Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 264

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Grotere slagkracht CBBE
  Vilsteren, G.E.T. van - \ 2017
  Agro & chemie (2017)1. - p. 27 - 27.
  onderwijs - publiek-private samenwerking - innovaties - beroepsopleiding (hoger) - onderzoeksprojecten - biobased economy - education - public-private cooperation - innovations - professional education - research projects - biobased economy
  Het CBBE wil in 2017 een grotere slagkracht krijgen. Een krachtenbundeling rondom de vier innovatieroutes moet leiden tot meer impact op de biobased en circulaire economie in ons land.
  Drive4EU
  Meer, I.M. van der - \ 2016
  European Union
  taraxacum kok-saghyz - rubber plants - rubber - plant breeding - economic viability - agro-industrial chains - research projects - biobased economy - biobased materials - taraxacum kok-saghyz - rubberplanten - rubber - plantenveredeling - economische haalbaarheid - agro-industriële ketens - onderzoeksprojecten - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen
  Dandelion Rubber and Inulin
  Valorization and Exploitation for Europe',
  a demonstration project, that supports the
  development of the production chain of natural
  rubber and inulin from Russian dandelion. The
  objective of the project is to set up a European
  chain for the production and processing of
  natural rubber and inulin. This will enable the
  EU to become less dependent on the import of
  natural rubber and at the same time to respond
  to the threat of a global rubber shortage.
  Creating impact with your BBI-JU call : economic, societal and environmental assessment
  Meeusen, M.J.G. ; Meijl, J.C.M. van - \ 2016
  LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR ) - 2
  projects - research projects - assessment - biobased economy - sustainability - projecten - onderzoeksprojecten - beoordeling - biobased economy - duurzaamheid (sustainability)
  Within the calls of BBI-Joint Undertaking significant im-portance is given to socio-economic impacts. As a lead-ing social economic research institute, LEI Wageningen UR can support your proposal with insights into market demand, customer acceptance, economic feasibility, di-rect and indirect economic impact, environmental ef-fects, institutional barriers of legislation and cross-sectorial integration along and across value chains.
  AlgaePARC (Wageningen UR) : Productiekosten met factor 10 terugdringen
  Wijffels, R.H. ; Rees, B. van - \ 2015
  algae - algae culture - production costs - test rigs - research projects - biobased economy - biomass production - algen - algenteelt - productiekosten - testinstallaties - onderzoeksprojecten - biobased economy - biomassa productie
  In 2011 opende Wageningen UR het AlgaePARC, een proeffaciliteit waar bedrijven en bedrijven samen werken aan het ontwikkelen en opschalen van productiemethoden van algen. Begin oktober blikte AlgaePARC terug op de afgelopen vier jaar en onthulde de ambitie voor de komende jaren: een verlaging van de kostprijs met een factor 10 ten opzichte van 2011.
  Verse groenten produceren in de woestijn
  Campen, J.B. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)oktober. - p. 16 - 18.
  tuinbouw - glastuinbouw - kastechniek - groenteteelt - midden-oosten - onderzoeksprojecten - voedselproductie - agrarische productiesystemen - teelt onder bescherming - waterbeschikbaarheid - klimaat - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetable growing - middle east - research projects - food production - agricultural production systems - protected cultivation - water availability - climate
  Voedselzekerheid en voedselveiligheid staan hoog op de agenda in het Midden-Oosten sinds de voedselcrisis in 2007-2008. Voedsel wordt voor een groot deel geïmporteerd uit omliggende landen, maar ook uit Nederland. Vooral in de zomermaanden zijn de prijzen van versproducten in deze landen hoog, omdat er dan weinig in de regio zelf wordt geproduceerd. Vanwege de hoge prijzen en de lage kwaliteit van producten uit omliggende landen zijn er verschillende programma’s gestart om het productiesysteem te verbeteren. Hierbij is ook veel aandacht voor waterbesparing, aangezien water een zeer schaars product is in een groot deel van deze regio.
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek; Werkafspraken en werkplan 2016
  Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport / Stichting DLO, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 15.010) - 101
  visserij - onderzoek - onderzoeksprojecten - aquacultuur - fisheries - research - research projects - aquaculture
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2016 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen programma WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst en werkafspraken tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015.
  Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
  Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
  Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
  publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
  Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
  'We weten precies hoe we het productieproces kunnen sturen'
  Bitter, J.H. - \ 2015
  Kennis & Innovatie (2015)2. - p. 6 - 7.
  bioplastics - biobased economy - publiek-private samenwerking - universitair onderzoek - onderzoeksprojecten - bioplastics - biobased economy - public-private cooperation - university research - research projects
  Binnen Wageningen UR wordt op grote schaal samengewerkt met bedrijven. Dat helpt niet alleen het bedrijf zelf vooruit, maar ook de biobased economy in het algemeen. Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics wordt alleen maar groter.’
  Studentencharettes : een magic toolbox
  Timmermans, W. ; Koolen, A. ; Slijkhuis, J. ; Dool, J.T. van den; Dorp, D. van; Goorbergh, F. van den; Groenhuizen, P. ; Linde, D.J. van der; Noortman, A. ; Rurup, F. ; Ulijn, J. ; Woudstra, A. ; Yilmaz, T. - \ 2015
  Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Planning by surprise ) - ISBN 9789068240528 - 58 p.
  hoger onderwijs - studentenparticipatie - onderzoeksprojecten - lichamelijke ontwikkeling - higher education - student participation - research projects - physical development
  Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
  Spruijt, J. ; Jansma, J.E. ; Vermeulen, T. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO Rapport 623) - 33
  stadslandbouw - utrecht - kantoren - voedselproductie - voedselvoorziening - industrieterreinen - onderzoeksprojecten - teeltsystemen - cultuurmethoden - urban agriculture - utrecht - offices - food production - food supply - industrial sites - research projects - cropping systems - cultural methods
  In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Provinciale Staten Utrecht en de gemeenteraad van Nieuwegein) komt de vraag of stadslandbouw leegstaande kantoren en industrieterreinen inderdaad weer een duurzame, productieve en maatschappelijke bestemming kan geven. Hoofdvraag voor de provincie Utrecht is: is stadslandbouw een substantieel alternatief voor leegstaande kantoorgebouwen? Het rapport richt zich op de plantaardige productie (incl. biobased productie), aquacultuur en de kweek van insecten, omdat hiervan de meeste expertise is en omdat deze vormen van stadslandbouw maatschappelijk geaccepteerd zijn. Benutting van daken, (buiten-) wanden of buitenruimten van gebouwen voor landbouw krijgt beperkt aandacht in deze studie.
  Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard
  Brinkman, A.G. ; Baptist, M.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C008/15) - 40
  estuaria - aquatische ecosystemen - ecologisch herstel - wetlands - eems-dollard - onderzoeksprojecten - estuaries - aquatic ecosystems - ecological restoration - wetlands - eems-dollard - research projects
  Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jaren ’90 tot (deels) nu toe is schelpdiervisserij onderwerp van studie waarbij ook gesteld wordt dat er een verzanding van het systeem optreedt. Streefdoelen voor de waterkwaliteit zijn in de Kaderrichtlijn Water vastgelegd, het gehele Waddengebied (inclusief dus de Eems-Dollard) is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, en is daarmee Natura2000-gebied. Hiermee zijn vele kwaliteitsdoelen geformuleerd, waarmee de beheerder verplicht wordt maatregelen te treffen opdat daar aan voldaan wordt.
  Overview of challenges and achievements in the Climate Adaptation of Cities and in the Climate Proof Cities program
  Albers, R.A.W. ; Bosch, P.R. ; Blocken, B. ; Dobbelsteen, A.A.J.F. van den; Hove, B. van; Split, T.J.M. ; Ven, F. van de; Hooff, T. van; Rovers, V. - \ 2015
  Building and Environment 83 (2015). - ISSN 0360-1323 - p. 1 - 10.
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - temperatuur - governance - onderzoeksprojecten - nederland - climatic change - climate adaptation - urban areas - temperature - governance - research projects - netherlands - urban heat-island - building performance simulation - cfd simulation - environment - ventilation - future - generation - benefits
  Despite all international, national and local initiatives to mitigate climate change, a certain degree of climate change is unavoidable. Urban environments in particular seem vulnerable to the consequences of climate change. How can cities, which are dynamic systems where most people live and work, prepare for such changes in climate? In the Netherlands, the Climate Proof Cities (CPC) research program (2010-2014) was established, aimed at: “strengthening the adaptive capacity and reducing the vulnerability of the urban system against climate change and to develop strategies and policy instruments for adapting our cities and buildings”. The program has contributed to the knowledge on assessing vulnerability of cities, on adaptation options and their effectiveness, and on governance of adaptation. Important features are the role of green infrastructures in combination with available water, improved building designs and collaboration between urban planners and water managers. Nonetheless, in spite of this effort and many other national and international efforts, research in these fields is still in its infancy, and much remains to be done. The broad scope of the CPC research program incited the establishment of this Special Issue. In addition, also papers from other researchers have been added to this Special Issue, in an attempt to provide a valuable – albeit inexhaustive – view on the challenges and achievements in adaptation of cities to climate change.
  Transitie & innovatie : inspirerende projecten Kennisbasisonderzoek VI 2011-2014
  Schoorlemmer, H.B. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 33
  innovaties - onderzoeksprojecten - kennisoverdracht - voedseltechnologie - duurzame ontwikkeling - melkveehouderij - houding van consumenten - kennissystemen - publiek-private samenwerking - maatschappelijk verantwoord ondernemen - innovations - research projects - knowledge transfer - food technology - sustainable development - dairy farming - consumer attitudes - knowledge systems - public-private cooperation - corporate social responsibility
  Vier jaar geleden is begonnen met Kennisbasisprogramma Transitie en Innovatie. De opdracht van het Ministerie van Economische Zaken was kennis te verzamelen om meer grip te krijgen op de transitie naar een duurzamere samenleving. Wageningen UR is voortvarend aan de slag gegaan met het doorgronden van veranderingsprocessen bij betrokkenen, beleid en instituties. Ook zijn creatieve oplossingsrichtingen ontwikkeld, toegepast en gemonitord. Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien.
  Bouwstenen voor de Kennisagenda Natuurlijk! Ondernemen
  Burg, S.W.K. van den; Borgstein, M.H. ; Blaeij, A.T. de; Vader, J. ; Reinhard, A.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 50
  natuurbeleid - provincies - kennismanagement - onderzoeksprojecten - inventarisaties - nature conservation policy - provinces - knowledge management - research projects - inventories
  Kern van de Rijksnatuurvisie 2014 is een omslag in denken: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving: natuur en economie profiteren van elkaar. De visie geeft een beeld van de rol die het Rijk, de provincies, andere overheden, de Europese Unie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers in de toekomst van het natuurbeleid spelen. De Rijksnatuurvisie 2014 is een belangrijk kader waarbinnen het team Natuurlijk! Ondernemen opereert. Dit project heeft tot doel om bouwstenen aan te dragen voor een kennisagenda voor het team van Economische Zaken.
  Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting
  Ruijs, M.N.A. ; Sewalt, K. ; Berg, G.J. van den; Janssen, E. ; Poot, E.H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1318) - 22
  landbouwregio's - regionaal beleid - glastuinbouw - kennisoverdracht - warmteuitwisseling - geothermische energie - afvalwaterbehandeling - integraal waterbeheer - economische modellen - energiegebruik - onderzoeksprojecten - agricultural regions - regional policy - greenhouse horticulture - knowledge transfer - heat exchange - geothermal energy - waste water treatment - integrated water management - economic models - energy consumption - research projects
  Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s energie of water.
  F:ACTS! : Forms for adapting to climate change through territorial strategies : the handbook
  Garcia, A.M. ; Ónega, J. ; Crecente, R. ; Holst, F. van; Abts, E. ; Timmermans, W. ; Stolk, M. - \ 2014
  [S.l.] : INTERREG IVC - ISBN 9788469554012 - 117
  klimaatverandering - landgebruik - onderzoeksprojecten - regionale planning - landen van de europese unie - climatic change - land use - research projects - regional planning - european union countries
  The F:ACTS! project contributed to generating knowledge on how to develop territorial strategies to adapt to climate change, facilitating the interchange of experience and information among its 14 partners across 8 countries. Integrated territorial strategies incorporate local diversity since they enable the adaptation of general and sector policies to territorial particularities. Climate Change Adaptation highly benefits from understanding the multiple, dynamic and complex relations between people and land. The ambition was to exchange knowledge and good practices among 14 partners in eight regions in Europe. Among them The Netherlands and Flanders (Belgium).
  Rapportage Use case mariene data Digitale Delta
  Kamp, P.H.J. van der; Asch, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C008/14) - 15
  mariene gebieden - computer software - gegevens verzamelen - onderzoeksprojecten - databasebeheer - marine areas - computer software - data collection - research projects - database management
  Ten behoeve van ontsluiting van mariene data lopen verschillende initiatieven waarbij IMARES betrokken is. Voorbeelden hiervan zijn: het WaLTER project voor ontsluiting van de Waddenzee data, werkzaamheden t.b.v. het Informatiehuis Marien (IHM) en deelname aan het EMODNET Biology project, waarin ook Deltares participeert. IHM is eigenaar van het onderdeel "Mariene data" in het project Digitale Delta (DD). In DD participeren een aantal partners om te onderzoeken of "waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen." In het kader van deze use case zijn gegevens uit IMARES WOT schelpdierdatabase ontsloten via een door Deltares ontwikkelde softwarestick: een set open source softwarecomponenten waarmee data kan worden ontsloten die op een geografische locatie is ingewonnen. Op basis van overleg tussen IMARES, Ministerie EZ en het IHM over financiering van data-ontsluiting zal worden besloten of en hoe het project zal worden uitgevoerd bij IMARES.
  1Health4Food : focus op gezondheid mens-dier
  Kimman, T.G. ; Mevius, D.J. ; Antonis, A.F.G. ; Parée, P. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 24.
  veehouderij - dierlijke productie - diergezondheid - volksgezondheid - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksprojecten - diagnostiek - antibioticaresistentie - volksgezondheidsbevordering - verbreed spectrum bèta-lactamases - immuniteit - immuunsysteem - immunologie - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - mens-dier relaties - livestock farming - animal production - animal health - public health - scientific research - research projects - diagnostics - antibiotic resistance - sanitation - extended spectrum beta-lactamases - immunity - immune system - immunology - food safety - nutrition and health - human-animal relationships
  1Health4Food is een ambitieus onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid. Het landbouwbedrijfsleven heeft in sterke mate bepaald waar de prioriteiten moeten liggen: bij de ESBL’s en de snelle diagnostiek. Binnen 1Health4Food wordt kennis ontwikkeld voor meerdere sectoren, kennis die veehouders en hun adviseurs, zoals dierenartsen, in staat stellen om rendabel te produceren op een wijze die ook veilig is voor de mens. De ambitie is om in de toekomst gezamenlijk een gezonde en veilige veehouderij te realiseren.
  Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands
  Sedee, A.G.J. ; Swart, R.J. ; Pater, F. de; Goosen, H. ; Pijnappels, M.H.J. ; Vellinga, P. - \ 2014
  Journal of Environmental Policy and Planning 16 (2014)1. - ISSN 1523-908X - p. 55 - 74.
  klimaatverandering - regionale planning - waterbeheer - onderzoeksprojecten - inventarisaties - nederland - climatic change - regional planning - water management - research projects - inventories - netherlands - adaptation - strategies
  Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. Publications about the actual experiences with implementing these adaptation policies are as yet anecdotal, determined by the local context and the methods applied. In order to identify common processes and characteristics, moving beyond individual cases, this paper systematically assesses 100 spatial planning and water management projects in the Netherlands that included climate resilience as one of their objectives. We derive eight defining characteristics that not only increase climate resilience, but are also found to lead to a greater ‘quality’ of the project area. We structure these properties into a stylized sequence: (i) a longer timeframe, (ii) an integrative and sustainable approach, (iii) consideration of new spatial functions, (iv) a broader spatial context, (v) participation of multiple stakeholders, (vi) new opportunities for entrepreneurs, (vii) increased cost-effectiveness, and (viii) enhanced quality of the project area. The assessment also suggests four process-related conditions that contribute to the success of a project: early incorporation of adaptation; multi-actor collaboration and co-creation of knowledge; integrated, multifunctional and forward-looking solutions; and early political commitment.
  Regional policy strategies for climate proof spatial transformation in Flanders
  Coninx, I. ; Bomans, K. ; Dugernier, M. ; Zaman, J. ; Geijn, H.M. van de; Maas, G.J. ; Vervaet, C. - \ 2013
  klimaatverandering - onderzoeksprojecten - vlaanderen - climatic change - research projects - flanders
  By acknowledging that land use as well as spatial planning relates to climate change impacts, the Flemish Government has started a research project to understand which policy strategies in spatial planning could be effective in anticipating climate change mitigation (2000 Watt ambition) as well as adaptation (heat island, drought and flooding). Inspiration from best practices (Germany, Sweden, Denmark, Netherlands)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.