Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 328

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  WIMEK update 2013* 2014* 2015*
  Holtslag, A.A.M. ; Leemans, R. ; Siepel, H. ; Spaargaren, G. ; Stams, A.J.M. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Rijnaarts, H.H.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University
  klimatologie - milieuwetenschappen - onderzoeksinstituten - climatology - environmental sciences - research institutes
  Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
  Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
  Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
  publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
  Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
  Knowledge with impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - onderzoek - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - research institutes - universities - knowledge - research - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands
  Kennis voor impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - onderzoek - research institutes - universities - knowledge - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands - research
  Biorefinery: refining tomorrow
  Eppink, M.H.M. - \ 2015
  Wageningen UR
  bioraffinage - biomassaconversie - biobased economy - scheidingstechnologie - onderzoek - onderzoeksinstituten - biorefinery - biomass conversion - biobased economy - separation technology - research - research institutes
  Wageningen UR is one of the world's leading institutes in Circular Biobased Economy R&D. We see biorefinery as the key enabler of this sustainable, future economy. Wageningen UR offers a toolbox full of technologies and expertise for biorefinery. Technologies related to pretreatment, (mild) separation and chemical- or bioconversion. And expertise related to designing sustainable biorefinery value chains.
  WageningenUR Bioraffinage
  Wageningen UR, - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  bioraffinage - bioproceskunde - onderzoek - biomassaconversie - biobased economy - testinstallaties - onderzoeksinstituten - biorefinery - bioprocess engineering - research - biomass conversion - biobased economy - test rigs - research institutes
  Wageningen UR Food & Biobased Research offers a toolbox full of possibilities for biorefinery. In this video, they show their innovative technologies, and explain how they're used to make biorefinery work.
  Ons kent ons in de topsector : topsectoren maken onderzoekfinanciering voor DLO een stuk complexer
  Sikkema, A. ; Guiking, K. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)21. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
  onderzoeksbeleid - financieren - onderzoeksinstituten - landbouwkundig onderzoek - research policy - financing - research institutes - agricultural research
  Sinds 2012 verdelen de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een deel van het budget voor DLO. Daartoe moeten de onderzoekers publiek-private onderzoeksprojecten afsluiten met bedrijven. De onderzoekfinanciering is daardoor een stuk complexer geworden. Vooral goed ingevoerde marktleiders halen nu de projecten binnen.
  Ondersteuning formulering onderzoeksagenda TKI BBE
  Overwijk, M.H.F. ; Kiel, J.H.A. ; Suurs, R.A.A. ; Annevelink, E. ; Bos, H.L. ; Seventer, E. van; Svetachova, M. ; Veen, G. - \ 2015
  Petten : ECN - 36
  onderzoeksbeleid - onderzoeksinstituten - publiek-private samenwerking - consultancy - biobased economy - research policy - research institutes - public-private cooperation - consultancy - biobased economy
  De visies en strategieën van de drie TO2 instituten vertonen veel overeenkomsten, maar de onderzoeksagenda ‘s zijn in hoge mate complementair, zeker wanneer wordt ingezoomd op technologie-­‐ niveau. De drie TO2 instituten kunnen samen, thematisch gezien, alle belangrijke onderwerpen op het gebied van BBE met R&D activiteiten faciliteren. Een versterkte samenwerking tussen de TO2 instituten levert synergie-­‐mogelijkheden, waarmee hun positieve economische en maatschappelijke impact verder kan worden vergroot. In het algemeen geldt dat met de uitvoering van het Innovatiecontract Groene Groei binnen het werkpakket Bio­‐energie en Biobased chemicaliën een goede start is gemaakt. De andere 5 werkpakketten (Biobased materialen, Geïntegreerde bioraffinage, Teeltoptimalisatie en biomassaproductie, Terugwinning en hergebruik, en Economie, beleid en duurzaamheid) zijn echter slechts beperkt tot vrijwel niet van de grond gekomen. Dit wordt als suboptimaal gezien. Er is brede consensus dat de ontwikkeling van BBE concepten een integrale aanpak vanuit een waardeketenbenadering vereist: een holistische aanpak, gericht op een mix van biobased producten, die rekening houdt met de prioriteiten zoals ingegeven door de waarde-piramide.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Food & biobased research : Healthy and sustainable choices : now and in the future
  Bino, R.J. ; Gorselink, M. ; Seventer, E. van; Yilmaz, G. ; Timmermans, A.J.M. ; Amerongen, A. van; Bos, H.L. ; Haveren, J. van; Westra, E.H. ; Wijk, R.A. de; Bolck, C.H. ; Boerrigter, H.A.M. ; Matser, A.M. ; Barbosa, M.J. ; Peppelenbos, H.W. ; Maat, H.W. ter; Klemm, W. - \ 2014
  Wageningen UR FBR
  onderzoeksinstituten - onderzoek - voedingsonderzoek - biobased economy - ketenmanagement - bioraffinage - chemie op basis van biologische grondstoffen - materialen uit biologische grondstoffen - consumentenwetenschappen - research institutes - research - nutrition research - biobased economy - supply chain management - biorefinery - biobased chemistry - biobased materials - consumer sciences
  Corporate brochure of Food & Biobased Research (FBR) Wageningen UR.
  Aalt Dijkhuizen: schone teelt vraagt om vertaling onderzoeksresultaten naar praktijk
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2014
  Aardappelwereld 2014 (2014)2. - ISSN 0169-653X - p. 10 - 11.
  aardappelen - akkerbouw - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - toegepast onderzoek - onderzoeksinstituten - agrarische productiesystemen - maximum opbrengst - kennisoverdracht - nederland - potatoes - arable farming - station tests - agricultural research - applied research - research institutes - agricultural production systems - maximum yield - knowledge transfer - netherlands
  Onderzoek bij PRI en het PPO-agv besproken naar aanleiding van het thema 'Schone teelt bepaalt de toekomst' van de Aardappeldemodag 2014 te Westmaas
  'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start
  Abbenhuis, R. ; Bakker, J.C. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 27 - 27.
  glastuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - samenwerking - kennis - bedrijfsvoering - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - doelstellingen - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - research institutes - organization of research - cooperation - knowledge - management - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - objectives - cultural methods
  Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de nabijheid van onder andere LTO Glaskracht Nederland én de groeiende internationale belangstelling aan toe en de aanleiding is geschetst om als één centrum naar buiten te treden.
  Missie CVI : wij beschermen de dier- en volksgezondheid door veterinair onderzoek op topniveau
  Anonymous, - \ 2012
  diagnostiek - volksgezondheid - Veterinary Science (General) - animal diseases - onderzoeksinstituten - diagnostics - melkveehouderij - public health - dierziekten - dairy farming - research institutes - Diergeneeskunde (algemeen) - diergeneeskunde - veterinary science - diagnostiek - volksgezondheid - Veterinary Science (General) - animal diseases - onderzoeksinstituten - diagnostics - melkveehouderij - public health - dierziekten - dairy farming - research institutes - Diergeneeskunde (algemeen) - diergeneeskunde - veterinary science
  Presentatie op de landelijke onderwijsdag van Produktschap Zuivel op 27 november 2012.
  State of the Art Marien onderzoek
  Jak, R.G. ; Jongbloed, R.H. ; Lindeboom, H.J. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C158/12) - 93
  onderzoeksprojecten - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksbeleid - coördinatie van onderzoek - kennismanagement - kennisniveau - mariene biologie - mariene ecologie - zeevisserij - nederland - noordzee - research projects - scientific research - research institutes - research policy - research coordination - knowledge management - knowledge level - marine biology - marine ecology - marine fisheries - netherlands - north sea
  In het kader van het kennisbasisonderzoek heeft IMARES op verzoek van EL&I de huidige kennis en de kennisbehoefte betreffende belangrijke mariene kennisvelden in beeld gebracht. Op verschillende terreinen vindt marien onderzoek plaats op voor EL&I relevante terreinen voor de Noordzee en de Delta. Een deel van dit onderzoek wordt (mede) door EL&I gefinancierd. Binnen dat onderzoek speelt IMARES (al dan niet in samenwerking met andere onderdelen van de WUR) een centrale rol in de coordinatie en kennisleverantie aan EL&I. Voor een tiental in overleg met EL&I gedefinieerde kennisvelden is een overzicht gemaakt van de status van het kennisveld m.b.t. de beantwoorde en nog niet beantwoorde kennisvragen. Voor elk kennisveld is door een team van betrokken IMARES-experts een beschrijving gegeven van het kennisveld, van het lopend onderzoek en de daaruit opgedane kennis, en van de nog resterende kennisvragen. Van 63 resterende kennisvragen is in een workshop de prioriteit vastgesteld voor EL&I, IMARES, IenM en bedrijfsleven.
  'We zijn nu de beste in bioplastics'
  Seventer, E. van - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)december. - p. 6 - 7.
  bioplastics - onderzoeksprojecten - onderzoeksinstituten - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - publiek-private samenwerking - Nederland - bioplastics - research projects - research institutes - biobased materials - biobased economy - public-private cooperation - Netherlands
  ‘Toen we begonnen was Wageningen UR landbouw en voeding. Nu zijn we ook goed in bioplastics’, zegt Erik van Seventer van Wageningen UR Food & Biobased Research. De investering in onderzoek voor een biobased economie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
  'Met beleid reguleer je geen ecosystemen maar mensen'
  Lindeboom, H.J. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)december. - p. 8 - 9.
  visserij - mariene ecologie - mariene gebieden - kustbeheer - kennisniveau - onderzoeksinstituten - fisheries - marine ecology - marine areas - coastal management - knowledge level - research institutes
  De investeringspot voor Kust en zee is gebruikt voor kennisontwikkeling op het gebied van ecologie, productie, klimaat, kustverdediging en governance. Met als concrete resultaten onder meer kennis voor een nieuwe toekomst voor de mosselvisserij, beschermde gebieden in zee, beplanting van dijken, sponzenkweek en een tongkwekerij in Zeeland.
  Kennis, Innovatie en Voedselzekerheid: Een reflectie op topsectoren, kennisarrangementen en ontwikkelingssamenwerking
  Kupper, H.A.E. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen University, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 30
  overheidsbeleid - publiek-private samenwerking - onderzoeksinstituten - ontwikkelingssamenwerking - voedselzekerheid - innovaties - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - Nederland - government policy - public-private cooperation - research institutes - development cooperation - food security - innovations - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - Netherlands
  In the Dutch government's new top sector policy a leading role for directing research efforts by public research institutes will be played by business. This also counts for research projects in developing countries. In recent studies, the Centre for Development Innovation (CDI) described how knowledge institutes in the Netherlands and in developing countries have been co-operating in development projects. Case studies have been described concerning food security in African countries showing diverse roles knowledge institutes can play to secure the production, supply and marketing of food. In addition to the studies, a policy brief has been presented by CDI with a number of policy recommendations.
  Transition to a Bio-based Economy
  Wageningen UR, - \ 2012
  [S.l.] : YouTube
  biobased economy - onderzoeksinstituten - publiek-private samenwerking - technologie - toegepast onderzoek - materialen uit biologische grondstoffen - chemie op basis van biologische grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - Nederland - biobased economy - research institutes - public-private cooperation - technology - applied research - biobased materials - biobased chemistry - renewable resources - Netherlands
  A sustainable economy based on renewable resources. Wageningen UR works on the green raw materials, productions processes, and biobased products (chemicals, materials and energy & fuels) needed for this transition.
  'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
  Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
  De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
  universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
  De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
  Wageningen UR : the centre for the Biobased Economy
  Gennip, E. van; Toussaint, H.A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - 45
  biobased economy - economische ontwikkeling - onderwijs - onderzoek - onderzoeksinstituten - beleid - nederland - biobased economy - economic development - education - research - research institutes - policy - netherlands
  With its research and education, Wageningen UR has a central position in the Biobased Economy. Wageningen UR develops applications and solutions that combine technical innovation and social-economic value. Wageningen UR does this together with partners in the private sector, the public sector and other knowledge institutes, both national and international. Wageningen UR conducts research and provides education in the production and processing of biomass and upgrading it into raw materials, semi-manufactures and products. In this booklet Wageningen UR presents research and education in the field of the Biobased Economy.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.