Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  "Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
  bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden
  Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
  Decomposition rate of organic fertilizers: effect on yield, nitrogen availability and nitrogen stock in the soil
  Opheusden, A.H.M. van; Burgt, G.J.H.M. van der; Rietberg, P.I. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2012-033 LbP) - 40 p.
  organische meststoffen - bodemchemie - akkerbouw - mineralisatie - biologische landbouw - stikstof - bodem-plant relaties - opbrengsten - oostelijk flevoland - bemesting - organic fertilizers - soil chemistry - arable farming - mineralization - organic farming - nitrogen - soil plant relationships - yields - oostelijk flevoland - fertilizer application
  The nitrogen of organic fertilizers does not fully mineralize within a season, and hence will partly become available in later years. This effect is taken into account for the first year but generally not in later fertilizer applications. If it would be taken into account, fertilizer use could be more efficient. This study is an analysis of a 13-year field trial where crop yield was measured in 13 fertilizer treatments which differ in total N applied and decomposition rate. This is complemented with a model study in which mineralization and soil nitrogen content were calculated.
  Groene praktijkplaats Almere : nieuwe opleiding 'Natuur, Economie & Leefomgeving'
  Alebeek, F.A.N. van; Wolde, H. van der - \ 2011
  stedelijke gebieden - landbouw - natuurontwikkeling - ondernemerschap - beroepsopleiding - zuidelijk flevoland - oostelijk flevoland - urban areas - agriculture - nature development - entrepreneurship - vocational training - zuidelijk flevoland - oostelijk flevoland
  CAH Dronten gebruikt de kennis en ervaring van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR) op het gebied van groen ondernemerschap in het stedelijk gebied. CAH Almere gebruikt het materiaal voor de opleiding ‘Natuur, Economie & Leefomgeving
  Governance vanuit gemeenschappen
  Eshuis, J. ; Dam, R.I. van; Aarts, M.N.C. - \ 2009
  In: Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water / Breeman, G., Goverde, H.J.M., Termeer, K., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - p. 190 - 203.
  gemeenschapsontwikkeling - huisvesting - zelfhulp - steden - golfbanen - stedelijke planning - oostelijk flevoland - amsterdam - community development - housing - self help - towns - golf courses - urban planning
  Op het ADM-terrein (Amsterdam) wonen ongeveer honderd mensen, al fluctureert dat aantal door de seizoenen heen van ongeveer tachtig tot circa hondervijftig. De mensen in de ADM zijn creatieve mensen, naar eigen zeggen 'mensen die iets willen en iets kunnen'. Zo hebben bewoners zelf gezorgd dat ze zijn aangesloten op riolering, water en elektriciteit. De golfresidentie (Dronten) bestaat uit vierhonderdvijftig woningen, onderverdeeld in driehonderdzestig vrijstaande villa's en vijf woontorens met negentig appartementen. Om de huizen op de residentie ligt een achttien holes golfbaan. Het totale terrein is 86 hectares groot waarvan zo'n 56 hectares als golfterrein is ingericht
  Boeren in een nieuwbouwwijk Agromere
  Jansma, J.E. ; Visser, A.J. - \ 2008
  Platteland : magazine voor vrienden van het platteland 4 (2008)6. - p. 17 - 19.
  stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - landbouwbedrijven - integratie - toegepast onderzoek - onderzoek - oostelijk flevoland - urban agriculture - rural urban relations - farms - integration - applied research - research - oostelijk flevoland
  Op een afgelegen kantoor even buiten Lelystad werkt ir. Jan Eelco Jansma geïnspireerd aan spannende plannen om boerenbedrijven integraal deel uit te laten maken van een nieuwe stadswijk in Almere. Hij doet dat samen met zijn collega dr. Andries Visser. Twee wetenschappelijke medewerkers bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen Universiteit
  Zelforganisatie : een studie naar gemeenschapsvorming in de Amsterdamse Doe-Het-Zelf Maatschappij en de Golfresidentie Dronten
  Dam, R.I. van; Eshuis, J. ; Aarts, M.N.C. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen University (Boundaries of Space ) - ISBN 9789032703646 - 126
  maatschappelijke betrokkenheid - stedelijke gebieden - governance - golfbanen - burgers - oostelijk flevoland - noord-holland - community involvement - urban areas - governance - golf courses - citizens - oostelijk flevoland - noord-holland
  Bij een studie naar gemeenschapsvorming ontdekten onderzoekers van Alterra en de Universiteit van Wageningen dat krakers en bewoners van golfresidenties meer met elkaar gemeen hebben dan je zou denken. Beide groepen kenmerken zich door een sterke zelforganisatie, beide hebben een ’burgemeester’, en in beide groepen pikken bewoners af en toe gemeenschappelijke grond in voor eigen gebruik. Voor de krakers op het ADM is zelforganisatie een bewuste keuze en zijn er nauwe relaties met hun identiteit en leefwijze. Bij golfresidentiebewoners staan woonkwaliteit, golfen en de centrale ligging van de residentie hoog in het prioriteitenlijstje, maar worden ook sociale samenhang en veiligheid genoemd als factoren om op de golfresidentie te (blijven) wonen
  Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos
  Stuijfzand, S. ; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J. ; Pelsma, T. ; Belien, E. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Sass, U.G.W. ; Ouden, J. den; Kuijper, M. ; Rooij, S.A.M. van; Dijk, H. ; Jaarsma, M. ; Beemster, A. ; Zijlstra, M. ; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, L. de; Bosma, N. - \ 2008
  Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Waterdienst rapport nr. 007.015) - ISBN 9789036914208 - 136
  bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - flevoland - ecohydrologie - oostelijk flevoland - natuurtechniek - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - flevoland - ecohydrology - oostelijk flevoland - ecological engineering
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
  Notitie betreffende een toetsing van de verwachte ecologische effecten van uitbreiding van de vliegbewegingen op Airport Lelystad
  Molenaar, J.G. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra - 23
  luchttransport - nadelige gevolgen - fauna - oostelijk flevoland - randmeren - air transport - adverse effects - fauna - oostelijk flevoland - randmeren
  Onderzoek naar de verwachte ecologische effecten van uitbreiding van de vliegbewegingen (con-form PKB) op Airport Lelystad op de voor verstoring gevoelige diersoorten in het Oostvaardersplassengebied en in de randmeren
  Tussenrapport 2004: Harderbos
  Stuijfzand, S. ; Pelsma, T. ; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J.J.C. van der; Dijk, H. van - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Rijkswaterstaat RIZA werkdocument nr. 2005.054.X) - 43
  bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - waterbeheer - ecohydrologie - natuurtechniek - oostelijk flevoland - natuur - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - water management - ecohydrology - ecological engineering - oostelijk flevoland - nature
  Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en –buffering en natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling. Daartoe is het pilotprogramma primair gericht op het opdoen en verspreiden van ervaringskennis. Het brengt op basis van praktijksituaties (pilots) ervaringen en effecten van de combinatie natuur met waterberging (eventueel in samenhang met waterbuffering) in beeld. Er zal meer inzicht beschikbaar komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de functiecombinatie waterberging en natuur. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (provincie Flevoland)
  Chloroseverschijnselen, bodemvruchtbaarheid en bladsamenstelling van zomereik in Oost-Flevoland, september 1987
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 558) - 33
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - quercus robur - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - quercus robur - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Classificatie van landbouwgewassen met radar : radarvluchten 1983 en 1984 in Groningen, Oostelijk - Flevoland en West-Brabant
  Uenk, D. ; Kasteren, H.W.J. van; Binnenkade, P. - \ 1987
  Wageningen : CABO (CABO - verslag nr. 70) - 38
  veldgewassen - akkerbouw - remote sensing - radar - landgebruik - landbouwgrond - toepassingen - nederland - groningen - noord-brabant - oostelijk flevoland - field crops - arable farming - remote sensing - radar - land use - agricultural land - applications - netherlands - groningen - noord-brabant - oostelijk flevoland
  Het uitvoeren van de vluchten, wat er al zo bij komt kijken en de uitwerking van de verkregen gegevens worden in dit verslag uiteengezet
  Invloed van grondwaterregime, stikstofbemesting en chemische vruchtdunning op opbrengst en kwaliteit van appels : voortgezet onderzoek 1977 - 1980 op het grondwaterstanden - stikstoftrappenproefveld op kavel R 18 in de polder Oostelijk Flevoland
  Delver, P. - \ 1986
  Haren : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid rapp. 5-86) - 99
  appels - vruchten - grondwaterstand - malus - stikstofmeststoffen - prestatieniveau - kwaliteit - dunnen - grondwaterspiegel - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - oostelijk flevoland - apples - fruits - groundwater level - malus - nitrogen fertilizers - performance - quality - thinning - water table - yield increases - yield losses - yields - oostelijk flevoland
  Bastscheuren en incidentele sterfte van Populus cv. Dorskamp in Oostelijk Flevoland
  Schoenfeld, P.H. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 251) - 15
  bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - bosschade - bodemeigenschappen - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - injuries - damage - bark - cambium - forest damage - soil properties - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Plantdichtheid, produktie en vruchtgrootte van het appelras Golden delicious in Oostelijk Flevoland
  Vernooy, C.J.M. - \ 1979
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Landbouw-Economisch Instituut ) - 39
  beplanten - appels - malus - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - economische productie - flevoland - oostelijk flevoland - planting - apples - malus - economic situation - farm management - netherlands - economic production - flevoland - oostelijk flevoland
  Enige gegevens over de minerale voedingstoestand van beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk Flevoland, de Grevelingen en de Lauwerszeepolder 1973 t/m 1977
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw De Dorschkamp no. 165) - 23
  bosbouw - bomen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - chemische analyse - wetlands - polders - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen - forestry - trees - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - chemical analysis - wetlands - polders - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen
  De mogelijkheden voor het gebruik van grondwater voor beregenings-doeleinden op het terrein van het Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Volle Grond (PAGV) te Lelystad
  Pomper, A.B. - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1036) - 11
  proefstations - akkerbouw - watervoorziening - beregening - grondwaterwinning - oostelijk flevoland - experimental stations - arable farming - water supply - overhead irrigation - groundwater extraction - oostelijk flevoland
  In verband met de samenvoeging van het Proefstation voor de Akkerbouw te Lelystad en het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond te Alkmaar, gepaard gaande met verplaatsing van de activiteiten in Alkmaar naar Lelystad , doet zich de vraag voor hoe geschikt water voor de beregening van groente-gewassen kan worden verkregen.
  Modelonderzoek stedelijk afvoergebied Lelystad
  Landbouwhogeschool Wageningen Hydraulica Laboratorium, - \ 1967
  Wageningen : LH (Nota / Hydraulica Laboratorium. Landbouwhogeschool 9) - 15
  riolering - afvoer - hydrologie - modellen - stedelijke gebieden - oostelijk flevoland - sewerage - discharge - hydrology - models - urban areas - oostelijk flevoland
  De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland : toelichting bij blad 3 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000
  Ente, P. ; Haans, J.C.F.M. ; Knibbe, M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA - 104
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodemkarteringen - kaarten - nederland - overijssel - noordoostpolder - oostelijk flevoland - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil surveys - maps - netherlands - overijssel - noordoostpolder - oostelijk flevoland
  Stiboka provincie bodemkaart
  Het uitgiftebeleid voor de zuidelijke IJsselmeerpolders
  Hofstee, E.W. - \ 1965
  Meppel : Unknown Publisher (Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 9) - 37
  agrarische bedrijfsvoering - grondeigendom - nederland - oostelijk flevoland - zuidelijk flevoland - farm management - land ownership - netherlands - oostelijk flevoland - zuidelijk flevoland
  Ontwerpen voor bedrijfsgebouwen : Oostelijk Flevoland
  Anonymous, - \ 1964
  's-Gravenhage : Landbouwschap
  oostelijk flevoland - oostelijk flevoland
  Brochure Wagenings Instituut Landbouwbedrijfsgebouwen; uitgave Landbouwschap
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.