praktijk nog niet altijd overtuigd is
  Het onderzoek van Peter Vreeburg : 'Stengelaaltje blijft lastig onderwerp'
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)173. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  proeven op proefstations - bloembollen - onderzoekers - nematodenbestrijding - wetenschappelijk onderzoek - station tests - ornamental bulbs - research workers - nematode control - scientific research
  In de serie Het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment meer bezig zijn. In deze aflevering staat het onderzoek aan stengelaaltjes centraal. Het vormt een rode draad in de bijna 35 jaar dat Peter Vreeburg onderzoeker is bij PPO
  'Probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost' : Het onderzoek van Pieter van Dalfsen
  Dwarswaard, A. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)162. - ISSN 1571-5558 - p. 37 - 37.
  tuinbouw - overblijvende planten - meloidogyne hapla - onderzoekers - horticulture - perennials - meloidogyne hapla - research workers
  In de serie Het onderzoek van laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Pieter van Dalfsen : 'probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost'
  Bollenonderzoek in allerlei soorten en maten
  Neefjes, H. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)8. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  proefstations - bloembollen - onderzoek - onderzoekers - kennisoverdracht - experimental stations - ornamental bulbs - research - research workers - knowledge transfer
  Tijdens de Kennisdag van PPO in Lisse op 13 februari 2009 kon er worden bijgepraat met vakgenoten en met onderzoekers over allerlei onderzoeken bij bolgewassen. Ook voor bloementelers was er volop informatie. Een overzicht
  Bijscholing docenten gewasbescherming
  Os, G.J. van - \ 2008
  agrarisch onderwijs - onderzoek - scholingscursussen - lesmaterialen - docenten - onderzoekers - gewasbescherming - kennisoverdracht - agricultural education - research - training courses - teaching materials - teachers - research workers - plant protection - knowledge transfer
  Posterpresentatie over Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat jaarlijks scholingsdagen en excursies voor docenten gewasbescherming uit het groen onderwijs (mbo en hbo) organiseert
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.