Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 258

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Stuurbaarheid van kwelders
  Groot, A.V. de; Wesenbeeck, B.K. van; Loon-Steensma, J.M. van - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004/13) - 49
  wetlands - natuurontwikkeling - kweldergronden - ontginning - monitoring - kustgebieden - natuurbeleid - waddenzee - wetlands - nature development - salt marsh soils - reclamation - monitoring - coastal areas - nature conservation policy - wadden sea
  Het beheer van de kwelderwerken in de Nederlandse Waddenzee is dusdanig, dat snel ingegrepen kan worden als er ongewenste achteruitgang zou ontstaan. Echter, kwelders kunnen door hun karakteristieke dynamiek en terugkoppelings-mechanismen onverwacht (niet-lineair) reageren als bepaalde grenzen van sturende factoren worden overschreden. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van kwelders te blijven monitoren en het systeembegrip op orde te hebben, zodat er ingegrepen kan worden wanneer het nodig is. De stuurbaarheid is afhankelijk van de mate waarin de mens wil ingrijpen
  Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Egmond, L. ; Venema, H.J. ; Jongsma, J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 229) - 96
  wetlands - kustgebieden - polders - vegetatiemonitoring - ontginning - natuurontwikkeling - noord-nederland - wadden - wetlands - coastal areas - polders - vegetation monitoring - reclamation - nature development - north netherlands - tidal flats
  Dit WOt-werkdocument is een update van het kwelderboek uit 2001 en gaat ook over de bescherming door de kwelderwerken tegen de Allerheiligenvloed van 2006, over de Kaderrichtlijn Water en over de Sylt Conferentie van 2010. In 2007 verscheen in de WOT IN serie al een deel over Monitoring van kwelders in de Waddenzee, met beheermaatregelen voor alle kwelders (www.waddenzee.nl/Kwelders.1982.0.html). In de publicaties is ook aandacht voor beweiding, vegetatiekaarten, veroudering van de vegetatie, zeegras, grondwerk, ontwatering, en duurzaamheid van de rijshoutdammen.
  De Bosatlas van Nederland Waterland
  Bolt, F.J.E. van der; Bonten, L.T.C. ; Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Onderstal, J. ; Veldhuizen, A.A. ; Vries, F. de - \ 2010
  Groningen : Noordhoff Uitgevers - ISBN 9789001902032 - 104
  polders - rivieren - ontginning - landschap - waterbeheer - bodem - verdroging - verzilting - stedelijke gebieden - klimaatverandering - kaarten - nederland - waterwinning - waterzuivering - rivers - reclamation - landscape - water management - soil - desiccation - salinization - urban areas - climatic change - maps - netherlands - water catchment - water treatment
  De Bosatlas van Nederland Waterland is een ‘vlootschouw’ van alles wat Nederland maakt tot een waterland. De atlas gaat met honderden kaarten, tientallen grafieken en vele luchtfoto’s in op onderwerpen als de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland, culturele aspecten zoals de waterlinies, de economische aspecten van onder andere scheepvaart en visserij, klimaatverandering en veiligheid, het Nederlandse waterbeheer, gezondheid en milieu, water in het landschap en water in de stad. In totaal hebben meer dan 40 overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan de Wateratlas meegewerkt.
  Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350)
  Bont, C.H.M. de - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Jelle Vervloet; G.P. van de Ven. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049685 - 652
  veengebieden - ontginning - waterbeheer - bewoning - geschiedenis - geografie - nederland - historische geografie - middeleeuwen - west-nederland - veenweiden - peatlands - reclamation - water management - tenancy - history - geography - netherlands - historical geography - middle ages - west netherlands - peat grasslands
  Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht
  Daliegaten en daliebulten in de Zeevang (N.H.)
  Mulder, J.R. - \ 2006
  Historisch Geografisch Tijdschrift 24 (2006)3. - ISSN 0167-9775 - p. 97 - 106.
  veengronden - bodemfysica - bulten - ontginning - polders - geschiedenis - noord-holland - peat soils - soil physics - mounds - reclamation - history
  Tijdens bodemkartering werkzaamheden in het veenweidegebied ten noordwesten van Purmerend, zijn op een perceel enkele koepelvormige bulten van zo'n 5 meter in doorsnee ontdekt. Karakteristiek daarin zijn verstoorde veenlagen. Bij de boeren ter plekke bekend onder de naam 'veenkringen'. In dit artikel wordt het verschijnsel (daliebulten genoemd) nader toegelicht. Een onderzoek in opdracht van DLG
  Vis in de Voordelta: nulmetingen in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte
  Tulp, I.Y.M. ; Damme, C.J.G. van; Quirijns, F.J. ; Binnendijk, E. ; Borges, L. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C081/06) - 108
  mariene gebieden - ontginning - havens - landgebruiksplanning - milieueffectrapportage - monitoring - natuurcompensatie - voordelta - rijnmondgebied - marine areas - reclamation - harbours - land use planning - environmental impact reporting - monitoring - nature compensation - voordelta - rijnmondgebied
  Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt 2430 hectare land gewonnen. Om de effecten van deze ingreep voldoende te compenseren volgens Europese richtlijnen, wordt o.a. een zeereservaat in de Voordelta ingesteld. Een monitoring- en evaluatieprogramma wordt uitgevoerd om na te gaan of de effecten van de landaanwinning (Tweede Maasvlakte, MVII) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door de natuurcompensatie in de vorm van een zeereservaat. In dit rapport wordt verslag gedaan van de metingen die zijn verricht om de uitgangssituatie (T0) te beschrijven in het landaanwinningsgebied (MVII), het beoogde reservaatgebied (MPA) en een referentiegebied (MVR).
  Dieet van 11 demersale vissoorten in de Nederlandse Voordelta
  Binnendijk, E. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 06.007) - 105 p.
  vis - experimenten - onderzoeksprojecten - ontginning - visfauna - fish - experiments - research projects - reclamation - fish fauna
  Afstudeerproject: Het Rotterdamse havengebied groeit tegen zijn grenzen aan en heeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Extra ruimte wil men verkrijgen met landaanwinning door tegen de kust een tweede Maasvlakte (MV2) aan te leggen. Hierdoor verandert de kustlijn wat (waarschijnlijk) invloed heeft op de samenstelling en dichtheid van vis en bodemfauna. De verloren natuur moet gecompenseerd worden door middel van een kwaliteitsverbetering in een zeereservaat. Om na te gaan of de effecten van de landaanwinning voldoende worden gecompenseerd, wordt een monitorings- en evaluatieprogramma uitgevoerd. De basis bestaat uit een nulpuntmeting die deels bestaat uit een beschrijving van het dieet van elf demersale vissoorten. De doelstelling van dit project is het onderzoeken van het dieet van vis in de gebieden MV2, het zoekgebied voor het zeereservaat (MPA) en een referentiegebied (MVR). De vissoorten zijn in het voor- en najaar van 2005 bemonsterd met een boom- en een garnalenkor. De magen zijn aan boord geconserveerd met 4% formaline en later in een laboratorium geanalyseerd. In totaal zijn 1423 magen verzameld waarvan er 1171 bruikbaar bleken voor de dieetanalyse.
  Bodemgebruikswaarden voor landbouw, natuur en waterbodem; technisch wetenschappelijke afleiding van getalswaarden
  Wezel, A.P. van; Vries, W. de; Beek, M. ; Otte, P.F.M. ; Lijzen, J.P.A. ; Mesman, M. ; Vlaardingen, P.L.A. van; Tuinstra, J. ; Elswijk, M. van; Römkens, P.F.A.M. ; Bonten, L.T.C. - \ 2003
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 711701031/2003) - 161
  bodembeheer - ontginning - decontaminatie - landgebruik - kwaliteitsnormen - bodemverontreiniging - nederland - waterbodems - soil management - reclamation - decontamination - land use - quality standards - soil pollution - netherlands - water bottoms
  In response to the governmental decision 'Policy renewal on soil remediation', this report presents numerical values that are derived for specific soil-uses. The values are to be used as remediation objectives, or as criteria for the re-use of slightly contaminated soil or sediment. Various soil-uses in the rural area, as well as the uses of permanently flooded and dry sediments, are considered
  Strategies for productive use of brackish water for sustainable food grain productiuon [sic] in dry regions
  Zia, M.H. ; Ghafoor, A. ; Boers, T.M. - \ 2003
  irrigatie - pakistan - bodemchemie - zoutgehalte - zoute gronden - ontginning - oogstschade - irrigation - saline soils - soil chemistry - salinity - reclamation - crop damage - pakistan
  Due to unavoidable, prolonged irrigation with marginal quality water, secondary salinization of irrigated soils in Pakistan has necessitated to a need for better understanding of the water management alternatives. Although H2SO4 and gypsum have far been recognized for their benefits in treating brackish water but during field trials, their relative performance still remains controversial for counteracting the Na-hazards in soil/water system. As alternative sulfur burners are also being marketed but up till now there is not even a single field study published in some journal about their efficiency and economical viability for the treatment of brackish water. Therefore a field study was carried out to compare the effectiveness of sulfurous acid generator (SAG) and other water/soil applied amendments on a normal, calcareous, well drained, sandy loam soil. Rice 2001, wheat 2001-02, and rice 2002 were planted in rotation during the experimentation period with a total of 54 treated and 8 untreated irrigations (each of 7.5 cm). Tube well water used had EC = 3.24 dS m-1, SAR=17.23 and RSC = 5.44 mmolc L-1. The treatments were: T0) Brackish tube well water without any amendment; T1) All irrigation with water passed through SAG; T2) Alternate irrigation-one of SAG treated and one of tube well water, T3) One irrigation with SAG treated water and two with untreated tube well water; T4) FYM @ 15 t ha-1yr-1; T5) Soil applied gypsum to each crop equivalent to affect a decrease in WRSC of tube well water treated with SAG, and T6) H2SO4- fertigation at each irrigation equivalent to affect a decrease in RSC of tube well water with SAG. Water analysis after treatment with SAG (an average of 20 irrigations) revealed that SAG treatment affected only one parameter i.e. water RSC from 5.44 to 3.55, and had no beneficial effect on SARiw and ECiw. After three crops, a minor decrease (up to 2.5%) and increase (up to 5.3%) in soil pHs over initial values was noted at 0-15 & 15-30 cm depth. After three crops the soil ECe and SAR were maintained below the threshold levels and the treatments had non-significant differences. On the basis of three crops, net benefit was maximum, from T4 followed by T5, T3, T0, T2, T6 and T1. The use of sulfur burner/ sulfuric acid was found to be 5 times costlier than gypsum in our study. It is concluded that soil application of gypsum and/or farmyard manure to counter the sodic hazards of irrigation water will be useful as well as economical for rice-wheat rotation on a normal, calcareous well drained soil. However, for fine textured soils with low infiltration rates, to expect similar situation might not be correct for which additional studies are imperative.
  Het duingebied Meijendel tussen 1800 en 2000: veranderingen in landgebruik
  Bakker, J.G. ; Jaarsma, C.F. - \ 2003
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 59 (2003)3. - ISSN 0166-3534 - p. 26 - 31.
  landgebruik - duingebieden - geschiedenis - ontginning - waterwinning - natuur - zuid-holland - land use - reclamation - history - duneland - water catchment - nature
  Meijendel is een gebied met veel verschillende soorten duinlandschappen. In dit eerste artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het landgebruik. Het duingebied is binnen de Randstad en ook op West-Europese schaal één van de grootste relatief ongerepte duingebieden. Behalve uitbreidingen voor waterwinning in het duingebied zijn er vanaf begin 1900 ook initiatieven van particuliere eigenaren die hun invloed hebben op dit unieke gebied
  De kassen staan blank; historische wortels van wateroverlast in Delfland
  Bont, C.H.M. de - \ 2003
  In: Jaarboek voor ecologische geschiedenis 2001; tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden / Soens, T., Thoen, E., Gent : Academia Press - ISBN 9789038204734 - p. 25 - 38.
  landschap - geschiedenis - polders - veengronden - ontginning - drainage - waterstand - zuid-holland - peat soils - landscape - polders - reclamation - drainage - history - water level - zuid-holland
  Vanaf de dertiende eeuw werd de strijd tegen het water geïnstitutionaliseerd met het oprichten van diverse hoogheemraadschappen. Deze troffen een veelheid aan maatregelen in een tijd, waarin het cultuurlandschap sterk aan verandering onderheving was. Echter, de messt getroffen maatregelen bleken kortetermijn oplossingen te zijn geweest. Dit artikel geeft aan, dat mede daardoor de hedendaagse wateroverlast een feit is
  Chloride transport in a recently reclaimed Dutch polder
  Vos, J.A. de; Raats, P.A.C. ; Feddes, R.A. - \ 2002
  Journal of Hydrology 257 (2002). - ISSN 0022-1694 - p. 59 - 77.
  bodemwaterbeweging - drainage - ontginning - polders - grondwaterspiegel - waterkwaliteit - chloride - modellen - flevoland - soil water movement - water table - water quality - chloride - drainage - reclamation - polders - models - flevoland
  Reclamation, improvement, management of clay soils for optimal crop production
  Amer, M.H. - \ 2001
  Wageningen etc. : ILRI [etc.] (Technical report / Drainage Research Project II no. 118) - 105
  zware kleigronden - ontginning - landverbetering - gewasproductie - waterbeheer - irrigatie - drainage - egypte - clay soils - reclamation - land improvement - crop production - water management - irrigation - egypt
  Van landaanwinning naar kwelderwerken
  Dijkema, K.S. ; Nicolai, A. ; Vlas, J. de; Smit, C.J. ; Jongerius, H. ; Nauta, H. - \ 2001
  Leeuwarden : Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland - ISBN 9789036935838 - 68
  kweldergronden - ontginning - plantenontwikkeling - ecologie - kustgebieden - nederland - natuurtechniek - groningen - friesland - noord-nederland - kust - kwelder - natuur - vegetatie - Waddengebied - salt marsh soils - reclamation - plant development - ecology - coastal areas - netherlands - ecological engineering - north netherlands
  De ontwikkeling van kwelders
  Netherlands Research Assistance Project : Final report : 1988 - 2000
  Anonymous, - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 354) - 93
  zoutgehalte - drainage - zoute gronden - ontginning - programma-evaluatie - ontwikkelingshulp - beoordeling - ontwikkelingsprogramma's - pakistan - nederland - hydrologie - ontwikkelingssamenwerking - waterbeheer - Azië - salinity - drainage - saline soils - reclamation - program evaluation - development aid - assessment - development programmes - pakistan - netherlands
  The Netherlands research assistance project was implemented from 1988 till 2000. The project was a joint undertaking by the International Waterlogging and Salinity Research Institute (IWASRI), Lahore, Pakistan, and the International Institute for LandReclamation and Improvement (ILRI), Wageningen, the Netherlands. The project focused on drainage technical research during its first years, and on participatory drainage development in the last years.
  Solutions for the Spittelwasser pollutions; the Dutch contribution for the case comparison Bitterfeld
  Wit, N. de; Rijnaarts, H. ; Faber, J.H. ; Ykema, K. ; Ouboter, S. ; Satijn, B. - \ 2000
  Gouda : CUR/SKB - 36
  bodemverontreiniging - decontaminatie - ontginning - waterverontreiniging - rivieren - duitsland - soil pollution - decontamination - reclamation - water pollution - rivers - germany
  Haalbare productkwaliteit en restrisico's bij extensieve landfarming van baggerspecies
  Harmsen, J. ; Toorn, A. van den; Dijk-Hooyer, O.M. van; Wieggers, H.J.J. ; Zweers, A.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 44) - 88
  sediment - ontginning - bioremediëring - bagger - verontreinigende stoffen - mineraaloliën - biotesten - biodegradatie - polycyclische koolwaterstoffen - nederland - sludge farming - sediment - reclamation - bioremediation - dredgings - pollutants - mineral oils - bioassays - biodegradation - polycyclic hydrocarbons - netherlands - sludge farming
  In deze studie zijn de risico's onderzocht van vier verschillende sedimenten die al gedurende vier tot acht jaar waren gereinigd met behulp van intensieve en extensieve landfarming. De biologisch beschikbare fracties zijn vastgesteld met chemische en fysische tests. Ecologische risico's zijn onderzocht met biotests en een bioaccumulatietoets. De resultaten zijn vergeleken met de chemische samenstelling en gegevens verkregen op de landfarm Kreekraksluizen. In de partiële extractie konden drie verontreinigingsfracties worden onderscheiden, namelijk snel, langzaam en zeer langzaam desorberend. Deze fracties konden in verband worden gebracht met de resultaten van biotests, bioaccumulatie en de biologische afbraak op de landfarm. De gemeten biologische beschikbaarheid geeft daarom mogelijkheden tot sturing van de biologische afbraak en inzicht in risico's op een landfarm.
  Strandrecreatie op de landaanwinning en de stranden in de omgeving
  Bervaes, J.C.A.M. ; Werf, D.C. van der; Martakis, G.F.P. - \ 1998
  Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 419) - 77
  ruimtelijke ordening - ontginning - ontgonnen land - havens - kusten - recreatie - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - planning - karteringen - nederland - zuid-holland - physical planning - reclamation - reclaimed land - harbours - coasts - recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - surveys - netherlands
  Standaard historisch - geografische inventarisatie van het herinrichtingsgebied Zeevang
  Dirkx, G.H.P. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 513) - 42
  ruimtelijke ordening - ontginning - zwampen - hoogveengebieden - nederland - historische geografie - reconstructie - noord-holland - physical planning - reclamation - swamps - moorlands - netherlands - historical geography - reconstruction - noord-holland
  Intensieve landfarming van verontreinigde baggerspecie : ontwatering en afbraak
  Anonymous, - \ 1997
  Lelystad : RIZA (RIZA rapport 97.071) - ISBN 9789036951180 - 116
  bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - modder - ontwateren - sludge farming - waterbodems - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud - dewatering - water bottoms
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.