Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape
  Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 44) - 89
  landschap - open ruimten - modellen - zichtbaarheid - berekening - methodologie - landscape - open spaces - models - visibility - calculation - methodology
  Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is daartoe aangepast, getest en gevalideerd. Er is een methode ontwikkeld die topografische informatie bewerkt tot een basiskaart voor het model dat rekening houdt met reliëf. In de basiskaart worden bomenrijen als ondoorzichtige elementen meegenomen, maar een toekomstige nuancering op dit punt is wenselijk. Bij het reliëf lag de uitdaging in het negeren van flauwe hellingen. Uit de validatie bleek dat de oppervlaktes van grotere open ruimten goed konden worden berekend, maar structureel iets worden onderschat. De oppervlakte van het zichtbare deel van het landschap blijkt een goede maat te zijn voor de openheid ervan. De verbeterde versie van ViewScape is gebruikt om met een resolutie van 100 meter die oppervlakte landsdekkend te berekenen. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het PBL. Het is nog wel de vraag of de topografische informatie betrouwbaar genoeg is om de openheid te kunnen monitoren aangezien een onbekend deel van de veranderingen op de kaart niet voortkomt uit veranderingen in het veld, maar uit verbeterde kartering.
  Rethinking barriers to adaptation: mechanism-based explanation of impasses in the governance of an innovative adaptation measure
  Biesbroek, G.R. ; Termeer, C.J.A.M. ; Klostermann, J.E.M. ; Kabat, P. - \ 2014
  Global environmental change : human and policy dimensions 26 (2014). - ISSN 0959-3780 - p. 108 - 118.
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - open ruimten - governance - stedelijke gebieden - rotterdam - stedelijke planning - climatic change - climate adaptation - open spaces - governance - urban areas - rotterdam - urban planning - climate-change adaptation - causal mechanisms - social mechanisms - risk governance - policy - framework - reflections - management - relevance
  Many of the possible barriers in the governance of climate change adaptation have already been identified and catalogued in the academic literature. Thus far it has proven to be difficult to provide meaningful recommendations on how to deal with these barriers. In this paper we propose a different perspective, with different epistemological assumptions about cause and effect than most existing barrier studies, to analyze why adaptation is often challenging. Using the mechanismic framework, we study how the idea for an innovative ‘‘Water Plaza’’ was realized in the city of Rotterdam, the Netherlands. Mechanisms are understood as patterns of interaction between actors that bring about change in the governance process that lead to policy impasses. Our analysis reveals three mechanisms that explain the impasses in the first Water Plaza pilot project: the risk-innovation mechanism, the frame polarization mechanism, and the conflict infection mechanism. Only after several substantive changes in the project design, location choice, and process architecture was the project of Water Plaza’s revitalized. We discuss how the short-sighted ideas about cause–effect relationships, reflected in the superficial identification of barriers, may prove to be counterproductive; if there is high uncertainty about the risks of an innovation, the solution of offering more certainty is not very helpful and could, as it happened in the case study, trigger other mechanisms, creating an even tighter deadlock. Our study also suggests that when adaptation is considered as something innovative, the chances will increase that the risk-innovation mechanism will occur. We conclude that unearthing mechanisms offers new opportunities and different types of strategic interventions in practice than most existing studies have offered.
  Living together in multi-ethnic neighbourhoods; The meaning of public spaces for issues of social integration.
  Peters, K.B.M. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek, co-promotor(en): Henk de Haan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789086861903 - 266
  openbare ruimte - buurten - sociale integratie - etnische groepen - culturele interactie - open ruimten - openbaar leven - stedelijke samenleving - stedelijke gebieden - vrije tijd - cultuursociologie - sociale geografie - nederland - public space - neighbourhoods - social integration - ethnic groups - cultural interaction - open spaces - public life - urban society - urban areas - leisure - cultural sociology - social geography - netherlands

  This study examines the daily life in multi-ethnic neighbourhoods, and how people with different ethnic backgrounds live together. My research shows that positive experiences in public spaces contribute to feeling at home in a multi-ethnic neighbourhood. Not only intense and lasting contacts, but also short interactions contribute to feeling at home somewhere. By being in public space, relationships are formed with these spaces and with other people; residents feel at home and as such, integration has taken place. I therefore want to emphasize that politicians should look at the everyday realities in neighbourhoods like Lombok when discussing issues related to multi-ethnic societies. Repeatedly stressing the dichotomy between native and non-native Dutch citizens and focusing on problems, has a negative effect on the everyday lives of people because it produces and reproduces stereotyped images. I believe that integration is not only about non-native Dutch residents adapting themselves to Dutch society: it is also about the extent to which people from various backgrounds live together and feel at home in their neighbourhood.

  Een terugtredende overheid vraagt om initiatiefrijke burgers
  Duineveld, M. ; Cate, B. ten; During, R. - \ 2011
  Landwerk 2011 (2011)1. - ISSN 1567-1844 - p. 28 - 30.
  regionale planning - participatie - open ruimten - besluitvorming - gelderland - regional planning - participation - open spaces - decision making - gelderland
  Burgers praten vaak negatief over de overheid. Overheden op hun beurt vertrouwen burgers vaak weer niet. Dus is het niet zo vreemd dat participatieprocessen nogal eens moeizaam verlopen. Een mogelijke oorzaak is dat de overheid zich decennia lang heeft opgesteld als zorgende, controlerende en oplossings gerichte overheid. Dus burgers en overheden moeten gaan leren elkaar weer te gaan vertrouwen en verantwoordelijkheden toe te schuiven. Dit artikel is gebaseerd op wetenschapswinkel rapport "Ons Europaplein" (ontwerp voor een nieuw plein in Renkum).
  Ons Europaplein : ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum
  Kersten, I.C. ; Noordhuizen, J. ; Duineveld, M. ; Pellis, A. ; Cate, B. ten - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 272) - ISBN 9789085857280 - 80
  landschapsarchitectuur - open ruimten - ruimtelijke ordening - sociale participatie - ontwerp - ruimtelijke analyse - veluwe - landscape architecture - open spaces - physical planning - social participation - design - spatial analysis - veluwe
  Het Europaplein in Renkum ligt er triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en het plein wordt als veel te stenig ervaren. Op basis van een gedegen sociaal ruimtelijke analyse en in nauwe samenspraak met de gebruikers van het plein is een schetsontwerp gemaakt voor een nieuw Europaplein: interessant voor iedereen met fijne plekken om te zitten en te spelen met midden op het plein mogelijkheden voor verschillende activiteiten. Het ontwerp is zo opgebouwd dat een gefaseerde realisatie mogelijk is. Afhankelijk van beschikbare financiering kunnen verschillende opties al dan niet worden uitgevoerd. Het ontwerp hoeft niet in één keer uitgevoerd te worden. De aanleg kan gespreid gerealiseerd worden zonder dat de kwaliteit van de uiteindelijke beoogde verbeteringen in het geding komt.
  Designing atmospheres : research and design for thermal comfort in Dutch urban squares
  Lenzholzer, S. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): J. Koh; L. Katzschner. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856603 - 196
  stedelijke gebieden - stedelijke planning - open ruimten - architectuur - ontwerp - microklimaat - stedelijke bevolking - klimaatfactoren - muren - groene gevels - groene daken - urban areas - urban planning - open spaces - architecture - design - microclimate - urban population - climatic factors - walls - green walls - green roofs
  Onderzoek naar de inrichting en verblijfskwaliteit van stadspleinen. Het onderzoek omvat een empirisch gedeelte waarin metingen en interviews op Nederlandse stadspleinen zijn verricht. Daarnaast bevat de studie een ‘ontwerpend onderzoek’ . Dit hield in dat verschillende alternatieven voor een optimaler microklimaat zijn ontworpen en deze met microklimaatsimulaties zijn getest. De resultaten van dit onderzoek vormen gemakkelijk toepasbare ontwerprichtlijnen die ook door de ontwerpers van Nederlandse stadspleinen gebruikt kunnen worden.”
  Op een kaal plein valt niets te kiezen (Interview)
  Boo, M. de; Lenzholzer, S. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)20. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
  stedelijke planning - ontwerp - open ruimten - klimaatverandering - stedelijke gebieden - straatbomen - omgevingstemperatuur - belevingswaarde - openbaar groen - groene gevels - groene daken - urban planning - design - open spaces - climatic change - urban areas - street trees - environmental temperature - experiential value - public green areas - green walls - green roofs
  Pleinen en straten worden geteisterd door gure windvlagen of je smelt juist weg als de zon flink schijnt. In haar proefschrift legt Sanda Lenzholzer uit dat ontwerpers meer rekening moeten houden met het microklimaat in de stad. Dat houdt ook de aso’s op afstand.
  Capturing the view : a GIS based procedure to assess perceived landscape openness
  Weitkamp, S.G. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): Agnes van den Berg; Ron van Lammeren. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856276 - 151
  landschap - landschapsbescherming - perceptie - zichtbaarheid - geografische informatiesystemen - open ruimten - overheidsbeleid - nederland - cultuurlandschap - landschapsanalyse - landschapsbeleving - landschapsplanning - landscape - landscape conservation - perception - visibility - geographical information systems - open spaces - government policy - netherlands - cultural landscape - landscape analysis - landscape experience - landscape planning
  The landscape is an important contributor to quality of life. People identify with landscapes and landscapes contribute to a sense of place and wellbeing. Changes in land use activities, such as agriculture, and in current spatial planning policies and practice accelerate the transformation of landscapes as many new elements are superimposed upon traditional landscapes, altering their visual appearance. These changes may have profound influences on people?s quality of life. The visual landscape should therefore be given explicit attention in landscape planning and policy making. An important landscape characteristic is landscape openness. It is defined as the amount of space perceivable to the viewer which illustrates the importance of the interaction of people with their environment. Landscape openness is an important characteristic and a measure of attractiveness. In the Netherlands landscape openness is one of the features of the visual landscape and is also one of the core qualities of the National Landscapes, which have to be protected or enhanced. Landscape openness is vulnerable for changes is the landscape and monitoring the effect of landscape changes on openness is therefore essential for policy makers and planners. Current methods to measure landscape characteristics such as landscape openness either are suitable for policy makers but not reflect essential characteristics of the phenomenon, or accurately reflect the phenomenon but are not suitable for policy making and planning. Current improvements in measurement techniques, enabled by GIS, and the availability of highly detailed topographic data covering large areas make it feasible to describe landscape openness with a higher degree of realism, while making few concessions to generality and objectivity. Procedures and methods used in previous studies to describe landscape characteristics like landscape openness for policy making and planning purposes do not take full advantage of these improvements. The objective of this thesis is to develop a procedure which takes advantage of these improvements, but also produces a sound description of landscape openness and meets the required standards for policy making and planning. We formulated three research questions: 1: How can landscape openness be measured? 2: How well does the measured openness correspond with perceived landscape openness? 3: Is the measured openness relevant for landscape policy makers?
  Regional Planning for Open Space
  Valk, A.J.J. van der; Dijk, T. van - \ 2009
  London : Routledge (RTPI library series 18) - ISBN 9780415480031 - 336
  open ruimten - regionale planning - stedelijke planning - stedelijke gebieden - landgebruiksplanning - open spaces - regional planning - urban planning - urban areas - land use planning
  Reviewing the limitations of various planning options, this book addresses the debate on how to preserve open space in the context of a growing metropolis. The importance of open spaces for well-being in urban life is well-established. With case studies on internalization and valuation methods, this book critically examines the liberal discourse that urges the transfer of responsibility for open space from government to the market. European and American expert authors confront political rhetoric with grounded analysis and conclude that the market needs to be combined with governmental efforts. They scrutinize the connection between open space and the planning institutions designed to implement its policy. The book provides practical pieces of insight in how to structure an open space problem, information on what to expect from instruments, and new ideas on alternative approaches.
  Valuation of land use in the Netherlands and British Columbia: a spatial hedonic GIS-based approach
  Cotteleer, G. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam; Kees van Kooten, co-promotor(en): Jack Peerlings. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049470 - 158
  landgebruik - open ruimten - landgebruiksplanning - relaties tussen stad en platteland - landbouwgrond - geografische informatiesystemen - economische evaluatie - agrarische economie - econometrie - econometrische modellen - eigendomsoverdrachten - niet marktbare baten - bayesiaanse theorie - nederland - canada - parttime landbouwbedrijven - ruimtelijke analyse - regionale economie - ruimtelijke economie - ruimtelijke modellen - land use - open spaces - land use planning - rural urban relations - agricultural land - geographical information systems - economic evaluation - agricultural economics - econometrics - econometric models - property transfers - non-market benefits - bayesian theory - netherlands - canada - part time farming - spatial analysis - regional economics - spatial economics - spatial models
  The main reason for government intervention in land markets is market failure. Open space is a non-market output or externality of farmland and, although it might be important to people, there is no actual market for the good as such. The Netherlands and the Province of British Columbia in Canada both experience similar problems of expanding cities and pressure on open space, and they both use zoning to regulate land use and its externalities. The objective of this research is to evaluate the effect of zoning on the preservation of open space in the urban-rural fringe and to quantify the externalities that different types of land use impose on residential properties
  Dorpsweide Wijk aan Zee : aanbevelingen voor herstel van de dorpsweide
  Schoot, J.R. van der; Visscher, J. - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (PPO nr. 32 570 8500 8-01) - 13
  graslandverbetering - weiden - dorpen - herstel - open ruimten - gemeenten - openbaar groen - kennemerland - grassland improvement - pastures - villages - rehabilitation - open spaces - municipalities - public green areas - kennemerland
  De dorpsweide midden in Wijk aan Zee is in slechte staat, met veel (on)kruid en een relatief open graszode. Het aanzien van de weide wordt niet door iedereen gewaardeerd en de kwaliteit van de weide als grasland voor de paarden wordt als onvoldoende ervaren. Het doel is het herstellen van de weide in oude glorie. In dit rapport staat een beoordeling van dit terrein, met concrete aanbevelingen voor herstel
  Spelen in het groen : effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen
  Berg, A.E. van den; Koenis, R. ; Berg, M.M.H.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1600) - 88
  kinderen - openluchtrecreatie - speelterreinen - participatie - open ruimten - platteland - zuid-holland - natuur - children - outdoor recreation - playgrounds - participation - open spaces - rural areas - zuid-holland - nature
  In dit veldexperiment is het speelgedrag van een klas schoolkinderen (7-9 jaar) uit Sliedrecht in een natuurlijke speeltuin (De Woeste Weide) en een niet-natuurlijke speelomgeving (Sporthal De Stoep) met elkaar vergeleken. Tijdens het spelen is elk kind individueel geobserveerd aan de hand van de Play Observation Scale van Rubin (2001). Tevens werd tijdens het spelen de lichamelijke activiteit van de kinderen gemeten met behulp van stappentellers. Voor en na het spelen zijn de kinderen getest op hun concentratie en stemming. De resultaten laten zien dat het speelgedrag in de natuurlijke speelomgeving meer gevarieerd was dan in de niet-natuurlijke omgeving. Ook werd in de natuurlijke omgeving meer dramatisch, exploratief en constructief speelgedrag geobserveerd. Alleen de meisjes zetten meer stappen in de natuurlijke dan in de niet-natuurlijke omgeving, de jongens zetten juist minder stappen. Spelen in de natuurlijke omgeving leidde niet tot meer verbetering in de stemming en de concentratie
  Buitengewoon binnenterrein : met buurtbewoners ontwerpen aan een plein in de Arnhemse wijk Sint Marten
  Windt, N.P. van der; Bakker, K. ; Fähnrich, F. ; Cate, B. ten - \ 2007
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 237) - ISBN 9789085850793 - 40
  stedelijke planning - ontwerp - overheidsdomein - buurten - nederland - open ruimten - bewonersparticipatie - gelderland - urban planning - design - public domain - neighbourhoods - netherlands - open spaces - community participation - gelderland
  In woonwijk Sint Marten (Arnhem) ligt een plein temidden van een sociaal woningbouwcomplex uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het plein voldoet niet meer als aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplek. Een groep betrokken bewoners heeft Wageningen UR gevraagd om voor dit plein een ontwerp te maken. Om een plein te kunnen ontwerpen waar de bewoners zich verantwoordelijk voor voelen en graag komen, zijn de buurtbewoners –groot en klein– actief bij het stedebouwkundig ontwerp betrokken
  Mensen kijken: Je weet niet wat je ziet! Essay
  Haan, H.J. de - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 20 - 23.
  architectuur - regionale ontwikkeling - open ruimten - literatuur - identiteit - architecture - regional development - open spaces - literature - identity
  In recente Nederlandstalige literatuur spelen mens en ruimte een belangrijke rol. Dimitri Verhulst geeft in zijn boek "De helaasheid der dingen" een indringend beeld van een locale subcultuur die op allerlei manieren in aanraking komt met een bemoeizuchtige buitenwereld. Met behulp van dit boek laat Henk de Haan in dit essay zien dat als we iets willen weten over mensen, we vaak uit romans meer inspiratie kunnen putten dan uit de wetenschappelijke literatuur. Identiteit is een centraal begrip in de relatie tussen mens en ruimte
  De straat is van ons allemaal : een studie naar conflicten in de publieke ruimte en de rol van de overheid
  Lieshout, M. van; Aarts, N. ; Woerkum, C. van - \ 2006
  Wageningen : Communicatiemanagement, Wageningen Universiteit (Boundaries of Space ) - ISBN 9789085850571 - 114
  openbare voorzieningen - open ruimten - ruimtelijke ordening - overheidsdomein - overheidsbeleid - conflict - openbaar groen - governance - public utilities - open spaces - physical planning - public domain - government policy - conflict - public green areas - governance
  In deze kwalitatieve casestudy onderzoeken de auteurs de praktijk waarin governance haar beslag krijgt. Het onderwerp van de studie is conflicten in publieke ruimtes. Daartoe hebben zij twee conflicten bestudeerd, te weten: 1) een conflict over een plein in een grote stad waar jongeren overlast veroorzaken en 2) een conflict over het uit de openbaarheid nemen van een aantal zandwegen in het landelijk gebied
  Buiten gebeurt het! : over het belang van publieke ruimtes voor jongeren en immigranten in Nederland
  Lieshout, M. van; Aarts, N. - \ 2006
  Vrijetijdstudies 24 (2006)3 en 4. - ISSN 1384-2439 - p. 35 - 47.
  open ruimten - stedelijke gebieden - jeugd - immigranten - stedelijke planning - omgevingspsychologie - open spaces - urban areas - youth - immigrants - urban planning - environmental psychology
  Deze studie maakt deel uit van het Wageningse onderzoeksprogramma 'Boundaries of space'. Daarin worden mogelijkheden bezien, om inrichtingsprocessen te construeren vanuit de samenleving zelf, om daarmee een bijdrage te leveren aan een noodzakelijke modernisering van het ruimtelijk ordeningsbeleid. In deze studie worden vier functies onderscheiden van de publieke ruimte: mobiliteit, sociale ontmoeting, identiteitsconstructie en vrijheid. De studie laat zien, dat openbare ruimtes voor het welzijn van jongeren en immigranten van groot belang blijft
  Krijgt het landschap de ruimte? Over ontwikkelen en identiteit
  Cate, B. ten; Houweling, H. ; Tersteeg, J.L. ; Versteegen, I.G. - \ 2005
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 10) - 44
  landschap - fysiografische elementen - landschapsbescherming - open ruimten - plattelandsomgeving - landbouw - ontwikkeling - nederland - identiteit - landscape - physiographic features - landscape conservation - open spaces - rural environment - agriculture - development - netherlands - identity
  Dit rapport is een integraal verslag van het symposium "Krijgt het landschap de ruimte?", dat op 21 juni 2005 is gehouden. Doel was om meer te weten te komen over de betekenis van het landschap voor mensen en over de mogelijkheden om de kwaliteit van onze leefomgeving te ontwikkelen en te versterken. Ruimte-, natuur- en landschapsdeskundigen zijn ingegaan op de vraag welke kansen het ingezette kabinetsbeleid biedt voor het Nederlandse landschap. Duidelijk werd dat meer ontwikkelingsmogelijkheden niet per definitie meer kwaliteit oplevert. Ons landschap en onze cultuur zijn met elkaar verbonden, het verhaal en de identiteit van het landschap moeten de basis vormen om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving te versterken. Trefwoorden: landschap, leefomgeving, identiteit, ruimtelijke kwaliteit
  Buiten gebeurt het ! Perspectieven van jongeren en immigranten op openbare ruimtes in Nederland
  Lieshout, M. van; Aarts, M.N.C. - \ 2005
  Wageningen : Wageningen Universiteit, LSG Communicatiemanagement - ISBN 9789067549059 - 83
  open ruimten - jeugd - immigranten - perceptie - gebruik van ruimte - adolescenten - jongvolwassenen - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - besluitvorming - participatie - nederland - governance - open spaces - space utilization - youth - adolescents - young adults - immigrants - perception - physical planning - government policy - decision making - participation - netherlands - governance
  Dit is het verslag van een onderzoek naar perspectieven en praktijken van jongeren en immigranten met betrekking tot de inrichting en het gebruik van openbare ruimtes in Nederland. In deze kwalitatieve, explorerende studie onderzoeken de auteurs hoe immigranten en jongeren in interactie en gedrag gebruik maken van verschillende perspectieven of frames om bepaalde aspecten van de publieke ruimte in een specifieke context te benadrukken, terwijl andere daarmee juist op de achtergrond worden geplaatst. Welke betekenissen, wensen, waarden en gedrag uiten verschillende immigranten en jongeren ten aanzien van de publieke ruimte en hoe kunnen deze worden verklaard?
  De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen
  Bervaes, J.C.A.M. ; Vreke, J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 959) - 65
  woningen - huisvesting - prijzen - milieufactoren - open water - vegetatie - open ruimten - openbaar groen - dwellings - housing - prices - environmental factors - open water - vegetation - open spaces - public green areas
  De invloed van uitzicht op groen of water op de transactieprijzen van woningen is andermaal vastgesteld.De grootste invloed heeft water aan de achterkant: 15 % meer dan vergelijkbare woningen die dat niet hebben. Vrij uitzicht op open landschap 12 % , water aan de voorzijde en een park voor of achter is goed voor ongeveer 6 %. Een plantsoen achter 4,5 %. Er werden geen regionale verschillen gevonden en een trend als gevolg van conjunctuur lijkt er niet te zijn. De hogere transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.
  INTEGRO, een systematiek voor integrale kwaliteit van stedelijk groen
  Oosterbaan, A. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 621) - 39
  stedelijke gebieden - groene zones - open ruimten - kwaliteit - kwaliteitscontroles - geïntegreerde systemen - stedelijke planning - openbaar groen - groenbeheer - openbare ruimte - stedelijk groen - urban areas - green belts - open spaces - quality - quality controls - integrated systems - urban planning - public green areas
  In samenwerking tussen Alterra en acht gemeenten is een systematiek ontworpen voor het aanduiden van verschillende kwaliteitsniveaus voor stedelijk groen. Het systeem is gebaseerd op functies die het groen als integraal onderdeel van de openbare ruimte vervult. Voor het beoordelen van de kwaliteit kan per functie naar verschillende kwaliteitskenmerken worden gekeken. Voor drie kwaliteitsniveaus zijn criteria voor deze kenmerken uitgewerkt. Tenslotte is voor enkele beheereenheden aangegeven hoe de jaarlijkse beheerkosten kunnen worden gekoppeld aan het kwaliteitsniveau.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.